IPTPP2/443-847/11-4/AW - Prawo uczelni wyższej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-847/11-4/AW Prawo uczelni wyższej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby realizacji projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby realizacji projektów.

Pismem z dnia 22 lutego 2012 r. przedmiotowy wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

U jest płatnikiem podatku od towarów i usług Statutową działalność Uczelni stanowi m.in. świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU 85), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej jako Ustawa.

Uniwersytet zrealizował następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (w tożsamych sprawach wydano interpretacje indywidualne - w nawiasach podano ich sygnaturę):

1.

"...", projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2009 r. (wniosek ORD-IN z dnia 10 lutego 2011 r. sygn...),

2.

"...", projekt był realizowany w okresie od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. (wniosek ORD-IN z dnia 10 lutego 2011 r. sygn...),

3.

"...", projekt był realizowany w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 marca 2008 r. (wniosek ORD-IN z dnia 10 lutego 2011 r. sygn....),

4.

"..." był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 lipca 2008 r. (wniosek ORD-IN z dnia 10 lutego 2011 r. sygn...),

5.

"..." nr umowy:, projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 marca 2008 r. (wniosek ORD-IN z dnia 10 lutego 2011 r. sygn...).

Wnioskodawca ma obowiązek przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektów przedkładać Instytucji Wdrażającej aktualną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą kwalifikowalności podatku VAT.

I."Uniwersytet...".

Projekt polegał na tworzeniu i rozwoju współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym, przedsiębiorstwami i uczelniami służący transferowi wiedzy i technologii poprzez:

* przeprowadzenie czterech warsztatów tematycznych (Chemia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, oraz sposoby finansowania działalności innowacyjnej) służących transferowi wiedzy know-how i technologii,

* organizację programu stażowego dla 8 pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w przedsiębiorstwach,

* przeprowadzenie dwóch seminariów w zakresie tworzenia i rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami,

* organizację dwóch spotkań w formie "śniadań" pomiędzy przedstawicielami Szkół Wyższych a przedsiębiorcami,

* organizację kampanii informacyjno - promocyjnej podczas Festiwalu Nauki organizowanego w dniach 23-25 maja 2009 r. oraz w ramach Dni Otwartych na Wydziale Chemii w zakresie akcji reklamowych i informacyjnych,

* konsultacje w zakresie komercjalizacji wiedzy.

II."...".

Celowością projektu było podniesienie potencjału w strefie innowacji poprzez wsparcie finansowe najlepszych uczestników studiów doktoranckich realizujących badania w dziedzinie chemii uznanej obszarem strategicznym.

W ramach jego realizacji poniesione zostały koszty na:

* zakup odczynników,

* sprzętu laboratoryjnego, aparatury,

* książek, norm i patentów,

* oprogramowania komputerowego,

* laboratoryjnej odzieży ochronnej,

* materiałów komputerowych i biurowych niezbędnych do przygotowania wystąpienia konferencyjnego i/lub publikacji.

Przeznaczone na ww. projekt materiały i poniesione inne koszty były niezbędne do realizacji prac doktorskich.

III."....".

Przedmiotem Projektu były zadania o charakterze edukacyjno - naukowym polegające m.in. na szkoleniu pracowników podmiotów samorządowych i prywatnych z zakresu prawa finansowego, zamówień publicznych, zasad działania funduszy europejskich.

W ramach realizacji projektu dokonane zostały następujące wydatki tj.:

* wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia,

* wynagrodzenia osób administrujących projekt,

* prasowe ogłoszenia promujące projekt,

* materiały biurowe,

* zakup komputera, rzutnika multimedialnego.

Miernikiem wyników ww. Projektu jest liczba wykształconych osób.

IV."....".

W ramach Projektu realizowane były zadania o charakterze edukacyjno-naukowym polegające m.in. na szkoleniu młodych informatyków w zakresie działania sieci rozległych i przygotowaniu ich do egzaminu na administratora sieci CISCO.

W celu realizacji projektu poniesione zostały następujące koszty:

* wynagrodzenia prowadzących kursy i szkolenia,

* wynagrodzenia obsługi administracyjnej kursy,

* materiałów biurowych,

* ogłoszeń prasowych promujących projekt,

* komputerów na potrzeby projektu,

* projektora multimedialnego.

Miernikiem wyników ww. Projektu jest liczba wykształconych osób.

V.

"...".

Przedmiotem ww. projektu były zadania o charakterze edukacyjno-naukowym polegające między innymi na wspomaganiu młodych naukowców-doktorantów poprzez:

* wypłacenie im stypendiów naukowych,

* monitorowaniu ich postępów w pracy naukowej.

W celu realizacji projektu dokonane zostały następujące zakupy:

* zakup materiałów biurowych (papier, tusze)

* wynagrodzenia koordynatora (obsługa administracyjna)

* zakup ogłoszeń prasowych promujących projekt.

Miernikiem wyników ww. Projektu jest liczba wykształconych osób.

W ramach realizacji ww. Projektów dokonane nabycia towarów i usług udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wszelkie materiały czy usługi zakupione na potrzeby realizacji ww. projektów służyły działalności naukowo - edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe Uczelni - działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług powołaną wyżej Ustawą.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca w ramach realizacji ww. projektów dokonywał zakupu towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług), Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W piśmie z dnia 22 lutego 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca dokonując zakupów towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług tj. ww. projektów, których przedmiot został opisany w ramach prezentowanego stanu faktycznego, ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż po zakończeniu realizacji projektów przeznaczenie zakupionych towarów i usług nie uległo zmianie, towary i usługi nabyte przy realizacji wymienionych projektów służyły do wykonywania czynności naukowo - edukacyjnych - zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy (usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85). W związku z powyższym, w oparciu o artykuł 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług towary i usługi zakupione do realizacji projektów nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Statutową działalność Zainteresowanego stanowi m.in. świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU 85), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zrealizował następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

* "...",

* "... ",

* "...",

* "...",

* "... ".

Przedmiotem projektów, realizowanych w ramach umów współfinansowanych przez Unię Europejską, były zadania o charakterze edukacyjno - naukowym.

Wszelkie towary czy usługi nabyte przy realizacji ww. projektów służyły działalności naukowo - edukacyjnej Uczelni zwolnionej z podatku od towarów i usług powołaną wyżej ustawą.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi zakupione do realizacji projektów nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

W ramach realizacji ww. Projektów dokonane nabycia towarów i usług udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi zakupione do realizacji projektów nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowych projektów. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektów p.n.:

* "...",

* "....",

* "....",

* "....",

* "...."

- ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wystąpienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (stanu faktycznego), w którym jednoznacznie wskazano, iż towary i usługi zakupione do realizacji projektów nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego (np. przeznaczenia zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl