IPTPP3/443-195/14-2/BJ, Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie połączonym z... - OpenLEX

IPTPP3/443-195/14-2/BJ - Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie połączonym z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP3/443-195/14-2/BJ Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie połączonym z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie połączonym z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w.... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie połączonym z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w..... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna w... jest osobą prawną. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdarzenie przyszłe:

Remont połączony z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w.... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Celem realizacji zdarzenia przyszłego jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na obszarze gminy... oraz poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez remont połączony z modernizacją pomieszczeń istniejącej świetlicy wiejskiej w.... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności ludzi młodych, w tym również członków Ochotniczej Straży Pożarnej w... i wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania, ponieważ kilku młodych ludzi będzie brać udział w realizacji projektu. Operacja będzie realizowana w miejscowości.....

W budynku świetlicy wiejskiej OSP odbywają się spotkania integracyjne, widowiska obrzędowe, lokalne uroczystości, zebrania sołeckie, szkolenia dla rolników i przedsiębiorców. OSP działa na terenie miejscowości ponad 90 lat.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Remont wraz z modernizacją jadalni, który polegał będzie na położeniu siatki na suficie z włókna szklanego i wykonaniu gładzi gipsowej,

* pomalowaniu powierzchni sufitu,

* zamontowaniu nowego oświetlenia tzn. plafonier LED oraz opraw oświetleniowych

LED wpuszczanych w sufitach podwieszanych.

2. Remont wraz z modernizacją sali tanecznej tzn. - roboty elektryczne

* wymiana starych gniazd i włączników na nowe

* wymiana przewodów elektrycznych

* malowanie ścian po zakończeniu wymiany instalacji elektrycznej

* montaż nowoczesnych plafonier LED.

Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane na: Ochotnicza Straż Pożarna w.....

Uzyskana interpretacja będzie przedłożona jako załącznik do Wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w.... ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na zakup materiałów oraz usług, w związku z realizacją zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja zdarzenia przyszłego - Remont połączony z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w..... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, przedstawionego w poz. 69, nie daje możliwości odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo to przysługuje "... w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych..." podatnikowi, o którym mowa w ustawie o VAT.

Ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w.... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje działalności opodatkowanej, dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w... nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca planuje zrealizować remont połączony z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a zatem towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu remontu połączonego z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w... z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl