Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług do podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości oraz dokonywania analiz rynku nieruchomości oraz pełniącego funkcję biegłego sądowego.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-726/13-4/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu 7 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2013 r. (data wpływu 4 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2013 r. (data wpływu 4 grudnia 2013 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 8 marca 2012 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "Kancelarią nieruchomości...". W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP wykonywana działalność gospodarcza została określona kodami PKD: 68.31.Z (działalność przeważająca), 01.19.Z, 32.99.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 43.12.Z, 47.91.Z, 68.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 81.30.Z, 90.03.Z. Wnioskodawczyni posiada uprawnienia zawodowe i tytuł zawodowy rzeczoznawcy majątkowego. Poza "Kancelarią nieruchomości..." Wnioskodawczyni nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zajmuje się sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz wartość ograniczonych praw rzeczowych. Wnioskodawczyni dokonuje również analiz rynku nieruchomości polegających na opisie badanego segmentu rynku z wyszczególnieniem ilości transakcji i cen transakcyjnych. Wnioskodawczyni dokonuje analiz opłacalności inwestycji, określając wartość rynkową nieruchomości według stanu po zakończeniu inwestycji oraz koszty zakupu gruntu i koszty wybudowania obiektu budowlanego. Wymienione czynności wykonywane są na rzecz osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, komorników. Wnioskodawczyni nie prowadzi i nie zamierza w przyszłości prowadzić żadnych usług doradczych. Sporządzane opracowania odwzorowują stan faktyczny tj. obecny stan nieruchomości, stan nieruchomości po zakończeniu inwestycji i nie zawierają elementów doradztwa. Wnioskodawczyni jest również biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w..... od dnia 13 grudnia 2011 r. w zakresie szacowania nieruchomości tj. Wnioskodawczyni sporządza opinie o wartości nieruchomości, wysokości odszkodowań i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości. Opinie sporządzane są na podstawie stwierdzonych faktów, które zaistniały na rynku nieruchomości tj. cen transakcyjnych, cech i stanu nieruchomości. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności nie mają charakteru doradztwa.

Od dnia 8 marca 2012 r. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni zrezygnowała ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 ustawy. W roku 2012 wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła 150 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. W roku 2013 wskazany limit również nie zostanie przekroczony ani obecnie ani w przyszłości Wnioskodawczyni nie będzie dokonywać dostaw ani świadczyć usług wymienionych w art. 133 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni zamierza wyrejestrować się jako czynny podatnik VAT i skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 29 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni poinformowała, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz wymienionych pod pozycją 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność gospodarczą oraz świadcząc usługi jako biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości (sporządzanie operatów szacunkowych, analiza rynku nieruchomości, analiza opłacalności inwestycji, opinie o wartości nieruchomości, wysokości odszkodowań, wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi rzeczoznawcy majątkowego Wnioskodawczyni nie świadczy usług doradztwa i w związku z tym może od dnia 1 stycznia 2014 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej w 2013 r. nie przekroczy 150 000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 (art. 113 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Zgodnie zaś z delegacją ustawową zawartą w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

W wykonaniu ww. delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.).

W § 27 ww. rozporządzenia wskazano, iż określa się listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do tego rozporządzenia. W poz. 12 i 13 wskazanego załącznika wymieniono doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego oraz usługi prawnicze.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin "doradztwo" obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 "doradzać" znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż od dnia 8 marca 2012 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "Kancelaria nieruchomości....". Wnioskodawczyni posiada uprawnienia zawodowe i tytuł zawodowy rzeczoznawcy majątkowego. Poza "Kancelarią nieruchomości...." Wnioskodawczyni nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie prowadzi i nie zamierza w przyszłości prowadzić żadnych usług doradczych. Sporządzane opracowania odwzorowują stan faktyczny tj. obecny stan nieruchomości, stan nieruchomości po zakończeniu inwestycji i nie zawierają elementów doradztwa. Wnioskodawczyni jest również biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w..... od dnia 13 grudnia 2011 r. w zakresie szacowania nieruchomości tj. Wnioskodawczyni sporządza opinie o wartości nieruchomości, wysokości odszkodowań i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości. Opinie sporządzane są na podstawie stwierdzonych faktów, które zaistniały na rynku nieruchomości tj. cen transakcyjnych, cech i stanu nieruchomości. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności nie mają charakteru doradztwa.

Od dnia 8 marca 2012 r. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni zrezygnowała ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 ustawy. W roku 2012 wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła 150 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. W roku 2013 wskazany limit również nie zostanie przekroczony.

Reasumując, Wnioskodawczyni - ze względu na to, iż w 2013 r. Jej obrót roczny netto nie przekroczy limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy oraz od momentu rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego minął rok, a ponadto nie wykonuje świadczeń w zakresie doradztwa - od 1 stycznia 2014 r. może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl