IPTPP3/443-62/14-3/KK - Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie średniego sprzętu ratownictwa technicznego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP3/443-62/14-3/KK Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie średniego sprzętu ratownictwa technicznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie średniego sprzętu ratownictwa technicznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie średniego sprzętu ratownictwa technicznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Ochotnicza Straż Pożarna w <...> powstała w 1921 r. i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem <...>. Skupia ona w swoich szeregach członków czynnych, wspierających i honorowych, realizujących postanowienia Statutu przyjętego przez Walne Zebranie Członków. Realizując zadania wynikające z bieżącej pracy jednostki oraz potrzeby uzupełnienia sprzętu do ratowania życia ludzkiego narodziła się koncepcja zakupu średniego sprzętu ratownictwa technicznego: Zakup ten obejmuje:

* zakup pompy,

* zakup nożyc,

* zakup rozpieraczy,

* zakup węży wysokociśnieniowych.

Realizacja tej operacji pozwoli na zwiększenie gotowości bojowej jednostki, a przez co pozwoli bardziej efektywnie prowadzić akcje ratownicze w tym szczególnie akcje związane z wypadkami komunikacyjnymi. Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska stosowny wniosek o przyznanie środków na realizację zadania opisanego wyżej.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w <...> corocznie do końca marca rozlicza się za poprzedni rok kalendarzowy w Urzędzie Skarbowym w <...> przedstawiając dokumenty:

* CIT8.

* CIT8/0.

* Bilans finansowy.

* Rachunek zysków i strat.

Ponadto Wnioskodawca informuje, że: Jednostka OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT co oznacza, że nie jest podatnikiem jak również płatnikiem podatku VAT. Jednostka nie sprzedaje swoich usług i nie wystawia faktur.

Towary i usługi nabywane w ramach przedmiotowego zadania będą służyć Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji udokumentowane będzie za pomocą faktury VAT wystawionej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w <...>. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na działalność statutową OSP. Właścicielem zakupionego sprzętu będzie OSP. Interpretacja, o którą występuje Wnioskodawca stanowić będzie załącznik do wniosku składanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w <...>.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w <...> z siedzibą <...>, ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami, które zostaną poniesione na zakup średnich narzędzi ratownictwa technicznego, w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w <...>.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w <...> nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z zadaniem opisanym na poprzedniej stronie, ponieważ;

* nie prowadzi działalności gospodarczej (jedynie działalność statutową),

* nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT co oznacza, że nie jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),

* Stowarzyszenie nie sprzedaje swoich usług i towarów i nie wystawia faktur,

* towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego zadania będą służyć Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniem od towarów i usług,

* nabycie towarów i usług w związku z realizacją operacji udokumentowane będzie za pomocą stosownych faktur VAT wystawionych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w <...>.

* Właścicielem zakupionego sprzętu będzie OSP <...>.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje zadanie polegające na zakupie średniego sprzętu ratownictwa technicznego, tj. w postaci zakupu pompy, nożyc, rozpieraczy, węży wysokociśnieniowych. Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania z WFOŚiGW w <...> na realizację ww. zadania. Wnioskodawca wskazał, że nie sprzedaje swoich usług i nie wystawia faktur, towary i usługi nabywane w ramach przedmiotowego zadania będą służyć Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji udokumentowane będzie za pomocą faktury VAT wystawionej dla Wnioskodawcy. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na działalność statutową OSP. Właścicielem zakupionego sprzętu będzie Wnioskodawca.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie średniego sprzętu ratownictwa technicznego, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl