Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-814/14-4/ŻR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy,

* nieuznania czynności sporządzania, podpisywania i składania deklaracji za czynności wykluczające prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy,

* nieuznania czynności sporządzania, podpisywania i składania deklaracji za czynności wykluczające prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Od początku 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami księgowymi (biuro rachunkowe) jednoosobowo. Działalność zostanie zarejestrowana i sklasyfikowana zgodnie z kodem PKD z 2007 r. pod ogólnym symbolem 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Wnioskodawczyni nie posiada certyfikatu księgowego, z uwagi na fakt uwolnienia zawodu, nie jest doradcą podatkowym i nie będzie świadczyła usług w tym zakresie. Na chwilę obecną nie zamierza rejestrować firmy jako czynny podatnik VAT. W ramach działalności gospodarczej polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg, nie będzie udzielała porad, zleceń czy opinii podatkowych zarówno ustnych, jak i pisemnych. Nie zamierza więc prowadzić usług w zakresie doradztwa i nie planuje wykonywać usług doradczych i prawnych (czynności wymienionych w art. 113 ustawy o VAT). Głównym przedmiotem ww. działalności jest działalność rachunkowo-księgowa na rzecz stałych klientów. Usługi te będą jedynym tytułem do wystawienia rachunków. Klientami będą osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki posiadające osobowość prawną. Klientami nie będą osoby indywidualne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jako osoba prowadząca biuro rachunkowe Wnioskodawczyni zamierza sporządzać, podpisywać, składać deklaracje oraz wysyłać drogą elektroniczną dokumenty za podatników do Urzędów Skarbowych i ZUS-u.

Zakres świadczonych usług na rzecz klientów obejmował będzie prowadzenie:

* bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszelkich zaistniałych zdarzeń gospodarczych (książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów),

* bieżące kompletowanie dokumentów, ewidencje VAT sprzedaży i zakupów, ewidencje środków trwałych oraz sporządzanie tabel amortyzacyjnych,

* ewidencji przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego,

* ewidencji wynagrodzeń, wyliczanie podstawy do zasiłków chorobowych na drukach ZUS-Z3,

* dokumentacji kadrowo-płacowej oraz rozliczeń z ZUS,

* sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przekazywanie ich wysyłką elektroniczną przy użyciu imiennego certyfikatu elektronicznego,

* sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zeznań oraz informacji podatkowych ściśle związanych z zaewidencjonowanymi zdarzeniami gospodarczymi (VAT-7, VAT-UE, PIT-4R, PIT-36) i przekazywanie ich wysyłką elektroniczną,

* sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Urząd Statystyczny.

Wszystkie deklaracje, informacje, zeznania podatkowe będą obliczane przy użyciu programu księgowego (...). Ich sporządzanie będzie miało jedynie charakter czysto techniczny, gdyż stanowią podsumowanie danego okresu po zaksięgowaniu otrzymanych od klientów dokumentów. Sporządzanie tych deklaracji będzie częścią kompleksowej usługi księgowej w ramach zawartej umowy.

Zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych kończy się ustaleniem zobowiązań podatkowych na dany miesiąc i złożeniem wymaganych przepisami deklaracji, jest więc konsekwencją i integralną częścią wykonanej usługi księgowej.

Z tytułu prowadzonej działalności, o której mowa we wniosku, Wnioskodawczyni jest ubezpieczona na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i równowartość OC wynosi 10000 euro. Zgodnie z podpisaną umową z klientem Wnioskodawczyni ponosi odpowiedzialność z tytułu błędnie wypełnionej dokumentacji prowadzonej dla klienta, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za autentyczność przekazywanych dokumentów przez klienta.

Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ponieważ:

a. Wnioskodawczyni nie będzie udzielała podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

b. Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz nie będzie udzielała im pomocy w tym zakresie;

c. Wnioskodawczyni nie będzie sporządzała w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań deklaracji podatkowych i nie będzie udzielała im pomocy w tym zakresie, ponieważ zakres usług, które Wnioskodawczyni będzie wykonywała jest następujący:

* prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa podatkowego, przeznaczonych do ewidencjonowania osiągniętych przychodów i kosztów oraz faktur sprzedaży i zakupu VAT;

* sporządzanie, na podstawie dowodów księgowych wprowadzanych do rejestru VAT, deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;

* sporządzanie na podstawie dowodów księgowych sprawozdań finansowych, obliczanie na podstawie dowodów księgowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców i ich pracowników oraz sporządzanie deklaracji podatkowych;

* sporządzanie na koniec roku podatkowego zeznań podatkowych;

* obliczanie składek ZUS dotyczących przedsiębiorców i ich pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i przekazywanie ich do ZUS;

* sporządzanie list płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników oraz akt osobowych pracowników.Wnioskodawczyni zamierza za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego przesyłać drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzone deklaracje na podstawie zapisów powstałych w wyniku księgowanych dokumentów. Jednak by deklaracja podatkowa mogła zostać prawidłowo złożona podatnik musi wyrazić zgodę na złożenie jej w formie elektronicznej na druku UPL-1, tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 474). Wnioskodawczyni nie zamierza również podpisywać ręcznie żadnych deklaracji czy wszelkich innych dokumentów za podatników, ponieważ wysyłka dokumentów będzie się odbywała jedynie drogą elektroniczną.

d. Wnioskodawczyni nie będzie reprezentowała podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Dokumenty źródłowe przedłożone przez klientów przed wpisaniem ich do prowadzonej dokumentacji będą przeglądane i weryfikowane, czy są poprawnie wystawione oraz czy nie ma błędów rachunkowych. Błędnie wystawione dokumenty źródłowe podatnika będą wpisywane do prowadzonej dokumentacji, ale pod warunkiem, że błąd wynikający z dokumentu będzie można skorygować za pomocą noty korygującej lub faktury korygującej. Zgodnie z zawartą umową z podatnikiem Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła odpowiedzialności za autentyczność przekazywanych dokumentów przez klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy jako osoba prowadząca biuro rachunkowo-księgowe Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli działalność zostanie zarejestrowana i sklasyfikowana zgodnie z kodem PKD z 2007 r. pod symbolem 69.20.Z. - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, pomimo faktu, że Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała doradztwa podatkowego (które obligatoryjne nakazuje rejestrację jako podatnika VAT).

2. Czy sporządzanie, podpisywanie i składanie deklaracji, informacji nie powoduje automatycznej utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie udziela i nie będzie udzielała porad i opinii podatkowych. Fakt ten potwierdzają zapisy w zawartych umowach z klientami (podatnikami) na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Deklaracje podatkowe i ZUS są sporządzane w ramach kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej (PKWiU 69.20.2) i będą wynikać z prowadzonych ksiąg i ewidencji.

Ponadto Wnioskodawczyni zamierza, jako zdarzenie przyszłe, sporządzać zeznania roczne PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym powstałych z dokumentów dostarczanych do biura i księgowanych w każdym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie Wnioskodawczyni zamierza za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego przesyłać drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzone deklaracje na podstawie zapisów powstałych w wyniku księgowanych dokumentów. Jednak by deklaracja podatkowa mogła zostać prawidłowo złożona podatnik musi wyrazić zgodę na złożenie jej w formie elektronicznej na druku UPL-1, tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 474). Wnioskodawczyni nie zamierza również podpisywać ręcznie żadnych deklaracji czy wszelkich innych dokumentów za podatników, ponieważ wysyłka dokumentów będzie się odbywała jedynie drogą elektroniczną.

Odnosząc się zatem do kwestii planowanego świadczenia usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji, które za zgodą i na podstawie udzielonego przez klientów pełnomocnictwa, Wnioskodawczyni będzie podpisywać swoim podpisem elektronicznym stwierdzić należy, że samego faktu sporządzania takich e-deklaracji podatkowych oraz ich podpisywania bezpiecznym e-podpisem, nie można uznać za czynność doradztwa podatkowego, o ile ta czynność nie będzie realizowana w ramach odrębnego zlecenia, lecz stanowić będzie element kompleksowej obsługi klienta w zakresie świadczonych przez biuro rachunkowe usług rachunkowo-księgowych. Stąd też - w przypadku podpisywania e-deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym, które to deklaracje będą jednym z elementów świadczonych przez biuro kompleksowych usług księgowych - zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nie przekroczy limitu 150.000 zł. Pełnomocnictwo, które zostanie udzielone Wnioskodawczyni do podpisywania deklaracji będzie upoważniać Wnioskodawczynię tylko do wysłania drogą elektroniczną deklaracji podpisanej za pomocą podpisu elektronicznego. Dane i pełnomocnictwo nie będzie polegać na doradztwie podatkowym i reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi, czyli czynności, które Wnioskodawczyni zamierza wykonywać nie będą wykraczać poza usługi rachunkowo-księgowe - sklasyfikowane pod kodem PKWIU-69.20.2

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z treści art. 96 ust. 3 ustawy wynika, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z powyższego przepisu wynika zatem fakultatywny charakter rejestracji jako podatnika VAT zwolnionego przez podmioty, które dokonują sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy. Podmioty te - jak wynika z treści zapisów ustawowych - mogą, lecz nie muszą dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Powołany przepis został zmieniony art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). Skutkiem powyższego wraz z dniem 1 stycznia 2015 r. otrzymał on następujące brzmienie:

"Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.".

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

d.

jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

* odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy - jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 - art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy - jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy - zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

* energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

* wyrobów tytoniowych,

* samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c.

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d.

terenów budowlanych,

e.

nowych środków transportu;

2.

świadczących usługi:

a.

prawnicze,

b.

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c.

jubilerskie;

3.

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy zastrzega, że do podatników świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9, należy - wobec braku w ustawie definicji doradztwa - posłużyć się znaczeniem językowym.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia z podatku VAT, należy stwierdzić, iż termin "doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć tego, "kto doradza". Natomiast "doradzić", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2014 r., czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1.

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2.

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3.

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4.

reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Z treści przytoczonego wyżej przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym wynika m.in., że prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych oraz sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych, stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Z kolei, w myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 sierpnia 2014 r., zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Powyższy przepis został zmieniony art. 3 pkt 1 tiret b ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768) - (dalej: "ustawa nowelizująca"). I tak, na skutek wskazanej nowelizacji, przepis art. 2 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, otrzymał z dniem 10 sierpnia 2014 r. następujące brzmienie:

"Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.".

Jak wynika z powyższej nowelizacji jedynie czynności określone w pkt 1 i pkt 4 przepisu zastrzeżone są dla podmiotów posiadających ustawowe kompetencje. W świetle powyższego czynności określone w pkt 2 i pkt 3 mogą być realizowane przez osoby fizyczne i prawne bez ograniczeń kwalifikacyjnych wymaganych ustawą.

Zasady wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 76a ust. 1 ww. ustawy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.

W myśl art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2014 r., działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

1.

mają pełną zdolność do czynności prawnych;

2.

nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że głównym przedmiotem prowadzonej działalności Wnioskodawczyni będzie działalność sklasyfikowana pod kodem PKD 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa).W ramach działalności gospodarczej polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg, Wnioskodawczyni nie będzie udzielała porad, zleceń czy opinii podatkowych zarówno ustnych, jak i pisemnych. Nie zamierza więc prowadzić usług w zakresie doradztwa i nie planuje wykonywać usług doradczych i prawnych. Wszystkie deklaracje, informacje, zeznania podatkowe będą obliczane przy użyciu programu księgowego (Fit Maks). Ich sporządzanie będzie miało jedynie charakter czysto techniczny, gdyż stanowią podsumowanie danego okresu po zaksięgowaniu otrzymanych od klientów dokumentów. Sporządzanie tych deklaracji będzie częścią kompleksowej usługi księgowej w ramach zawartej umowy. Zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych kończy się ustaleniem zobowiązań podatkowych na dany miesiąc i złożeniem wymaganych przepisami deklaracji, jest więc konsekwencją i integralną częścią wykonanej usługi księgowej. Z tytułu prowadzonej działalności, o której mowa we wniosku, Wnioskodawczyni jest ubezpieczona na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i równowartość OC wynosi 10000 euro. Zgodnie z podpisaną umową z klientem Wnioskodawczyni ponosi odpowiedzialność z tytułu błędnie wypełnionej dokumentacji prowadzonej dla klienta, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za autentyczność przekazywanych dokumentów przez klienta.

Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ponieważ Wnioskodawczyni:

a.

nie będzie udzielała podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami:

b.

nie będzie prowadziła, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz nie będzie udzielała im pomocy w tym zakresie:

c.

nie będzie sporządzała w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań deklaracji podatkowych i nie będzie udzielała im pomocy w tym zakresie.

d.

nie będzie reprezentowała podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Zakres usług, które Wnioskodawczyni będzie wykonywała jest następujący:

a.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa podatkowego, przeznaczonych do ewidencjonowanie osiągniętych przychodów i kosztów oraz faktur sprzedaży i zakupu VAT;

b.

sporządzanie, na podstawie dowodów księgowych wprowadzanych do rejestru VAT, deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;

c.

sporządzanie na podstawie dowodów księgowych sprawozdań finansowych, obliczanie na podstawie dowodów księgowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców i ich pracowników oraz sporządzanie deklaracji podatkowych;

d.

sporządzanie na koniec roku podatkowego zeznań podatkowych;

e.

obliczanie składek ZUS dotyczących przedsiębiorców i ich pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i ich przekazywanie do ZUS;

f.

sporządzanie list płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników oraz akt osobowych pracowników.

Dokumenty źródłowe przedłożone przez klientów przed wpisaniem ich do prowadzonej dokumentacji będą przeglądane i weryfikowane, czy są poprawnie wystawione oraz czy nie ma błędów rachunkowych. Błędnie wystawione dokumenty źródłowe podatnika będą wpisywane do prowadzonej dokumentacji, ale pod warunkiem, że błąd wynikający z dokumentu będzie można skorygować za pomocą noty korygującej lub faktury korygującej. Zgodnie z zawartą umową z podatnikiem Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła odpowiedzialności za autentyczność przekazywanych dokumentów przez klienta.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość odnośnie prawa do skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z wątpliwościami Zainteresowanej dotyczącymi możliwości skorzystania z ww. zwolnienia należy rozstrzygnąć, czy wykonywane czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą miały charakter usług doradczych, które z ww. zwolnienia od podatku VAT nie korzystają.

Treść przytoczonego wyżej przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że aby zaliczyć określone czynności do wykonywanych w ramach doradztwa podatkowego, muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych w tym artykule, a składające się na nie elementy muszą wystąpić łącznie.

Mając na uwadze wskazane przepisy należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą rachunkowo - księgową należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa (doradztwa podatkowego). Trudno bowiem uznać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych czy sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych nie obejmuje również wskazania postępowania w danej sprawie (udzielenie porady). Wypełnieniu tych obowiązków musi bowiem towarzyszyć co do zasady dokonywanie interpretacji przepisów podatkowych (doradzanie) w konkretnych przypadkach w celu prawidłowego "wypełnienia" księgi czy deklaracji podatkowej. Za wyjątkowe i nie wpisujące się w pojęcie usług w zakresie doradztwa, o którym mowa w ustawie o VAT, można byłoby jedynie uznać takie czynności, które polegałyby na czysto technicznym (bez jakiejkolwiek ich weryfikacji czy przejrzenia dokumentacji) przeniesieniu np. danych z ewidencji do deklaracji.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy brak podstaw do uznania twierdzenia Wnioskodawczyni, że w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 o doradztwie podatkowym, za zgodne ze stanem rzeczywistym. Jak sama Wnioskodawczyni wskazała "Dokumenty źródłowe przedłożone przez klientów przed wpisaniem ich do prowadzonej dokumentacji będą przeglądane i weryfikowane, czy są poprawnie wystawione oraz czy nie ma błędów rachunkowych. Błędnie wystawione dokumenty źródłowe podatnika będą wpisywane do prowadzonej dokumentacji, ale pod warunkiem, że błąd wynikający z dokumentu będzie można skorygować za pomocą noty korygującej lub faktury korygującej." Wnioskodawczyni będzie prowadziła księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, różnego rodzaju ewidencji, będzie również sporządzała i podpisywała swoim podpisem elektronicznym deklaracje podatników i przesyłała je do właściwych organów.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy zdarzenia przyszłego wskazać należy, że Wnioskodawczyni nie jest uprawniona do zastosowania względem świadczonych usług rachunkowo-księgowych, zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawczyni realizuje usługi doradztwa podatkowego przewidziane w art. 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym, skutkiem czego wypełnia negatywne przesłanki zawarte w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy. Istotą pracy Wnioskodawczyni jest bowiem działalność rachunkowo-księgowa, czego konsekwencją jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a także deklaracji, informacji lub zeznań podatkowych. Tak więc, świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegają na wykonywaniu czynności w ramach zawartych z klientami umów o prowadzenie ksiąg podatkowych w ramach usług rachunkowo-księgowych - co należy uznać, na podstawie art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym - za świadczenie usług doradztwa. Te z kolei na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, zostały całkowicie pozbawione prawnej możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego w świetle powołanych przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawczynię przedstawione we wniosku usługi rachunkowo - księgowe (sklasyfikowane zgodnie z PKD pod symbolem 69.20.Z. - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe), są usługami w zakresie doradztwa podatkowego i ich świadczenie wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT i tym samym Wnioskodawczyni jest zobowiązana do dokonania rejestracji do celów VAT.

Również czynności sporządzania, podpisywania, składania deklaracji czy informacji, podczas których następuje weryfikacja dokumentów źródłowych, wykluczają zastosowanie dla Wnioskodawczyni zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, gdyż są to czynności w zakresie doradztwa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl