IPTPP2/443-618/14-4/DS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-618/14-4/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy w drodze aportu:

* działek niezabudowanych nr 849/5, 184/87, 184/99, 184/101, 105/12, 105/14, 184/102 - jest prawidłowe,

* działki niezabudowanej nr 1322/7 - jest nieprawidłowe,

* działek zabudowanych nr 17/20, 1322/2, 1322/3, 1322/6, 1322/9 oraz dostawy udziału we współwłasności działek nr 17/3, 16/5, 1322/10 - jest prawidłowe,

* działki nr 1322/4 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy w drodze aportu działek niezabudowanych i zabudowanych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Województwo jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Województwo:

1.

otrzyma od Gminy... w drodze darowizny nieruchomość niezabudowany położoną w... w postaci działki nr 849/5, o pow. 1,9122 ha;

2.

otrzymało od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położone w...;

3.

otrzyma od Gminy... w drodze darowizny nieruchomości położone w... tj. działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:

* nr 184/87 o powierzchni 3,0268 ha;

* nr 184/99 o powierzchni 6,1244 ha;

* nr 184/101 o powierzchni 2,6719 ha;

* nr 105/12 o powierzchni 3,2564 ha;

* nr 105/14 o powierzchni 0,6176 ha;

* nr 184/102 o powierzchni 11,5828 ha;

Przedmiotowe nieruchomości Województwo otrzymało lub otrzyma z przeznaczeniem na wniesienie ich aportem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej "..." Sp. z o.o., w celu wzmocnienia ekonomicznego rozwoju regionu.

Działka nr 849/5 położona w... stanowi nieruchomość niezabudowaną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta podstawowe przeznaczenie gruntu stanowiącego działką nr 849/5 to: 3P- tereny obiektów produkcyjnych, składów hurtowych, magazynów, baz budowlanych oraz baz sprzętowo-transportowych.

Nieruchomości położone w... przy ul.... to:

1. Działka nr 17/20 o pow. 0,5436 ha - nieruchomość zabudowana, na której posadowione są następujące budynki i budowle: warsztat elektryczno-hydrauliczny, o pow. użytkowej 78,80 m2; garaż samochodowy jednostanowiskowy o pow. użytkowej 15,90 m2; wiata śmietnikowa o pow. zabudowy 19,60 m2; ogrodzenie oraz brama wjazdowa; chodnik komunikacji pieszej, pow. zabudowy 168,30 m2 biegnący wzdłuż drogi dojazdowej zlokalizowanej na sąsiedniej działce nr 17/3; place parkingowe, nawierzchnia betonowa wylewana 188,00 m2, nawierzchnia płyt betonowych 392 m2.

2. Udział 9,95% w części działki nr 17/3 o pow. 0,2188 ha - droga o nawierzchni betonowej. Na drodze znajdują się instalacje: deszczowa, wodociągowa, telefoniczna kablowa oraz linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

3. Udział 9,95% w części działki nr 16/5 o pow. 0,0371 ha - droga o nawierzchni asfaltowej. Na drodze znajdują się instalacje: gazowa niskoprężna oraz telefoniczna kablowa.

Nieruchomości położone w... przy ul.... to:

1. Działka nr 1322/2, o pow. 0, 1527 ha zabudowana fundamentami wraz z podmurówką po zdemontowanych szklarniach;

2. Działka nr 1322/3 o pow. 0,3485 ha zabudowana budynkiem garażowym dwustanowiskowym, drogami wewnętrznymi oraz fragmentem ogrodzenia;

3. Działka nr 1322/6, o pow. 0,0440 ha, ogrodzona, zabudowana studnią głębinową;

4. Działka nr 1322/9 o pow. 0,0588 ha, zagospodarowana jako droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej z betonowymi obrzeżami;

5. Udział 6702/10000 części w prawie własności działki nr 1322/10 o pow. 0,0487 ha, zagospodarowanej jako droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej z betonowymi obrzeżami.

6. Działka nr 1322/4 o pow. 0,1900 ha ogrodzona, zagospodarowana jako teren zielony z utwardzonym nawierzchnią bitumiczną placem parkingowym;

7. Działka nr 1322/7 o pow. 0,7034 ha, ogrodzona, niezabudowana, zagospodarowana jako sad owocowy.

Dla działek znajdujących się w... przy ul.... brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr. Rady Miasta... z dnia 29 października 2009 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr. Rady Miasta... z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, działki te położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Nieruchomości położone w... to:

* działka nr 184/87 stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz dróg publicznych;

* działka nr 184/99 stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej;

* działka nr 184/101 stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, terenach lasów i terenach dróg publicznych;

* działka nr 105/12 stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, terenach dróg publicznych;

* działka nr 105/14 stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej;

* działka nr 184/102 stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, terenach dróg publicznych oraz lasów, przy czym tereny lasów stanowią znikomy obszar działki;

Działki położone w Gminie... nie są użytkowane. Położone są na terenie dawnego lotniska Wojsk....- stanowiącego obecnie tereny przemysłowo - usługowe.

Przy nabyciu wszystkich wskazanych we wniosku nieruchomości, Województwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Województwo nie poniosło także wydatków na ich ulepszenie.

W piśmie z dnia 31 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

1. Obiekty posadowione na działkach zabudowanych wymienionych we wniosku stanowią budynki, budowle lub ich części albo urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obiekty zostały przyporządkowane do poszczególnych działek we wniosku.

2. Budynki i budowle, o których mowa we wniosku są trwale związane z gruntem.

3. Klasyfikacja budynków i budowli według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Nieruchomość położona w... przy ul....:

działka nr 17/20 o pow. 0,5436 ha:

* warsztat elektryczno-hydrauliczny o pow. użytkowej 78,80 m2 - 101

* garaż jednostanowiskowy o pow. użytkowej 15,90 m2 - 291

* wiata śmietnikowa o pow. zabudowy 19,60 m2 - 291

* ogrodzenie oraz brama wjazdowa - 291

* chodnik komunikacji pieszej, pow. zabudowy 168,30 m2 biegnący wzdłuż drogi dojazdowej zlokalizowanej na sąsiedniej działce nr 17/3 - 291

* place parkingowe, nawierzchnia betonowa wylewana 188,00 m2 - 220

* nawierzchnia z płyt betonowych 392 m2 - 220

działka nr 17/3 o pow. 0,2188 ha - udział 9,95%

* droga o nawierzchni betonowej, na drodze znajdują się instalacje: deszczowa, wodociągowa, telefoniczna kablowa oraz linia elektroenergetyczna niskiego napięcia - 220

działka nr 16/5 o pow. 0,0371 ha - udział 9,95%

* droga o nawierzchni asfaltowej; na drodze znajdują się instalacje: gazowa niskoprężna oraz telefoniczna kablowa - 220

Nieruchomość położona w... przy ul....:

działka nr 1322/3 o pow. 0,3485 ha

* budynek garażowy dwustanowiskowy - 108

* drogi wewnętrzne - 220

* instalacja burzowa, wodociągowa - 211

działka nr 1322/6 o pow. 0,0440 ha

* ogrodzenie -291

* studnia głębinowa - 211

działka nr 1322/9 o pow. 0,0588 ha

* droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej z betonowymi obrzeżami - 220

działka nr 1322/10 o pow. 0,0487 ha - udział 6702/10000 części

* droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej z betonowymi obrzeżami - 220

działka nr 1322/4 o pow. 0,1900 ha

* plac z płyt żelbetonowych o pow. 750 m2 - 220

działka nr 1322/7 o pow. 0,7034 ha

* ogrodzenie - 032

4. Znajdujące się na działce nr 1322/3 dwa garaże zostały użyczone na okres 1 października 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. (umowa zawarta w dniu 1 października 2014 r. z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w...)

5. W zakresie nieruchomości położonych w... przy ul...., tj. działek oznaczonych nr:

* 1322/2 o pow. 0,1527 ha,

* 1322/3 o pow. 0,3485 ha,

* 1322/4 o pow. 0,1900 ha,

* 1322/6 o pow. 0,0440 ha,

* 1322/7 o pow. 0,7034 ha,

* 1322/9 o pow. 0,0588, ha

* 6702/10000 (67,02%) części działki nr 1322/10, o pow. 0,0487 ha.

* 17/20 o pow. 0,5436 ha,

* 995/10000 (9,95%); części działek nr 16/5 i 17/3, o łącznej pow. 0,2559 ha;pierwsze zasiedlenie nie miało miejsca, jak również budowle i budynki położone na ww. działkach nie były ulepszane.

6. Działka nr 1322/7 o pow. 0,7034 ha, położona jest na terenie, który nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą, nr. Rady Miasta... z dnia 29 października 2009 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr. Rady Miasta... z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta... działka nr 1322/7 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową. Nieruchomość jest niezabudowana, nie zostały wydane żadne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Działka w części ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej naciągniętej na słupki betonowe osadzone w gruncie.

7. W chwili obecnej nie ma żadnych planów dotyczących fundamentów znajdujących się na działce nr 1322/2 oraz nie uzyskano pozwolenia na ich rozbiórkę. Nie jest również planowane rozpoczęcie prac rozbiórkowych przed dokonaniem dostawy. Wszelkie decyzje i działania związane z rozbiórką będą podejmowane przez nabywcę nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Województwo, wnosząc do spółki aport w postaci:

1.

nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj.:

* działka nr 849/5 położona w...,

* działki nr 184/87, nr 184/99, nr 184/101, nr 105/12, nr 105/14, nr 184/102, wszystkie położone...,

* działka nr 1322/7 położona w...,

dokonuje dostawy towarów i jest zobligowane ustalić podatek należny i rozliczyć ten podatek w składanej deklaracji, jako podatek od dokonanej odpłatnej dostawy;

2.

nieruchomości gruntowych zabudowanych, tj.:

* działki nr 17/20, nr 17/3 (udział 9,95% części), nr 16/5 (udział 9,95% części) położone w... przy ul. 170,

* działki nr 1322/2, nr 1322/3, nr 1322/4, nr 1322/6, nr 1322/9 oraz nr 1322/10 (udział 67,02% części) położone w... przy ul.....

dokonuje dostawy towarów przy czym dostawa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowo w ust. 2, bez wzglądu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wniesienie aportu w formie nieruchomości przez Województwo jest czynnością cywilnoprawną, zatem dla takiej dostawy Województwo występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary w myśl art. 2 pkt 6 ustawy należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zatem w świetle przytoczonych przepisów, grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 22 ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportu do spółki prawa cywilnego lub handlowego spełnia definicję dostawy zawartą, w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym uznawane jest za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, gdyż czynność ta odbywa się za wynagrodzeniem (otrzymanie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania wnoszonym towarem jak właściciel.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 33 przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu-zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym dla niezabudowanej działki nr 849/5 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem podstawowe przeznaczenie gruntu to tereny obiektów produkcyjnych, składów hurtowych, magazynów, baz budowlanych oraz baz sprzętowo-transportowych.

W związku z powyższym wniesienie tej nieruchomości w formie aportu do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 uznane jest za sprzedaż. Przedmiotowa nieruchomość nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy i zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi w tym przypadku 23%.

Budynki i budowle posadowione na działkach nr 17/20, nr 1322/2, nr 1322/3, nr 1322/4, nr 1322/6, nr 1322/9, nr 17/3 (udział 9,95% części), nr 16/5 (udział 9,95% części), nr 1322/10 (udział 67,02% części) znajdujących się w... przy ul.... stanowią budynki i budowle stale z gruntem związane.

W myśl art. 29a ust. 8 w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony i nie ponosił on wydatków na ich ulepszenie (...).

W związku z powyższym wniesienie tych nieruchomości w formie aportu do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 uznane jest za sprzedaż. Przedmiotowe nieruchomości korzystają jednak ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei działka nr 1322/7 położona w... przy ul.... stanowi teren niezabudowany, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym jej dostawa jest opodatkowana bowiem nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy i zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi w tym przypadku 23%.

Jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym dla niezabudowanych działek nr 184/87, 184/99, 184/101, 105/12, 105/14, 184/102 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem podstawowe przeznaczenie gruntów to tereny zabudowy przemysłowo - usługowej, obiektów produkcyjnych, składów magazynowych, dróg publicznych oraz częściowo tereny lasów.

W związku z powyższym wniesienie wskazanych nieruchomości w formie aportu do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 uznane jest za sprzedaż.

Przedmiotowa nieruchomość nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy i zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi w tym przypadku 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie stawki VAT dla dostawy, w drodze aportu:

* działek niezabudowanych nr 849/5, 184/87, 184/99, 184/101, 105/12, 105/14, 184/102 - jest prawidłowe,

* działki niezabudowanej nr 1322/7 - jest nieprawidłowe,

* działek zabudowanych nr 17/20, 1322/2, 1322/3, 1322/6, 1322/9 oraz dostawy udziału we współwłasności działek nr 17/3, 16/5, 1322/10 - jest prawidłowe,

* działki nr 1322/4 - jest nieprawidłowe.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe. Wniesienie aportu stanowić może dostawę towarów (jeśli przedmiotem aportu są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) lub świadczenie usług (w pozostałych przypadkach).

Według art. 2 pkt 22 ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa cywilnego lub handlowego spełnia definicję dostawy zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym uznawane jest za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, gdyż czynność ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu wiąże się z odpłatnością, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą mającą charakter rzeczowy, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania wnoszonym towarem jak właściciel.

Z uwagi na powyższe uregulowania, aport nieruchomości jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. - w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).

W myśl natomiast art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Odnosząc się do dostawy działek nr 849/5, 184/87, 184/99, 184/101, 105/12, 105/14, 184/102 należy stwierdzić - jak wynika z treści wniosku - iż są to działki niezabudowane, posiadające miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powyższe działki przeznaczone są pod zabudowę. W związku z powyższym dostawa działek, poprzez wniesienie ich aportem do Spółki z o.o., nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Ponadto transakcja dostawy wskazanych działek nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy działki te nie są wykorzystywane na cele działalności zwolnionej od podatku.

W konsekwencji czynność wniesienia ww. działek w formie aportu do Spółki z o.o. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki VAT dla dostawy działek nr 849/5, 184/87, 184/99, 184/101, 105/12, 105/14, 184/102 należy uznać za prawidłowe.

Z kolei odnosząc się do dostawy działki nr 1322/7 - Wnioskodawca wskazał - że jest to działka niezabudowana, położona na terenie, który nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że dostawa przedmiotowej nieruchomości, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy - wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca - będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki VAT dla dostawy działki nr 1322/7 w formie aportu jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do dostawy działek nr 17/20, 1322/2, 1322/3, 1322/6, 1322/9 oraz dostawy udziału we współwłasności działek nr 17/3, 16/5, 1322/10 zabudowanych budynkami i budowlami mając na uwadze powołane przepisy oraz stan sprawy należy stwierdzić, że dostawa ww. budynków, budowli, położonych na tych działkach, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ - jak wynika z wniosku - dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z konstrukcji katalogu zwolnień wymienionego w art. 43 ustawy wynika, że jeżeli nie znajduje zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, konieczna jest weryfikacja, czy dana czynność nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu wskazanych nieruchomości. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie dokonywał ulepszeń budynków, budowli znajdujących się na wyżej wymienionych działkach. Wobec powyższego dostawa ww. budynków, budowli będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT przy czym będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia będzie korzystała również dostawa gruntu.

W zakresie stawki VAT dla dostawy w formie aportu działek nr 17/20, 1322/2, 1322/3, 1322/6, 1322/9 oraz dostawy udziału we współwłasności działek nr 17/3, 16/5, 1322/10 stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W odniesieniu do dostawy działki nr 1322/4 należy zauważyć, że jest to działka, na której znajduje się ogrodzenie i plac z płyt żelbetonowych. Biorąc pod uwagę, iż ogrodzenie i plac płyt żelbetonowych stanowią urządzenia budowlane, a nie samodzielne budowle, to należy stwierdzić, że jest to działka niezabudowana. Skoro, dla tej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to w związku z powyższym dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki VAT dla dostawy działki w formie aportu nr 1322/4 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl