Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-294/14-7/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (data wpływu 16 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) oraz z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* uznania otrzymywanych premii pieniężnych za czynność nieobjętą ustawą o VAT - jest nieprawidłowe,

* dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe,

* prawa do rozliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu premii pieniężnych związanych z nabyciem EJD od Spółki A - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymywanych premii pieniężnych za czynność nieobjętą ustawą o VAT, dokumentowania premii pieniężnych, prawa do rozliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu premii pieniężnych związanych z nabyciem EJD od Spółki A oraz okresu, w którym należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz z dnia 2 lipca 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań nr 2 i 3 wniosku ORD-IN oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 1 marca 2013 r. zawarł ze Spółką B i przy akceptacji Spółki A umowę cesji praw i obowiązków przysługujących Spółce B wynikających z umowy zawartej pomiędzy Spółką B a Spółką A w dniu 30 kwietnia 2012 r. (Umowa). Przedmiotem umowy było określenie zasad współpracy Spółek przy sprzedaży przez Spółkę A Elektronicznych Jednostek Doładowania (dalej: EJD) do Wnioskodawcy (wcześniej do Spółki B) oraz zasad dalszej odsprzedaży EJD przez Wnioskodawcę jego kontrahentom w ramach systemu elektronicznego doładowania Kont.... Wnioskodawca prowadzi na swój koszt i ryzyko sprzedaż EJD nabytych od Spółki A, natomiast Spółka A zobowiązała się dostarczać EJD w wymaganym przez Wnioskodawcę zakresie. Zainteresowany w okresie od marca 2013 r. do października 2013 r. nabywał od Spółki A EJD, uznając ujawniony w otrzymywanych od Spółki A fakturach podatek VAT jako podatek naliczony, który odpowiednio obniżał kwotę podatku należnego lub w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym stanowić może w przyszłości podstawę do wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nabywane Jednostki EJD służyły prowadzeniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT, tj. dalszej odsprzedaży do odpowiednich partnerów biznesowych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu uzyskiwanego obrotu oraz prawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków Spółka A udzielała Wnioskodawcy rabatu na fakturze za poszczególne towary, obliczanego na zasadzie stawki procentowej. Rabaty zasadniczo przewidziane były w sytuacji utrzymania pełnej oferty usług Spółki A. Natomiast z tytułu realizacji kwartalnych planów zakupów EJD, Spółka A udzielała Wnioskodawcy premii, naliczanych od wartości zakupów netto po udzieleniu rabatów wskazanych powyżej. Ustalenie wysokości premii zgodnie z umową z dnia 30 kwietnia 2012 r. następowało na następujących zasadach:

* "4.1. Wnioskodawca otrzymuje premię za dokonane przez siebie zakupy Doładowań na zasadach opisanych w ustępie 4.2 niniejszego punktu, z zastrzeżeniem ust. 4.3 niniejszego punktu.

* 4.2. Strony zakładają, że Wnioskodawca osiągnie określony kwartalny plan zakupów Doładowań (obejmujący 3 miesiące kalendarzowe z zastrzeżeniem ust. 4.3 niniejszego punktu). W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę kwartalnego planu zakupów, Wnioskodawca utrzymuje prawo do premii za Doładowania w danym miesiącu, co nie wyklucza otrzymania przez Wnioskodawcę innych przysługujących mu premii. W przypadku braku realizacji przez Wnioskodawcę kwartalnego planu zakupów Doładowań, Spółka A wystawi notę korygującą za wszystkie premie miesięczne naliczone w kwartale, w którym plan zakupów Doładowań nie został zrealizowany. Kwartalne plany zakupów ustalane są w miesiącu poprzedzającym dany kwartał. Przy ustalaniu planu zakupów Spółka A będzie opierała się na potencjale Wnioskodawcy, historycznych danych dotyczących sprzedaży oraz będzie uwzględniała aktualne trendy rynkowe. Przy ich wyznaczaniu będzie również brana pod uwagę ewentualna utrata przez Wnioskodawcę dużego Klienta. Potencjał utraconego dużego Klienta powinien być potwierdzony do Spółki A w formie pisemnej (także e-mail). W przypadku odejścia dużego Klienta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (kwartał) Spółka A skoryguje plan o utracony przez Wnioskodawcę wolumen. Spółka A poinformuje Wnioskodawcę o wysokości planu zakupów na Doładowania na nadchodzący kwartał na 5 (pięć) dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

* 4.3. Plan sprzedaży na drugi kwartał 2012 r., opracowany na potrzeby niniejszej Umowy, obejmował będzie jedynie dwa miesiące (maj i czerwiec 2012 r.) i stanowić będzie plan na drugi kwartał 2012 r. w rozumieniu Umowy i będzie przekazany Wnioskodawcy odrębnym pismem w kwietniu 2012 r. Plan sprzedaży na drugi kwartał 2012 r. będzie pomniejszony o wartości planu zrealizowane przez Wnioskodawcę w kwietniu 2012 r. na podstawie poprzedniej Umowy łączącej Strony. W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę opisanego wyżej planu na drugi kwartał 2012 r. Wnioskodawca utrzymuje prawo do premii za Doładowania w kolejnym kwartale (trzeci kwartał 2012 r.), następującym po czerwcu 2012 r., co nie wyklucza otrzymania przez Wnioskodawcę innych przysługujących mu premii W przypadku braku realizacji przez Wnioskodawcę opisanego powyżej planu sprzedaży na drugi kwartał 2012 r., niezależnie od przyczyn braku realizacji tego planu w szczególności w przypadku zawarcia Umowy przez Strony w dniu lub po dniu 1 maja 2012 r., Wnioskodawcy nie przysługuje premia w żadnym z miesięcy kwartału, w którym plan nie został zrealizowany. Plany sprzedaży na Doładowania na kolejne kwartały, następujące po czerwcu 2012 r., obejmować będą już 3 pełne miesiące kalendarzowe i zostanie przekazany Wnioskodawcy na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kwartału.

* 4.4. Spółka A do piętnastego dnia kalendarzowego po miesiącu raportowanym przekaże do Wnioskodawcy kwotę naliczonej premii wraz z numerem zamówienia, który Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia na nocie obciążeniowej. Spółka A zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty naliczanej premii na podstawie noty obciążeniowej z 14 dniowym terminem płatności (liczonym od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej noty). Premia ta nie podlega opodatkowaniu VAT."

Umowa realizowana była przez Wnioskodawcę w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 października 2013 r., z którym to dniem umowa została rozwiązana. Strony w dniu 20 września 2013 r. podpisały nową umowę dotyczącą podobnego zakresu, w ramach której nie zostały już przewidziane procedury premiowe. Z tytułu realizacji planów zakupowych Wnioskodawca uzyskał prawo do premii pieniężnych w poszczególnych okresach współpracy w następujących wysokościach:

* za III.2013 - 23.239,23 zł,

* za IV.2013 - 22.717,92 zł,

* za V.2013 - 22.760,02 zł,

* za VI.2013 - 22.302,13 zł,

* za VII.2013 - 22.865,04 zł,

* za VIII.2013 - 21.608,47 zł,

* za IX.2013 - 20.879,24 zł,

* za X.2013 - 2I.081,77 zł.

Premie zostały ujęte przez Wnioskodawcę zgodnie z umową w odpowiednich notach księgowych obciążających Spółkę A, które zostały przez Spółkę A rozliczone poprzez przelew środków na rachunek bankowy Zainteresowanego zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia 30 kwietnia 2012 r.

W piśmie z dnia 17 czerwca 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

1.

otrzymanie premii uwarunkowane było osiągnięciem przez Wnioskodawcę określonego kwartalnego planu zakupów EJD w Spółce A, który ustalany był odrębnie dla każdego kwartału przez Spółkę A jako określona wartość sprzedaży netto do Wnioskodawcy;

2.

otrzymanie premii przez Wnioskodawcę nie było uzależnione od niedokonywania nabyć podobnych towarów od innych dostawców;

3.

na pytanie o treści "Czy Wnioskodawca w czasie trwania Umowy świadczył na rzecz Spółki A usługi o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym..." Zainteresowany odpowiedział "nie";

4.

nie był zobowiązany w czasie trwania ww. umowy do dokonywania zakupów wyłącznie w Spółce A;

5. Spółka A nie naliczała rabatu, a jedynie przyznawała premię pieniężną, a w konsekwencji nie były wystawiane faktury korygujące do faktur dokumentujących sprzedaż EJD;

6. Spółka A z tytułu przyznanych Zainteresowanemu premii pieniężnych nie wystawiała ani nie zamierza wystawić na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek dokumentów (faktury czy też faktur korygujących). Wnioskodawca otrzymał jedynie informację o wysokości przyznanej przez Spółkę A premii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca prawidłowo uznał otrzymywane premie pieniężne na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2012 r. za czynność nieobjętą postanowieniami ustawy o VAT (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN).

2. Czy Wnioskodawca prawidłowo udokumentował fakt otrzymania premii pieniężnych na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2012 r. notami księgowymi (oznaczone jako pytanie nr 2 wniosku ORD-IN)... (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

3. Czy w przypadku dokumentowania otrzymanych premii notami księgowymi przez Wnioskodawcę był on uprawniony do rozliczenia całości podatku naliczonego (poprzez pomniejszenie podatku należnego lub wystąpienie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) ujętego w fakturach VAT dokumentujących nabycie EJD od Spółki A (oznaczone jako pytanie nr 3 wniosku ORD-IN)... (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Osiągnięcie przez nabywcę towarów określonego pułapu obrotów i obciążenie dostawcy z tytułu premii pieniężnych stanowi czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wprawdzie przyznanie premii pieniężnej łączy się ściśle z opodatkowaną czynnością dostawy towarów, to jednak samo w sobie takiej dostawy nie stanowi. Równocześnie wypłata premii nie może być uznana za wynagrodzenie za świadczenie usług, gdyż poza realizacją dostawy towarów ich nabywca nie świadczy jakiejkolwiek dodatkowej usługi na rzecz sprzedawcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 VATU usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która stanowiłaby jednocześnie dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie, rozdzielając usługę od dostawy.

Dokonywanie zakupów u kontrahenta mieści się w czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w przedstawionym stanie faktycznym sprawy zrealizowania określonego z góry pułapu zakupów za świadczenie usługi. Zauważyć należy, że w tej sprawie, na określony pułap obrotów składa się określona liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów. Czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą, poprzez ich zsumowanie, przekształcić się w usługę.

Unijny odpowiednik art. 8 ust. 1 VATU, tj. art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE stwierdza, iż dostawa towarów nie może jednocześnie stanowić świadczenia usługi. Konsekwencją tego jest stwierdzenie, że we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej suma określonej ilości dostaw towarów nie może stanowić usługi. Nie może bowiem ta sama czynność prawna być opodatkowywana dwukrotnie tym samym podatkiem od wartości dodanej. Ponadto, usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 VATU oraz art. 24 ust. 1 Dyrektywy, to transakcja gospodarcza. Oznacza to, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Tymczasem - na gruncie niniejszej sprawy - nie dość, że wypłata premii wiąże się w istocie ze zrealizowaniem określonej liczby czynności będących elementem dostawy towarów, to niezrealizowanie przez Wnioskodawcę określonego pułapu obrotów nie jest obwarowane żadną sankcją, czy jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Wobec powyższego Wnioskodawca przyjął, że za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 VATU nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez Spółkę A w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla Wnioskodawcy wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Zgodnie bowiem z treścią art. 8 ust. 1 VATU przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy w tej kwestii podzielić pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z 6 lutego 2007 r. (sygn. akt I FSK 94/06), że czynności stanowiące dostawę towarów w rozumieniu art. 7 VATU nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Stanowisko przeciwne prowadziłoby do podwójnego opodatkowania jednej i tej samej transakcji. Każda transakcja zakupu towarów byłaby bowiem opodatkowana raz - jako dostawa towarów przez sprzedawcę i po raz drugi - jako usługa świadczona na rzecz tegoż sprzedawcy przez nabywcę towarów.

"Tymczasem podwójne opodatkowanie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 84 i art. 217 Konstytucji RP i niedopuszczalne jest również na gruncie przepisów prawa unijnego, co wynika z treści art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 VI Dyrektywy" - stosownie do stanowiska WSA w Warszawie z 29 listopada 2011 r. sygnatura akt: III SA/Wa 688/11.

Kwestia analogiczna do będącej przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej była już wielokrotnie przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który m.in. w wyrokach z 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06, z 10 czerwca 2008 r. sygn. akt I FSK 707/07, czy z 6 maja 2010 r. sygn. akt I FSK 765/09 stwierdził, że za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 VATU nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę towarów obrotów w wysokości określonej umownie, a tym samym niedopuszczalne jest przyjęcie, że premia wypłacona nabywcy z tytułu osiągnięcia tego progu obrotów stanowi wynagrodzenie za świadczone przez tegoż nabywcę usługi.

Analogiczne stanowisko przedstawiono wielokrotnie w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w następujących:

* IPPP1/443-1714/11-4/AW wydana w dniu 28 lutego 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,

* ITPP1/443-30/12/BJ wydana w dniu 4 kwietnia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,

* IP-PP2-443-632/07-2/IK wydana w dniu 2008.02.19 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,

* ILPP2/443-703/09/10-S/AD wydana w dniu 2010.08.04 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

* ILPP2/443-910/08/11-S/AK wydana w dniu 2011.03.21 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

* ILPP2/443-27/12-4/AD wydana w dniu 2012.03.29 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

* ILPP4/443-159/12-2/BA wydana w dniu 2012.06.13 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W związku z jednolitą interpretacją organów skarbowych i sądów odnośnie podobnych zdarzeń obowiązującą na dzień zawarcia Umowy, tj. 30 kwietnia 2012 r. strony Umowy przyjęły w jej treści regulacje zapewniające postępowanie odpowiadające takiej właśnie wykładni. Wnioskodawca natomiast w wyniku cesji wstąpił w terminie późniejszym we wszelkie prawa i obowiązki Spółki B, a tym samym również wszelkie konsekwencje rozliczeniowe i podatkowe przyjęte przez pierwotne strony Umowy pozostały aktualne wobec Wnioskodawcy.

W konsekwencji powyższego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy wskazujące na uznanie otrzymywanych premii pieniężnych w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu 30 kwietnia 2012 r. za niegenerujące konsekwencji na gruncie podatku VAT naliczonego przy nabyciu usług od Spółki A, ani na gruncie podatku należnego. Warunki rozliczenia premii ustalone w umowie z dnia 30 kwietnia 2012 r. są zgodne z aktualnym stanowiskiem w zakresie analizowanego zagadnienia, przedstawionym w przywołanych orzeczeniach sądów i organów administracji podatkowej.

Wnioskodawca uznaje, iż w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania Interpretacja Ogólna Ministra Finansów nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 z dnia 7 grudnia 2012 r., pomimo iż Wnioskodawca wstąpił w relację biznesową generującą analizowaną sytuację dopiero w marcu 2013 r. Należy przyjąć bowiem, iż źródłem sytuacji będącej przedmiotem niniejszej analizy jest Umowa z dnia 30 kwietnia 2012 r., której warunki i sposób realizacji odpowiadały aktualnie obowiązującym i powszechnie przyjętym w dacie zawierania Umowy interpretacjom administracji podatkowej i sądów administracyjnych dla analogicznych stanów faktycznych.

Ad. 2.

Z uwagi na fakt, iż czynność otrzymania premii pieniężnych nie stanowi czynności generującej konsekwencje na gruncie podatku VAT należy uznać, iż przedstawione powyżej premie wymagają udokumentowania wyłącznie notą księgową wystawianą przez Wnioskodawcę i nie wymagają dokumentowania takiego zdarzenia przez Spółkę A.

Ad. 3.

Kwoty podatku naliczonego przy nabyciu EJD od Spółki A ujętego w rozliczeniach VAT przez Wnioskodawcę stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego lub w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - mogą stanowić podstawę do zwrotu nadwyżki Wnioskodawcy. Nabycie EJD służy bowiem dalszej sprzedaży opodatkowanej prowadzonej przez Wnioskodawcę do jego Klientów lub kontrahentów. Bez znaczenia dla powyższych uprawnień pozostają okoliczności związane z zasadami dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych przyjętych przez strony transakcji. Wnioskodawca ewentualnie będzie zobowiązany do skorygowania rozliczonego w ww. sposób podatku naliczonego w przypadku wystąpienia łącznie okoliczności uzasadniających dokonanie korekty wartości obrotu (np. zmniejszenie podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia rabatu) i uzyskania od Spółki A odpowiednich faktur korygujących (o wartość udzielonego rabatu), co nastąpić powinno w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 10a VATU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* uznania otrzymywanych premii pieniężnych za czynność nieobjętą ustawą o VAT - jest nieprawidłowe,

* dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe,

* prawa do rozliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu premii pieniężnych związanych z nabyciem EJD od Spółki A - jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ wyjaśnia, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego i została wydana na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika - nie będące dostawą towarów - na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 1 marca 2013 r. zawarł ze Spółką B i przy akceptacji Spółki A umowę cesji praw i obowiązków przysługujących Spółce B wynikających z umowy zawartej pomiędzy Spółką B a Spółką A w dniu 30 kwietnia 2012 r. (Umowa). Przedmiotem umowy było określenie zasad współpracy Spółek przy sprzedaży przez Spółkę A Elektronicznych Jednostek Doładowania (dalej: EJD) do Wnioskodawcy (wcześniej do Spółki B) oraz zasad dalszej odsprzedaży EJD przez Wnioskodawcę jego kontrahentom w ramach systemu elektronicznego doładowania Kont PRE-PAID. Wnioskodawca prowadzi na swój koszt i ryzyko sprzedaż EJD nabytych od Spółki A, natomiast Spółka A zobowiązała się dostarczać EJD w wymaganym przez Wnioskodawcę zakresie. Zainteresowany w okresie od marca 2013 r. do października 2013 r. nabywał od Spółki A EJD, uznając ujawniony w otrzymywanych od Spółki A fakturach podatek VAT jako podatek naliczony, który odpowiednio obniżał kwotę podatku należnego lub w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym stanowić może w przyszłości podstawę do wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nabywane Jednostki EJD służyły prowadzeniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT, tj. dalszej odsprzedaży do odpowiednich partnerów biznesowych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu uzyskiwanego obrotu oraz prawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków Spółka A udzielała Wnioskodawcy rabatu na fakturze za poszczególne towary, obliczanego na zasadzie stawki procentowej. Rabaty zasadniczo przewidziane były w sytuacji utrzymania pełnej oferty usług Spółki A. Natomiast z tytułu realizacji kwartalnych planów zakupów EJD, Spółka A udzielała Wnioskodawcy premii, naliczanych od wartości zakupów netto po udzieleniu rabatów wskazanych powyżej. Ustalenie wysokości premii zgodnie z umową z dnia 30 kwietnia 2012 r. następowało na następujących zasadach:

* "4.1. Wnioskodawca otrzymuje premię za dokonane przez siebie zakupy Doładowań na zasadach opisanych w ustępie 4.2 niniejszego punktu, z zastrzeżeniem ust. 4.3 niniejszego punktu.

* 4.2. Strony zakładają, że Wnioskodawca osiągnie określony kwartalny plan zakupów Doładowań (obejmujący 3 miesiące kalendarzowe z zastrzeżeniem ust. 4.3 niniejszego punktu). W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę kwartalnego planu zakupów, Wnioskodawca utrzymuje prawo do premii za Doładowania w danym miesiącu, co nie wyklucza otrzymania przez Wnioskodawcę innych przysługujących mu premii. W przypadku braku realizacji przez Wnioskodawcę kwartalnego planu zakupów Doładowań, Spółka A wystawi notę korygującą za wszystkie premie miesięczne naliczone w kwartale, w którym plan zakupów Doładowań nie został zrealizowany. Kwartalne plany zakupów ustalane są w miesiącu poprzedzającym dany kwartał. Przy ustalaniu planu zakupów Spółka A będzie opierała się na potencjale Wnioskodawcy, historycznych danych dotyczących sprzedaży oraz będzie uwzględniała aktualne trendy rynkowe. Przy ich wyznaczaniu będzie również brana pod uwagę ewentualna utrata przez Wnioskodawcę dużego Klienta. Potencjał utraconego dużego Klienta powinien być potwierdzony do Spółki A w formie pisemnej (także e-mail). W przypadku odejścia dużego Klienta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (kwartał) Spółka A skoryguje plan o utracony przez Wnioskodawcę wolumen. Spółka A poinformuje Wnioskodawcę o wysokości planu zakupów na Doładowania na nadchodzący kwartał na 5 (pięć) dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

* 4.3. Plan sprzedaży na drugi kwartał 2012 r., opracowany na potrzeby niniejszej Umowy, obejmował będzie jedynie dwa miesiące (maj i czerwiec 2012 r.) i stanowić będzie plan na drugi kwartał 2012 r. w rozumieniu Umowy i będzie przekazany Wnioskodawcy odrębnym pismem w kwietniu 2012 r. Plan sprzedaży na drugi kwartał 2012 r. będzie pomniejszony o wartości planu zrealizowane przez Wnioskodawcę w kwietniu 2012 r. na podstawie poprzedniej Umowy łączącej Strony. W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę opisanego wyżej planu na drugi kwartał 2012 r. Wnioskodawca utrzymuje prawo do premii za Doładowania w kolejnym kwartale (trzeci kwartał 2012 r.), następującym po czerwcu 2012 r., co nie wyklucza otrzymania przez Wnioskodawcę innych przysługujących mu premii. W przypadku braku realizacji przez Wnioskodawcę opisanego powyżej planu sprzedaży na drugi kwartał 2012 r., niezależnie od przyczyn braku realizacji tego planu w szczególności w przypadku zawarcia Umowy przez Strony w dniu lub po dniu 1 maja 2012 r., Wnioskodawcy nie przysługuje premia w żadnym z miesięcy kwartału, w którym plan nie został zrealizowany. Plany sprzedaży na Doładowania na kolejne kwartały, następujące po czerwcu 2012 r., obejmować będą już 3 pełne miesiące kalendarzowe i zostanie przekazany Wnioskodawcy na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kwartału.

* 4.4. Spółka A do piętnastego dnia kalendarzowego po miesiącu raportowanym przekaże do Wnioskodawcy kwotę naliczonej premii wraz z numerem zamówienia, który Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia na nocie obciążeniowej. Spółka A zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty naliczanej premii na podstawie noty obciążeniowej z 14 dniowym terminem płatności (liczonym od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej noty). Premia ta nie podlega opodatkowaniu VAT."

Umowa realizowana była przez Wnioskodawcę w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 października 2013 r., z którym to dniem umowa została rozwiązana. Strony w dniu 20 września 2013 r. podpisały nową umowę dotyczącą podobnego zakresu, w ramach której nie zostały już przewidziane procedury premiowe. Z tytułu realizacji planów zakupowych Wnioskodawca uzyskał prawo do premii pieniężnych w poszczególnych okresach współpracy w następujących wysokościach: za III.2013 - 23.239,23 zł, za IV.2013 - 22.717,92 zł, za V.2013 - 22.760,02 zł, za VI.2013 - 22.302,13 zł, za VII.2013 - 22.865,04 zł, za VIII.2013 - 21.608,47 zł, za IX.2013 - 20.879,24 zł, za X.2013 - 2I.081,77 zł. Premie zostały ujęte przez Wnioskodawcę zgodnie z umową w odpowiednich notach księgowych obciążających Spółkę A, które zostały przez Spółkę A rozliczone poprzez przelew środków na rachunek bankowy Zainteresowanego zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że otrzymanie premii uwarunkowane było osiągnięciem przez Wnioskodawcę określonego kwartalnego planu zakupów EJD w Spółce A, który ustalany był odrębnie dla każdego kwartału przez Spółkę A jako określona wartość sprzedaży netto do Wnioskodawcy. Otrzymanie premii przez Wnioskodawcę nie było uzależnione od niedokonywania nabyć podobnych towarów od innych dostawców. Na pytanie o treści "Czy Wnioskodawca w czasie trwania Umowy świadczył na rzecz Spółki A usługi o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym..." Zainteresowany odpowiedział "nie". Wnioskodawca nie był zobowiązany w czasie trwania ww. umowy do dokonywania zakupów wyłącznie w Spółce A. Spółka A nie naliczała rabatu, a jedynie przyznawała premię pieniężną, a w konsekwencji nie były wystawiane faktury korygujące do faktur dokumentujących sprzedaż EJD. Spółka A z tytułu przyznanych Zainteresowanemu premii pieniężnych nie wystawiała ani nie zamierza wystawić na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek dokumentów (faktury czy też faktur korygujących). Wnioskodawca otrzymał jedynie informację o wysokości przyznanej przez Spółkę A premii.

Ad. 1.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy stwierdzić należy, że - jak wynika z wniosku - otrzymanie premii uwarunkowane było osiągnięciem przez Wnioskodawcę określonego kwartalnego planu zakupów EJD w Spółce A, który ustalany był odrębnie dla każdego kwartału przez Spółkę A jako określona wartość sprzedaży netto do Wnioskodawcy. Otrzymanie premii przez Wnioskodawcę nie było uzależnione od niedokonywania nabyć podobnych towarów od innych dostawców. W czasie trwania Umowy Wnioskodawca nie świadczył na rzecz Spółki A usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym. Wnioskodawca nie był zobowiązany w czasie trwania ww. umowy do dokonywania zakupów wyłącznie w Spółce A.

W związku z powyższym, w okolicznościach niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem usług na rzecz Spółki A. Zainteresowany w związku z przyznawaniem przedmiotowych premii nie wykonuje żadnych czynności na rzecz Spółki A poza nabyciem od niej EJD oraz rozliczaniu się z nim na podstawie zrealizowanego planu zakupów. Tak więc należy uznać, że premie pieniężne otrzymane przez Zainteresowanego z tytułu zrealizowania określonego kwartalnego planu zakupów EJD, nie są odpłatnością za świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, a zatem czynność otrzymania przez Wnioskodawcę premii nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast nie można uznać, że otrzymanie premii pieniężnej przez Wnioskodawcę pozostaje całkowicie poza systemem VAT.

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Należy zauważyć, że ani w dyrektywie VAT ani też w ustawie prawodawca nie zdefiniował pojęcia "premia pieniężna" czy też "rabat". Zatem, celem dokonania prawidłowej kwalifikacji premii pieniężnych w świetle przepisów ustawy, należy przeprowadzić obiektywną analizę całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej transakcji, która pozwoli na ocenę skutków takiej transakcji w świetle regulacji dotyczących podatku od towarów i usług. Należy przy tym mieć na uwadze, że sama wola podatnika, znajdująca odzwierciedlenie w treści czynności prawnej, nie może określać charakteru prawnego świadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech, gdyż nie nazwa, lecz treść świadczenia decyduje o tym jaki ma ono charakter. Nazwanie przez strony umowy danego świadczenia premią nie wyłącza zatem możliwości kwalifikacji tego świadczenia jako rabatu w rozumieniu ustawy.

Warunkiem uznania, że premia pieniężna stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, gdyż dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą (usługą) z osobna - bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony - oraz z wszystkimi dostawami (usługami) łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy usług generujących określony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). W związku z tym przyjęcie, że premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą (usługą) nie znajduje uzasadnienia, gdyż bez którejkolwiek z tych poszczególnych dostaw czy usług, mających wpływ na określony poziom obrotów uprawniający do przyznania premii pieniężnej, premia nie zostałaby wypłacona.

Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego między stronami poziomu obrotów osiągniętego w danym czasie, który ustalany jest na podstawie faktur dokumentujących dokonane w tym czasie dostawy czy usługi.

Niewątpliwie zatem, premia pieniężna za dany okres, w ujęciu ekonomicznym, sprowadza się w istocie do dokonania przez sprzedawcę na rzecz nabywcy zwrotu części uiszczonego wynagrodzenia z tytułu uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywcą transakcji - w następstwie czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona jego łączna wartość, a tym samym proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega wartość wynagrodzenia z tytułu pojedynczych transakcji, zawartych w danym okresie. Zatem, w przedstawionych wyżej sytuacjach podatnik-sprzedawca dysponuje wynagrodzeniem (z tytułu wszystkich zrealizowanych dostaw lub usług), które jest następnie pomniejszone o udzieloną premię pieniężną, wywołującą efekt ekonomiczny analogiczny jak w sytuacji udzielenia rabatu, co powinno zostać uwzględnione poprzez obniżenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, w przeciwnym razie dojdzie do naruszenia zasady neutralności podatku VAT.

Odnośnie kwestii dokumentacji udzielonych premii pieniężnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, w tym faktury korygujące, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

I tak, w myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygującą powinna zawierać:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Ponadto należy nadmienić, że w oparciu o § 13 ust. 8 rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyraz "FAKTURA KORYGUJĄCA".

W przypadku udzielenia rabatu po dokonaniu sprzedaży należy wystawić fakturę korygującą. Należy zauważyć, że ponieważ - jak wskazano powyżej - wypłacana premia pieniężna stanowi w istocie rabat, obniżający wartość konkretnych dostaw u sprzedawcy w danym okresie rozliczeniowym, udokumentowanych poszczególnymi fakturami, zobowiązanym do wystawienia faktury korygującej będzie podmiot, który wypłaca premię pieniężną.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma fakturę korygującą od podmiotu wypłacającego premie pieniężne, to wówczas Zainteresowany będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego na podstawie tej faktury.

Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należy uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowany prawidłowo stwierdził, że otrzymywane premie pieniężne nie generują u Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie podatku należnego, to nie sposób uznać, że otrzymywane premie pieniężne nie będą wywoływać po stronie Zainteresowanego konsekwencji na gruncie podatku naliczonego.

Ad. 2.

W odniesieniu do pytania nr 2 należy stwierdzić, że skoro jak wskazano powyżej, otrzymane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie są odpłatnością za świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym nie są to czynności podlegające opodatkowaniu, zatem nie powinny być udokumentowane przez Zainteresowanego fakturą. Natomiast odnośnie wystawiania not księgowych należy stwierdzić, że brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej jednak należy zauważyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. Wystawienie not księgowych, jako uniwersalnych dowodów księgowych, ma miejsce w przypadku dokumentowania zdarzeń, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji.

Jednocześnie nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotowe premie pieniężne wymagają udokumentowania wyłącznie notą księgową wystawioną przez Zainteresowanego i nie wymagają dokumentowania przez Spółkę A. Jak wynika z wyżej powołanych przepisów udzielenie premii pieniężnej (rabatu) wymaga wystawienia faktury korygującej przez podmiot, który wypłaca premię pieniężną. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10a ustawy, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie jednostek EJD są spełnione, ponieważ - jak wynika z wniosku - nabywane jednostki EJD służą prowadzeniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT, tj. dalszej odsprzedaży do odpowiednich partnerów biznesowych oraz Zainteresowany jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pierwotnych faktur dokumentujących nabycie EJD od Spółki A. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Przy czym prawo to przysługuje, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż w przypadku udokumentowania przedmiotowych premii pieniężnych (rabatu) wyłącznie przez Wnioskodawcę notami księgowymi, brak jest podstaw prawnych do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia EJD przez Zainteresowanego.

Natomiast w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę faktur korygujących dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych, to Zainteresowany będzie obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia EJD.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy - w zakresie pytania nr 3 - należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zwrócić uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymywanych premii pieniężnych za czynność nieobjętą ustawą o VAT, dokumentowania premii pieniężnych, prawa do rozliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu premii pieniężnych związanych z nabyciem EJD od Spółki A. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie okresu, w którym należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta, został rozpatrzony interpretacją indywidualną Nr IPTPP2/443-294/14-8/JS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl