Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 września 2015 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/4512-405/15-4/AC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie... jest organizacją non-profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej i z tego tytułu nie osiąga przychodów, nie występuje cel zarobkowy. Stowarzyszenie zgodnie z celami statutowymi prowadzi działalność w obszarze pożytku publicznego. Stowarzyszenie realizuje obecnie projekt finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych. Zarządzające na poziomie krajowym środkami europejskimi Centrum... nałożyła na Stowarzyszenie obowiązek dołączenia do raportu finansowego kopię indywidualnej interpretacji potwierdzającej, że Stowarzyszenie nie może odzyskać opłaconego podatku VAT (co jest warunkiem kwalifikalności podatku od towarów i usług). Uzyskanie takiej interpretacji jest niezbędne do rozliczenia wydatkowanych środków i uzyskania kolejnych transz dotacji. Realizowany projekt "...", na jaki zostały wydatkowane środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, realizuje cele tworzenia oferty integracyjnej dla OPT poprzez stymulowanie ich aktywności w Polsce.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Dział. 1. Spotkania kadry projektu

Dział. 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych

Dział. 3. Zajęcia z edukacji międzykulturowej

Dział. 4. Rekrutacja wolontariuszy do grupy "..."

Dział. 5. Szkolenie dla wolontariuszy

Dział. 6. Działania grupy "..."

Dział. 7. Konwersacje z języka polskiego dla OPT

Dział. 8. Miasteczko integracyjne

Dział. 9. Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla wolontariuszy

Dział. 10. Redakcja fanpage "..."

Dział. 11. Gala "..."

Dział. 12. Centrum Integracji

Poniesione wydatki zgodnie z budżetem dotyczą: wynagrodzeń, kosztów podróży i utrzymania, zakupu sprzętu, organizacji imprez, zakupu materiałów promocyjnych, zakupu materiałów dydaktycznych, metodycznych, plastycznych, biletów wstępów i innych.

Stowarzyszenie... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie realizując projekty finansowane z bezzwrotnej pomocy pochodzące z dotacji. Fundacji... złożyło w dniu... zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, by móc odzyskiwać VAT. W przypadku nieposiadania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej przedkłada we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracje VAT-7.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie występuje cel zarobkowy, ma charakter non-profit. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie... jest uprawnione do odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłaconych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź jest przecząca. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do odliczania lub odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłaconych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 86 ustawy, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Z uwagi na fakt, iż jako nieprowadzące działalności gospodarczej, Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani jego odzyskania. W związku z tym, podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami w ramach projektu, ponieważ nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ani też do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłaconych w ramach realizacji projektu pn. "..." finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w 10% ze środków budżetu Państwa, a pozostałych 15% ze środków własnych, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl