IPTPP4/443-499/12-10/13-S/OS, Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych w... - OpenLEX

IPTPP4/443-499/12-10/13-S/OS - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6-miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany jednocześnie na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-499/12-10/13-S/OS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6-miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany jednocześnie na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 19 czerwca 2013 r., uprawomocnionym w dniu 15 sierpnia 2013 r., stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2012 r. (data wpływu 17 lipca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2012 r. (data wpływu 11 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej od zawartej umowy leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej, braku obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na potrzeby innej działalności gospodarczej, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wykupu (nabycia) samochodu osobowego celem przeznaczenia na wynajem oraz na inną działalność.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 października 2012 r. (data wpływu 11 października) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi od 01.07.1986. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. W ramach działalności od czerwca 2012 dodatkowym przychodem ma być odpłatny wynajem samochodów osobowych. Przedmiot tej działalności został wpisany do ewidencji działalność gospodarczej (nowy PKD 77.11.Z). W tym celu w czerwcu Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego z opcją jego dalszego wynajmu bądź dzierżawy. Samochód osobowy będzie wynajmowany na okres przekraczający 6 miesięcy. Dlatego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2012 odliczono 100% VAT od opłaty wstępnej oraz opłaty manipulacyjnej. Po upływie 6 miesięcy samochód zostanie przeznaczony też na inną działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące opłatę wstępną, opłatę manipulacyjną oraz raty leasingowe dotyczące samochodu będącego przedmiotem wniosku są i będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Również faktury dokumentujące zakup paliwa do samochodu będącego przedmiotem wniosku są i będą wystawione na Wnioskodawcę.

Przedmiotowy samochód jest i będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług

Po upływie 6 miesięcy samochód będący przedmiotem wniosku będzie nadal przeznaczony na wynajem i na potrzeby innej opodatkowanej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy przyjmując samochód osobowy w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego i przeznaczając go wyłącznie na cele wynajmu przez okres co najmniej sześciu miesięcy Wnioskodawca postąpił prawidłowo odliczając VAT w 100%.

2. Czy kolejne raty leasingowe przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie tego samochodu na wynajem będą mogły być odliczane w całości.

3. Czy po upływie 6 miesięcy gdy samochód będzie wykorzystywany i na wynajem i na potrzeby innej działalności opodatkowanej Wnioskodawca będzie mógł odliczać całość VAT z faktur leasingowych.

4. Czy zmiana przeznaczenia samochodu osobowego z wynajmu na inną działalność opodatkowaną podatkiem VAT przeprowadzona po upływie 6 miesięcy od przyjęcia do użytkowania nie powoduje konieczności korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy za ww. samochód.

5. Czy jest możliwe odliczanie całości podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa (zawierających nr rejestracyjny pojazdu) do samochodu przeznaczonego wyłącznie na wynajem.

6. Czy dokonując wykupu (nabycia) samochodu osobowego przeznaczonego uprzednio przez co najmniej sześć miesięcy wyłącznie do celów wynajmu przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie gdy samochód będzie służył też innym czynnościom niż wynajem.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku numerem 3. W zakresie pozostałych pytań zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedzi na kolejne pytania potwierdzają prawo do odliczenia podatku VAT w każdej sytuacji. Ograniczenia odliczania podatku VAT z faktur dotyczących użytkowania na podstawie umowy leasingu do 31-12-2012 znajdują się w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Ograniczenia nie dotyczą jednak kilku wyjątków zawartych w ust. 2 ww. artykułów punkt 7 litera b wskazuje, że ograniczenie w odliczeniu podatku VAT zawarte w ust. 1 nie dotyczy m.in. samochodów oddanych w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu. Wynika z tego, że odpowiedź na pytania 1 i 2 jest twierdząca. Wnioskodawca miał prawo i będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT (jeśli samochód będzie wynajmowany przez kolejnych sześć miesięcy).

Jeśli chodzi o pytanie 3 to Wnioskodawca uważa, że po spełnieniu warunku jakim jest minimalny okres (6 miesięcy) wynajmowania samochodu osobowego nabywa On prawo do stałego odliczania całości VAT z dalszych faktur leasingowych, gdyż nie ma przepisu, który pozbawiałby Wnioskodawcę pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku przekazania samochodu na inną działalność opodatkowaną i na wynajem. Zainteresowany uważa, że nabędzie prawo do odliczenia całego VAT od czynszu leasingowego z tytułu użytkowania tego samochodu w całym okresie użytkowania samochodu.

Analogicznie jeśli chodzi o pytanie czwarte to również nie ma przepisu, który wskazywałby na konieczność korekty, jeśli przez 6 miesięcy samochód był tylko i wyłącznie wynajmowany.

Prawo do odliczenia dokumentujące nabycie paliwa jest wyłączone dla samochodów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy a ww. samochody te przepisy nie dotyczą. Dlatego odpowiedź na pytanie 5 jest również twierdząca.

W ostatnim przypadku ograniczenie odliczenia podatku VAT również nie może mieć zastosowania gdyż został spełniony jedyny warunek czyli użytkowanie samochodu osobowego przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na wynajem. Nie ma więc podstaw do ograniczenia odliczenia VAT przy nabyciu takiego samochodu.

W dniu 19 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie przepisu § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretacje indywidualne IPTPP4/443-499/12-6/OS w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 3 oraz nr IPTPP4/443-499/12-8/OS w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 6, w których uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 5 listopada 2012 r. (data wpływu 9 listopada 2012 r.) Wnioskodawca wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-499/12-8/OS.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, pismem z dnia z dnia 5 grudnia 2012 r., udzielił odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzając, że brak jest podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Powyższa interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 października 2012 r. została zaskarżona przez Wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na skargę dotyczącą interpretacji indywidulanej z dnia 19 października 2012 r. Nr IPTPP4/443-499/12-8/OS, w piśmie z dnia 28 stycznia 2013 r. Nr IPTPP4/4440-1/13-3/OS, wysłanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

W dniu 18 lutego 2013 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Pana..., w której stwierdził, iż w złożonej w dniu 31 grudnia 2012 r. skardze omyłkowo pominięto nr zaskarżonej interpretacji IPTPP4/443-449/12-6/OS dotyczącej punktu 3 przedmiotowej sprawy.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, w którym Sąd zobowiązał tut. Organ do nadesłania odpowiedzi na skargę odnoszącą się do interpretacji indywidulanej z dnia 19 października 2012 r. Nr IPTPP4/443-499/12-6/OS.

Na powyższą skargę, dotyczącą interpretacji indywidulanej z dnia 19 października 2012 r. Nr IPTPP4/443-499/12-6/OS, tutejszy Organ udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr IPTPP4/4440-1/13-3/OS, wysłanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Op 178/13 Sąd Administracyjny w Opolu uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W powyższym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że w sytuacji, gdy samochód w następstwie zawartej umowy leasingu operacyjnego od początku wynajmowany będzie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a po tym okresie przeznaczony zostanie do dalszego wynajmu, jak również będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem, to skarżący będzie mógł korzystać z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w wysokości 100%) wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe na podstawie wskazanego art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy o zmianie VAT. WSA podkreślił, że jedynymi warunkami prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie, jak wyraźnie wynika to z powyższego przepisu, jest to, aby oddanie samochodu w odpłatne używanie na podstawie określonej umowy, stanowiło rzeczywisty przedmiot działalności podatnika, a także, aby ten samochód był przez niego przeznaczony wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Zdaniem Sądu, powyższe tym samym oznacza, że po okresie 6 miesięcy podatnik przeznaczając dany samochód na wynajem, może wykorzystywać go również na cele innej opodatkowanej działalności gospodarczej, zachowując pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi ratami leasingowymi.

Odmienne zatem stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji indywidualnej stwierdzające, że w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy najmu samochodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy zostanie on przeznaczony zarówno do dalszego wynajmu, jak również do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów, art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy o zmianie VAT będzie miał zastosowanie, ale jedynie do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych w okresach, gdy podatnik przedmiotowy samochód będzie rzeczywiście wynajmował osobom trzecim - nie znajduje oparcia w powołanym przepisie. Stanowisko takie czyni, że zastrzeżenie w tym przepisie 6 miesięcznego okresu, przez który to okres podatnik musi przeznaczać samochód wyłącznie na wynajem, byłoby zbędne. Jeżeli bowiem prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych udokumentowanych fakturą może być realizowane tylko w okresach, gdy samochód będzie faktycznie wynajmowany osobom trzecim - jak twierdzi organ w zaskarżonej interpretacji - to dopiero wyeliminowanie z tego przepisu określenia minimalnego okresu, przez który musi mieć miejsce wynajem samochodu osobie trzeciej powodowałoby, że stanowisko organu stałoby się zasadne. Skoro jednak ustawodawca zdecydował się na zastrzeżenie takiego terminu, to uznać trzeba, że ma ono znaczenie, a mianowicie takie, że jego upływ pozwala w późniejszym okresie, na odliczenie pełnego podatku naliczonego od rat leasingowych, także i wtedy, gdy samochód przeznaczony jest do realizacji czynności opodatkowanych innych niż wynajem.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku WSA w Opolu z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Op 178/13, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. zasady odliczania podatku od nabycia samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu regulowały przepisy art. 86 ust. 3-7a oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą nowelizującą, z dniem 1 stycznia 2011 r., ww. przepisy art. 86 ust. 3-7a zostały uchylone.

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., kwestie związane z odliczeniem podatku od towarów i usług związanego z nabyciem samochodów oraz nabyciem paliwa do tych samochodów regulują przepisy art. 3 i art. 4 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

I tak, w myśl przepisu art. 3 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z kolei, ust. 2 tegoż przepisu stanowi, iż przepis ust. 1 nie dotyczy:

1.

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2.

pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3.

pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4.

pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5.

pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6.

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7.

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 3 ust. 3 ww. ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy nowelizującej, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Przepis ten nie dotyczy jednak pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, w stosunku do których podatnik ma w pełni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących płatności z tytułu ww. umów.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących raty leasingowe od użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej, tj.:

1.

gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, oraz

2.

samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te ww. cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Analiza powyższych regulacji jednoznacznie wskazuje, że ograniczenie wynikające z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej oraz ustawy o transporcie drogowym, nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika jest wynajem pojazdów na okres nie krótszy niż sześć miesięcy (art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej). Ponadto, w przedmiotowej regulacji ustawodawca wskazuje, obok przeznaczenia samochodów na cele określone w tym przepisie, również na konieczność ich wykorzystywania, tj. fizycznego używania przez podmiot trzeci. Samochody przez ww. okres muszą być przeznaczone wyłącznie na ten cel.

Ponadto należy zauważyć, iż użyte w zacytowanym przepisie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej, sformułowanie "przedmiotem działalności podatnika" w zestawieniu z dalszą częścią zdania w brzmieniu "oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze", nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z wynajmem konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu "tych", przy czym najem jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie.

Zatem sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów/pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych samochodów i pojazdów. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu/pojazdu do najmu.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. W ramach działalności od czerwca 2012 dodatkowym przychodem ma być odpłatny wynajem samochodów osobowych. Przedmiot tej działalności został wpisany do ewidencji działalność gospodarczej (nowy PKD 77.11.Z). W tym celu w czerwcu Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu z opcją jego dalszego wynajmu bądź dzierżawy. Samochód osobowy będzie wynajmowany na okres przekraczający 6 miesięcy. Dlatego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2012 odliczono 100% VAT od opłaty wstępnej oraz opłaty manipulacyjnej. Po upływie 6 miesięcy samochód zostanie przeznaczony też na inną działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Faktury dokumentujące opłatę wstępną, opłatę manipulacyjną oraz raty leasingowe dotyczące samochodu będącego przedmiotem wniosku są i będą wystawiane na Wnioskodawcę. Również faktury dokumentujące zakup paliwa do samochodu będącego przedmiotem wniosku są i będą wystawione na Wnioskodawcę. Przedmiotowy samochód jest i będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Po upływie 6 miesięcy samochód będący przedmiotem wniosku będzie nadal przeznaczony na wynajem i na potrzeby innej opodatkowanej działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego wynajmu samochód będzie wykorzystywany i na wynajem i na potrzeby innej działalności opodatkowanej.

Z opisu sprawy wynika, iż samochód po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy przeznaczony będzie do dalszego wynajmu, jak również wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy przedmiotowy samochód będzie przeznaczony zarówno do dalszego wynajmu, jak również do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów, zastosowanie będzie miał art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej, uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia w 100% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych. Podkreślić należy, iż w tej sytuacji istotne znaczenie będzie miał fakt, iż przedmiotowy samochód po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy nadal przeznaczony będzie do dalszego wynajmu, pomimo iż będzie również wykorzystywany przez Wnioskodawcę do innej działalności opodatkowanej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania zaskarżonej interpretacji indywidualnej tj. w dniu 19 października 2012 r., która następnie została uchylona w postępowaniu sądowym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja dotyczy prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany i na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej (pyt. nr 3 wniosku ORD-IN) w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W zakresie pytania nr 1 w stanie faktycznym oraz w zakresie pytań 2, 4, 5 i 6 w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku zostały wydane odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl