IPTPP2/443-996/13-6/JN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-996/13-6/JN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismami z dnia 27 lutego 2014 r. (data wpływu 5 marca 2014 r.) i z dnia 21 marca 2014 r. (data wpływu 26 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w związku z otrzymanymi fakturami zaliczkowymi z tytułu dostawy urządzeń oraz kursu, po jakim należy rozliczyć kwoty wykazane na fakturach, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymanymi fakturami zaliczkowymi z tytułu dostawy urządzeń oraz kursu, po jakim należy rozliczyć kwoty wykazane na fakturach, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 lutego 2014 r. i z dnia 21 marca 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, zadanych pytań, własnego stanowiska oraz uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka podpisała dwie umowy przedmiotem których jest "dostarczenie, uruchomienie i przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego własności" detektorów metali. Umowy przewidują także, że "własność przedmiotu umowy przechodzi na kupującego w chwili spisania protokołu odbioru nie stwierdzającego usterek". Płatności za detektory mają następować w Euro. Wartość do zapłaty z obydwóch umów to kwota 32.700 EURO. Umowy przewidują płatności zaliczkowe. W dniu 22 października 2013 r. Spółka zapłaciła 13.080 EURO tytułem zaliczek (40% wartości) i otrzymała do nich dwie faktury zaliczkowe wystawione z datą 31 października 2013 r. Umowa przewiduje także drugą płatność 50% wartości po dostawie urządzeń a przed ich zamontowaniem i 10% wartości po montażu i odbiorze maszyn, na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę płatne 30 dni po odbiorze nie później niż 60 dni po dostawie przedmiotu umowy.

W pismach stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.

jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT;

2.

jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE;

3.

detektory metali, będące przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę zostały/zostaną wysłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego Państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostaw. Detektory metali, będące przedmiotem nabycia dotarły do Wnioskodawcy z terytorium Czech;

4.

detektory metali zakupione zostały w celu wykorzystania ich w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;

5.

podmiot dokonujący dostawy przedmiotowych towarów nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;

6.

firma... jest zarejestrowanym podatnikiem VAT na terytorium Czech i posiada NIP nr...;

7.

firma... jest czynnym podatnikiem, nie zwolnionym z VAT na podstawie przepisów art. 113 ust. 1 i 9 lub podobnych;

8.

podmiot dokonujący dostawy jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Czechach, zgodnie z tam obowiązującymi przepisami, co nabywca potwierdził m.in. w systemie VIES;

9.

montażu przedmiotowych towarów dokonuje dostawca;

10.

towary są zamontowane w siedzibie nabywcy, która znajduje się w Polsce;

11.

montaż detektorów metali nie polega na wykonaniu prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Montaż musi być wykonany przez dostawcę. Nieprawidłowy montaż może skutkować złym funkcjonowaniem detektorów. Warunki umowy i gwarancji nie przewidują możliwości montażu przez nabywcę.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że detektory zostały dostarczone 19 listopada 2013 r. W dniu 2 grudnia 2013 r. wystawiono protokół odbioru detektora rurowego i jednego z detektorów taśmowych. Drugi detektor taśmowy wymagał poprawek i ostatecznie protokół odbioru wystawiony został 9 grudnia 2013 r. Druga zaliczka w wysokości 50% wartości została wpłacona 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawca otrzymał faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki w wysokości 50%. Faktury zostały wystawione w dniu 3 grudnia 2013 r. W dniu 3 grudnia 2013 r. wystawiono także faktury ostateczne uwzględniające poprzednio wystawione faktury zaliczkowe, jedną na detektor rurowy i drugą na dwa detektory taśmowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 marca 2014 r.).

1. Czy otrzymanie faktur zaliczkowych - pierwszej po wpłacie 40% zaliczki i drugiej po wpłacie 50% zaliczki, po dostawie a przed montażem maszyny będzie rodziło obowiązek w podatku należnym i prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT.

2. Po jakim kursie należy rozliczyć kwoty wykazane na fakturach w roku 2013.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W ocenie Wnioskodawcy, nastąpi to jednak w jego przypadku dopiero z datą podpisania protokołu odbioru nie stwierdzającego usterek.

Od 1 stycznia 2013 r. ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie ustalania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek podatkowy w WNT - według przepisu art. 20 ust. 5 ustawy o VAT - powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Ustawodawca uchylił jednak z dniem 1 stycznia 2013 r. art. 20 ust. 7 ustawy o VAT, który mówił, że art. 20 ust. 6 tej ustawy stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Oznacza to, że od zaliczek wpłaconych na poczet WNT od 1 stycznia 2013 r. nie rozlicza się VAT, nawet gdy dostawca wystawi fakturę zaliczkową. Przy WNT, VAT należy rozliczyć po dokonaniu dostawy, w dacie wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego, od całości transakcji, gdy faktura zostanie wystawiona przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Jeśli nie zostanie wystawiona w tym terminie, to obowiązek podatkowy powstanie ostatecznie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W przypadku umowy Wnioskodawcy nabycie własności towaru nastąpi dopiero z chwilą podpisania protokołu odbioru nie stwierdzającego usterek. Zdaniem Zainteresowanego z tą datą Spółka dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupionych maszyn. Jeśli Spółka otrzyma fakturę wystawioną zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odebrano detektory to obowiązek podatkowy w WNT powstanie w dacie wystawienia faktury jeśli nie, to 15 dnia miesiąca następującego po dniu odebrania maszyn potwierdzonego protokołem.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu tej transakcji powstanie, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym jeśli umowa zostanie zrealizowana do końca roku tj. do 31 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z którym prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, ale w przypadku WNT, pod warunkiem spełnienia zapisów nowo wprowadzonego ustępu 10b pkt 2, czyli otrzymania przez podatnika faktury dokumentującej dostawę w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest zobowiązany rozliczyć ten podatek.

Reasumując uwzględniając przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. Spółka powinna wykazać podatek należny w dacie powstania obowiązku podatkowego, czyli w deklaracji za miesiąc w którym otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę (lub za miesiąc następujący po miesiącu odebrania maszyn jeśli faktura nie zostanie wystawiona) i w tym samym miesiącu uzyska - prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ulegają zmianie i prawo do odliczenia podatku naliczonego Spółka uzyska w dacie powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym, ale pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej dostawę w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym oraz pod warunkiem wykazania podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym postał obowiązek podatkowy. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu WNT może więc powstać w jednym z trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu powstania obowiązku podatkowego w VAT należnym i nie musi się pokrywać (jak do 31 grudnia 2013 r.) z tą datą lub też Spółka może w ogóle nie nabyć prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu tego nabycia.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że otrzymanie faktur zaliczkowych przed montażem maszyny nie rodzi po stronie nabywcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku należnego i nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT.

Ad. 2

Przeliczenia kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej dla celów VAT należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu walut NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku należnym powstanie od całości transakcji w dniu wystawienia faktury ostatecznej (jeśli zostanie wystawiona w terminie) lub najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego po dniu odbioru maszyn (jeśli nie zostanie do tego dnia wystawiona faktura).

Ponadto, w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował, iż uważa, że przeliczenia kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej dla celów VAT należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego co wynika z art. 31a ustawy. Przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie w roku 2014.

Przy WNT (dotyczącym zakupu maszyny) obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 20 ust. 5, czyli z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli faktura zostanie wystawiona w terminie (po dostawie i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy) to przeliczenia należy dokonać po kursie poprzedzającym dzień wystawienia faktury, jeśli nie to po kursie z dnia poprzedzającego dzień, w którym faktura ostateczna powinna być wystawiona, czyli po kursie z dnia poprzedzającego 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy - w przypadku Wnioskodawcy datą dostawy jest data odbioru i uruchomienia maszyn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Według art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

- z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

1.

dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;

2.

dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

a.

rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

b.

podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

c.

podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

d.

osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł;

3.

dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju:

a.

nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub

b.

stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;

4.

dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;

5.

dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

nabywcą jest:

* w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

* w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c.

dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Na mocy art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć montaż oraz instalacja, które skutkują przesunięciem miejsca świadczenia do państwa, na terytorium którego wykonywany jest montaż (instalacja towarów). Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego PWN" "montaż" to składanie maszyn, aparatów, urządzeń itp. z gotowych części, zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych. Z kolei, "instalacja" to montowanie gdzieś urządzeń technicznych.

Należy zwrócić uwagę, iż stosownie do cytowanego powyżej art. 22 ustawy, do instalacji lub montażu nie zalicza się prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zdaniem tut. Organu, przez "proste czynności" należy rozumieć działania umożliwiające funkcjonowanie danego towaru, które potencjalny nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie, np. korzystając z dołączonej instrukcji. Dlatego też, biorąc powyższe pod uwagę, za montaż lub instalację należy uznać takie czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim dostawcy montowanego lub instalowanego towaru.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE. Spółka podpisała dwie umowy przedmiotem których jest "dostarczenie, uruchomienie i przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego własności" detektorów metali. Umowy przewidują także, że "własność przedmiotu umowy przechodzi na kupującego w chwili spisania protokołu odbioru nie stwierdzającego usterek". Płatności za detektory mają następować w Euro. Wartość do zapłaty z obydwóch umów to kwota 32.700 EURO. Umowy przewidują płatności zaliczkowe. W dniu 22 października 2013 r. Spółka zapłaciła 13.080 EURO tytułem zaliczek (40% wartości) i otrzymała do nich dwie faktury zaliczkowe wystawione z datą 31 października 2013 r. Umowa przewiduje także drugą płatność 50% wartości po dostawie urządzeń a przed ich zamontowaniem i 10% wartości po montażu i odbiorze maszyn, na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę płatne 30 dni po odbiorze nie później niż 60 dni po dostawie przedmiotu umowy.

Detektory metali, będące przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę zostały/zostaną wysłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego Państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostaw. Detektory metali, będące przedmiotem nabycia dotarły do Wnioskodawcy z terytorium Czech. Detektory metali zakupione zostały w celu wykorzystania ich w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Podmiot dokonujący dostawy przedmiotowych towarów nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Firma... jest zarejestrowanym podatnikiem VAT na terytorium Czech i posiada NIP.... Firma... jest czynnym podatnikiem, nie zwolnionym z VAT na podstawie przepisów art. 113 ust. 1 i 9 lub podobnych. Podmiot dokonujący dostawy jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Czechach, zgodnie z tam obowiązującymi przepisami, co nabywca potwierdził m.in. w systemie VIES. Montażu przedmiotowych towarów dokonuje dostawca. Towary są zamontowane w siedzibie nabywcy, która znajduje się w Polsce. Montaż detektorów metali nie polega na wykonaniu prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Montaż musi być wykonany przez dostawcę. Nieprawidłowy montaż może skutkować złym funkcjonowaniem detektorów. Warunki umowy i gwarancji nie przewidują możliwości montażu przez nabywcę.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że detektory zostały dostarczone 19 listopada 2013 r. W dniu 2 grudnia 2013 r. wystawiono protokół odbioru detektora rurowego i jednego z detektorów taśmowych. Drugi detektor taśmowy wymagał poprawek i ostatecznie protokół odbioru wystawiony został 9 grudnia 2013 r. Druga zaliczka w wysokości 50% wartości została wpłacona 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawca otrzymał faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki w wysokości 50%. Faktury zostały wystawione w dniu 3 grudnia 2013 r. W dniu 3 grudnia 2013 r. wystawiono także faktury ostateczne uwzględniające poprzednio wystawione faktury zaliczkowe, jedną na detektor rurowy i drugą na dwa detektory taśmowe.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy należy zauważyć, iż - jak wynika z okoliczności sprawy - towary, będące przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę, montowane są przez dostawcę na terytorium Polski, a montaż ten nie polega na wykonaniu prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie transakcja dostawy towarów na rzecz Wnioskodawcy powinna być traktowana dla celów podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów z montażem, w myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji dostawa detektorów wraz z ich montażem nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż zastosowanie znajdzie wyłączenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy. Natomiast miejscem dostawy przedmiotowych towarów, zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest miejsce, w którym towary są montowane, czyli w tym przypadku terytorium Polski.

Jednocześnie z wniosku wynika, że podmiot dokonujący dostawy przedmiotowych towarów nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski i jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Czechach, zgodnie z tam obowiązującymi przepisami. Natomiast dostawa towarów została dokonana na rzecz Wnioskodawcy - zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT - posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. W związku z powyższym Zainteresowany, jako nabywca towarów, zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Stosownie do ust. 11 powyższego artykułu, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Przepis ust. 1-4, 11, 13 pkt 1 lit. a i pkt 3 oraz ust. 16-17 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 19 ust. 20 ustawy).

W przedmiotowej sprawie - jak wskazał Wnioskodawca - "własność przedmiotu umowy przechodzi na kupującego w chwili spisania protokołu odbioru nie stwierdzającego usterek". W dniu 2 grudnia 2013 r. wystawiono protokół odbioru detektora rurowego i jednego z detektorów taśmowych. Drugi detektor taśmowy wymagał poprawek i ostatecznie protokół odbioru wystawiony został 9 grudnia 2013 r.

Wobec powyższego, w przypadku pierwszej zaliczki w wysokości 40% wartości urządzeń należy stwierdzić, że zgodnie z art. 19 ust. 11 w związku z art. 19 ust. 20 ustawy, obowiązek podatkowy dla tej zaliczki powstał z chwilą dokonania zapłaty zaliczki przez Wnioskodawcę, czyli 22 października 2013 r., bowiem zapłata ww. zaliczki została dokonana przez Zainteresowanego przed wydaniem towaru.

Natomiast, odnosząc się do płatności w dniu 2 grudnia 2013 r. dotyczącej detektora rurowego i jednego z detektorów taśmowych, dla których protokół odbioru wystawiono w dniu 2 grudnia 2013 r. należy wskazać, że zapłata ta nie stanowi zaliczki. Brak jest zatem podstaw do wystawienia faktury zaliczkowej na ww. zapłatę. Dla dostawy tych urządzeń obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta, tj. 3 grudnia 2013 r., w myśl art. 19 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 20 ustawy. Przy czym faktura ostateczna winna uwzględniać uprzednio wystawione faktury dokumentujące zaliczki z dnia 22 października 2013 r.

W przypadku drugiego detektora taśmowego protokół jego odbioru wystawiono w dniu 9 grudnia 2013 r. A zatem zapłata dokonana w dniu 2 grudnia 2013 r. stanowiła zaliczkę i obowiązek podatkowy z tytułu jej uiszczenia powstał z chwilą dokonania zapłaty, czyli 2 grudnia 2013 r., na podstawie art. 19 ust. 11 w związku z art. 19 ust. 20 ustawy.

Z kolei odnosząc się do kwestii kursu, po jakim należy rozliczyć kwoty wykazane na fakturach należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Natomiast według art. 31a ust. 2 ustawy, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego, przeliczenia waluty obcej na złote Wnioskodawca winien dokonać - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy - według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego bądź według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie obowiązku podatkowego w związku z otrzymanymi fakturami zaliczkowymi z tytułu dostawy urządzeń oraz kursu, po jakim należy rozliczyć kwoty wykazane na fakturach, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Natomiast wniosek w części dotyczącej:

* stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymanymi fakturami zaliczkowymi z tytułu dostawy urządzeń, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

* zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymanymi fakturami zaliczkowymi z tytułu dostawy urządzeń oraz kursu, po jakim należy rozliczyć kwoty wykazane na fakturach, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl