IPTPP2/443-729/14-4/PRP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPP2/443-729/14-4/PRP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-729/14-4/PRP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy i wynajmu Obiektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy i wynajmu Obiektów;

* prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące poniesione na Budynek 1, Lokal 1, Lokal 2 oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego;

* prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące poniesione na Budynek 2 oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanych, którymi dysponowała/dysponuje w następujący sposób:

* (dalej: Budynek 1) był od dnia 28 kwietnia 2005 r. w części wydzierżawiany na działalność z zakresu zdrowia, a w części na lokal mieszkalny (do dnia 30 grudnia 2009 r.). Następnie w całości wydzierżawiany przez Gminę na rzecz NZOZ-u (dalej: Dzierżawa 1);

* (dalej: Budynek 2) był od dnia 1 kwietnia 1991 r. dnia 30 kwietnia 2014 r. w części wynajmowany na prowadzoną działalność gospodarczą weterynaryjną, a w części na lokal mieszkalny (lecznica zwierząt, dalej: Wynajem 1). W chwili obecnej budynek nie jest wynajmowany, jednak lokale w nim się znajdujące są przeznaczone pod wynajem zarówno dla celów komercyjnych (na działalność gospodarczą), jak i mieszkalnych Gmina ma zamiar/jest gotowa je wynajmować i oczekuje na ewentualnych najemców - zarówno komercyjnych (prowadzących działalność gospodarczą), jak i "prywatnych" (dla lokalu mieszkalnego);

* (dalej: Lokal 1) był od dnia 25 stycznia 1991 r. i jest nadal wynajmowany (w część jako lokal mieszkalny, a w części na prowadzoną działalność gospodarczą) (do 7 lipca 2009 r. apteka, a następnie - gabinet stomatologiczny) (dalej: Wynajem 2);

* (dalej: Lokal 2) był od dnia 1 września 2004 r. i jest nadal wydzierżawiany na działalność stołówki (dalej: Dzierżawa 2).

Budynek 1, Budynek 2, Lokal I oraz Lokal 2 dalej łącznie zwane będą "Obiektami".

Z tytułu świadczonych usług dzierżawy/wynajmu na cele prowadzenia działalności gospodarczej opisanych powyżej budynków oraz lokali użytkowych, Gmina wystawiała/wystawia faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT, wykazywała/wykazuje go w składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozliczała/rozlicza z tego tytułu VAT należny. Dokonywana przez Gminę Dzierżawa 1, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 opodatkowywane są przez Gminę według stawki podstawowej VAT poprzez uwzględnianie w kwocie czynszu dzierżawy/najmu kwoty VAT (metodą "w stu"). W stosunku do wynajmu mieszkań osobom fizycznym Gmina również dokumentuje powyższe czynności fakturami VAT, przy czym traktowane są one jako zwolnione z VAT.

Od 2010 r. do chwili obecnej, Gmina ponosiła na przedmiotowe Obiekty wydatki w celu ich dostosowania do potrzeb dzierżawcy lub najemcy, m.in.: roboty budowlane, termomodernizacja itp. (dalej: Wydatki Inwestycyjne).

Ponadto Gmina ponosiła również wydatki bieżące, które dotyczyły odpowiedniego zapewnienia stanu technicznego Obiektów, m.in. zakup materiałów, utrzymywanie czystości itp. (dalej: Wydatki Bieżące).

Zarówno Wydatki Inwestycyjne, jak Wydatki Bieżące były dokumentowane przez dostawcóww.ykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina dotychczas nie odliczyła podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków.

W związku z kontynuacją świadczenia usług dzierżawy oraz wynajmu Obiektów, Gmina w przyszłości planuje ponosić zarówno Wydatki Inwestycyjne, jak i Wydatki Bieżące.

W piśmie z dnia 10 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż jak zostało wskazane w akapicie pierwszym na stronie 3 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej "Z tytułu świadczonych usług dzierżawy/wynajmu na cele prowadzenie działalności gospodarczej opisanych powyżej budynków oraz lokali użytkowych, Gmina wystawiała/wystawia faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT, wykazywała/wykazuje go w składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozliczała/rozlicza z tego tytułu VAT należny. Dokonywana przez Gminę Dzierżawa 1, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 opodatkowane są przez Gminę według stawki podstawowej VAT poprzez uwzględnianie w kwocie czynszu dzierżawy/najmu kwoty VAT (metodą "w stu"). W stosunku do wynajmu mieszkań osobom fizycznym. Gmina również dokumentuje powyższe czynności fakturami VAT. przy czym traktowane są one jako zwolnione z VAT".

Tym samym, odnosząc się do pytania oraz przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, poniesione wydatki na:

a.

(Budynek 1) - służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (przy czym Gmina zauważa, że sposób wykorzystywania ww. Obiektu (a co za tym idzie także sposób wykorzystania poniesionych na ten Obiekt Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących) został oznaczony we wniosku jako "Dzierżawa 1" i został dokładnie opisany przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej),

b.

(Budynek 2) - służyły zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i zwolnionych z podatku od towarów i usług (przy czym Gmina zauważa, że sposób wykorzystywania ww. Obiektu (a co za tym idzie także sposób wykorzystania poniesionych na ten Obiekt Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących) został oznaczony we wniosku jako "Wynajem 1" i został dokładnie opisany przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej),

c.

(Lokal l) - służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z podatku od towarów i usług (przy czym Gmina zauważa, że sposób wykorzystywania ww. Obiektu (a co za tym idzie także sposób wykorzystania poniesionych na ten Obiekt Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących) został oznaczony we wniosku jako "Wynajem 2" i został dokładnie opisany przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej),

d.

(Lokal 2) - służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (przy czym Gmina zauważa, że sposób wykorzystywania ww. Obiektu (a co za tym idzie także sposób wykorzystania poniesionych na ten Obiekt Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących) został oznaczony we wniosku jako "Dzierżawa 2" i został dokładnie opisany przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej).

Gmina zaznacza, iż poniesione Wydatki Inwestycyjne nie wiążą się z wytworzeniem nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT i nie powodowały/nie będą powodować zwiększenia wartości środka trwałego. Poniesione przez Gminę Wydatki Inwestycyjne były związane jedynie z pracami remontowymi, które przywracały stan pierwotny Obiektów.

Tak rozumiane Wydatki Inwestycyjne stanowić będą wydatki na:

* Budynek 1 w roku:

* 2010:

* remont/wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej;

* 2012:

* wymiana wkładki topikowej pokrycia dachu (naprawa),

* 2013:

* montaż czujnika czadu, gazu, gniazda elektrycznego, obwodu i zabezpieczenia w kotłowni budynku komunalnego,

* wykonanie konserwacji dachu,

* wykonanie otworu montażowego,

* montaż komina wentylacyjnego,

* typowanie kominów do podłączenia kotła węglowego CO,

* demontaż 2 szt. kotłów C.O. oraz montaż nowego kotła.

W stosunku do pozostałych Obiektów, Gmina nie poniosła Wydatków Inwestycyjnych.

Jak zostało już przedstawione w odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 2, żadne z Wydatków Inwestycyjnych nie wiązały się z wytworzeniem nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, a były jedynie związane z pracami remontowymi, które przywracały stan pierwotny Obiektów. Tym samym, Gmina zaznacza, iż żaden z Obiektów przed lub po poniesieniu Wydatków Inwestycyjnych nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonanie prac remontowych, pozwolenia na użytkowanie lub też nie było wymagane zgłoszenie przedmiotowych robót bądź ich formalne oddanie do użytkowania.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że jak zostało już przedstawione w odpowiedziach na pytania nr 2 oraz 3 żadne z przedstawionych przez Wnioskodawcę Wydatków Inwestycyjnych nie wiązały się z wytworzeniem nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, a były jedynie związane z pracami remontowymi, które przywracały stan pierwotny Obiektów. Niemniej jednak, Wnioskodawca w przyszłości odnośnie wszystkich Obiektów planuje przeprowadzić podstawowe remonty, które dotyczyć będą m.in. wymiany parapetów. Ponadto, Gmina nie wyklucza, iż w przyszłości poniesie wydatki związane np. z termomodernizacją niektórych Obiektów. Niemniej jednak, obecnie Gmina nie jest w stanie ustalić czy i w stosunku do których z Obiektów zostaną wykonane powyższe (i konkretne) prace. Powyższe spowodowane jest brakiem informacji nt. budżetu Gminy w następnych latach i możliwości poniesienia nakładów na konkretny Obiekt w przyszłości.

Gmina ponownie zaznacza, iż zgodnie z odpowiedziami na poprzednie pytania, ponoszone Wydatki Inwestycyjne miały na celu jedynie przywrócenie stanu pierwotnego Obiektów. Niemniej jednak, dla Budynku 1 koszt poszczególnych Wydatków Inwestycyjnych wynosi (podane kwoty są kwotami brutto) dla:

* wymiany/remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej - 9.750,73 zł,

* wymiany wkładki topikowej pokrycia dachu (naprawa) - 111,15 zł

* montażu czujnika czadu, gazu, gniazda elektrycznego, obwodu i zabezpieczenia w kotłowni - 467,40 zł,

* wykonania konserwacji dachu - 4.305,00 zł,

* wykonania otworu montażowego - 1.148,61 zł,

* montażu komina wentylacyjnego - 1.107,00 zł

* typowania kominów do podłączenia kotła węglowego CO - 270,60 zł,

* demontażu 2 szt. kotłów C.O. oraz montaż nowego kotła - 9.999 zł.

Jak zostało przedstawione w odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 2, w stosunku do pozostałych Obiektów, Gmina nie poniosła Wydatków Inwestycyjnych.

W odpowiedzi na zadane pytanie: "Jaki był/jest roczny (lub miesięczny) obrót z tytułu najmu/dzierżawy przedmiotowych Obiektów od 2010 r. do chwili obecnej. Proszę wskazać odrębnie dla każdego Obiektu." Wnioskodawca odpowiedział w formie niniejszego zestawienia tabelarycznego (podane kwoty są kwotami brutto dla wskazanego okresu):

Nazwa Obiektu -Rok

2010

(w zł) -Rok

2011

(w zł) -Rok

2012

(w zł) -Rok

2013

(w zł) -Rok

2014

Łącznie z planowanymi wpłatami do końca roku

(w zł)

(Budynek 1) -10340,76 -18465,17 -19824,94 -20593,83 -20825,74

(Budynek 2) -2810,16 -2833,20 -2833,20 -2833,20 -944,40

(Lokal 1) -6001,25 -6245,69 -6753,88 -6883,18 -7251,34

(Lokal 2) -9857,63 -10200,49 -10624,96 -11023,21 -11147,27

Wnioskodawca w latach następnych planuje osiągnąć przybliżone obroty (brutto) najmu/dzierżawy przedmiotowych Obiektów jak te przedstawione w roku 2014, tj.:

Nazwa Obiektu -Planowane obroty na rok (w zł)

Budynek 1 -ok. 20825

Budynek 2 -ok. 944

Lokal 1 -ok.7251

Lokal 2 -ok. 11147

Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego zarówno od Wydatków Bieżących, jak i Wydatków Inwestycyjnych związanych z Obiektami, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawione w stanie faktycznym Dzierżawa 1, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 stanowiły/stanowią/będą stanowić usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1)

Jednocześnie należy nadmienić, że Wnioskodawca oczekuje rozstrzygnięcia w zakresie pytania nr 1 dotyczącego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w stanie faktycznym Dzierżawa I, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 stanowiły/stanowią/będą stanowić usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych

Z uwagi na fakt, iż Gmina, nie przenosi prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, ani nie dochodzi w szczególności do przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w przedstawionym stanie faktycznym, nie mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W konsekwencji, w związku z faktem, że Dzierżawa 1, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 nie stanowią dostawy towarów, stanowią one usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, iż usługi dzierżawy oraz najmu, podejmowane są na podstawie umów cywilnoprawnych które uregulowane zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności, na podstawie zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi, Gmina działała/działa w roli podatnika VAT.

Konsekwentnie, mając na uwadze, iż Gmina wykonuje usługi Dzierżawy I, Wynajmu I, Wynajmu 2 oraz Dzierżawy 2 za wynagrodzeniem i tym samym działa w tym zakresie w roli podatnika VAT, przedmiotowe transakcje podlegają opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, transakcje te nie korzystają również ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo w analogicznej sytuacji w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-1050/12-4/PR oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2013 r., sygn. IPTPP2/443-636/13-2/JS wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Dyrektor stwierdził, iż " (...) usługi dzierżawy budynku lub lokali na rzecz podmiotów zewnętrznych będą czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o VAT traktowana będzie jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług."

Podobne stanowisko zostało potwierdzone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z Łodzi z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1003/11-5/RG, który uznał, iż " (...) umowa dzierżawy jest, umową cywilnoprawną, a więc zawarcie jej przez jednostkę samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Gminę) podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, a tym samym będzie skutkowało opodatkowaniu tej czynności na zasadach ogólnych."

Reasumując, zdaniem Gminy, przedstawiona w stanic faktycznym Dzierżawa 1, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 stanowiły/stanowią/będą stanowić usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z zapisem art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosownie natomiast do art. 693 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż umowa najmu/dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wynajmującego/wydzierżawiającego, jak i najemcę/dzierżawcę - określone przepisami obowiązki. Wynajmujący/Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać najemcy/dzierżawcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca/dzierżawca zobowiązuje się płacić wynajmującemu/wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie nieruchomości.

Wobec powyższego oddanie w ramach umowy najmu/dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie wynajmującego/wydzierżawiającego i tym samym stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ustawy i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, jest właścicielem nieruchomości zabudowanych, którymi dysponowała/dysponuje w następujący sposób:

* Budynek 1 był od dnia 28 kwietnia 2005 r. w części wydzierżawiany na działalność z zakresu zdrowia, a w części na lokal mieszkalny (do dnia 30 grudnia 2009 r.). Następnie w całości wydzierżawiany przez Gminę na rzecz NZOZ-u (dalej: Dzierżawa 1);

* Budynek 2 był od dnia 1 kwietnia 1991 r. dnia 30 kwietnia 2014 r. w części wynajmowany na prowadzoną działalność gospodarczą weterynaryjną, a w części na lokal mieszkalny (lecznica zwierząt, dalej: Wynajem 1). W chwili obecnej budynek nie jest wynajmowany, jednak lokale w nim się znajdujące są przeznaczone pod wynajem zarówno dla celów komercyjnych (na działalność gospodarczą), jak i mieszkalnych Gmina ma zamiar/jest gotowa je wynajmować i oczekuje na ewentualnych najemców - zarówno komercyjnych (prowadzących działalność gospodarczą), jak i "prywatnych" (dla lokalu mieszkalnego);

* Lokal 1 był od dnia 25 stycznia 1991 r. i jest nadal wynajmowany (w część jako lokal mieszkalny, a w części na prowadzoną działalność gospodarczą (do 7 lipca 2009 r. apteka, a następnie - gabinet stomatologiczny) (dalej: Wynajem 2);

* Lokal 2 był od dnia 1 września 2004 r. i jest nadal wydzierżawiany na działalność stołówki (dalej: Dzierżawa 2).

Budynek 1, Budynek 2, Lokal I oraz Lokal 2 dalej łącznie zwane będą "Obiektami".

Z tytułu świadczonych usług dzierżawy/wynajmu na cele prowadzenia działalności gospodarczej opisanych powyżej budynków oraz lokali użytkowych, Gmina wystawiała/wystawia faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT, wykazywała/wykazuje go w składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozliczała/rozlicza z tego tytułu VAT należny. Dokonywana przez Gminę Dzierżawa 1, Wynajem 1, Wynajem 2 oraz Dzierżawa 2 opodatkowywane są przez Gminę według stawki podstawowej VAT poprzez uwzględnianie w kwocie czynszu dzierżawy/najmu kwoty VAT (metodą "w stu"). W stosunku do wynajmu mieszkań osobom fizycznym Gmina również dokumentuje powyższe czynności fakturami VAT, przy czym traktowane są one jako zwolnione z VAT.

Od 2010 r. do chwili obecnej, Gmina ponosiła na przedmiotowe Obiekty wydatki w celu ich dostosowania do potrzeb dzierżawcy lub najemcy, m.in.: roboty budowlane, termomodernizacja itp. (dalej: Wydatki Inwestycyjne). Ponadto Gmina ponosiła również wydatki bieżące, które dotyczyły odpowiedniego zapewnienia stanu technicznego Obiektów, m.in. zakup materiałów, utrzymywanie czystości itp. (dalej: Wydatki Bieżące). Zarówno Wydatki Inwestycyjne, jak Wydatki Bieżące były dokumentowane przez dostawcóww.ykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy podatkowe należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi dzierżawy i wynajmu przedmiotowych Obiektów podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia dla usług dzierżawy i wynajmu Obiektów.

Reasumując, świadczone przez Gminę usługi Dzierżawy 1, Wynajmu 1, Wynajmu 2 oraz Dzierżawy 2 przedmiotowych Obiektów, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy i wynajmu Obiektów. Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące poniesione na Budynek 1, Lokal 1, Lokal 2 oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego; prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące poniesione na Budynek 2 oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl