Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-185/12-7/AK
Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 5 marca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "By...",

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. "...",

* zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu pn. "..." finansowanych w całości ze środków publicznych,

* zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "...",

* zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "...".

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, pismem z dnia 2 marca 2012 r. przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 5 marca 2012 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka, będąca podatnikiem VAT czynnym, świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze dla firm, które opodatkowane są podstawową stawką VAT (23%). Spółka realizuje również projekty szkoleniowe i doradcze współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Działalność szkoleniowa Spółki jest świadczeniem nieobjętym systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie jest też uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą w zakresie kształcenia na poziomie wyższym dzięki czemu korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W chwili obecnej Spółka realizuje 4 projekty unijne w ramach działania POKL. Pierwszy projekt - o nazwie "...". Projekt jest skierowany do pracowników firm o różnych stanowiskach (menedżerowie, specjaliści, sprzedawcy, produkcja). Jest to projekt o charakterze zamkniętym co oznacza, że w szkoleniach biorą udział jedynie pracownicy firm. Obydwa przedsiębiorstwa są dużymi przedsiębiorstwami. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 61,76% (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 38,24% z wkładu własnego przedsiębiorstw (...). Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia za czas ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu do czasu uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem, stroną dla Instytucji Wdrażającej oraz głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka, natomiast Partnerem jest Firma W., dla której pracowników są organizowane szkolenia. Szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Drugi projekt - o nazwie "...", jest skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to projekt o charakterze otwartym co oznacza, że w szkoleniach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 100%. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu udziału w szkoleniu. Szkolenia mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy. Projekt ma służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i skutkować zwiększeniem konkurencyjności na rynku. Na szkolenia uczestnicy zgłaszają się we własnym zakresie lub są skierowani przez pracodawcę. Szkolenia nie są obowiązkowe na zajmowanym stanowisku pracy.

Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów. Nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Dotacja została przyznana na realizację np. celu społecznego, jakim jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo i nie ma związku z oferowanymi przez Wnioskodawcę usługami. Jest zatem dofinansowaniem ogólnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów realizowanego projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt nie generuje i nie będzie generował żadnych przychodów. Spółka otrzymuje jedynie zwrot kosztów, które zostaną poniesione zgodnie z umową i zapisami wniosku o dofinansowanie. Spółka FPL jest organizatorem przedsięwzięcia, a szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to, że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Trzeci projekt - o nazwie "..." jest skierowany do pracowników firm o różnych stanowiskach (menedżerowie, specjaliści, sprzedawcy, produkcja). Jest to projekt o charakterze zamkniętym, co oznacza, że w szkoleniach biorą udział jedynie pracownicy firm. Obydwa przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami średnimi. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 70,16% (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 29,84% z wkładu własnego przedsiębiorstw (firm...). Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia do czasu ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu na czasu uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie gdzie Liderem, stroną dla Instytucji Wdrażającej oraz głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka, natomiast Partnerem są firmy, dla których pracowników są organizowane szkolenia. Szkolenia odbywajązgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

Czwarty projekt - o nazwie "...", jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw oraz ich pracowników (handlowcy). Jest to projekt o charakterze otwartym co oznacza, że w szkoleniach mogą brać udział mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z województwa łódzkiego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 86,49% (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 13,51% z wkładu własnego przedsiębiorstw. Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia do czasu ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu na czasu uczestnictwa w szkoleniu.

Spółka jest organizatorem przedsięwzięcia, a szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to, że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w pierwszym projekcie o nazwie "..." uczestnicy nie wnoszą opłat za udział w szkoleniach. Projekt jest dofinansowany w 61,76% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 38,24% wkładu własnego wnoszą przedsiębiorstwa w postaci gotówki wpłaconej na wyodrębnione konto bankowe na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT oraz w postaci niepieniężnej w wysokości wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto Wnioskodawca informuje, iż w projekcie trzecim o nazwie "..." uczestnicy również nie wnoszą opłat za udział w szkoleniach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 70,16%, a 29,84% wkładu własnego wnoszą firmy. Firmy wnoszą wkład własny w postaci gotówkowej jako zapłatę za fakturę VAT wystawioną przez Wnioskodawcę oraz w postaci niepieniężnej - wynagrodzenia uczestników za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt czwarty o nazwie "...", skierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników. Wkład własny w postaci gotówki wnoszony jest przez Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub Przedsiębiorców delegujących swoich pracowników. Przedsiębiorcy wnoszą wkład własny w postaci gotówki wpłaconej na podstawie faktury VAT na wyodrębnione konto bankowe.

Otrzymane dofinansowania nie mają bezpośredniego wpływu na cenę. Dotacje są dofinansowaniem ogólnym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Usługi mają charakter nieodpłatny, a więc nie spełniają przesłanki art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Ustawa o VAT ani rozporządzenia wykonawcze VAT, nie definiują pojęcia usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jednakże definicję taką zawiera rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. (poz. 32) ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W myśl rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Szkolenia w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Wnioskodawcę mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Mają służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.

Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC z późn. zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.

W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj znaczenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca uznaje, iż świadczone przez Spółkę w ramach projektów usługi szkoleniowe, stanowiące jednoznacznie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy usługi szkoleniowe polegające na organizacji szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, zarządzania i interpersonalne dla pracowników firm, na które Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu POKL, działanie 2.1.1, projektu "...", jako finansowane w 70,16% ze środków publicznych (w tym 85% kwoty wsparcia pochodzi ze środków europejskich, 15% kwoty wsparcia jest w formie dotacji celowej z budżetu krajowego), korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2.

Czy wkład własny jaki wnoszą firmy uczestniczące w projekcie w postaci gotówki wpłaconej na wyodrębnione konto na podstawie faktury VAT przy dofinansowaniu projektu w 70,16% (w tym 85% kwoty wsparcia pochodzi ze środków europejskich, 15% -kwoty wsparcia jest w formie dotacji celowej z budżetu krajowego) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c).

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu "..." korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług, ponieważ na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 73 poz. 392). Z powołanego przepisu wynika, że zwolnione są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70%, oraz świadczenia usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Wkład własny w postaci pieniężnej wnoszony przez firmę podlega zwolnieniu ponieważ dotyczy usług zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c).

W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje projekty szkoleniowe i doradcze współfinansowane z Unii Europejskiej. Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację, projektów w ramach Programu POKL. Szkolenia w ramach projektów mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy. Projekty mają służyć nabyciu nowych, podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i skutkować zwiększeniem konkurencyjności na rynku pracy. Otrzymane dofinansowanie na realizowane projekty nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów. Nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Jest zatem dofinansowaniem ogólnym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizowanych projektów. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Należy zauważyć, iż stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26a. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości że środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 (Dz. U. 73 poz. 392) zwalnia z podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70%ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 27.sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Wnioskodawca uważa, że przepis ten należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on zarówno dysponentów środków jak i usług świadczonych przez wykonawców. Istotne jest by dana usługa została faktycznie sfinansowana ze środków publicznych, nie ma natomiast znaczenia kto jest ich bezpośrednim dysponentem. Przez sfinansowanie należy rozumieć pokrycie kosztów danej usługi, w tym również otrzymanie płatności za usługę szkoleniową od dysponenta środków publicznych.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC z późn. zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj znaczenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego uznajmy, iż świadczone przez Spółkę w ramach projektów usługi szkoleniowe, stanowią jednoznacznie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w drugim projekcie w 100% w trzecim 70,16%, w czwartym projekcie w 86,49% ze środków publicznych, od 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 73 poz. 392).

Usługi w pierwszym projekcie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dz. U. 73 poz. 392.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane "po kosztach" ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako "transakcji odpłatnej" w rozumieniu art. 5, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy i należy przez nie rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 z późn. zm.) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Zatem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi nie zwiększa obrotu. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności - nie podlega opodatkowaniu.

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Spółka, będąca podatnikiem VAT czynnym, świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze dla firm, które opodatkowane są podstawową stawką VAT (23%). Spółka realizuje również projekty szkoleniowe i doradcze współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Działalność szkoleniowa Spółki jest świadczeniem nieobjętym systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie jest też uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą w zakresie kształcenia na poziomie wyższym dzięki czemu korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W chwili obecnej Spółka realizuje 4 projekty unijne w ramach działania POKL. Projekt o nazwie "..." jest skierowany do pracowników firm o różnych stanowiskach (menedżerowie, specjaliści, sprzedawcy, produkcja). Jest to projekt o charakterze zamkniętym, co oznacza, że w szkoleniach biorą udział jedynie pracownicy firm. Obydwa przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami średnimi. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt jest przedsięwzięciem nie przynoszącym dochodu, a koszty z nim związane pokrywane są ze środków publicznych w 70,16% (całkowitych kosztów w projekcie) oraz w 29,84% z wkładu własnego przedsiębiorstw (firm...). Wkład własny wnoszony jest w formie gotówki wpłacanej na wyodrębnione konto Spółki, na podstawie faktury VAT oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wnoszony jest w niepieniężnej formie wynagrodzenia uczestników szkolenia do czasu ich uczestnictwa w szkoleniu. Wkład ten przedstawiany jest przez Beneficjentów Pomocy w formie oświadczeń, w których zawarta jest informacja o wynagrodzeniu jakie otrzymuje Beneficjent Pomocy w przeliczeniu na czasu uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie gdzie Liderem, stroną dla Instytucji Wdrażającej oraz głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka, natomiast Partnerem są firmy dla których pracowników są organizowane szkolenia. Szkolenia odbywają zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami unijnymi w ramach działania POKL. Oznacza to że na każdym szkoleniu znajduje się lista uczestników, prowadzony jest dziennik zajęć, a przeszkoleni otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia.

W projekcie o nazwie "..." uczestnicy nie wnoszą opłat za udział w szkoleniach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 70,16%, a 29,84% wkładu własnego wnoszą firmy. Firmy wnoszą wkład własny w postaci gotówkowej jako zapłatę za fakturę VAT wystawioną przez Wnioskodawcę oraz w postaci niepieniężnej - wynagrodzenia uczestników za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Otrzymane dofinansowania nie mają bezpośredniego wpływu na cenę. Dotacje są dofinansowaniem ogólnym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Szkolenia w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Wnioskodawcę mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Mają służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano - pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. Czynność ta nie została bowiem wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu "..." nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Z uwagi na brak opodatkowania nie znajdą zastosowania przepisy odnośnie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W kwestii wkładu własnego wnoszonego w postaci pieniężnej stwierdzić należy, iż wkład ten jest niewątpliwie związany z konkretnym konsumentem realizowanego programu szkoleniowego i jest bezpośrednim wynagrodzeniem za szkolenia.

Wpłata powyższa stanowi zatem wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu. Wkład własny przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczą w szkoleniach jest związany z konkretnym konsumentem konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym jest bezpośrednio związany ze świadczeniem usług szkoleniowych.

Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, otrzymany wkład pieniężny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Wysokość stosowanej stawki jest uzależniona od rodzaju świadczonej usługi, za którą należne jest wynagrodzenie w postaci wniesionego wkładu gotówkowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla wnoszonego przez beneficjenta pomocy wkładu własnego w formie gotówkowej, uznanego za obrót z tytułu odpłatnej usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego ze środków publicznych w 70,16%.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.

W opisie stanu faktycznego Zainteresowany wskazał, iż nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie jest też uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii nauk oraz jednostką badawczą w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w ramach realizacji ww. projektu nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia. Zainteresowany nie spełnia bowiem podstawowych wymogów niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w powyższych przepisach.

Z kolei w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych,

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 zastąpiło rozporządzenie Rady nr 1777/2005, które przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC z późn. zm.).

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Natomiast, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środkami publicznymi są:

1.

dochody publiczne;

2.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast stosownie do art. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:

1.

organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2.

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

3.

jednostki budżetowe;

4.

samorządowe zakłady budżetowe;

5.

agencje wykonawcze;

6.

instytucje gospodarki budżetowej;

7.

państwowe fundusze celowe;

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9.

Narodowy Fundusz Zdrowia;

10.

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

11.

uczelnie publiczne;

12.

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

13.

państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;

14.

inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej przepisy prawa oraz przedmiotowy stan faktyczny stwierdzić należy, że aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a)-c) powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Jak wynika z opisu zaistniałego stanu faktycznego Spółka w ramach realizacji projektu pn. "..." realizuje szkolenia mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Ww. szkolenia mają służyć nabyciu nowych lub podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca wskazuje, iż świadczone szkolenia w ramach projektów stanowią jednoznacznie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z powyższym należy uznać, iż spełniona zastała podstawowa przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, tj. Wnioskodawca świadczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również usługi nauczania mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych.

Z opisu sprawy nie wynika, iż przedmiotowe usługi prowadzone są w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zainteresowany na świadczone usługi nie posiada równie akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. W związku z powyższym nie spełnia warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia określonego w pkt a i pkt b analizowanego przepisu.

Stosownie do powołanych wyżej regulacji art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jednak z uwagi na przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, brak podstaw aby stwierdzić, że został spełniony warunek finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych został spełniony. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że przyznane środki nie będą stanowiły dopłaty do ceny świadczonych usług.

Zaś wynagrodzeniem jest za to wkład własny przedsiębiorcy stanowiący dla Wnioskodawcy 100% ceny danego szkolenia. Tak więc nie można uznać iż kryterium finansowania ze środków publicznych przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) oraz § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia jest spełnione.

W związku z powyższym ww. szkolenia nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) lub § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe usługi, ze względu na brak spełnienia wymogów dotyczących finansowania ze środków publicznych, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego we wskazanych przepisach. Zatem wkłady własne przedsiębiorców w formie gotówkowej wpłaconej na wyodrębnione konto podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT wg stawki 23%.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowane w ramach projektu pn. "...", nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Wkład własny w postaci pieniężnej wpłacany rzez firmy, których pracownicy uczestniczą w szkoleniu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej.

Zatem stanowisko Zainteresowanego w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zaistniałego stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodne z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu interpretacja traci swoją aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "Kadry na miarę potrzeb - rozwój firm Iglotech i Refsystem".

Natomiast wniosek w części dotyczącej:

* opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "..." został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-4/AK,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. "..." został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-5/AK,

* zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu pn. "..." finansowanych w całości ze środków publicznych został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-6/AK,

* zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych oraz wkładu własnego w formie pieniężnej w związku z realizacją projektu pn. "..." został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-185/12-8/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl