IPTPP4/443-142/14-2/BM - Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie zakupu, montażu oraz instalacji stacji graficznej wraz z oprogramowaniem narzędziowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-142/14-2/BM Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie zakupu, montażu oraz instalacji stacji graficznej wraz z oprogramowaniem narzędziowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2014 r. (data wpływu 27 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina stanowi wspólnotę samorządową jej mieszkańców wykonującą zadania publiczne, która posiada osobowość prawną i która zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Gmina występuje w roli partnera w realizacji projektu pn.: "...".

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 wspólnie przez lidera projektu - województwo i 115 partnerów - gminy i powiaty na podstawie zawartych umów partnerskich o wspólnej realizacji zadania w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu. Zgodnie z tymi umowami województwo działa w projekcie zarówno w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz parterów i tym samym wykonuje obowiązki beneficjenta projektu (w tym: m.in. przygotowuje dokumenty aplikacyjne i wdrożeniowe oraz występuje z wnioskiem o dofinansowanie, wykonuje obowiązki zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych). Większość zadań w projekcie realizują jednak bezpośrednio Partnerzy projektu, którzy dokonują odbioru wybudowanej infrastruktury technicznej (sprzęt, oprogramowanie) i wprowadzonych do systemów poszczególnych partnerów zasobów danych przestrzennych, regulują za nie należności oraz stają się właścicielami tego majątku.

Partnerzy nie ponoszą żadnych zobowiązań względem lidera projektu. Celem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla wojew. poprzez budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno-technicznej danych przestrzennych uwzględniającej zalecenia europejskiej Dyrektywy INSPIRE. W ramach projektu Gminie zostanie zainstalowane oprogramowanie narzędziowe oraz zamontowana stacja graficzna. Wymieniona infrastruktura oraz sprzęt stanowić będzie wyłączną własność Gminy i zainstalowane będą w Urzędzie Gminy. Cały zakres projektu zrealizowany zostanie przez wykonawców wyłonionych przez lidera projektu zgonie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wykonawcy to płatnicy podatku VAT. W zakresie działań objętych projektem Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej. Realizacja projektu usprawni funkcjonowanie Urzędu Gminy, poprawi jakość usług świadczonych nieodpłatnie mieszkańcom. Po jego zakończeniu nie wystąpi żadna sprzedaż opodatkowana bądź zwolniona, w związku z czym nie pojawi się podatek VAT należny, od którego można by było odliczyć podatek naliczony, który wystąpi w chwili zakupu usług i dostaw. Realizacja projektu nie wiąże się z osiągnięciem jakichkolwiek przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku należnego dotyczącego realizowanych na przecz Gminy zadań w ramach projektu pn. "".

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione przez Gminę koszty zadań w ramach projektu pn.: "..".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, występuje w roli partnera w realizacji projektu pn.: "...".

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 wspólnie przez lidera projektu - województwo i 115 partnerów - gminy i powiaty na podstawie zawartych umów partnerskich o wspólnej realizacji zadania w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu. Partnerzy nie ponoszą żadnych zobowiązań względem lidera projektu. W ramach projektu Gminie zostanie zainstalowane oprogramowanie narzędziowe oraz zamontowana stacja graficzna. Wymieniona infrastruktura oraz sprzęt stanowić będzie wyłączną własność Gminy. W zakresie działań objętych projektem Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej. Realizacja projektu usprawni funkcjonowanie Urzędu Gminy, poprawi jakość usług świadczonych nieodpłatnie mieszkańcom. Po jego zakończeniu nie wystąpi żadna sprzedaż opodatkowana bądź zwolniona, w związku z czym nie pojawi się podatek VAT należny, od którego można by było odliczyć podatek naliczony, który wystąpi w chwili zakupu usług i dostaw. Realizacja projektu nie wiąże się z osiągnięciem jakichkolwiek przychodów.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - w zakresie działań objętych projektem Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl