Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-936/13-4/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r. (data wpływu 3 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "....." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ".....".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. poprzez doprecyzowanie przedstawionego opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 16 stycznia 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w..... (Wnioskodawca) złożyła do biura Lokalnej Grupy Działania "....." w...... wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zatwierdzony do realizacji.

W dniu 19 listopada 2013 r. Wnioskodawca podpisał stosowną umowę z Samorządem Województwa........... Umowa dotyczyła realizacji następującej operacji: ".....". W ramach realizacji inwestycji zaplanowano: rozebranie istniejącego pokrycia z płyt eternitowych wraz z ich usunięciem, wywozem i utylizacją, wymianę istniejących łat drewnianych na nowe nasycone środkiem impregnującym ognioochronnym, krokwie wymagające wzmocnienia nabić jednostronnie deskami o grubości 32 mm, kominy nad dachem z cegły silikatowej rozebrać i wymurować nowe z cegły klinkierowej pełnej, przed przybiciem łat zamontować folię paroprzepuszczalną i kontrłaty impregnowane, wykonać nowe pokrycie z blachy stalowej z powłoką ochronną, wbudować deski czołowe i wiatrownice, zamontować rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej oraz wbudować gąsiory stożkowe z blachy stalowej w kolorze pokrycia. Termin wykonania przedmiotowego zadania upływa z dniem 31 października 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego remontu poprawiony zostanie stan techniczny świetlicy wiejskiej. Zostaną ponadto stworzone warunki do aktywizacji życia społecznego oraz integracji mieszkańców. Zaspokojone zostaną również potrzeby mieszkańców poprzez umożliwienie im korzystania ze świetlicy np. organizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, szkoleń i spotkań mieszkańców.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, wobec czego nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny w związku z czym na mocy art. 113 ustawy o VAT jest zwolniona podmiotowo od podatku od towarów i usług.

Przedmiotowa inwestycja posiada formę usługi zleconej wykonawcy (umowa na wykonanie prac wraz z zakupem niezbędnych materiałów zgodnie z kosztorysem ofertowym). Faktura za realizację powyższego projektu wystawiona będzie na Wnioskodawcę.

Nadto Zainteresowany wskazał, że dokonywane zakupy towarów i usług, w ramach realizacji wskazanego projektu, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny w związku z czym na mocy art. 113 ustawy o VAT jest zwolniony podmiotowo od podatku od towarów i usług. Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu 19 listopada 2013 r. Wnioskodawca podpisał stosowną umowę z Samorządem Województwa..... Umowa dotyczyła realizacji następującej operacji: "....". Termin wykonania przedmiotowego zadania upływa z dniem 31 października 2014 r. W wyniku przeprowadzonego remontu poprawiony zostanie stan techniczny świetlicy wiejskiej. Zostaną ponadto stworzone warunki do aktywizacji życia społecznego oraz integracji mieszkańców. Zaspokojone zostaną również potrzeby mieszkańców poprzez umożliwienie im korzystania ze świetlicy np. organizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, szkoleń i spotkań mieszkańców. Faktura za realizację powyższego projektu wystawiona będzie na Wnioskodawcę. Dokonywane zakupy towarów i usług, w ramach realizacji wskazanego projektu, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "....", ponieważ nabyte towary i usługi w ramach przedmiotowego projektu - jak wskazał Wnioskodawca - nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku w szczególności dotyczące wysokości kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie zaznacza się, że od 1 stycznia 2014 r. przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy otrzymał brzmienie: kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy brzmi następująco: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl