Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 marca 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-876/11-2/AW
Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r. (data wpływu 19 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami służącymi realizacji projektu pn. "P..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego w związku z dokonanymi zakupami służącymi realizacji projektu pn. "P..." oraz w zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Towarzystwo jest apolityczną, dobrowolną, samorządną organizacją pożytku publicznego i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie funkcjonuje na obszarze wiejskim.

Głównym celem funkcjonowania stowarzyszenia jest prowadzenie oraz wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez promowanie i wspieranie działalności mającej na celu upowszechnienie tradycji i kultury miejscowości Wnioskodawcy (również poprzez działalność wydawniczą) oraz organizowanie różnorodnej działalności w formie edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kulturalno-oświatowym, historycznym, społecznym. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Realizowane działania finansowane są głównie ze składek członkowskich, darowizn, odpisu 1% oraz środków z funduszy zewnętrznych m.in. w ramach PROW.

Wnioskodawca aplikuje o przyznanie pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na realizację w 2012 r. operacji "P.

W ramach projektu Wnioskodawca ponosić będzie koszty związane z doposażeniem Izby Tradycji... (pełniącej w środowisku lokalnym funkcję muzeum) oraz wydaniem folderów i publikacji promujących dziedzictwo historyczne gminy. Działania te nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego - oferowane będą beneficjentom ostatecznym bezpłatnie.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie rejestrowało się w urzędzie skarbowym do celów podatku VAT oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z tym nie jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1. ustawy.

Mając powyższe na względzie Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT przy realizacji operacji "P..." w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją w 2012 r. operacji "P.." w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, Towarzystwu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w związku z tym można uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją operacji "P...w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Towarzystwo nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określana w art. 86 ust. 1 ustawy. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie, gdy zostaną spełnione 2 warunki: beneficjent jest podatnikiem VAT, a zakupione przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy zaprezentowanym stanie faktycznym warunki nie są spełnione, w związku z powyższym Wnioskodawca, nie jest uprawniony na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji projektu. Tym samym, zgodnie z zasadą, podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (nie występujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Aplikuje o przyznanie pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na realizację w 2012 r. operacji "P.... W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż - jak wynika z wniosku - poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją operacji pn. "P..". Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami służącymi realizacji projektu pn. "P...ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wystąpienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami służącymi realizacji projektu pn. "P. " Natomiast, kwestia dotycząca możliwości uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny projektu została załatwiona odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl