Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-282/14-5/ALN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu, w którym należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymywanych premii pieniężnych za czynność nieobjętą ustawą o VAT, dokumentowania premii pieniężnych, prawa do rozliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu premii pieniężnych związanych z nabyciem EJD od Spółki A oraz okresu, w którym należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zakresu wniosku, przeformułowania pytania i własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca, w dniu 30 kwietnia 2012 r. zawarł ze Spółką A umowę sprzedaży doładowań elektronicznych (dalej: Umowa). Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy Stron przy sprzedaży Elektronicznych Jednostek Doładowania (dalej: EJD) Wnioskodawcy przez Spółkę A oraz zasad dalszej odsprzedaży EJD przez Wnioskodawcę Kupującym lub Kontrahentom Wnioskodawcy w ramach systemu elektronicznego doładowania Kont PRE-PAID. Wnioskodawca prowadził na swój koszt i ryzyko sprzedaż EJD nabytych od Spółki A, natomiast Spółka A zobowiązała się dostarczać EJD w wymaganym przez Wnioskodawcę zakresie. Wnioskodawca w okresie od maja 2012 r. do lutego 2013 r. nabywał od Spółki A EJD, uznając ujawniony w otrzymywanych od Spółki A fakturach podatek VAT jako podatek naliczony, który odpowiednio obniżał kwotę podatku należnego, a pozostała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym stanowić może w przyszłości podstawę do wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Nabywane jednostki EJD służyły prowadzeniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT, tj. dalszej odsprzedaży do odpowiednich partnerów biznesowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Z tytułu uzyskiwanego obrotu oraz prawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków Spółka A udzielała Wnioskodawcy rabatu na fakturze za poszczególne towary, obliczanego na zasadzie stawki procentowej. Rabaty zasadniczo przewidziane były w sytuacji utrzymania pełnej oferty usług Spółki A.

Z kolei z tytułu realizacji kwartalnych planów zakupów EJD, Spółka A udzielała Wnioskodawcy premii, naliczanych od wartości zakupów netto po udzieleniu rabatów wskazanych powyżej. Ustalenie wysokości premii zgodnie z umową z dnia 30 kwietnia 2012 r. następowało na następujących zasadach: "4.1. Wnioskodawca otrzymuje premię za dokonane przez siebie zakupy DOŁADOWAŃ na zasadach opisanych w ustępie 4.2 niniejszego punktu, z zastrzeżeniem ust. 4.3 niniejszego punktu.

4.2. Strony zakładają, że Wnioskodawca osiągnie określony kwartalny plan zakupów DOŁADOWAŃ (obejmujący 3 miesiące kalendarzowe z zastrzeżeniem ust. 4.3 niniejszego punktu). W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę kwartalnego planu zakupów, Wnioskodawca utrzymuje prawo do premii za DOŁADOWANIA w danym miesiącu, co nie wyklucza otrzymania przez Wnioskodawcę innych przysługujących mu premii.

W przypadku braku realizacji przez Wnioskodawcę kwartalnego planu zakupów DOŁADOWAŃ Spółka A wystawi notę korygującą za wszystkie premie miesięczne naliczone w kwartale, w którym plan zakupów doładowań nie został zrealizowany.

Kwartalne plany zakupów ustalane są w miesiącu poprzedzającym dany kwartał. Przy ustalaniu planu zakupów Spółka A będzie opierała się na potencjale Wnioskodawcy, historycznych danych dotyczących sprzedaży oraz będzie uwzględniał aktualne trendy rynkowe. Przy ich wyznaczaniu będzie również brana pod uwagę ewentualna utrata przez Wnioskodawcę dużego Klienta. Potencjał utraconego dużego Klienta powinien być potwierdzony do Spółki A w formie pisemnej (także e-mail). W przypadku odejścia dużego Klienta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (kwartał) Spółka A skoryguje plan o utracony przez Wnioskodawcę wolumen.

Spółka A poinformuje Wnioskodawcę o wysokości planu zakupów DOŁADOWAŃ na nadchodzący kwartał na 5 (pięć) dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

4.3 Plan sprzedaży na drugi kwartał 2012 r., opracowany na potrzeby niniejszej Umowy, obejmował będzie jedynie dwa miesiące (maj i czerwiec 2012 r.) i stanowić będzie plan na drugi kwartał 2012 r. w rozumieniu Umowy i będzie przekazany Wnioskodawcy odrębnym pismem w kwietniu 2012 r. Plan sprzedaży na drugi kwartał 2012 r. będzie pomniejszony o wartości planu zrealizowane przez Wnioskodawcę w kwietniu 2012 r. na podstawie poprzedniej Umowy łączącej Strony. W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę opisanego wyżej planu na drugi kwartał 2012 r., Wnioskodawca utrzymuje prawo do premii za DOŁADOWANIA w kolejnym kwartale (trzeci kwartał 2012 r.), następującym po czerwcu 2012 r., co nie wyklucza otrzymania przez Wnioskodawcę innych przysługujących mu premii.

W przypadku braku realizacji przez Wnioskodawcę opisanego powyżej planu sprzedaży na drugi kwartał 2012 r. niezależnie od przyczyn braku realizacji tego planu w szczególności w przypadku zawarcia Umowy przez Strony w dniu lub po dniu 1 maja 2012 r., Wnioskodawcy nie przysługuje premia w żadnym z miesięcy kwartału, w którym plan nie został zrealizowany.

Plany sprzedaży na DOŁADOWANIA na kolejne kwartały, następujące po czerwcu 2012 r., obejmować będą już 3 pełne miesiące kalendarzowe i zostanie przekazany Spółce B na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kwartału.

4.4 Spółka A do piętnastego dnia kalendarzowego po miesiącu raportowanym przekaże do Wnioskodawcy kwotę naliczonej premii wraz z numerem zamówienia, którą Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia na nocie obciążeniowej.

Spółka A zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty naliczonej premii na podstawie noty obciążeniowej z 14 dniowym terminem płatności (liczonym od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej noty). Premia ta nie podlega opodatkowaniu VAT."

Umowa realizowana była przez Wnioskodawcę w okresie od 1 maja 2012 r. do 28 lutego 2013 r., przy czym wartość premii w tym okresie wahała się od ok. 20.000 zł do ok. 25.000 zł w miesiącu.

W dniu 1 marca 2013 r., zawarte zostało porozumienie w sprawie cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej w dniu 30 kwietnia 2012 r. z Wnioskodawcy na podmiot trzeci.

Po cesji umowa z 30 kwietnia 2012 r. w niezmienionej wersji obowiązywała do końca października 2013 r. i realizowana była przez Spółkę A i pomiot trzeci.

W piśmie z dnia 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że: W zakresie zaistniałych stanów faktycznych Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi na pytania w stanie prawnym aktualnym w okresie obowiązywania opisanej we wniosku umowy, tj. od 1 maja 2012 do 28 lutego 2013 r.

Umowa z 30 kwietnia 2012 r. nie dotyczy innych premii niż premia z tytułu realizacji kwartalnych planów zakupu doładowań.

Premia naliczana jest jako 1% od wartości netto zakupów zrealizowanych w danym kwartale, jednakże należna jest wyłącznie w przypadku osiągnięcia kwartalnego planu zakupów, który był określany przez Spółkę A. W przypadku nieosiągnięcia planu zakupów premia nie była należna. Kalkulacyjna wartość procentowa (1%) była stała i nie ulegała zmianie w wyniku osiągania pułapów zakupów. Wszystkie zapisy umowne regulujące tą kwestię zostały przytoczone we wniosku.

W przypadku gdyby w kwartalnym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca nie nabył żadnych EJD od Spółki A, to premia nie byłaby należna.

Na pytanie, czy między Wnioskodawcą a Spółką A będzie zachodził związek o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca udzielił odpowiedzi negatywnej.

Na pytanie, czy w zamian za przyznawanie premii pieniężnych miało miejsce świadczenie przez Wnioskodawcę usług, w tym o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, bądź zobowiązanie się do posiadania pełnego asortymentu towarów Spółki A, innych niż EJD, Wnioskodawca udzielił odpowiedzi negatywnej i wskazał, że przyznanie premii warunkowane było wyłącznie osiągnięciem kwartalnych planów sprzedaży.

Na pytanie, czy przyznanie (wypłata) premii uzależnione było od spełnienia innych warunków, takich jak np. odpowiednie eksponowanie przez Wnioskodawcę towarów, reklama towarów Spółki A, Wnioskodawca wskazał, że nie było innych warunków niż wskazane we wniosku od jakich zależało przyznanie premii.

Na pytanie, czy w sytuacji, gdy w danym okresie Wnioskodawca nie podjął żadnych działań (o których mowa wyżej) na rzecz Spółki A, bonus nie był wypłacany, Wnioskodawca wskazał, twierdząco, że w przypadkach gdyby Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań tj. nie nabyłby żadnych EJD od Spółki A, to bonus nie byłby wypłacony. Wnioskodawca wskazał, że pod pojęciem bonus rozumie analizowaną premię.

Udzielenie premii nie było uzależnione od niedokonywania przez Wnioskodawcę nabyć doładowań EJD od innych dostawców. Wnioskodawca nabywał w analizowanym okresie analogiczne usługi doładowania od innych operatorów.

Faktury dotyczące zakupu EJD były/będą ewentualnie wystawione na Wnioskodawcę będącego nabywcą.

Wnioskodawca dokumentuje otrzymanie premii obciążeniową notą księgową.

Wnioskodawca jak dotychczas nie otrzymał od Spółki A faktury korygującej z tytułu udzielonego rabatu. Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż Spółka A nie udzielała Wnioskodawcy rabatu, a jedynie przyznawała premię pieniężną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przypadku udzielenia przez Spółkę A rabatu skutkującego obniżeniem obrotu z tytułu sprzedaży EJD, a tym samym kwoty podatku naliczonego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma korektę faktury od Spółki A.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku udzielenia Wnioskodawcy przez Spółkę A rabatu od obrotu skutkującego obniżeniem wartość podatku naliczonego przy nabyciu EJD, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego związanego w tym rabatem dopiero w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma odpowiednie korekty do faktur wystawione przez Spółkę A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ wyjaśnia, że niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i została wydana na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Stosownie do art. 86 ust. 19a ustawy, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylony został art. 29 ustawy, co związane jest z wprowadzeniem przez art. 1 pkt 24 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług art. 29a zawierającego kompleksowe regulacje dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dodany art. 29a ustawy zawiera przepisy dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług. Uregulowania te zostały zmodyfikowane, aby pełniej odzwierciedlić przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), a także zmodernizowane, w celu większej przejrzystości i czytelności tych zasad.

I tak, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosowanie do art. 29a ust. 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1.

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2.

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3.

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1.

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2.

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3.

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4.

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zasady wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

I tak, jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

1.

sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.

dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

a.

państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b.

państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Artykuł 106j ust. 3 ustawy, stanowi, że w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

1.

powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2.

może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, w dniu 30 kwietnia 2012 r. zawarł ze Spółką A umowę sprzedaży doładowań elektronicznych. Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy Stron przy sprzedaży Elektronicznych Jednostek Doładowania Wnioskodawcy przez Spółkę A oraz zasad dalszej odsprzedaży EJD przez Wnioskodawcę Kupującym lub Kontrahentom Wnioskodawcy w ramach systemu elektronicznego doładowania Kont PRE-PAID. Wnioskodawca prowadził na swój koszt i ryzyko sprzedaż EJD nabytych od Spółki A, natomiast Spółka A zobowiązała się dostarczać EJD w wymaganym przez Wnioskodawcę zakresie. Wnioskodawca w okresie od maja 2012 r. do lutego 2013 r. nabywał od Spółki A EJD, uznając ujawniony w otrzymywanych od Spółki A fakturach podatek VAT jako podatek naliczony, który odpowiednio obniżał kwotę podatku należnego, a pozostała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym stanowić może w przyszłości podstawę do wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Nabywane jednostki EJD służyły prowadzeniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Z tytułu uzyskiwanego obrotu oraz prawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków Spółka A udzielała Wnioskodawcy rabatu na fakturze za poszczególne towary, obliczanego na zasadzie stawki procentowej. Rabaty zasadniczo przewidziane były w sytuacji utrzymania pełnej oferty usług Spółki A. Wnioskodawca jak dotychczas nie otrzymał od Spółki A faktury korygującej z tytułu udzielonego rabatu. Natomiast z tytułu realizacji kwartalnych planów zakupów EJD, Spółka A udzielała Wnioskodawcy premii, naliczanych od wartości zakupów netto po udzieleniu rabatów wskazanych powyżej.

Przytoczony wyżej przepis art. 86 ust. 19a ustawy przewiduje, że w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzyma. Powyższe unormowanie przewiduje również, że w przypadku, gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a ma do tego prawo, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku udzielenia przez Spółkę A rabatu skutkującego obniżeniem obrotu z tytułu sprzedaży EJD i otrzymania przez Wnioskodawcę faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu, to Zainteresowany będzie obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma od Spółki A tę fakturę korygującą, zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zwrócić uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie okresu, w którym należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie uznania otrzymywanych premii pieniężnych za czynność nieobjętą ustawą o VAT, dokumentowania premii pieniężnych i prawa do rozliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu premii pieniężnych związanych z nabyciem EJD od Spółki A, został rozpatrzony interpretacją indywidualną Nr IPTPP4/443-282/14-4/ALN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl