IPTPP2/443-743/14-4/PRP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPP2/443-743/14-4/PRP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-743/14-4/PRP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia - 27 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT sprzedaży:

* budynków, budowli trwale związanych z gruntem wraz z uzbrojeniem terenu i wykazania tego zwolnienia na fakturze - jest prawidłowe,

* budowli w postaci stalowej wiaty magazynowej niezwiązanej trwale z gruntem i wykazania tego zwolnienia na fakturze - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej i wykazania tego zwolnienia na fakturze. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 września 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo... z siedzibą w...z dniem 18 marca 2013 r. została postawiona w stan upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Spółka od początku swojej działalności od 2003 r. do chwili obecnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Po ogłoszeniu upadłości nie prowadzi już statutowej działalności i nie zatrudnia pracowników, a uzyskiwane przychody pochodzą z najmu części nieruchomości i sprzedaży mienia. Syndyk w trakcie likwidacji majątku sprzedał poszczególne ruchomości odprowadzając do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT. Do sprzedaży pozostała jedynie nieruchomość zabudowana w...będąca własnością upadłej spółki z o.o. - na którą składa się: prawo własności do działki nr 740 przy ulicy..., o powierzchni tej działki 5700 m2 oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie w postaci: budynku mieszkalnego z garażami i przyległą halą magazynowo - produkcyjną oraz wolnostojącego budynku biurowego. Nieruchomość nie jest zalesiona. Siedziba upadłej spółki.... od początku swojej działalności znajduje się na terenie wymienionej nieruchomości w... przy ul.....

Część nieruchomości aktualnie syndyk wynajmuje wspólnikom upadłej spółki - budynek mieszkalny, który zamieszkuje rodzina wspólników upadłej spółki oraz budynek magazynowy z terenem wynajętym przez syndyka wspólnikom spółki - małżonkom S. prowadzącym inną działalność gospodarczą w postaci spółki cywilnej.

Syndyk przed sprzedażą nieruchomości uzyskał sprzeczne informacje odnośnie możliwości zwolnienia transakcji sprzedaży nieruchomości od podatku od towarów i usług VAT z uwagi na prowadzenie przez spółkę działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Brak kompletu dokumentów u upadłego sprzed okresu upadłości oraz utrudniony kontakt z reprezentantem upadłego uniemożliwia syndykowi głębszą analizę wszystkich zdarzeń poprzedzających ogłoszenie upadłości.

Syndyk ustalił następujące fakty: Budynki na działce zostały wybudowane w latach 1969-1999. Nieruchomość w 1999 r. została zakupiona przez osoby fizyczne - małżonków S. na prawach wspólności ustawowej. Małżonkowie S. rozpoczęli działalność gospodarczą na terenie swojej nieruchomości w postaci dwuosobowej spółki cywilnej w 1999 r. W 2000 r. została zakupiona przez małżonków S. w ramach działalności spółki cywilnej hala stalowa, która została postawiona na terenie wymienionej działki przy istniejącej hali murowanej przylegającej do budynku mieszkalnego. Wykonano również utwardzenie placu przylegającego do hali oraz wjazd do posesji z kostki brukowej i nakłady te zaliczono w koszty działalności spółki cywilnej. Spółka cywilna małżonków S. osiągała znaczące przychody do 2006 r. (dowodem są zeznania PIT 36 składane przez małżonków S.). Spółka cywilna była również podatnikiem podatku VAT. Od 2007 małżonkowie S. na podstawie umowy o pracę zatrudnili się w spółce z o.o. którą zarejestrowali w 2003 r. pod nazwą.

Spółka z o.o., której jedynymi wspólnikami byli małżonkowie S., będąc od początku działalności czynnym podatnikiem podatku VAT, uzyskiwała coraz większe przychody przejmując wcześniejszą działalność spółki cywilnej. Małżonkowie S. zgodnie z analizą zeznań PIT od 2007 r. uzyskiwali dochód wyłącznie ze stosunku pracy w spółce z o.o., choć w dokumentach rejestrowych spółka cywilna była aktywna i jest aktywna do chwili obecnej. Spółka z o.o. miała siedzibę na terenie nieruchomości małżonków S. w... przy ul...., a tytułem prawnym spółki do nieruchomości był najem.

W sierpniu 2008 r. małżonkowie S. podnieśli kapitał zakładowy spółki z o.o. i pokryli go aportem w postaci przeniesienia na rzecz spółki części swoich udziałów w prawie własności do wymienionej nieruchomości, a pozostałe udziały w nieruchomości sprzedali spółce z o.o., która na ten cel zaciągnęła kredyt bankowy (nie spłacony do chwili obecnej).

Z treści zapisu aktu notarialnego z 2008 r. wynika, że "sprzedaż powyższa zwolniona jest z podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy o tym podatku" bez bliższego doprecyzowania w zapisie konkretnego przepisu ustawy. Po transakcji jedynym właścicielem nieruchomości potwierdzonym wpisem do księgi wieczystej stała się spółka z o.o. Spółka prowadziła na terenie nieruchomości nadal działalność będąc czynnym podatnikiem podatku VAT. Część nieruchomości - budynek biurowy i przyległy teren był też w pewnym okresie przedmiotem najmu na rzecz innego podmiotu.... nie dokonywała nakładów modernizacyjnych ani ulepszeń nieruchomości i znajdujących się na niej obiektów, a ewentualne drobne naprawy dalekie były od osiągnięcia 30% wartości początkowej.

Trudności finansowe i wzrost zadłużenia spowodowały złożenie przez zarząd spółki z o.o. w 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd Rejonowy dla... w dniu 18 marca 2013 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki... spółka z o.o. z siedzibą w.... Z uwagi na brak zatrudnionych pracowników oraz że głównym składnikiem mienia, który pozostał do sprzedaży jest nieruchomość przy ul.... sędzia komisarz wyraził zgodę na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zezwalając na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego.

Syndyk prowadząc likwidację majątku, przed sprzedażą nieruchomości zabudowanej należącej do upadłej spółki musi mieć jednoznaczne stanowisko organów podatkowych dotyczące zwolnienia transakcji sprzedaży od podatku od towarów i usług VAT ze wskazaniem podstawy prawnej tego zwolnienia, która zostanie uwidoczniona na fakturze wystawionej nabywcy.

W piśmie z dnia 20 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż na jednej działce o powierzchni 5700 m2 znajdują się następujące obiekty budowlane:

* Budynek mieszkalny jednorodzinny 3 kondygnacyjny z 3 garażami (kod wg PKOB 1110) trwale związany z gruntem;

* Budynek magazynowy murowany przyległy do budynku mieszkalnego (kod wg PKOB 1252) trwale związany z gruntem:

* Budynek wolnostojący murowany o charakterze biurowym (kod wg PKOB 1220) trwale związany z gruntem;

* Budowla w postaci stalowej wiaty magazynowej o konstrukcji lekkiej, przyległej jednym bokiem do budynku magazynowego, bez fundamentu i niezwiązana na trwale z gruntem;

* pozostałe budowle związane z uzbrojeniem terenu (wodociąg, przyłącze gazowe, przyłącze energii elektrycznej i linii telefonicznej), plac utwardzony oraz ogrodzenie.

Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1999 r. z chwilą zakupu tej nieruchomości od osób fizycznych przez osoby fizyczne - małżonków S. na prawach wspólności ustawowej, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w postaci dwuosobowej spółki cywilnej i wszystkie modernizacje i remonty wpisywali w koszty działalności spółki oraz obniżali należny podatek VAT. Ok. 2000 r. w ramach działalności spółki cywilnej została zakupiona hala stalowa o lekkiej konstrukcji z przeznaczeniem na dodatkowy magazyn oraz wykonano utwardzenie terenu kostką brukową.

W 2003 r. małżonkowie S. zarejestrowali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (...) która stopniowo przejmowała działalność spółki cywilnej i miała tytuł do nieruchomości w oparciu o umowę najmu. Od 2007 r. na terenie nieruchomości działała wyłącznie spółka z o.o., w której zatrudnili się wspólnicy na umowę o pracę. W sierpniu 2008 r. małżonkowie S. jako wspólnicy spółki z o.o. podnieśli kapitał spółki z o.o. i pokryli go aportem w postaci przeniesienia na rzecz spółki części swoich udziałów w prawie własności do wymienionej nieruchomości a pozostałe udziały w nieruchomości sprzedali spółce. Ponieważ w transakcji występowali jako osoby fizyczne - nie zostało to potwierdzone fakturą a tytułem płatności dla spółki z o.o. był zapis aktu notarialnego. Z aktu notarialnego wynika, że sprzedaż była zwolniona z podatku VAT (bez doprecyzowania konkretnego przepisu ustawy). Małżonkowie S. jako osoby fizyczne od sierpnia 2008 r. wynajmowali od spółki z o.o. jako nowego właściciela budynek mieszkalny z garażami. Z dniem ogłoszenia upadłości (18 marzec 2013 r.) umowa została skorygowana przez syndyka i trwa nadal, a syndyk wystawia najemcom faktury.

Od momentu nabycia nieruchomości (06 sierpień 2008 r.) spółka z o.o. nie dokonywała nakładów modernizacyjnych i ulepszeń w poszczególnych obiektach wymienionej nieruchomości, które osiągnęłyby 30% wartości początkowej.

Od 1 stycznia 2012 r... spółka z o.o. współpracując z inną spółką...Sp. z o.o. wynajęła jej budynek biurowy i magazyny. Umowa trwała do końca lutego 2013 r. Spółka dokonywała wówczas obniżenia należnego podatku VAT rozliczając go z przychodem uzyskiwanym z najmu. Od dnia ogłoszenia upadłości tj. 18 marca 2013 r. syndyk wynajął magazyny oraz część terenu spółce cywilnej - małżonkom S. oraz budynek mieszkalny z garażami.

Jedynymi źródłami przychodu w postępowaniu upadłościowym jest najem budynków. Spółka nie prowadzi żadnej działalności zwolnionej z podatku VAT, nie dokonuje również żadnych nakładów polepszających ani modernizacyjnych obiektów. Syndyk za zgodą sędziego komisarza odstąpił również od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub w jego zorganizowanej części z uwagi (transakcje niepodlegające VAT) na brak zatrudnionych osób oraz zaprzestania statutowej działalności przez upadłego. Od momentu pierwszego zasiedlenia upłynęło ponad 14 lat, a od nabycia tej nieruchomości przez spółkę z o.o. ponad 6 lat. Obecnie syndyk... zamierza sprzedać całą nieruchomość ze wszystkimi znajdującymi się na niej naniesieniami, a nabywcy muszą mieć pewność odnośnie zwolnienia transakcji sprzedaży z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym syndyk przeprowadzając transakcję sprzedaży nieruchomości zabudowanej należącej do upadłej spółki korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie z art. 43 ust. 1 pkt 10a i wystawiając fakturę nabywcy do ceny netto nie dolicza tego podatku podając podstawę prawną zwolnienia zgodnie z wymogiem art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W treści ustawy o VAT ustawodawca przewidział zwolnienie niektórych czynności od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie zapisu art. 43 ust. 7a - warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 istotnym jest czy transakcja sprzedaży, a w rozumieniu ustawy dostawa budynków i budowli zostanie dokonana po pierwszym zasiedleniu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przedstawionych okoliczności wynika, że małżonkowie S. będąc właścicielami nieruchomości po jej nabyciu w 1999 r. byli podatnikami podatku VAT, dokonywali czynności podlegających opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej. Dokonywali również nakładów na ulepszenie tej nieruchomości.

Nabycie tej nieruchomości przez spółkę z o.o. -... spółka z o.o. w 2008 r. nie było pierwszym zasiedleniem, a od momentu nabycia tej nieruchomości upłynęło już 6 lat. W związku z powyższym przy sprzedaży opisanej nieruchomości spełniony jest warunek zwolnienia z podatku od towarów i usług przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Gdyby potraktować, że nabycie nieruchomości przez spółkę z o.o. było w ramach pierwszego zasiedlenia, to spółka nie dokonując ulepszeń na nieruchomości mogłaby zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Zdaniem syndyka, skoro zamierzona transakcja sprzedaży nieruchomości realizowana przez syndyka spółki... spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej spełnia warunek zwolnienia przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10 nie ma potrzeby dalszej analizy zapisów ustawy przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i b).

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dane obiekty są posadowione.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Reasumując mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że w odniesieniu do planowanej sprzedaży nieruchomości, z uwagi na fakt, iż transakcja dokonywana będzie po pierwszym jego zasiedleniu, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług i od tego momentu minęły 2 lata, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 powołanej ustawy), a podstawa zwolnienia zostanie uwidoczniona na wystawionej przez sprzedającego fakturze zgodnie z wymogiem art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT sprzedaży:

* budynków, budowli trwale związanych z gruntem wraz z uzbrojeniem terenu i wykazania tego zwolnienia na fakturze - jest prawidłowe,

* budowli w postaci stalowej wiaty magazynowej niezwiązanej trwale z gruntem i wykazania tego zwolnienia na fakturze - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. - w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).

W myśl natomiast art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z kolei przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż... spółka z o.o. została postawiona w stan upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Spółka od początku swojej działalności od 2003 r. do chwili obecnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Po ogłoszeniu upadłości nie prowadzi już statutowej działalności i nie zatrudnia pracowników, a uzyskiwane przychody pochodzą z najmu części nieruchomości i sprzedaży mienia. Syndyk w trakcie likwidacji majątku sprzedał poszczególne ruchomości odprowadzając do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT. Do sprzedaży pozostała jedynie nieruchomość zabudowana będąca własnością upadłej spółki z o.o. - na którą składa się: prawo własności do działki nr 740 przy ulicy..., o powierzchni tej działki 5700 m2 oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie:

* Budynek mieszkalny jednorodzinny 3 kondygnacyjny z 3 garażami (kod wg PKOB 1110) trwale związany z gruntem;

* Budynek magazynowy murowany przyległy do budynku mieszkalnego (kod wg PKOB 1252) trwale związany z gruntem:

* Budynek wolnostojący murowany o charakterze biurowym (kod wg PKOB 1220) trwale związany z gruntem;

* Budowla w postaci stalowej wiaty magazynowej o konstrukcji lekkiej, przyległej jednym bokiem do budynku magazynowego, bez fundamentu i niezwiązana na trwale z gruntem;

* pozostałe budowle związane z uzbrojeniem terenu (wodociąg, przyłącze gazowe, przyłącze energii elektrycznej i linii telefonicznej), plac utwardzony oraz ogrodzenie.

Część nieruchomości aktualnie syndyk wynajmuje wspólnikom upadłej spółki - budynek mieszkalny, który zamieszkuje rodzina wspólników upadłej spółki oraz budynek magazynowy z terenem wynajęty przez syndyka wspólnikom spółki - małżonkom S. prowadzącym inną działalność gospodarczą w postaci spółki cywilnej.

Budynki na działce zostały wybudowane w latach 1969-1999. Nieruchomość w 1999 r. została zakupiona przez osoby fizyczne - małżonków S. na prawach wspólności ustawowej. Małżonkowie S. rozpoczęli działalność gospodarczą na terenie swojej nieruchomości w postaci dwuosobowej spółki cywilnej w 1999 r. W 2000 r. została zakupiona przez małżonków S. w ramach działalności spółki cywilnej hala stalowa, która została postawiona na terenie wymienionej działki przy istniejącej hali murowanej przylegającej do budynku mieszkalnego. Wykonano również utwardzenie placu przylegającego do hali oraz wjazd do posesji z kostki brukowej i nakłady te zaliczono w koszty działalności spółki cywilnej. Spółka cywilna małżonków S. osiągała znaczące przychody do 2006 r. (dowodem są zeznania PIT 36 składane przez małżonków S.). Spółka cywilna była również podatnikiem podatku VAT. Od 2007 r. małżonkowie S. na podstawie umowy o pracę zatrudnili się w spółce z o.o. którą zarejestrowali w 2003 r. pod nazwą... spółka z o.o.

W sierpniu 2008 r. małżonkowie S. podnieśli kapitał zakładowy spółki z o.o. i pokryli go aportem w postaci przeniesienia na rzecz spółki części swoich udziałów w prawie własności do wymienionej nieruchomości, a pozostałe udziały w nieruchomości sprzedali spółce z o.o., która na ten cel zaciągnęła kredyt bankowy (nie spłacony do chwili obecnej).

Z treści zapisu aktu notarialnego z 2008 r. wynika, że "sprzedaż powyższa zwolniona jest z podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy o tym podatku" bez bliższego doprecyzowania w zapisie konkretnego przepisu ustawy. Po transakcji jedynym właścicielem nieruchomości potwierdzonym wpisem do księgi wieczystej stała się spółka z o.o. -... spółka z o.o. Spółka prowadziła na terenie nieruchomości nadal działalność będąc czynnym podatnikiem podatku VAT. Część nieruchomości - budynek biurowy i przyległy teren był też w pewnym okresie przedmiotem najmu na rzecz innego podmiotu.... spółka z o.o. nie dokonywała nakładów modernizacyjnych ani ulepszeń nieruchomości i znajdujących się na niej obiektów, a ewentualne drobne naprawy dalekie były od osiągnięcia 30% wartości początkowej.

Trudności finansowe i wzrost zadłużenia spowodowały złożenie przez zarząd spółki z o.o. w 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd Rejonowy w dniu 18 marca 2013 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki z o.o. Z uwagi na brak zatrudnionych pracowników oraz że głównym składnikiem mienia, który pozostał do sprzedaży jest nieruchomość przy ul.... sędzia komisarz wyraził zgodę na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zezwalając na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego.

Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1999 r. z chwilą zakupu tej nieruchomości od osób fizycznych przez osoby fizyczne - małżonków S. na prawach wspólności ustawowej, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w postaci dwuosobowej spółki cywilnej i wszystkie modernizacje i remonty wpisywali w koszty działalności spółki oraz obniżali należny podatek VAT. Ok. 2000 r. w ramach działalności spółki cywilnej została zakupiona hala stalowa o lekkiej konstrukcji z przeznaczeniem na dodatkowy magazyn oraz wykonano utwardzenie terenu kostką brukową.

Od 2007 r. na terenie nieruchomości działała wyłącznie spółka z o.o., w której zatrudnili się wspólnicy na umowę o pracę. W sierpniu 2008 r. małżonkowie S. jako wspólnicy spółki z o.o. podnieśli kapitał spółki z o.o. i pokryli go aportem w postaci przeniesienia na rzecz spółki części swoich udziałów w prawie własności do wymienionej nieruchomości, a pozostałe udziały w nieruchomości sprzedali spółce. Ponieważ w transakcji występowali jako osoby fizyczne - nie zostało to potwierdzone fakturą a tytułem płatności dla spółki z o.o. był zapis aktu notarialnego. Z aktu notarialnego wynika, że sprzedaż była zwolniona z podatku VAT (bez doprecyzowania konkretnego przepisu ustawy).

Jedynymi źródłami przychodu w postępowaniu upadłościowym jest najem budynków. Spółka nie prowadzi żadnej działalności zwolnionej z podatku VAT, nie dokonuje również żadnych nakładów polepszających ani modernizacyjnych obiektów.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż dostawa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3 kondygnacyjnego z 3 garażami, budynku magazynowego, budynku wolnostojącego murowanego o charakterze biurowym oraz budowli w postaci wodociągu nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Przy czym nie sposób zgodzić się ze zdaniem Wnioskodawcy, iż pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1999 r., bowiem nabycia ww. nieruchomości dokonały osoby fizyczne od osób fizycznych. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce z chwilą nabycia ww. budynków i budowli przez Wnioskodawcę w 2008 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą ww. budynków, budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym dostawa ww. budynków, budowli trwale związanych z gruntem będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile nie zostanie wybrana opcja opodatkowania wskazana w art. 43 ust. 10 ustawy.

W niniejszej sprawie przedmiotem dostawy będą również znajdujące się na przedmiotowej działce przyłącza gazowe, przyłącza energii elektrycznej i linii telefonicznej, plac utwardzony oraz ogrodzenie, które w myśl art. 3 pkt 9 cyt. ustawy - Prawo budowlane stanowią urządzenia budowlane (urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem), a nie samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy, którą uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Zatem urządzenia te należy traktować jako elementy przynależne do poszczególnych budynków, budowli i opodatkować łącznie z tymi budynkami, budowlami z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla całego sprzedawanego obiektu budowlanego, według zasad przedstawionych dla poszczególnych budynków, budowli.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3 kondygnacyjnego z 3 garażami, budynku magazynowego, budynku wolnostojącego murowanego o charakterze biurowym oraz budowli w postaci wodociągu będzie zwolniona od podatku, to zbycie gruntu, na którym ww. budynki, budowla są posadowione, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że dostawa budynków, budowli trwale związanych z gruntem wraz z uzbrojeniem terenu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Przedmiotem sprzedaży będzie również budowla w postaci stalowej wiaty magazynowej, która - jak wynika z wniosku - nie jest trwale związana z gruntem. Zatem budowlę w postaci stalowej wiaty magazynowej należy uznać za rzecz ruchomą, czyli towar inny niż budynek lub budowla. Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi żadnej działalności zwolnionej z podatku VAT. Zatem nie sposób uznać, iż budowla w postaci stalowej wiaty magazynowej była wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Tym samym, dostawa ww. towaru nie będzie objęta zwolnieniem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2.

sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1-19 ustawy faktura powinna zawierać:

1.

datę wystawienia;

2.

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku;

13.

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem;

16.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

17.

w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";

18.

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

19.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

a.

przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b.

przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c.

innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej).

Wnioskodawca dokonując zatem sprzedaży budynków, budowli trwale związanych z gruntem wraz z uzbrojeniem terenu, objętych zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, wystawiając z tego tytułu fakturę winien na niej wskazać elementy wymienione m.in. w art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy, tj. przepis ustawy na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Natomiast w stosunku do dostawy budowli w postaci stalowej wiaty magazynowej, która nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, Wnioskodawca wystawiając z tego tytułu fakturę winien na niej wskazać stawkę podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 12 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl