IPTPP2/443-923/14-4/AJB - VAT w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-923/14-4/AJB VAT w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wraz ze swoją małżonką współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, położonego w.... Lokal nabyty został przez małżonków do wspólności majątkowej małżeńskiej i nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie usług prawniczych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskała statusu podatnika podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają wynająć lokal mieszkalny firmie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników, przede wszystkim wykorzystania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe pracowników. Wynajmujący nie będzie uprawniony do podnajmu lub oddania do korzystania lokalu innym podmiotom czy osobom, niż jego pracownicy. Okres najmu nie będzie miał znamion najmu krótkotrwałego, lecz kilkunastomiesięczny, z możliwością jego przedłużenia.

W piśmie z dnia 23 marca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stronami umowy najmu:

* po stronie wynajmujących - Wnioskodawca wraz z małżonką;

* po stronie najemcy - pracodawca, którego pracownicy zamieszkiwać będą w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku dochodowym od towarów i usług do wynajmu lokalu mieszkaniowego na cele mieszkaniowe pracowników firmy - najemcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnieniu podlegają usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W opinii Wnioskodawcy, wynajmowany lokal mieszkalny firmie dla zatrudnionych w niej pracowników korzysta ze zwolnienia z VAT. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na dwie przesłanki: lokal ma charakter mieszkalny i służy wyłącznie celom mieszkaniowym. Okres najmu nie ma znamion krótkotrwałego zakwaterowania: kilku, kilkunastu dni.

Zauważyć należy, że w aktualnym orzecznictwie Minister Finansów prezentuje stanowisko, w świetle którego wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe pracowników firmy - najemcy korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2014 r. ITPP1/443-561/14/JP Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

1.

świadczenie usługi na własny rachunek,

2.

charakter mieszkalny nieruchomości,

3.

mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

W cytowanej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że "podkreślić należy, że cytowany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 36 nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. W konsekwencji należy stwierdzić, że wynajem podmiotom gospodarczym lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe ich pracowników korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Niemniej jednak przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Należy przy tym zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

Pod poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. "usługi związane z zakwaterowaniem".

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co istotne, na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Realizacja celu wynajmu następuje poprzez wykorzystanie lokalu przez najemcę. Celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest wraz ze swoją małżonką współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, położonego w.... Lokal nabyty został przez małżonków do wspólności majątkowej małżeńskiej i nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie usług prawniczych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskała statusu podatnika podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają wynająć lokal mieszkalny firmie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników, przede wszystkim wykorzystania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe pracowników. Stronami umowy najmu: po stronie wynajmujących - Wnioskodawca wraz z małżonką; po stronie najemcy - pracodawca, którego pracownicy zamieszkiwać będą w wynajmowanym lokalu mieszkalnym. Wynajmujący nie będzie uprawniony do podnajmu lub oddania do korzystania lokalu innym podmiotom czy osobom, niż jego pracownicy. Okres najmu nie będzie miał znamion najmu krótkotrwałego, lecz kilkunastomiesięczny, z możliwością jego przedłużenia.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny firmie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników będzie realizował opisane wyżej przesłanki, w związku z czym przedmiotowy wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla żony Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w..., Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl