Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-70/11-3/BM
Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, działającym jako lokalna grupa działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie w 2011 r. oraz w latach 2012-2015 realizuje projekt w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzone są:

* działania mające na celu informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz działalności LGD;

* szkolenia dla pracowników, zarządu oraz rady Fundacji;

* wydarzenia promocyjne i kulturalne, działania aktywizujące społeczność lokalną oraz funkcjonowanie biura Fundacji.

Wydatki związane z realizacją tych działań, które będą refundowane to: koszty wynagrodzeń, podróży służbowych, utrzymania biura, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykupu i utrzymania domeny, zakup drukarki, koszty druku plakatów, udziału w targach, ogłoszeń w prasie, wynajmu sali i sprzętu, zakup nagród, organizowania imprez kulturalnych, wykonania tablicy informacyjnej, koszty wykonania gadżetów reklamowych. Koszty związane z realizacją tych zadań są już ponoszone i będą ponoszone do 31 grudnia 2015 r. Podobne wnioski Stowarzyszenie będzie składało co roku, do 2015 r.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2015 stowarzyszenie również nie zostanie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanego projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej, tj. działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w roku 2011 jak i w latach kolejnych 2012-2015.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu realizowanego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej tj. działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", ponieważ nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tej działalności, nie będzie także występować sprzedaż opodatkowana, co - w ocenie Wnioskodawcy - skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach z realizacji zadań, co jest zgodne z art. 86 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług oraz bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest bezpośrednio związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot nie będący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystanie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W 2011 r. oraz w latach 2012-2015 Wnioskodawca realizuje projekt w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzone są:

* działania mające na celu informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz działalności LGD;

* szkolenia dla pracowników, zarządu oraz rady Fundacji;

* wydarzenia promocyjne i kulturalne, działania aktywizujące społeczność lokalną oraz funkcjonowanie biura Fundacji.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2015 stowarzyszenie również nie zostanie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanego projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów.

Jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy nie będzie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tytułu realizowanego projektu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w latach 2012-2015, ponieważ nie będzie istniał związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto - jak wskazano we wniosku - Zainteresowany w tych latach nie zostanie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest określonymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród tych warunków ustawodawca wymienił m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stwierdzić należy, że interpretacja indywidualna może wprawdzie dotyczyć zdarzenia przyszłego, lecz ocena stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie wydania interpretacji, tj. w oparciu o przepisy prawa podatkowego powszechnie obowiązującego czyli ogłoszonego. Wynika to z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż akt prawny, który nie został ogłoszony, nie może obowiązywać i wywoływać skutków prawnych.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zatem odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż Wnioskodawca nie będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie będzie istniał związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmian legislacyjnych lub zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT i wykorzystywania powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przepisów prawa podatkowego, w zdarzeniu przyszłym, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Natomiast w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego wniosek został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną znak IPTPP4/443-70/11-2/BM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl