IPTPP3/4512-525/15-4/MJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP3/4512-525/15-4/MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* uznania Wnioskodawczyni za osobę prowadzącą działalność w związku z przejęciem udziału w działkach przez Miasto... w zamian za odszkodowanie - jest nieprawidłowe,

* opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego odszkodowania - jest nieprawidłowe,

* podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymane odszkodowanie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w wysokości 23% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* uznania Wnioskodawczyni za osobę prowadzącą działalność w związku z przejęciem działek przez Miasto... w zamian za odszkodowanie,

* opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego odszkodowania,

* momentu powstania obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymane odszkodowanie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 lutego 2016 r. oraz 14 marca 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, uiszczenia dodatkowej opłaty oraz przeformułowania stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W wyniku darowizny udziałów dokonanej przez męża 31 grudnia 1995 r. Wnioskodawczyni stała się współużytkownikiem wieczystym, po 1/2 udziałów z..., która też została współużytkownikiem w wyniku darowizny od męża, nieruchomości położonej w... o pow. 15,5229 ha. oznaczonej numerami działek: 38, 40, 232. Wcześniej na tej nieruchomości była prowadzona działalność gospodarcza przez Męża Wnioskodawczyni i Pana... - cegielnia. Działalność gospodarcza została zaniechana przed umową darowizny. Grunty są gruntami rolnymi.

Wnioskodawczyni obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "..." ale nie związaną z wyżej wymienioną nieruchomością.... nie prowadzi działalności gospodarczej, jest emerytką.

Decyzją z dnia 2 marca 1999 r. przekształcono użytkowanie wieczyste wyżej wymienionej nieruchomości na własność. Uchwałą nr... z dnia 23 lutego 2012 r. Rada Miejska w... zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla tej nieruchomości i zgodnie z nim nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła na wniosek Wnioskodawczyni i Pani....

Decyzją Urzędu Miasta... z dnia 23 grudnia 2013 r. nr..., również na wniosek Wnioskodawczyni i Pani..., zatwierdzono podział ww. nieruchomości na działki o numerach: 38/I; 38/2; 38/3; 38/4; 38/5; 38/6; 38/7; 38/8; 38/9; 38/10; 38/11; 38/12; 38/13, 38/14; 38/15; 38/16; 38/17; 38/18; 38/19; 38/20; 38/21; 38/22; 38/23; 38/24;38/25; 38/26; 38/27; 38/29; 38/30; 38/31; 38/32, 38/33; 38/34; 38/35; 38/36; 38/37, 38/38 oraz działek 40/1; 40/2; 40/3; 40/4; 40/5; 40/ 6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 40/11; 40/12; 40/13; 40/14; 40/15; 40/16; 40/17; 40/18: 40/19; 40/20; 40/21; 40/22; 40/23; 40/24; 40/25; 40/26; 40/27; 40/28; 40/29;40/30; 232/1, 232/2 przy czym działki o numerach 38/13, 38/29, 38/32, 38/37, 40/9 i 232/1 o łącznej pow. 2,0256 ha przeszły z mocy prawa na własność Miasta... ze względu na wydzielenie pod drogi gminne. W związku z przyjęciem na własność przez Miasto tych działek Wnioskodawczyni i Pani... przysługuje odszkodowanie (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). W sprawie ustalenia wysokości odszkodowania toczy się postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w.... Wnioskodawczyni i... jako współwłaścicielki nieruchomości nie zamierzają tam prowadzić działalności gospodarczej.

Po ustaleniu wysokości odszkodowania własność nieruchomości tej, obecnie o pow. 13,3266 ha Wnioskodawczyni i... zamierzają przenieść umową darowizny na dzieci, które posiadają kwalifikacje by ewentualnie zająć się budownictwem mieszkaniowym na tych działkach.

W związku z powyższym powstają pytania:

* czy w związku z przejęciem z mocy prawa przez Miasto... części działek i uzyskaniem przez Wnioskodawczynię i Panią... odszkodowania, Wnioskodawczyni i Pani... będą uznane za osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

* czy wyżej wymienione odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

* jeżeli podlega opodatkowaniu to w jaki sposób naliczyć podatek.

* w którym momencie należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego taki obowiązek (z dniem wypłaty odszkodowania, czy z dniem naliczenia podatku).

W uzupełnieniu z dnia 2 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, ale w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej pod nazwą.... Prowadzona działalność gospodarcza nie jest związana z własnością nieruchomości położonej w.... Żadnych z działek wskazanych we wniosku Wnioskodawczyni nie wykorzystywała zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak również nieopodatkowanych opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Żadnych z działek objętych wnioskiem Wnioskodawczyni nie udostępniała innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Działki objęte wnioskiem nie były wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, w tym zwolnionej od podatku.

Wnioskodawczyni nie poniosła żadnych nakładów na działki objęte zakresem pytań, w tym również do momentu przejęcia przez Miasto... przedmiotowych nieruchomości.

Jedynie działka nr 40/30 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki. Wszystkie pozostałe działki w tym przejęte z mocy prawa na własność przez Miasto... nie są zabudowane.

Budynek do rozbiórki na działce nr 40/30 jest budynkiem trwale związanych z gruntem, mieszkalnym, nie zasiedlonym co najmniej w okresie od kiedy Wnioskodawczynie jest jego właścicielką. Budynek ten nie był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, w tym zwolnionej od podatku. Wnioskodawczynie nie ponosiła żadnych nakładów na ten budynek Działki o numerach 38/13,38/29, 38/32, 38/37,40/9 i 232/1 o łącznej pow. 2,0256 ha przeszły z mocy prawa na własność Miasta... w dniu 27 grudnia 2013 r. na podstawie decyzji Urzędu Miasta... z dnia 23 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W uzupełnieniu z dnia 14 marca 2016 r. na pytanie jaki jest przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej pod nazwą "..." wskazano:

70.11.Z - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

70.12.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,

70.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

70.32.Z - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

Na pytanie "Czy Wnioskodawczyni dokonywała wcześniej sprzedaży nieruchomości/działek będących jej własnym majątkiem. Jeżeli tak, to ile działek zostało sprzedanych i kiedy..." Wnioskodawczyni udzieliła odpowiedzi: Tak, sprzedaż lokalu użytkowego przy ul...., lokal ten był lokalem związanym z działalnością gospodarczą (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), transakcja zwolniona od podatku od towarów i usług na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Na pytanie "Czy Wnioskodawczyni posiada inne nieruchomości/działki, które zamierza sprzedać. Wnioskodawczyni odpowiedziała, że posiada nieruchomości, które są związane z działalnością gospodarczą szt. 3 (lokale). Na dzień dzisiejszy Wnioskodawczynie nie zamierza sprzedać tych nieruchomości.

Nieruchomość w..., która jest przedmiotem interpretacji jest współwłasnością... i... i nigdy nie była związana z działalnością gospodarczą....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 lutego 2016 r.).

1. Czy w związku z przejęciem z mocy prawa na podstawie decyzji nr... z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości przez Miasto... na własność działek nr 38/13, 38/29, 38/32, 38/37, 40/9 i 232/1 i uzyskaniem przez Wnioskodawczynię odszkodowania z tego tytułu na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wnioskodawczyni będzie uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy od podatku od towarów i usług.

2. Czy wypłacone Wnioskodawczyni odszkodowanie, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z tytułu przejęcia na własność przez Miasto... działek nr 38/13, 38/29, 38/32, 38/37, 40/9 i 232/1 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

3. Czy jeżeli wyżej wymienione odszkodowanie podlega podatkowi od towarów i usług po ustaleniu jego wysokości, a przed momentem wypłaty odszkodowania przez Urząd Miasta. Wnioskodawczyni powinna wystawić na Urząd Miasta... fakturę VAT z naliczeniem podatku od towarów i usług w wysokości 23% od wartości odszkodowania, które jest wyliczone wg wartości netto.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również gdy przeniesienie dokonuje się z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu, lub przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W związku z tym przeniesienie działek gruntu na Miasto... w opisanym wyżej stanie faktycznym jest dostawą towaru podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ale zdaniem Wnioskodawczyni nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu, ale tylko ta, która jest wykonywana przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni nabyła (dostała darowizną) ten grunt nie w celach odsprzedaży, w celach zarobkowych, lecz na cele własne powiększając majątek prywatny. Wnioskodawczyni nie wykorzystywała go do działalności gospodarczej i jak pisała wcześniej nie ma takiego zamiaru. Zdaniem Wnioskodawczyni nie prowadzi ona tam działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z uzyskanym odszkodowaniem z tytułu przejęcia na własność przez Miasto... działek pod drogi gminne nie będzie uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Podział nieruchomości nie był dokonany w celu otrzymania odszkodowania za przejęte działki pod drogi, Wnioskodawczyni nie przejmowała też działek z chęcią uzyskania zysku z ich dalszej sprzedaży.

W związku z tym, że Wnioskodawczyni nie będzie uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w związku z uzyskaniem wyżej wymienionego odszkodowania, odszkodowanie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tego też powodu odpowiedź na pytanie trzecie jest bezprzedmiotowa. Gdyby przyjąć inną wersję odpowiedzi na dwa pierwsze pytania i uznać, że w związku z otrzymaniem odszkodowania Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, a odszkodowanie z tytułu przejęcia przez miasto... na własność przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to zdaniem Wnioskodawczyni po ustaleniu wysokości odszkodowania powinna ona wystawić na urząd Miasta... fakturę VAT w wysokości ustalonego odszkodowania powiększonego o podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

* uznania Wnioskodawczyni za osobę prowadzącą działalność w związku z przejęciem udziału w działkach przez Miasto... w zamian za odszkodowanie - jest nieprawidłowe,

* opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego odszkodowania - jest nieprawidłowe,

* podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymane odszkodowanie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w wysokości 23% - jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. Organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

W świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielne kilku osobom. Na tym polega współwłasność. Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 k.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 k.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały lub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, s. 1 z późn. zm.).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 2 pkt 22 ustawy wynika, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Natomiast w myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, iż przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

Przepis powyższy określa szczególny przypadek dostawy towarów, który ma na celu wskazanie, że dostawą towarów jest nawet tak nietypowa sytuacja, jak władcze działanie organu lub samego przepisu prawa, w którym towar (także wbrew woli) zmienia właściciela za odszkodowaniem. Własność towaru nie jest tu najistotniejszą cechą opisanego przypadku, lecz nierówna pozycja stron takiej specyficznej dostawy, w której jedna niejako "zmuszona" jest poddać się określonym nakazom płynącym z organu lub z mocy prawa.

Jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to wówczas stanowi ono odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot czynność taka jest objęta opodatkowaniem. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Zaznaczyć należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Zatem dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

W myśl art. 128 ust. 1 ww. ustawy wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że istotą wywłaszczenia jest pozbawienie lub ograniczenie m.in. prawa własności nieruchomości. Dokonuje się tego za odszkodowaniem wypłaconym na rzecz osoby (podmiotu) wywłaszczanego, co poprzedza wydanie aktu prawnego w randze decyzji. Nieruchomość objęta taką procedurą staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje właściwy wojewoda. Z tak określonych zapisów ustawowych wynika jasno, że podmiotem podejmującym cały katalog czynności prawnych jest organ administracji. Nie wymaga się tu współdziałania, czy jakiejkolwiek innej inicjatywy ze strony podmiotu wywłaszczanego.

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza bowiem nie tylko czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 str.1, z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób kwestię tą rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego "formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntu podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jego za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.U.UE.L 347.1 z późn. zm. - (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Tak też stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10. Trybunał wskazał m.in. że zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 112 (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. O tym, że dokonujący sprzedaży gruntu budowlanego działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykonując prawo własności, decyduje stopień jego aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, który wskazuje, że angażuje on środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługobiorców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej."

Z opisu wniosku wynika, że w wyniku darowizny udziałów dokonanej przez męża 31 grudnia 1995 r. Wnioskodawczyni stała się współużytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w... o pow. 15,5229 ha. oznaczonej numerami działek: 38, 40, 232. Wcześniej na tej nieruchomości była prowadzona działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza została zaniechana przed umową darowizny. Grunty są gruntami rolnymi. Decyzją z dnia 2 marca 1999 r. przekształcono użytkowanie wieczyste wyżej wymienionej nieruchomości na własność. Uchwałą nr... z dania 23 lutego 2012 r. Rada Miejska w... zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla tej nieruchomości i zgodnie z nim nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła na wniosek Wnioskodawczyni. Decyzją Urzędu Miasta... z dnia 23 grudnia 2013 r. nr..., również na wniosek Wnioskodawczyni, zatwierdzono podział ww. nieruchomości na działki o numerach: 38/I; 38/2; 38/3; 38/4; 38/5; 38/6; 38/7; 38/8; 38/9; 38/10; 38/11; 38/12; 38/13, 38/14; 38/15; 38/16; 38/17; 38/18; 38/19; 38/20; 38/21; 38/22; 38/23; 38/24;38/25; 38/26; 38/27; 38/29; 38/30; 38/31; 38/32, 38/33; 38/34; 38/35; 38/36; 38/37, 38/38 oraz działek 40/1; 40/2; 40/3; 40/4; 40/5; 40/ 6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 40/11; 40/12; 40/13; 40/14; 40/15; 40/16; 40/17; 40/18: 40/19; 40/20; 40/21; 40/22; 40/23; 40/24; 40/25; 40/26; 40/27; 40/28; 40/29;40/30; 232/1, 232/2 przy czym działki o numerach 38/13, 38/29, 38/32, 38/37, 40/9 i 232/1 o łącznej pow. 2,0256 ha przeszły z mocy prawa na własność Miasta... ze względu na wydzielenie pod drogi gminne. W związku z przyjęciem na własność przez Miasto tych działek Wnioskodawczyni przysługuje odszkodowanie. W sprawie ustalenia wysokości odszkodowania toczy się postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w.... Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni dokonała wcześniej sprzedaży lokalu użytkowego, lokal ten był lokalem związanym z działalnością gospodarczą (wprowadzony do ewidencji środków trwałych). Wnioskodawczyni prowadzi działalności gospodarczej pod nazwą.... Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest zagospodarowanie nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, kupno nieruchomości, wynajem nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

Wątpliwości Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie dotyczą wskazania czy Zainteresowana zostanie uznana za osobę prowadzącą działalność w związku z przejęciem udziałów w działkach przez Miasto... w zamian za odszkodowanie, obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego odszkodowania oraz momentu powstania obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymane odszkodowanie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanej należy ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że do dostawy udziałów w wywłaszczonych działkach gruntu mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług Jak wcześniej wskazano opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów a przez dostawę towarów rozumie się także przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą związaną z obrotem nieruchomościami. Zakres prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności obejmuje zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem, pośrednictwo w obrocie i zarządzanie nieruchomościami. Dla działek otrzymanych w drodze darowizny, na wniosek Zainteresowanej Rada Miejska w... zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego. Również na wniosek zainteresowanej Urząd Miasta... zatwierdził podział ww. nieruchomości na działki. Zatem należy uznać, iż działania podjęte przez Wnioskodawczynię tj. wystąpienie o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz podział nieruchomości na działki wskazują na zamiar wykonywania dostawy gruntów w sposób profesjonalny. Zaznaczenia wymaga, iż Wnioskodawczyni w przeszłości dokonała sprzedaży nieruchomości, tj. lokalu użytkowego.

Należy zauważyć, iż w celu ustalenia czy Wnioskodawczyni w zakresie przedmiotowej transakcji działa w charakterze podatnika należy brać pod uwagę całokształt podejmowanych działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

W związku z powyższym uznać należy, iż w sytuacji przejęcia przez Miasto... udziałów części działek pod budowę dróg gminnych Wnioskodawczyni wystąpiła w charakterze podatnika.

Z uwagi na ciąg wykonanych przez Wnioskodawczynię czynności, które wskazują na zaangażowanie środków podobnych do wykorzystywanych przez producenta, handlowca lub usługodawcę, dostawa udziałów w działkach w zamian za odszkodowanie nie może być uznana za czynność wykonywaną w ramach zarządu majątkiem prywatnym i w związku z powyższym będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zatem, powyższą czynność należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów o usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w powyższym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą również podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymane odszkodowanie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w wysokości 23%

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że podstawę opodatkowania ustala się na podstawie wartości otrzymanej ze sprzedaży, przez którą rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Jak wynika z cytowanego wyżej art. 29a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów i usług otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Powyższy przepis, ani inne przepisy prawa podatkowego nie regulują wysokości kwoty należnej od nabywcy, czyli ceny sprzedaży. W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Zatem, jeśli kwota odszkodowania wskazana w decyzji Starostwa Powiatowego w... będzie kwotą netto z tytułu dostawy nieruchomości na rzecz nabywcy, to należy ją uznać za podstawę opodatkowania dokonanej transakcji.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na to, że dla wywłaszczonego gruntu przeznaczonego pod budowę dróg gminnych został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przedmiotowe działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, należy uznać go za grunt przeznaczony pod zabudowę.

W konsekwencji, dostawa ta nie będzie mogła być zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ zwolnienie, o którym mowa w tym przepisie obejmuje tylko tereny niezabudowane inne niż budowlane.

Do przedmiotowej dostawy nie będzie mogło mieć zastosowania również zwolnienie od podatku określone art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest wykorzystywanie towaru wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, a z treści wniosku wynika, że działek objętych zakresem wniosku Wnioskodawczyni nie wykorzystywała wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawcze nie przewidują dla dostawy gruntu pod zabudowę obniżonych stawek podatku. Zatem do kwoty netto ustalonego odszkodowania Wnioskodawczyni winna doliczyć podatek VAT wg 23% stawki.

Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Warto nadmienić, że jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Elementy jakie powinna zawierać faktura wymienione zostały w art. 106e ust. 1 ustawy, natomiast terminy, w jakich należy wystawiać faktury ustawodawca określił w art. 106i ustawy.

Podkreślenia wymaga, że w systemie podatku od towarów i usług faktury są dokumentami sformalizowanymi potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Zarejestrowany czynny podatnik VAT jest zatem obowiązany udokumentować fakturą swoją sprzedaż opodatkowaną na rzecz innego podatnika zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8 (art. 106i ust. 1 ustawy).

Faktura jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

W opisanym zdarzeniu przyszłym opodatkowaniu podlega przeniesienie z mocy prawa własności udziałów w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta... w zamian za odszkodowanie (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy). Odszkodowanie to, jak wyjaśniono wcześniej, pełni funkcję wynagrodzenia z tytułu dostawy towaru, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną.

W połączeniu z definicją dostawy należy podkreślić, że regulacje krajowe i wspólnotowe wiążą powstanie obowiązku podatkowego z przeniesieniem ekonomicznego władztwa nad towarami. Dostawa towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług musi mieć charakter odpłatny, który w stanie faktycznym sprawy konstytuuje się wraz ze skonkretyzowaniem należnej kwoty tytułem odszkodowania.

Zatem w rozpatrywanej sprawie wydanie udziałów w nieruchomości nastąpi w momencie, w którym decyzja Starostwa Powiatowego w... orzekająca o wysokości odszkodowania dla Gminy stanie się ostateczna, a w konsekwencji staną się znane wszystkie elementy konieczne dla określenia zobowiązania podatkowego z tytułu dostawy.

W związku z tym za moment dokonania dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć dzień, w którym uprawomocni się decyzja ustalająca odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, bowiem dopiero od tego momentu można mówić o odpłatnym charakterze dostawy towaru. Wobec tego na podstawie art. 106i ust. 1 ustawy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się decyzja ustalająca odszkodowanie.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni w powyższym zakresie należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl