Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 lipca 2014 r.
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-375/14-2/JN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 16 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego jest dobrowolną, niezależną i samorządową organizacją indywidualnych osób działających na rzecz poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia na wsi o celach niezarobkowych w związku z czym w myśl art. 15 ust. 1 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie jest podatnikiem i nie prowadzi działalności gospodarczej jak również nie rejestrowało się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik czynny VAT. Obecnie Stowarzyszenie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów w ramach Osi IV Leadera PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013 złożyło wniosek oraz podpisało umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania pod nazwą "...", które będzie realizowane w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r. Zadanie to będzie polegało na zagospodarowaniu wolnego placu w miejscowości..., które służyć będzie jako miejsce do rozwoju społecznego i kulturowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także turystów zwiedzających tą miejscowość. Na terenie tego placu nie będzie prowadzona działalność odpłatna, każdy mieszkaniec bądź osoba odwiedzająca miejscowość może korzystać bezpłatnie z tego miejsca, czyli dokonane zakupy towarów w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dlatego część kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie z tego tytułu stanowią koszty kwalifikowalne podlegające refundacji włącznie z podatkiem VAT w przypadku podmiotów, które nie mogą odzyskać podatku VAT. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w tym projekcie będą wystawiane na Wnioskodawcę, ponieważ to ta organizacja ubiegała się o dofinansowanie wniosku złożonego w ramach Osi IV Leadera - PROW na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ponosząc w 2014 r. koszty realizacji zadania pt.: "...", ma możliwość odzyskania podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, kierując się stanem przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, z którego wynika, że Stowarzyszenie nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc czynnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT wymienionym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w 2014 r. od kosztów poniesionych w związku z realizacją działania "...". W myśl art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, Stowarzyszenie nie spełnia warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest dobrowolną, niezależną i samorządową organizacją indywidualnych osób działających na rzecz poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia na wsi o celach niezarobkowych w związku z czym w myśl art. 15 ust. 1 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie jest podatnikiem i nie prowadzi działalności gospodarczej jak również nie rejestrowało się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik czynny VAT. Obecnie Stowarzyszenie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów w ramach Osi IV Leadera PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013 złożyło wniosek oraz podpisało umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania pod nazwą "...", które będzie realizowane w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r. Zadanie to będzie polegało na zagospodarowaniu wolnego placu w miejscowości, które służyć będzie jako miejsce do rozwoju społecznego i kulturowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także turystów zwiedzających tą miejscowość. Na terenie tego placu nie będzie prowadzona działalność odpłatna, każdy mieszkaniec bądź osoba odwiedzająca miejscowość może korzystać bezpłatnie z tego miejsca, czyli dokonane zakupy towarów w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w tym projekcie będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl