IPTPP4/443-634/14-5/JM, Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z... - OpenLEX

IPTPP4/443-634/14-5/JM - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-634/14-5/JM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn.: "" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn.: "".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz prawa do reprezentacji Wnioskodawcy, a także pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Powiat zrealizował projekt pn. "" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Projekt został zrealizowany w latach 2009/2012.

Projekt był realizowany w partnerstwie z jednostką organizacyjną powiatu - Zarządem. Liderem przedmiotowego projektu był Powiat.

Beneficjent zarazem Lider projektu był odpowiedzialny m.in. za: procesy przetargowe i podpisywanie kontraktu na wykonanie prac, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację i odbiór robót. Lider był zobligowany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinasowanie i odpowiedzialny za wdrożenie projektu.

Był jednocześnie zlecającym wszystkie prace zaplanowane w projekcie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Za realizację i nadzór projektu w fazie inwestycyjnej odpowiedzialny był Starosta oraz zespół ds. zarządzania projektem, składający się z pracowników Wydziału Starostwa Powiatowego. Zespół ds. zarządzania projektem odpowiedzialny był m.in. za: przekazywanie raportów Marszałkowi Województwa, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu, w tym otwarcia oddzielnego rachunku bankowego dla projektu, dysponowaniem środkami finansowymi dla zapewnienia płynności finansowej projektu przeprowadzanie przetargów związanych z realizacją projektu, zawieranie umów z wykonawcą w czasie realizacji projektu, zapewnienie prawidłowej promocji projektu.

Udział Zarządu jako Partnera projektu polegał jedynie na zapłacie faktur VAT wykonawcom ze środków otrzymanych z Powiatu.

Zarząd nie przekazywał własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu.

Środki z dofinansowania unijnego wpłynęły na konto Powiatu.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wystawiane były na Wnioskodawcę, czyli Zarząd.

Zarząd jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie jest możliwe określenie kwot podatku naliczonego w poszczególnych kategoriach czynności, tzn. odrębnie dla czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, w związku realizacją ww. projektu.

W ramach projektu wykonano m.in.

1.

roboty budowlane i instalacyjne związane z termomodernizacją całego budynku i odnowieniem elewacji,

2.

roboty wewnętrzne - adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze na schronisko młodzieżowe,

3.

montaż windy,

4.

zagospodarowanie terenu,

5.

monitoring obiektu,

6.

wyposażenie lokali III piętra,

7.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i promocji.

Ww. projekt zrealizowany został w ramach zadań własnych powiatu tj. w zakresie ponadgimnazjalnej kultury fizycznej i turystyki oraz obiektów administracyjnych zgodnie z art. 4 ust. 8 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd jako jednostka organizacyjna powiatu odpowiedzialny był za eksploatację obiektu po zakończeniu i odbiorze wszystkich zadań w ramach projektu.

Rzeczowe zakończenie projektu - 30 września 2012 r., finansowe zakończenie projektu 31 października 2012 r.

Budynek przekazany był w nieodpłatne użyczenie powiatowej jednostce organizacyjnej, jaką jest Zarząd (umowa użyczenia nr z dnia 1 kwietnia 2007 r. wraz z aneksem nr 1 i aneksem nr 2). Część budynku była wynajmowana innym podmiotom. Umowy z najemcami części budynku byłego internatu zawierane były przez Zarząd, który był Zarządcą budynku.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu rozwiązał umowę użyczenia z Zarządem (porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia z dnia 14 grudnia 2012 r.).

Jednocześnie Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2012 r. Zarząd otrzymał prawo trwałego zarządu na czas nieokreślony 0,083% części budynku byłego internatu na działalność statutową.

Pozostała część budynku przekazana została w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym powiatu, m.in. Zespołowi Szkół Ekonomicznych na Schronisko Młodzieżowe jak również jest wynajmowana innym podmiotom.

Umowy z najemcami części budynku byłego internatu zawierane są przez Powiat.

Wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. na realizację projektu pn. "" są wydatkami na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zrewitalizowany budynek, będący przedmiotem projektu został oddany do użytkowania listopad 2012 r.

Faktury związane z realizacją ww. projektu Zarząd otrzymywał w okresie od października 2009 r. do października 2012 r.

Budynek, będący przedmiotem projektu oddany był w najem:

a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od kwietnia 2007 r.

b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - od kwietnia 2007 r.

c. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - od października 2007 r.

d. Kuratorium Oświaty - od listopada 2007 r.

e. Powiatowy Urząd Pracy - od listopada 2007 r.

f. mieszkanie - osoba fizyczna - kwiecień 2007 r.

Na rzecz podmiotów trzecich Zarząd wynajmował 3/4 budynku, głównie jako administracyjny obiekt użyteczności publicznej.

Nie dochodziło do zmiany w stopniu wykorzystywania budynku, będącego przedmiotem projektu, z czynności innych niż działalność gospodarcza do czynności związanych z działalnością gospodarczą lub odwrotnie.

Na pytanie tut. Organu "do jakich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca wykorzystywał zrewitalizowany budynek będący przedmiotem projektu..." Wnioskodawca odpowiedział: świadczenie usług z tyt. najmu i dzierżawy (Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Na pytanie tut. Organu "do jakich czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca wykorzystywał zrewitalizowany budynek będący przedmiotem projektu..." Wnioskodawca odpowiedział świadczenie usług Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Art. 43 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Na pytanie tut. Organu "do jakich czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca wykorzystywał zrewitalizowany budynek będący przedmiotem projektu..." Wnioskodawca odpowiedział usługi w zakresie administracji publicznej (Art. 43 pkt 6).

Na pytanie tut. Organu "do jakich czynności Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać budynek będący przedmiotem projektu podejmując decyzję o jego rewitalizacji:

* opodatkowanych podatkiem od towarów i usług czy,

* zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czy,

* niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca odpowiedział, że nie podejmował decyzji o rewitalizacji budynku będącego przedmiotem projektu. Udział Zarządu jako partnera projektu polegał wyłącznie na zapłacie za faktury VAT.

Inwestycja w postaci zrewitalizowanego budynku jest środkiem trwałym o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł.

Obrót z tytułu wynajmu części budynku nie jest znaczący dla budżetu Wnioskodawcy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 636 434,22 zł. Po zakończeniu inwestycji obrót z tyt. najmu części budynku wyniósł w miesiącu grudniu 2012 r. - 33 658,86 zł.

Od miesiąca stycznia 2013 r. brak obrotu z tyt. najmu części budynku.

Zarząd nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu jedynie częściowo związane były z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Nie było możliwe określenie udziału czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyliczoną za rok poprzedzający rok podatkowy.

Udział czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, związku którymi podatnikowi przysługuje takie prawo, wyliczoną za rok poprzedzający rok podatkowy:

a.

w 2009 r. nie przekroczył 2% w całkowitego obrotu za rok 2008,

b.

w 2010 r. nie przekroczył 2% w całkowitego obrotu za rok 2009,

c.

w 2011 r. nie przekroczył 2% w całkowitego obrotu za rok 2010,

d.

w 2012 r. nie przekroczył 2% w całkowitego obrotu za rok 2011.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji Zarządowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku o kwotę podatku naliczonego dotyczących ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy Zarząd stoi na stanowisku, iż brak jest możliwości obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego.

W wyniku uzupełnienia wniosku Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zarząd stoi na stanowisku, że art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umożliwia "obniżenie kwoty podatku lub zwrotu podatku należnego" w przypadku związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zarząd nabył towary i usługi lecz nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał dochodów z tyt. sprzedaży opodatkowanej związanej ze zrealizowanym zadaniem, ponieważ wykonana inwestycja nie służy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Zarząd nie czerpie i nie będzie czerpał dochodów z tyt. powstałej infrastruktury, ponieważ nie jest administratorem budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy, wprowadza szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności, jak i na inne cele.

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle tego przepisu Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części, to można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, iż zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że regulacje art. 86 ust. 7b ustawy są odrębne od przepisów dotyczących odliczeń częściowych w myśl art. 90 ustawy. Przepis ten służy bowiem do określania jaka część podatku naliczonego z faktury stanowi podatek naliczony do odliczenia i ma zastosowanie wówczas, gdy dana część nieruchomości (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnika. Wskazany przepis nie dotyczy sytuacji, gdy dana nieruchomość służy działalności opodatkowanej i zwolnionej, gdzie zastosowanie znajdują przepisy art. 90 i 91 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Natomiast stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

a.

pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;

b.

usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Według art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z treści wniosku wynika, że Powiat zrealizował projekt pn. "" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany w latach 2009-2012. Projekt był realizowany w partnerstwie z jednostką organizacyjną powiatu - Wnioskodawcą. Liderem przedmiotowego projektu był Powiat. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Od 2007 r. do końca 2012 r. część budynku była przedmiotem najmu i dzierżawy. Faktury związane z realizacją ww. projektu Wnioskodawca otrzymywał w okresie od października 2009 r. do października 2012 r.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że działalność Wnioskodawcy nie jest w całości działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Wnioskodawca bowiem w zakresie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie działa w charakterze podatnika na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy. W konsekwencji, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie są wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z tym, skoro - jak wynika z okoliczności sprawy - zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to oznacza, że były wykorzystywane do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Stosownie zatem do treści przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy Wnioskodawca winien określić udział procentowy, w jakim ww. wydatki były wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Jednakże należy zauważyć, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca, oprócz czynności opodatkowanych, dokonuje także czynności zwolnionych z opodatkowania. Jeżeli zatem w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej istnieje możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, natomiast nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Z kolei w przypadku, gdy w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej nie istnieje możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku przyporządkowanego działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, iż stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., w przypadku gdy proporcja jako udział rocznej sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie nie przekroczyła 2%, Wnioskodawca - za okres do 31 marca 2011 r. - nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją ww. projektu.

Natomiast, stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. - w przypadku, gdy proporcja jako udział rocznej sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie nie przekroczyła 2%, Wnioskodawca ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i tym samym nie jest zobligowany do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Ponieważ Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, to oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wskazać należy, iż w niniejszym rozstrzygnięciu nie dokonano oceny prawidłowości przyporządkowania wymienionych wydatków do poszczególnych rodzajów działalności - opodatkowanej, zwolnionej oraz będącej poza zakresem opodatkowania. Przedstawione we wniosku twierdzenie Wnioskodawcy, iż nie było możliwe określenie udziału czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego. Natomiast ocena prawidłowości i zasadności przyjętego przez Wnioskodawcę podziału wydatków może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl