IPTPP2/443-673/13-2/JS, Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego udostępniania przez gminę całości lub... - OpenLEX

IPTPP2/443-673/13-2/JS - Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego udostępniania przez gminę całości lub poszczególnych części stadionu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-673/13-2/JS Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego udostępniania przez gminę całości lub poszczególnych części stadionu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępnienia całości lub poszczególnych części Stadionu, niekorzystającego ze zwolnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępnienia całości lub poszczególnych części Stadionu, niekorzystającego ze zwolnienia,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy, w związku z wdrożeniem wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania, z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących od momentu wdrożenia wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania,

* sposobu określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu,

* braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub części Stadionu na cele gminne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina X (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem stadionu sportowo-rekreacyjnego, zwanego..., zlokalizowanego w miejscowości... (dalej: Stadion albo Obiekt). W 2010 r. Gmina dokonała gruntownej modernizacji Stadionu. W szczególności, pierwsze wydatki związane z wytworzeniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem inwestycji Gmina poniosła w latach 2008-2009, a zasadnicze wydatki na przebudowę Stadionu w 2010 r. Wydatki w tym zakresie zostały częściowo sfinansowane przez Gminę ze środków własnych, a częściowo z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Ukończenie robót budowlanych miało miejsce w listopadzie 2010 r., a oddanie Obiektu do użytkowania w grudniu 2010 r. (dokumentem OT przyjmującym Stadion na rejestr środków trwałych). Wartość netto nakładów na modernizację Stadionu przekroczyła kwotę 15 tys. PLN.

Wydatki inwestycyjne na modernizację Stadionu obejmowały m.in.:

* roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe istniejących elementów infrastruktury starego Stadionu (w tym pawilonu sportowego, usytuowanych tam budynków, pawilonu sanitarnego, ogrodzeń, utwardzonych nawierzchni oraz elementów oświetlenia),

* roboty budowlane obejmujące budowę Stadionu, trybun Stadionu, specjalistycznych pawilonów zaplecza sportowego i budynku socjalnego,

* wykonanie instalacji sieci zewnętrznych (wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, drenażu boisk, energii elektrycznej, oświetlenia Obiektu, instalacji telekomunikacyjnych).

W wyniku modernizacji Stadion składa się z boiska głównego o nawierzchni trawiastej wraz z drenażem, boiska treningowego ze sztucznej trawy, boiska treningowego z trawy naturalnej, pawilonu zaplecza sportowego łączącego funkcję biurową, szatniową i konferencyjną, pawilonu zaplecza sportowego boisk sportowych łączącego funkcję szatniową i magazynową, budynku socjalnego z pokojami gościnnymi, parkingu dla samochodów oraz terenów zielonych (rekreacyjnych - wypoczynkowych).

Ponadto, Gmina będzie ponosić wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem i utrzymaniem Stadionu. Wydatki te obejmują zarówno nabycie towarów (m.in. środków czystości, sprzętów, urządzeń do pielęgnacji nawierzchni trawiastych, etc.), jak i usług (m.in. remonty/konserwacje, wywóz nieczystości, doprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków, etc.).

Wskazane wydatki inwestycyjne i bieżące są/będą dokumentowane wystawionymi na Gminę przez dostawcóww.ykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Gmina zaznaczyła, iż modernizacja Stadionu w przeszłości oraz jego bieżące utrzymanie są związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy, do których należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie "kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych".

Dotychczas Stadion był udostępniany przez Gminę nieodpłatnie na rzecz zainteresowanych. Taki sposób zagospodarowania obiektu uwarunkowany był w szczególności zobowiązaniem Gminy wobec instytucji finansującej dotyczącym nieczerpania przychodów z dofinansowanego Obiektu, jak również uzyskanym dofinansowaniem do kwoty brutto wydatków. W chwili obecnej, w wyniku nowych okoliczności, Gmina prawdopodobnie będzie mogła wprowadzić odpłatność za użytkowanie Stadionu przez zainteresowanych.

W szczególności, wprowadzenie odpłatności byłoby uzasadnione z uwagi na wysokie koszty utrzymania Stadionu oraz duże zainteresowanie Obiektem z uwagi na jego atrakcyjność w regionie. Modernizacja Stadionu wzbudziła bowiem duże zainteresowanie najmem Obiektu lub jego części wśród lokalnej społeczności i stowarzyszeń sportowych w regionie. Szacuje się, że opłaty z tytułu użytkowania Stadionu nie przekroczą kosztów jego utrzymania, niemniej pozwolą na pokrycie choć ich części.

W konsekwencji powyższego, Gmina planuje, że w ostatnim kwartale 2013 r. (tekst jedn.: nie później niż w listopadzie 2013 r.) zostaną podjęte: Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza, na mocy których zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie ze Stadionu. W szczególności, powstanie cennik ze specyfikacją rodzaju usług, z których można będzie skorzystać na Stadionie i odpowiednio ustanowiona będzie wysokość odpłatności za wskazane usługi. Wysokość opłat kalkulowana będzie przede wszystkim z uwzględnieniem wysokości kosztów związanych z utrzymaniem Stadionu (kosztów bieżących dotyczących zużycia energii, wody, dostosowania Stadionu do potrzeb zainteresowanego, przykładowo związanych z wykoszeniem trawy, ochroną Stadionu w trakcie imprezy itp.) oraz kosztów drobnych napraw i remontów, które powstają w wyniku użytkowania wyposażenia i poszczególnych części Stadionu.

Mając na uwadze powyższe, udostępnianie Stadionu przybierze dwojaki charakter, a mianowicie:

A. odpłatnego użytkowania/najmu całości Stadionu lub niektórych części Stadionu na rzecz zainteresowanych - w szczególności stowarzyszeń sportowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, m.in. w celu:

a.

organizacji zawodów sportowych i imprez sportowych (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych),

b.

organizacji spotkań sportowych, obozów i treningów (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych spoza terenu Gminy),

c.

organizacji imprez integracyjnych i sportowych typu zawody paintball, mecze piłki nożnej, etc. (głównie na rzecz podmiotów gospodarczych - przedsiębiorstw i osób fizycznych),

d.

prowadzenia działalności przez Gminę w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych, użytkowych i konferencyjnych na czas określony (przykładowo na cel zorganizowania jednorazowej konferencji czy spotkania rekreacyjnego) lub nieokreślony (np. długotrwały najem powierzchni użytkowych na rzecz agencji ochrony, działalności fizjoterapeutycznej itp.),

e.

prowadzenia działalności przez Gminę w zakresie udostępnienia powierzchni reklamowych czasowo (np. podczas wydarzeń sportowych) lub na stałe (poprzez sprzedaż powierzchni reklamowych na ogrodzeniu Stadionu, trybunach, budynkach itp.).

B. nieodpłatnego korzystania na cele gminne (związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy), tj. użytkowania całości lub poszczególnych części Obiektu przez stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy, jednostki organizacyjne Gminy (przykładowo szkoły) oraz lokalną społeczność, m.in. w celu:

a.

organizacji zawodów sportowych i imprez sportowych (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy),

b.

organizacji spotkań sportowych, obozów i treningów (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy),

c.

organizacji zajęć wychowania fizycznego (na rzecz szkół z terenu Gminy).

Dodatkowo, Gmina nadmieniła, iż osoby zainteresowane najmem Stadionu lub jego części będą miały do dyspozycji w ramach zawartej umowy wynajmu co najmniej część miejsc parkingowych w obrębie Stadionu.

Gmina przy tym zaznaczyła, iż brak jest jej zdaniem możliwości wyznaczania określonych godzin/dni tygodnia, w których Stadion będzie przeznaczony wyłącznie do nieodpłatnego oraz odpowiednio do odpłatnego korzystania. W praktyce nie da się bowiem takiego podziału przewidzieć. Sposób wykorzystywania Stadionu będzie natomiast samodzielnie/neutralnie regulowany poprzez zapotrzebowanie na obie formy udostępniania Obiektu.

Gmina nadmieniła, iż odpłatny charakter wykorzystania Stadionu łączy się z sezonowością działalności sportowej oraz np. zmiennością pogody, przez co Gmina nie jest w stanie jednoznacznie określić stopnia odpłatnego i nieodpłatnego udostępnienia Obiektu.

Ponadto, Gmina dodała, że odpłatne i nieodpłatne korzystanie ze Stadionu może odbywać się równocześnie, ze względu na możliwość udostępnienia, w zależności od sytuacji, np. boiska głównego za wynagrodzeniem dla podmiotów gospodarczych czy stowarzyszeń spoza terenu Gminy oraz terenów zielonych bezpłatnie dla lokalnej społeczności.

Powyższe oznacza również, że w momencie ponoszenia wydatków inwestycyjnych oraz bieżących na Stadion, Gmina nie była/nie będzie w stanie określić zakresu/podziału, w jakim Obiekt ten będzie następnie udostępniany odpłatnie, a w jakim nieodpłatnie. Zależy to bowiem od popytu w danym okresie na tego typu świadczenia i innych okoliczności.

Jednocześnie Gmina stoi na stanowisku, iż sama możliwość odpłatnego udostępnienia całości lub części Obiektu (przede wszystkim na rzecz podmiotów gospodarczych) może zwiększyć zainteresowanie tego rodzaju usługami świadczonymi przez Gminę.

Gmina nadmieniła, że poniosła wszystkie wydatki inwestycyjne na modernizację Stadionu w latach 2008-2010, a Obiekt został oddany do użytkowania w grudniu 2010 r., tym samym wszystkie wydatki inwestycyjne na Stadion zostały poniesione przez Gminę przed wejściem w życie art. 86 ust. 7b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz Obiekt został oddany do użytkowania przed wejściem w życie przedmiotowego przepisu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnianie przez Gminę całości lub poszczególnych części Stadionu na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowić będzie po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niezwolnioną z VAT... (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie przez Gminę całości lub poszczególnych części Stadionu na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowić będzie po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niezwolnioną z VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do Niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż udostępnianie komercyjne (odpłatny wynajem) przez Gminę Stadionu nie stanowi dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Do analogicznego stanu faktycznego odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2012 r., sygn. ILPP2/443-153/12-2/MR, w której stwierdził, że "Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż odpłatny wynajem świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o VAT traktowana będzie jako odpłatne świadczenie usług, opodatkowane na zasadach ogólnych".

Stanowisko takie zostało potwierdzone także w analogicznym stanie faktycznym w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPTPP1/443-138/12-6/MW, w której Dyrektor potwierdził, iż "świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich w celu organizowania imprez okolicznościowych, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy".

Jednocześnie, zdaniem Gminy odpłatne udostępnienie całości lub części Stadionu na rzecz zainteresowanych nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie ustawy o VAT oraz przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Podsumowując, odpłatne udostępnianie przez Gminę całości lub poszczególnych części Stadionu na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowić będzie po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niezwolnioną z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z zapisem art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W świetle powyższego należy zauważyć, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wynajmującego, jak i najemcę - określone przepisami obowiązki. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym - jak wynika z art. 659 § 2 ww. ustawy czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

A zatem umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za jej używanie.

Wobec powyższego oddanie w ramach umowy najmu, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie wynajmującego i tym samym stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Analiza zatem wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

1.

wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo - przedmiotowy,

2.

w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

a.

czynności, co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT, muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

b.

ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina, będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, jest właścicielem stadionu sportowo-rekreacyjnego, zwanego..., zlokalizowanego w miejscowości... (dalej: Stadion albo Obiekt). W 2010 r. Wnioskodawca dokonał gruntownej modernizacji Stadionu. Gmina zaznaczyła, iż modernizacja Stadionu w przeszłości oraz jego bieżące utrzymanie są związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy, do których należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie "kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych".

Dotychczas Stadion był udostępniany przez Gminę nieodpłatnie na rzecz zainteresowanych. Taki sposób zagospodarowania obiektu uwarunkowany był w szczególności zobowiązaniem Gminy wobec instytucji finansującej dotyczącym nieczerpania przychodów z dofinansowanego Obiektu, jak również uzyskanym dofinansowaniem do kwoty brutto wydatków. W chwili obecnej, w wyniku nowych okoliczności, Gmina prawdopodobnie będzie mogła wprowadzić odpłatność za użytkowanie Stadionu przez zainteresowanych. W szczególności, wprowadzenie odpłatności byłoby uzasadnione z uwagi na wysokie koszty utrzymania Stadionu oraz duże zainteresowanie Obiektem z uwagi na jego atrakcyjność w regionie. Modernizacja Stadionu wzbudziła bowiem duże zainteresowanie najmem Obiektu lub jego części wśród lokalnej społeczności i stowarzyszeń sportowych w regionie. Szacuje się, że opłaty z tytułu użytkowania Stadionu nie przekroczą kosztów jego utrzymania, niemniej pozwolą na pokrycie choć ich części. W konsekwencji powyższego, Gmina planuje, że w ostatnim kwartale 2013 r. (tekst jedn.: nie później niż w listopadzie 2013 r.) zostaną podjęte: Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza, na mocy których zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie ze Stadionu. W szczególności, powstanie cennik ze specyfikacją rodzaju usług, z których można będzie skorzystać na Stadionie i odpowiednio ustanowiona będzie wysokość odpłatności za wskazane usługi. Wysokość opłat kalkulowana będzie przede wszystkim z uwzględnieniem wysokości kosztów związanych z utrzymaniem Stadionu oraz kosztów drobnych napraw i remontów, które powstają w wyniku użytkowania wyposażenia i poszczególnych części Stadionu.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że odpłatna usługa udostępnienia przez Gminę Stadionu, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usługi odpłatnego udostępnienia przez Gminę Stadionu.

Reasumując, świadczona przez Gminę usługa odpłatnego udostępniania całości lub poszczególnych części Stadionu, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępnienia całości lub poszczególnych części Stadionu, niekorzystającego ze zwolnienia. Natomiast wniosek w części dotyczącej:

* zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy, w związku z wdrożeniem wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania, z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących od momentu wdrożenia wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP2/443-673/13-3/JS,

* zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub części Stadionu na cele gminne, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP2/443-673/13-4/JS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl