Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Możliwość odzyskania podatku naliczonego przez gminę w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-138/14-2/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2014 r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* możliwości odzyskania podatku naliczonego przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. "...",

* możliwości odzyskania podatku naliczonego przez jednostki organizacyjne Gminy w związku z realizacją przez Gminę projektu pn. "...".

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zrealizowała projekt inwestycyjny pn. "..." dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Gmina realizowała projekt samodzielnie i ponosiła wszelkie koszty związane z jego realizacją. W tym koszty związane z podatkiem od towarów i usług.

Projekt swoim zakresem obejmował:

1. Opracowanie studium wykonalności i dokumentację techniczną.

2. Przebudowę/rozbudowę dróg gminnych i parkingów wraz z budową ścieżek rowerowych, chodników i kanalizacji deszczowej,

3. Budowę schodów terenowych,

4. Budowę/przebudowę oświetlenia,

5. Przebudowę alejek parkowych,

6. Budowę monitoringu,

7. Budowę muszli koncertowej wraz z przyłączami (instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne) oraz ogólnodostępnym wc,

8. Zagospodarowanie parku miejskiego (obiekty małej architektury, zieleń, fontanna, pergola, miasteczko ruchu, skate-park, place zabaw),

9. Budowę boiska wielofunkcyjnego,

10. Remont/renowację zbiorników wodnych.

Faktury związane z realizacją projektu wystawiane były na Wnioskodawcę - Gminę, który posiada odrębny NIP oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (od 5 lipca 1993 r.). Gmina uzyskała już interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr... z dnia...., w której to zwróciła się z zapytaniem czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług (VAT) w całości lub w części. Zgodnie z ww. interpretacją, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w całości lub w części.

Jednakże z uwagi na możliwą zmianę stanu przyszłego może dojść do zmiany stanowiska w posiadanej już interpretacji. Zmiana w stosunku do niej dotyczyłaby możliwości uzyskiwania przez Miejskie Centrum Kultury przychodów z tytułu przekazanego w części majątku związanego z muszlą koncertową oraz wyposażeniem i wc.

Obecnie elementy wskazane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 znajdują się w ewidencji majątku trwałego Gminy a ich zarządcą jest Prezydent Miasta. Gmina nie uzyskuje i nie uzyska jakichkolwiek przychodów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu użytkowania ww. elementów środków trwałych.

W stosunku do pozostałych elementów wytworzonej infrastruktury, Gmina przekazała je do bezpłatnego korzystania swoim jednostkom - Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa Gminy; boisko - pkt 9) i Straży Miejskiej (jednostka budżetowa Gminy; monitoring - pkt 6), które to w okresie trwałości projektu nie będą uzyskiwały przychodów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu użytkowania wskazanych elementów infrastruktury (boisko, monitoring).

Gmina rozważa przekazanie umową użyczenia Miejskiemu Centrum Kultury (MCK), będącemu samorządową instytucją kultury, muszli koncertowej (poz. 7 ww. zestawienia) wraz z wyposażeniem i wc. Nieodpłatne przekazanie ww. obiektu odbyłoby się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością - wykonywaniem zadań własnych Gminy - zadania z zakresu kultury - art. 7. ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 1318, poz. 594).

MCK uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu prowadzenia swojej działalności statutowej (tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej, zainteresowań i talentów oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta) i w okresie trwałości projektu oraz później uzyskiwałby przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania muszli koncertowej (imprezy biletowane - koncerty, spotkania, kino letnie, festiwale, itp, najem, opłata za wc).

MCK otrzymuje na swoją działalność dotacje ze środków Gminy i częściowo odpłatnie udostępniałby społeczności korzystanie z obiektu. Pobierana odpłata stanowiłaby przychód tej instytucji, który przeznaczony byłby na sfinansowanie kosztów realizowanych zadań i utrzymanie bieżące obiektu. Zgodnie ze swoim statutem MCK przeznacza otrzymane dochody na realizację celów statutowych.

W szczególności:

1.

rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności Miasta i regionu,

2.

realizację i prezentację projektów artystycznych,

3.

organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,

4.

tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowania wiedzą i sztuką,

5.

wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych, w tym wspieranie lokalnych Grup twórczych,

6.

tworzenie warunków do upowszechniania folkloru i rękodzieła artystycznego.

W związku z realizacją projektu Gmina zobowiązana jest określić czy podatek od towarów i usług (VAT) dotyczący poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji stanowi koszt kwalifikowany czy nie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania

1. Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istniałaby możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w całości lub w części przez beneficjenta projektu - Gminę w stosunku do budynku muszli koncertowej wraz z wyposażeniem i wc, który zostałby przekazany umową użyczenia do MCK - samorządowej instytucji kultury, która to osiągałaby przychody z tytułu przekazanego majątku.

2. Czy w odniesieniu do pozostałego majątku, z wyłączeniem muszli koncertowej z wyposażeniem i wc, istniałaby możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w całości lub w części przez beneficjenta projektu - Gminę lub jego jednostkę organizacyjna funkcjonującą w formie jednostki budżetowej (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska), jeżeli ani Gmina ani jednostka nie będą uzyskiwać jakichkolwiek przychodów z tytułu użytkowania posiadanego majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina (ani jej jednostki) nie mają możliwości odzyskania w całości lub w części podatku VAT poniesionego przy realizacji całej inwestycji, gdyż zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywaniem przez Gminę (i jej jednostki) czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W przypadku wydatków na budowę muszli koncertowej oraz jej wyposażenia i wc nie są one także związane ze sprzedażą opodatkowaną po stronie Gminy, ponieważ majątek ten Gmina przekazałaby w użyczenie samorządowej instytucji kultury (MCK) na potrzeby jej statutowej działalności.

Podsumowując ani Gmina, ani jej jednostki (brak wykorzystywania wytworzonych w ramach projektu środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych) oraz miejskie centrum kultury (brak ponoszenia nakładów związanych z realizacją projektu) nie mają możliwości odzyskania w całości lub części opłaconego podatku VAT poniesionego w trakcie realizacji inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga kwestię możliwości odzyskania podatku naliczonego przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. "...".

Natomiast w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego przez jednostki organizacyjne Gminy w związku z realizacją przez Gminę projektu pn. "..." zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo - przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1.

dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,

2.

odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, obejmują sprawy z zakresu kultury.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zrealizowała ww. projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Opracowanie studium wykonalności i dokumentację techniczną.

2. Przebudowę/rozbudowę dróg gminnych i parkingów wraz z budową ścieżek rowerowych, chodników i kanalizacji deszczowej,

3. Budowę schodów terenowych,

4. Budowę/przebudowę oświetlenia,

5. Przebudowę alejek parkowych,

6. Budowę monitoringu,

7. Budowę muszli koncertowej wraz z przyłączami (instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne) oraz ogólnodostępnym wc,

8. Zagospodarowanie parku miejskiego (obiekty małej architektury, zieleń, fontanna, pergola, miasteczko ruchu, skate-park, place zabaw),

9. Budowę boiska wielofunkcyjnego,

10. Remont/renowację zbiorników wodnych.

Faktury związane z realizacją projektu wystawiane były na Wnioskodawcę. Gmina uzyskała już interpretację indywidualną, z której wynika, że nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w całości lub w części. Jednakże z uwagi na możliwą zmianę stanu przyszłego może dojść do zmiany stanowiska w posiadanej już interpretacji. Zmiana w stosunku do niej dotyczyłaby możliwości uzyskiwania przez Miejskie Centrum Kultury przychodów z tytułu przekazanego w części majątku związanego z muszlą koncertową oraz wyposażeniem i wc. Obecnie elementy wskazane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 znajdują się w ewidencji majątku trwałego Gminy a ich zarządcą jest Prezydent Miasta. Gmina nie uzyskuje i nie uzyska jakichkolwiek przychodów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu użytkowania ww. elementów środków trwałych. W stosunku do pozostałych elementów wytworzonej infrastruktury, Gmina przekazała je do bezpłatnego korzystania swoim jednostkom - Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa Gminy; boisko - pkt 9) i Straży Miejskiej (jednostka budżetowa Gminy; monitoring - pkt 6), które to w okresie trwałości projektu nie będą uzyskiwały przychodów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu użytkowania wskazanych elementów infrastruktury (boisko, monitoring). Gmina rozważa przekazanie umową użyczenia Miejskiemu Centrum Kultury (MCK), będącemu samorządową instytucją kultury, muszli koncertowej (poz. 7 ww. zestawienia) wraz z wyposażeniem i wc. Nieodpłatne przekazanie ww. obiektu odbyłoby się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością - wykonywaniem zadań własnych Gminy - zadania z zakresu kultury.

Należy zauważyć, że przez umowę użyczenia, w świetle regulacji art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

Biorąc pod uwagę fakt, że opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie powstałego w ramach realizacji ww. projektu majątku w nieodpłatne użytkowanie jednostkom budżetowym Gminy) odbywa się/będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością (zadaniami własnymi Wnioskodawcy), brak jest podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym, czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem wszystkie elementy powstałe w związku z realizacją ww. projektu, zarówno te, które są w posiadaniu Gminy, jak również te, które Gmina przekazała/przekaże swoim jednostkom budżetowym nie będą służyły gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

A skoro odliczenie podatku naliczonego na podstawie ww. art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż wydatki poniesione w związku z realizacja projektu nie będą związane z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Brak będzie zatem podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał zwrot podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. zadania, ponieważ efekty realizowanego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Nadmienia się również, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl