Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP3/4512-322/15-2/JM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla bazy w proszku do produkcji lodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla bazy w proszku do produkcji lodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Wnioskodawcy jest czynnym podatnikiem VAT. Działalność gospodarcza Spółki polega na sprzedaży towarów, którymi są komponenty do produkcji lodów występujące w postaci past lub proszków. Towary te nabywa od swojej Spółki matki z siedzibą we Włoszech i następnie sprzedaje je na terenie Polski. Spółka od niedawna handluje nowym towarem, jakim jest baza w proszku, z której można otrzymać lody typu soft. Nadaje ona tym produktom efekt stabilizujący i aromatyzujący. Skład tej bazy w proszku jest następujący: cukier, odtłuszczone mleko w proszku, kakao w proszku, dekstroza, uwodorniony tłuszcz kokosowy, laktoza i białko mleka, zagęszczacze: E466, E412, E516; emulgatory: E471, E477; aromaty oraz słodzik: sukraloza. W związku z trudnością przypisania odpowiedniego numeru PKWiU Spółka wystąpiła z wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego o sklasyfikowanie tego produktu. W odpowiedzi na wniosek, GUS sklasyfikował tą bazę w proszku do grupowania 10.89.19.0 o nazwie "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane". Wnioskodawca ma wątpliwość, co do stawki VAT, którą powinien stosować przy sprzedaży tych towarów. Art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi że "stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1". Następnie art. 41 ust. 2 brzmi "dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1". Należy wziąć jeszcze pod uwagę art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, które informują że od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., stawka podatku wynosi odpowiednio 23% i 8%. Towar, którym handluje Wnioskodawca, jest przypisany do PKWiU 10.89.19.0, które jest wymienione w poz. 48 załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego też względu należałoby mu przypisać stawkę preferencyjną 8%. Jednak ustawodawca podał dodatkowo wyłączenia, w przypadku których stawka ta przy tej grupie produktów nie może być stosowana. Do tych wyłączeń należą ekstrakty słodowe i produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%. Baza w proszku do produkcji lodów nie zawiera składników objętych wyłączeniem, co wskazywałoby że stawka preferencyjna wynosząca 8% może być przy jej sprzedaży zastosowana. Wątpliwość Wnioskodawcy wynika jednak z faktu, że produkt ten zawiera w sobie kakao w proszku, które ma przypisaną stawkę VAT w wysokości 23% i czy zawartość tego składnika może determinować zastosowanie stawki podstawowej VAT w stosunku do całego wyrobu.

Składnik ten stanowi dodatek smakowy do produktu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z tą niepewnością Wnioskodawca zadaje pytanie czy w przypadku sprzedaży bazy w proszku do produkcji lodów zaklasyfikowanej do grupowania 10.89.19.0 o nazwie "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane" może stosować stawkę preferencyjną 8% mimo zawartości kakao w proszku w tym produkcie, które ma przypisaną stawkę podstawową 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo, przy sprzedaży tego artykułu spożywczego, jakim jest baza w proszku do produkcji lodów, stosować stawkę preferencyjną 8% bez względu na zawartość kakao w proszku w tym produkcie. Produkt ten został zaklasyfikowany wg GUS do grupowania 10.89.19.0 o nazwie "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane". Ten numer PKWiU został wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, można w przypadku dostawy tych towarów, za wyjątkiem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, zastosować stawkę preferencyjną VAT w wysokości 8%. Wnioskodawca wskazuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze do niej nie uzależniają stawki podatku stosowanej przy dostawie tych produktów od występującej w nich zawartości kakao. Już w 2009 r. zgodził się z tym stanowiskiem Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając interpretację indywidualną w imieniu Ministra Finansów o numerze ITPP2/443-209a/09/AW i w podobnej sprawie, gdzie podzielił pogląd podatnika przyznając mu rację, że sprzedaż produktu z zawartością kakao zaklasyfikowanego do grupy "produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - z wyłączeniem ekstraktów słodowych" jest objęta obniżoną stawką VAT w wysokości 8% (ówcześnie 7%).

Wnioskodawca uważa więc, że zawartość kakao w proszku, które jest jedynie dodatkiem smakowym i ma przypisaną stawkę 23%, nie determinuje do stosowania stawki podstawowej VAT w odniesieniu do całego wyrobu. Należy dodać, że kakao zawarte w produkcie nie ma znaczącego wpływa na walory technologiczne i produkcyjne sprzedawanego produktu. Na potwierdzenie słuszności swojego zdania Wnioskujący podaje przykład innych artykułów spożywczych takich jak lody czy jogurty, do których przypisana jest preferencyjna stawka w wysokości 5% i nie jest ona uzależniona przez Ustawodawcę od zawartości w nich kakao, które przede wszystkim ma charakter dodatku smakowego w tych produktach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%".

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami stosowanie obniżonej stawki podatku 8% VAT uwarunkowane jest tym by dany towar mieścił się w klasyfikacji (PKWiU) w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że sprzedaje towar, jakim jest baza w proszku, z której można otrzymać lody typu soft. Towar, który sprzedaje Wnioskodawca, jest przypisany do PKWiU 10.89.19.0. Baza będąca przedmiotem wniosku nie zawiera ekstraktów słodowych ani produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętych wyłączeniem ze stosowania stawki 8%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że do dostawy towaru sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane" prawidłowe jest zastosowanie stawki 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, w zw. z treścią załącznika nr 3 poz. 48.

Należy zauważyć, że zawartość kakao w produkcie nie ma znaczenia dla opodatkowania sprzedaży bazy będącej przedmiotem wniosku stawką w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności w sytuacji, gdy towar w postaci bazy w proszku do produkcji lodów jest ekstraktem słodowym lub produktem o zwartości alkoholu powyżej 1,2%, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl