Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-799/14-4/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT dla świadczonych usług nauki pływania dla osób indywidualnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT dla świadczonych usług:

* nauki pływania dla osób indywidualnych;

* zajęć aqua-fitness dla osób indywidualnych;

* nauki pływania dla grup zorganizowanych.

Wniosek został uzupełniony w dniu 23 stycznia 2015 r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Pływalnia Powiatowa w........ jest samorządowym zakładem budżetowym powiatu........, powołana Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 r. Nr. Zakład nie posiada osobowości prawnej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest "Roczny Plan Finansowy" obejmujący przychody własne, dotacje z budżetu, wydatki będące kosztami, rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu rozliczeniowego).

Pływalnia prowadzi działalność między innymi w zakresie:

* usługi związane z działalnością, obiektów sportowych (PKWiU- 93.11.10.0)

* usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKWiU - 93.13.10.0)

* usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych (PKWiU - 93.19.11.0).

W ramach swojej działalności statutowej Pływalnia prowadzi również kursy-lekcje nauki pływania dla dzieci i dorosłych - zajęcia indywidualne i grupowe oraz zajęcia w formie gimnastyki zdrowotnej - aqua-fitness. Usługi te ujęte są w cenniku Pływalni Powiatowej w....., przyjętym stosowną uchwałą Zarządu Powiatu w.......

Usługa nauki pływania obejmuje: a) wstęp na basen; b) usługę instruktora; c) korzystanie z akcesoriów pływackich. Klient indywidualny wykupując usługę nauki pływania nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Lekcje nauki pływania dla szkół świadczone są wg następujących zasad: grupa wnosi opłatę za wejście + wykupuje naukę/opiekę instruktora (40 zł opłata za 15 osobową grupę). Natomiast opłata za zajęcia aqua-fitness obejmuje: a) wstęp na basen; b) usługę instruktora; c) korzystanie z akcesoriów pływackich.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 179 do ustawy o podatku od towarów i usług - do usług związanych z działalnością obiektów sportowych o symbolu PKWiU 93.11.10.0 Pływalnia stosuje stawkę podatku VAT 8%. Dla usług w zakresie nauki pływania i zajęć aqua-Fitness stosuje się stawkę podstawową - 23%.

Usługi z zakresu nauki pływania i zajęć aqua-fitness świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź zlecenie. Wyżej wymienione usługi zawarte są w cenniku Pływalni, są ze sobą powiązane (wejście na basen+nauka pływania lub wejście na basen+aqua-fitness).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: Samorządowy Zakład Budżetowy pn.......... został powołany z dniem 7 stycznia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr. Rady Powiatu w...... z dnia 30 października 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr. Rady Powiatu w....... z dnia 10 grudnia 2012 r.

Zakład jest jednostką organizacyjną Powiatu nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzonej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Siedzibą oraz terenem działania Pływalni jest Powiat....... Nadzór nad działalnością Pływalni sprawują organy Powiatu........ w zakresie ich kompetencji.

Celem działalności Pływalni Powiatowej w....... jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu........

Do zakresu działania Pływalni należy w szczególności:

* prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego (eksploatacja i zarządzanie);

* organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;

* organizacja kursów w zakresie sportów wodnych;

* prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

* tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

* zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;

* tworzenie warunków upowszechniania uprawiania sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych;

* wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji.

Pływalnia Powiatowa w......... jest samorządowym zakładem budżetowym, nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń.

W ramach swojej działalności statutowej Pływalnia prowadzi:

* kursy-lekcje nauki pływania dla dzieci i dorosłych - zajęcia indywidualne i grupowe;

* zajęcia w formie gimnastyki zdrowotnej - aqua-fitness.

Klasyfikacja statystyczna według Wnioskodawcy dla świadczonych usług:

* nauki pływania dla indywidualnych (PKWiU: 93.11.10.0);

* nauki pływania dla grup zorganizowanych (PKWiU: 93.11.10.0);

* zajęć aqua-fitness dla osób indywidualnych (PKWiU: 93.11.10.0)

pod nadzorem pracowników/instruktorów zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

W ramach wstępu na basen klienci mogą korzystać z szeregu atrakcji bezobsługowych (basen pływacki, basen do nauki pływania, masaże wodne, jaccuzi, zjeżdżalnia rurowa, brodzik dla dzieci). Urządzenia te znajdują się na terenie hali basenowej i nie ma możliwości fizycznej by korzystającym z basenu ograniczyć do tych urządzeń dostęp. Dlatego wszystkie bilety/karnety oferujące wstęp na basen zawierają w sobie także możliwość korzystania z ww. atrakcji.

Wnioskodawca jako właściciel obiektu, na którym odbywają się zajęcia nauki pływania, kwalifikuje je w grupie 93.11.10.0 i wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 79, tym samym uważa, że właściwa dla tych usług jest stawka obniżona 8%.

Podobne stanowisko w sprawie uznania zajęć nauki pływania na obiekcie będącym własnością Wnioskodawcy, prowadzonych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę trenerów/instruktorów zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 25 stycznia 2013 r. sygn. akt IPTPP1/443-865/12-4/MG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle stanu faktycznego, usługa zajęć aqua-fitness oraz usługa zajęć - nauka pływania świadczona w ramach kompleksowej usługi wejścia na basen, która to usługa jest usługą główną i bez niej niemożliwe jest realizowanie zajęć aqua-fítness i nauki pływania, będzie opodatkowana stawką VAT obniżoną, czyli 8%

W chwili obecnej Zakład do zajęć nauki pływania i aqua-fitness stosuje stawkę podstawową podatku VAT, która w dniu składania wniosku wynosi 23%. Zakład planuje zmianę stosowanej stawki do części świadczonych usług i w związku z tym zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Pływalnia Powiatowa świadcząc usługi nauki pływania dla osób indywidualnych, wg stanu opisanego w pkt 68, winna je objąć stawką podatku VAT w kwocie 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi nauki pływania (indywidualne/grupowe) oraz zajęcia aqua-fitness winny być objęte stawką podatku VAT 8%, gdyż są świadczone przez podmiot posiadający basen, w ramach jego statutowej działalności (działalność obiektów sportowych PKWiU 93.11.10.0) na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, objęte stawką 8% są usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Wyżej wymieniony fakt potwierdza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2011 r. (IBPP3/443-36/11/PK), z której wynika, iż jeśli usługi nauki pływania świadczone są przez podmiot posiadający basen, to usługi te winny być opodatkowane stawką VAT 8%. Na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, objęte stawką 8% są usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Izba stwierdziła, że świadczone przez fundację usługi nauki pływania dla dorosłych i dzieci, które odbywały się na krytym basenie stanowiącym własność klasyfikowane są do symbolu PKWiU 2008 93.11.10.0 - jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych, wówczas ich świadczenie podlega opodatkowaniu stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Natomiast towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, z uwagi na treść art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, opodatkowane są obecnie 8% stawką podatku.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Należy zauważyć, że z przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wynika, że w sekcji R mieszczą się "Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne".

W dziale 93 "Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją" mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

* 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

* 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,

* 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

* 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

* usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;

* usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;

* usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność między innymi w zakresie:

* usługi związane z działalnością, obiektów sportowych (PKWiU- 93.11.10.0)

* usługi związane z działalnościa obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKWiU - 93.13.10.0)

* usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych (PKWiU - 93.19.11.0).

W ramach swojej działalności statutowej Pływalnia prowadzi również kursy - lekcje nauki pływania dla dzieci i dorosłych - zajęcia indywidualne i grupowe oraz zajęcia w formie gimnastyki zdrowotnej - aqua-fitness. Usługi te ujęte są w cenniku Pływalni Powiatowej, przyjętym stosowną uchwałą Zarządu Powiatu. Usługa nauki pływania obejmuje: a) wstęp na basen; b) usługę instruktora; c) korzystanie z akcesoriów pływackich. Klient indywidualny wykupując usługę nauki pływania nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Lekcje nauki pływania dla szkół świadczone są wg następujących zasad: grupa wnosi opłatę za wejście + wykupuje naukę/opiekę instruktora (40 zł opłata za 15 osobową grupę). Natomiast opłata za zajęcia aqua-fitness obejmuje: a) wstęp na basen; b) usługę instruktora; c) korzystanie z akcesoriów pływackich. Usługi z zakresu nauki pływania i zajęć aqua-fitness świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź zlecenie. Wyżej wymienione usługi zawarte są w cenniku Pływalni, są ze sobą powiązane (wejście na basen+nauka pływania lub wejście na basen+aqua-fitness. Pływalnia nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń.

W ramach swojej działalności statutowej Pływalnia prowadzi:

* kursy-lekcje nauki pływania dla dzieci i dorosłych - zajęcia indywidualne i grupowe;

* zajęcia w formie gimnastyki zdrowotnej - aqua-fitness.

Klasyfikacja statystyczna według Wnioskodawcy dla świadczonych usług:

* nauki pływania dla osób indywidualnych (PKWIU: 93.11.10.0);

* nauki pływania dla grup zorganizowanych (PKWiU: 93.11.10.0);

* zajęć aqua-fitness dla osób indywidualnych (PKWiU: 93.11.10.0)

pod nadzorem pracowników/instruktorów zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie umowy o procę lub zlecenie.

Jak już wcześniej wskazano, w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 179 wymieniono "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", sklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 93.11.10.0.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez niego usługi nauki pływania dla osób indywidualnych, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu o symbolu PKWiU 93.11.10.0 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8% - zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania świadczonych usług wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Wnioskodawcę. Podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja została potraktowana jako element stanu faktycznego. Należy bowiem zauważyć, że tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zastosowania stawki VAT dla świadczonych usług nauki pływania dla osób indywidualnych.

Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został rozstrzygnięty odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl