Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 lutego 2015 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/4512-26/15-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 30 stycznia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie realizowało zadanie pod nazwą "..." w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania Małe Projekty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektują zaplanowano zorganizowanie cyklu szkoleń dla młodzieży i seniorów z zakresu:

* szkolenie a) technologie informacyjno-komunikacyjne (24 h dydaktyczne x 5 grup),

* szkolenie b) zajęcia aktywizacyjno-animacyjne (5 h dydaktycznych x 5 grup).

Operacja "..." jest realizowana na terenie 5 gmin powiatu: K., T., U., Z., G. Projekt został zaplanowany do realizacji na okres 1 października 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. a następnie został przedłużony do 31 stycznia.

W okresie 1 października 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. wsparciem zostało objętych 5 grup szkoleniowych (śr. po 10 osób) z gmin powiatu: K.-gmina wiejska, T., U., G., Z. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 osób. Każda z grup korzysta z pełnego cyklu wsparcia czyli szkolenia oraz warsztatów aktywizacyjno - animacyjnych. W każdej z grup udział procentowy seniorów (os. w wieku 50+) to ok. 70%, a młodzieży (do 25 r.ż.) ok. 30%.

Wnioskodawca zapewni na szkolenia i warsztaty posiadane w swoich zasobach: komputery przenośne dla 10 uczestnikówgr wraz z myszkami, aparat i kamerę w celu dokumentowania realizacji zajęć w "...", rzutnik multimedialny, niezbędne okablowanie, flipchart oraz ekran projekcyjny i tel. komórkowy. Sale szkoleniowe mają być zlokalizowane głównie na terenie gmin objętych projektem, aby zwłaszcza seniorom z terenów wiejskich oddalonych od centrum danej gminy ułatwić dostęp do zajęć. Sale te będą mieć minimalne wyposażenie w postaci krzeseł, stolików i dostępu do zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatne i finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie projektu.

Zajęcia dla każdej z grup (10 os. w grupie) będą odbywały się w cyklu:

* szkolenie a): 6 dni x 4h, śr. 2-3 spotkania na tydzień,

* warsztaty b) 1 dzień x 5 h dydaktycznych.

Koszty poniesione w ramach projektu:

* Przeprowadzenie szkoleń z zakresu IT oraz szkoleń/warsztatów aktywizacyjno-animacyjnych przez profesjonalnych, certyfikowanych i doświadczonych trenerów;

* Wynajem sal dydaktycznych;

* Catering na szkolenia;

* Wynagrodzenie koordynatora projektu;

* Wynagrodzenie księgowej/księgowego;

* Koszt usługi telefonicznej na cele projektu (karty pre paid);

* koszt zakupu materiałów biurowych na cele projektu.

Dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania Małe Projekty, służyć będzie do pokrycia kosztów związanych z organizacją ww. zadania. W związku z powyższym Stowarzyszenie we wniosku o dofinansowanie zakwalifikowało podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji, bowiem nie ma możliwości w żaden sposób odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania.

Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest także zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - zwolnienie podmiotowe.

Realizatorem projektu i stroną umowy zawartej z Samorządem Województwa a dotyczącej przedmiotowego projektu jest Centrum. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu "..." są wystawione na Stowarzyszenie posiadające adres siedziby:.., NIP.....

Wydatki poniesione na realizację szkoleń i warsztatów w związku z realizacją projektu "..." są związane z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT.

Działalność Centrum związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi (VAT), bowiem Centrum nie nabędzie statusu czynnego podatnika tego podatku

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT od realizowanego działania pod nazwą "..." w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu Małych Projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Pracy nie ma możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanego działania pod nazwą "..." w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu Małych Projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej, ponieważ zostało ono wyrejestrowane, co zostało uwzględnione we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 24 czerwca 2013 r. Ponadto Centrum nie jest za rejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej czynności polegające na wykorzystywaniu materiałów, usług dla celów zarobkowych. Źródłem przychodów Stowarzyszenia są składki członkowskie od osób fizycznych i od osób prawnych, darowizny oraz dotacje z programów Unii Europejskiej w ramach programu POKL na lata 2007 - 2013. Centrum przyznano także dotację projektu "..." w ramach programu Leader. Leader to program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Podejmowana przez Centrum działalność nie jest działalnością gospodarczą. Działanie objęte projektem "..." wpisuje się w działalność statutową Stowarzyszenia określoną w paragrafie 7 pkt F statutu Centrum, tj. wspieranie rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez pomoc w sferze podnoszenia ich umiejętności i kompetencji oraz budowania kapitału społecznego i obywatelskiego. W trakcie realizacji projektu "..." Centrum ponosi w ramach projektu wydatki finansowe na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Centrum prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Ponadto Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej.

Analizując stan prawny i faktyczny, Centrum stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym zgodnie z powołaną zasadą VAT od towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu "..." stanowi koszt kwalifikowany.

Jednocześnie zdaniem Centrum działalność Zainteresowanego związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem u niego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarowi usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT i VAT od towarów i usług zakupionych w ramach projektu "..." jest kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest także zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie realizowało zadanie pod nazwą "..." w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania Małe Projekty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektują planowano zorganizowanie cyklu szkoleń dla młodzieży i seniorów z zakresu:

* szkolenie a) technologie informacyjno-komunikacyjne (24 h dydaktyczne x 5grup),

* szkolenie b) zajęcia aktywizacyjno-animacyjne (5 h dydaktycznych x 5 grup).

Operacja ".." jest realizowana na terenie 5 gmin powiatu. Projekt został zaplanowany do realizacji na okres 1 października 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. a następnie został przedłużony do 31 stycznia. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 osób. Każda z grup korzysta z pełnego cyklu wsparcia czyli szkolenia oraz warsztatów aktywizacyjno - animacyjnych. W każdej z grup udział procentowy seniorów (os. w wieku 50+) to ok. 70%, a młodzieży (do 25 r.ż.) ok. 30%. Wnioskodawca zapewni na szkolenia i warsztaty posiadane w swoich zasobach: komputery przenośne dla 10 uczestnikówgr wraz z myszkami, aparat i kamerę w celu dokumentowania realizacji zajęć w "...", rzutnik multimedialny, niezbędne okablowanie, flipchart oraz ekran projekcyjny i tel. komórkowy. Sale szkoleniowe mają być zlokalizowane głównie na terenie gmin objętych projektem, aby zwłaszcza seniorom z terenów wiejskich oddalonych od centrum danej gminy ułatwić dostęp do zajęć. Sale te będą mieć minimalne wyposażenie w postaci krzeseł, stolików i dostępu do zaplecza higieniczno-sanitarnego. Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatne i finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie projektu.

Zajęcia dla każdej z grup (10 os. w grupie) będą odbywały się w cyklu:

* szkolenie a) 6 dni x 4h, śr. 2-3 spotkania na tydzień,

* warsztaty b) 1 dzień x 5 h dydaktycznych.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu są wystawione na Stowarzyszenie. Wydatki poniesione na realizację szkoleń i warsztatów w związku z realizacją projektu są związane z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi (VAT), bowiem Centrum nie nabędzie statusu czynnego podatnika tego podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione na realizację szkoleń i warsztatów w związku z realizacją projektu są związane z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "........", ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi niezbędne do wykonania zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl