Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 czerwca 2013 r.
Prawo uczelni wyższej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie stworzenia biblioteki cyfrowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-294/13-3/JN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 11 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, projektu "..." planowanego do realizacji w ramach dofinansowania z Działania IV.2 "e-usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP. Statutowa działalność Uczelni stanowi m.in. świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80) zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej jako Ustawa.

Celem projektu jest uruchomienie w regionie przez Wnioskodawcę, działającego w imieniu Sieci Bibliotecznej, e-usługi Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka cyfrowa będzie zbudowana w oparciu o zarówno istniejące jak i nowo wytworzone cyfrowe zasoby bibliotek - członków sieci bibliotecznej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem. Liderem projektu będzie Wnioskodawca. Biblioteka cyfrowa będzie stanowić regionalną platformę integrującą inicjatywy instytucjonalne i poprzez jeden system prezentacyjny świadczyć szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem sieci Internet e-usługę dostępu do cyfrowych zasobów bibliotecznych regionu. Jednocześnie biblioteka cyfrowa będzie systemem otwartym dla innych zainteresowanych instytucji.

Szczegółowe cele realizacji zadania to:

* uruchomienie e-usługi regionalnej biblioteki cyfrowej dostępnej dla ogółu mieszkańców województwa, w oparciu o centralną bazę danych (rejestr publiczny) obejmującą zdigitalizowane zbiory biblioteczne,

* uruchomienie e-usługi Komputerowego Katalogu Kartkowego - KKK w oparciu o 33 rejestry kart katalogowych,

* budowę centralnego rejestru danych - biblioteki cyfrowej polegającą na digitalizowaniu zbiorów bibliotecznych i kart katalogowych,

* budowę i wyposażenie inwestycyjne (w tym oprogramowanie) sieci centrów przetwarzania danych elektronicznych w postaci dwóch uczelnianych centrów digitalizacyjnych.

Efekty projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, lecz będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od tego podatku.

Wnioskodawca w ramach projektu planuje realizację następujących dostaw i usług:

1.

Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej, w m.in. skanery wraz z oprogramowaniem, stanowiska opracowania, przygotowania i zabezpieczenia zbiorów wraz z oprogramowaniem.

2.

Dostawa i instalacja lokalnego magazynu danych.

3.

Doposażenie centralnego systemu archiwizacji danych o macierze dyskowe przeznaczone do archiwizacji danych.

4.

Usługi konsultingowe, m.in w zakresie wykonania studium wykonalności projektu oraz usługi promocyjno-reklamowe.

W związku z realizacją projektu w partnerstwie z Uniwersytetem, a także w związku z podziałem realizacji zadań projektu między partnerami, faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę w zakresie zadań realizowanych przez Wnioskodawcę oraz na Uniwersytet w zakresie zadań realizowanych przez Uniwersytet.

Do zadań ogólnych Lidera należeć będzie:

a.

koordynowanie realizacji Projektu pt.: "..." dofinansowanego w ramach Działania przy dołożeniu najwyższej staranności w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

b.

reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą;

c.

utrzymywanie kontaktów z Instytucją Zarządzającą dotyczących Wniosku, Umowy o dofinansowanie oraz związanych z bieżącą realizacją Projektu;

d.

w szczególności Lider jest upoważniony przez Partnera do złożenia Wniosku, wszczęcia procedury odwoławczej w przypadku nieprzyjęcia Wniosku do realizacji, podpisania Umowy o dofinansowanie, występowania przed Instytucją Zarządzającą we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy o dofinansowanie i z rozliczaniem Projektu. Pełnomocnictwo dla Lidera Projektu jest nieodwołalne w zakresie realizacji Projektu zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie;

e.

sporządzanie zbiorczych informacji dotyczących postępu rzeczowego realizacji Projektu w oparciu o dostarczone przez Partnera informacje i przedkładanie ich Instytucji Zarządzającej w terminach i formie określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu;

f.

przekazywanie niezwłocznie Partnerowi informacji i dodatkowych żądań otrzymanych od Instytucji Zarządzającej oraz innych uprawnionych na podstawie przepisów instytucji;

g.

przekazywanie niezwłocznie Instytucji Zarządzającej informacji o wszelkich zagrożeniach, nieprawidłowościach lub zmianach w Projekcie otrzymanych od Partnera;

h.

przekazywanie Partnerowi na wskazane przez niego konto bankowe transz zaliczek oraz refundacji w terminie 14 dni od daty wpływu środków finansowych na konto Lidera.

Do zadań Lidera w zakresie przygotowania Wniosku, Umowy o dofinansowanie należeć będzie w szczególności:

a.

zgromadzenie od Partnerów wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku;

b.

opracowanie i złożenie kompletnego Wniosku zgodnie z Dokumentacją Konkursową oraz innymi dokumentami strategicznymi i aktami prawnymi dotyczącymi RPO oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby - dokonywanie zmian we Wniosku;

c.

zgromadzenie od Partnerów wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie.

Do zadań Lidera w zakresie organizacji i zarządzania Projektem należeć będzie w szczególności:

a.

prowadzenie Biura Projektu;

b.

koordynacja prac zespołów projektowych przy realizacji zadań w Projekcie;

c.

współpraca z koordynatorami zadań w zakresie bieżącego zarządzania Projektem oraz udostępnianie im wszelkich informacji dotyczących przebiegu i oceny zewnętrznej Projektu;

d.

koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją Projektu;

e.

archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu;

f.

opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Zarządzającej;

g.

sporządzanie sprawozdań z realizacji Projektu w oparciu o informacje uzyskane od Partnerów oraz przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej;

h.

uzyskiwanie od Partnerów wszystkich informacji w celu przygotowania sprawozdań, o których mowa w pkt h);

i.

zapewnienie Partnerowi wsparcia dotyczącego realizacji Projektu.

Do zadań Lidera w zakresie zarządzania finansami należeć będzie w szczególności:

a.

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu Wniosku do realizacji założenie wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego, na który przekazywane będą przez Instytucję Zarządzającą zaliczki Dotacji dofinansowania ("rachunek bankowy Projektu"). Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Liderem Projektu i Partnerem odbywać będą się za pośrednictwem rachunku bankowego Projektu. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu będą wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez Lidera Projektu;

b.

wdrożenie procedur i narzędzi zarządzania finansowego, zgodnych z Umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz innymi dokumentami i zaleceniami Instytucji Zarządzającej;

c.

kontrola poprawności formalnej i merytorycznej poniesionych wydatków oraz dokumentów je potwierdzających;

d.

sporządzanie i występowanie do Instytucji Zarządzającej z kompletnymi wnioskami o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie;

e.

bieżące zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu, w szczególności właściwe zarządzanie płynnością finansową;

f.

rozliczanie z Partnerem zaliczek Dotacji dofinansowania otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej;

g.

rozliczanie otrzymanych zaliczek Dotacji dofinansowania z Instytucją Zarządzającą.

Do zadań Lidera w zakresie informacji i promocji należeć będzie w szczególności obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu w oparciu o wytyczne art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Zasady promocji projektów dla Beneficjentów RPOW na lata 2007 - 2013. Wybór zadań uwzględnia także zasięg działań promocyjnych związanych z inwestycją. W ramach promocji kategorii interwencji funduszy strukturalnych Wnioskodawca zaplanował m.in.: oznakowanie zakupionego sprzętu, oznakowanie zgodnie z Księgą znaków dostępną na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej, wraz z informacją "projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" dokumentów tworzonych przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem (korespondencja, umowy o pracę, etc.) oraz informację na stronie WWW Wnioskodawcy.

Ponadto Lider będzie odpowiedzialny za:

* zarządzanie finansowe zgodne z planem finansowym (podział środków finansowych na poszczególnych Partnerów) określonym w umowie partnerskiej;

* podejmowanie wszelkich decyzji związane z przekazaniem środków finansowych z rachunku bankowego Projektu na rachunek bankowy Partnera.

Obowiązki Partnera (Uniwersytetu) również zostały określone w umowie zawartej między Partnerami w związku z realizacją projektu. Do zadań Partnera należy:

1.

Partner zobowiązuje się do realizacji Projektu w zakresie zadań Partnera zgodnie z prawem oraz w oparciu o harmonogram realizacji Projektu, stanowiący część Wniosku.

2.

Partner zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przy dołożeniu najwyższej staranności w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.

Partner zobowiązuje się, w przypadku otrzymania dofinansowania, osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu w części dotyczącej Partnera.

4.

Partner zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Lidera o wszelkich przeszkodach przy realizacji zadań i o możliwości zaprzestania realizacji zadań.

5.

Partner zobowiązuje się do stosowania procedur, instrukcji, regulaminów oraz wzorów dokumentów wprowadzanych i aktualizowanych przez Lidera w trakcie realizacji Projektu.

6.

Partner zobowiązuje się umożliwić Liderowi Projektu i Instytucji Zarządzającej wgląd do wszelkich dokumentów związanych z Projektem. Prawo wglądu do dokumentów Partner zapewnia przez cały okres wskazany w Umowie o dofinansowanie.

7.

W przypadku, gdy Partner planuje zlecanie wykonania części zadań w ramach Projektu osobom trzecim, uzgodni to z Liderem.

8.

Partner zobowiązuje się do współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej zgodnie z Umową o dofinansowanie ("podmioty kontrolujące") w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu w ramach RPO.

9.

Partner ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich w zakresie realizacji Projektu w części dotyczącej Partnera.

10.

Do zadań Partnera w zakresie przygotowania Wniosku, Umowy o dofinansowanie należeć będzie w szczególności:

a.

dostarczanie Liderowi wszelkich prawidłowych informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku w ramach Konkursu, a także do uzupełnienia lub poprawienia Wniosku w przypadku zaistnienia takiej konieczności;

b.

dostarczanie Liderowi wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie;

c.

podpisanie aneksu do niniejszej umowy w terminie wskazanym przez Lidera, gdy podpisanie aneksu będzie konieczne ze względu na realizację celów niniejszej umowy.

11.

Do zadań Partnera w zakresie organizacji i zarządzania Projektem należeć będzie w szczególności:

a.

współpraca z Liderem w zakresie realizacji zadań w Projekcie;

b.

monitorowanie i kontrola zadań przypisanych Partnerowi w realizacji Projektu;

c.

wdrożenie i stosowanie procedur, instrukcji oraz regulaminów na określonych płaszczyznach realizacji Projektu;

d.

terminowe dostarczanie Liderowi wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu, zwłaszcza do celów sprawozdawczości oraz kontroli wewnętrznej;

e.

archiwizowanie oraz przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnera w Projekcie w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo do dnia wskazanego w Umowie o dofinansowanie oraz informowanie Lidera o miejscu archiwizacji tej dokumentacji;

f.

wyznaczenie właściwie umocowanego koordynatora reprezentującego Partnera w bieżącej działalności związanej z realizacją Projektu oraz w relacjach z Biurem Projektu; w szczególności koordynator uprawniony i zobowiązany będzie do:

i.

akceptacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych;

ii. zapewnienia zgodności działań Partnera z procedurami przyjętymi w Projekcie;

iii. współpracy z Biurem Projektu;

iv. zarządzania i koordynowania działalnością zespołu roboczego w ramach realizowanego zadania.

g.

niezwłoczne powiadomienie na piśmie Lidera o każdorazowej zmianie osoby koordynatora, a także o wyznaczeniu osoby jego zastępującej w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków. Osoba zastępująca przejmuje na czas niemożności wykonywania przez niego obowiązków wszystkie jej uprawnienia i obowiązki związane z realizacją Projektu.

12.

Do zadań Partnera w zakresie zarządzania finansami należeć będzie w szczególności:

a.

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu Wniosku do realizacji założenie odrębnego rachunku bankowego, który będzie przeznaczony na cele Projektu (rozliczeń środków pieniężnych dotacji dofinansowania). W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Partner zobowiązanym jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Lidera o zmianie rachunku bankowego;

b.

dostarczanie Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania kompletnych wniosków o płatność;

c.

prowadzenie w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie tej części Projektu, za którą odpowiada Partner;

d.

zapewnienie realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z Umowy o dofinansowanie, w tym zwłaszcza obsługi księgowej Projektu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);

e.

w przypadku nieotrzymania stosownej zaliczki bądź w przypadku wypłaty dofinansowania w formie refundacji, sfinansowanie realizowanych zadań ze środków własnych do czasu otrzymania zaliczki lub wypłaty refundacji;

f.

pokrycie w całości wydatków niekwalifikowalnych koniecznych do realizacji Projektu w części dotyczącej Partnera;

g.

wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowalnych w części dotyczącej Partnera; w przypadku niewniesienia wkładu własnego w planowanej wysokości, wartość przyznanego dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu; zwiększenie całkowitych kosztów realizacji Projektu po stronie Partnera nie może powodować zwiększenia kwoty dofinansowania;

h.

wdrożenie procedur rozliczeń finansowych;

i.

wyznaczenie koordynatora księgowo - rachunkowego, który w szczególności zobowiązany i uprawniony będzie do:

i.

współpracy z koordynatorem księgowo - rachunkowym Biura Projektu, a także ustalania wspólnych zasad rozliczania Projektu;

ii. nadzoru nad poprawnością procesu rozliczeniowego po stronie Partnera, a w szczególności dbałości o dotrzymywanie zasad i terminów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą;

iii. udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących kwestii finansowych związanych z realizacją Projektu na żądanie Lidera;

j.

współpraca z podmiotami uprawnionymi do przeprowadzenia czynności kontrolnych lub audytowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

13.

Do zadań Partnera w zakresie informacji i promocji należeć będzie w szczególności:

a.

terminowe i rzetelne dostarczanie Liderowi informacji niezbędnych do opracowania strategii informacyjno-promocyjnej oraz opracowania spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych, a zwłaszcza wiadomości o Partnerze;

b.

prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej przez Partnera w zakresie i formie zatwierdzonej przez Lidera;

c.

informowanie we współpracy z Liderem opinii publicznej o realizacji Projektu w ramach RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwłaszcza poprzez właściwe oznaczanie dokumentów (materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych) dotyczących Projektu, oznaczanie budynków i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oznaczania wyposażenia finansowanego w ramach Projektu.

Z uwagi na odrębną realizację zadań przez partnerów projektu, Uniwersytet nie będzie przekazywał własnych środków na rzecz Lidera projektu. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu będzie własnością Partnerów realizujących poszczególne zadania projektu: dla zadań realizowanych przez Wnioskodawcę, właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji tych zadań będzie Wnioskodawca, majątek powstały w wyniku realizacji zadań Partnera Uniwersytetu będzie własnością Uniwersytetu. Mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu nie będzie przekazywane innym podmiotom, ani w czasie, ani po realizacji projektu. Mienie to pozostanie własnością partnerów projektu zgodnie z zasadą opisaną w zdaniu powyżej. Środki z ewentualnego dofinansowania unijnego wpłyną na konto Lidera projektu, czyli Wnioskodawcy, po czym odpowiednia część środków zgodnie z umową Partnerską i po spełnieniu jej warunków zostanie przekazana przez Wnioskodawcę na konto Partnera - Uniwersytetu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca dokonując zakupów towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku VAT wykonywanych w ramach projektu, których przedmiot został opisany w pkt 68 ma prawo do obniżania podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie dokonywał zakupów towarów i usług do projektu, którego rezultatem będą czynności zwolnione od podatku. W związku z powyższym w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Zainteresowany nie ma prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług towary i usługi do realizacji projektu nie zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z projektem, gdyż efekty projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planuje realizować projekt "..." w ramach dofinansowania z Działania IV.2 "e-usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Celem projektu jest uruchomienie w regionie przez Wnioskodawcę, działającego w imieniu Sieci Bibliotecznej, e-usługi Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka cyfrowa będzie zbudowana w oparciu o zarówno istniejące jak i nowo wytworzone cyfrowe zasoby bibliotek - członków sieci bibliotecznej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem. Liderem projektu będzie Wnioskodawca. Biblioteka cyfrowa będzie stanowić regionalną platformę integrującą inicjatywy instytucjonalne i poprzez jeden system prezentacyjny świadczyć szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem sieci Internet e-usługę dostępu do cyfrowych zasobów bibliotecznych regionu. Jednocześnie biblioteka cyfrowa będzie systemem otwartym dla innych zainteresowanych instytucji.

Efekty projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, lecz będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od tego podatku. W związku z realizacją projektu w partnerstwie z Uniwersytetem, a także w związku z podziałem realizacji zadań projektu między partnerami, faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę w zakresie zadań realizowanych przez Wnioskodawcę oraz na Uniwersytet w zakresie zadań realizowanych przez Uniwersytet.

Z uwagi na odrębną realizację zadań przez partnerów projektu, Uniwersytet nie będzie przekazywał własnych środków na rzecz Lidera projektu. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu będzie własnością Partnerów realizujących poszczególne zadania projektu: dla zadań realizowanych przez Wnioskodawcę, właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji tych zadań będzie Wnioskodawca, majątek powstały w wyniku realizacji zadań Partnera Uniwersytetu będzie własnością Uniwersytetu. Mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu nie będzie przekazywane innym podmiotom, ani w czasie, ani po realizacji projektu. Mienie to pozostanie własnością partnerów projektu zgodnie z zasadą opisaną w zdaniu powyżej. Środki z ewentualnego dofinansowania unijnego wpłyną na konto Lidera projektu, czyli Wnioskodawcy, po czym odpowiednia część środków zgodnie z umową Partnerską i po spełnieniu jej warunków zostanie przekazana przez Wnioskodawcę na konto Partnera - Uniwersytetu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - efekty projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, lecz będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od tego podatku. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż efekty projektu nie będą służyć do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, lecz będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od tego podatku. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl