Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Możliwość wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania w drodze darowizny przez miasto na prawach powiatu nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-133/14-2/RG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2014 r. (data wpływu 21 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto - miasto na prawach powiatu zamierza przekazać nieodpłatnie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej niezabudowaną nieruchomość położoną w..., oznaczoną w obrębie nr... jako działka nr... o pow. 1,0252 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w... z dnia 28 grudnia 2001 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa. Nr.. poz. 255 z dnia 11 lutego 2002 r. działka nr. wchodzi w skład terenu przeznaczonego pod składy, magazyny (E2.SP-23).

Miasto - miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i w swojej działalności stosuje przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Miasto - miasto na prawach powiatu stało się właścicielem działki nr... na podstawie aktu notarialnego darowizny Rep. A Nr.. z dnia 6 sierpnia 2013 r. przez Skarb Państwa działek nr:... W dniu 14 listopada 2013 r. mocą decyzji o połączeniu działek w miejsce działek nr:. o łącznej pow. 1,0252 ha wpisano działkę nr... o pow. 1,0252 ha. Skarb Państwa był właścicielem przedmiotowych działek od roku 1954, 1987, 1989.

Z powyższego wynika, że nabycie przedmiotowych gruntów przez Skarb Państwa miało miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), co oznaczało, że stronie nie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. czynności.

Darowizna z dnia 6 sierpnia 2013 r. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ z nabyciem przez Skarb Państwa nie wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Obecnie planowana darowizna niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działki nr 198 nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - darczyńcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co potwierdziła interpretacja indywidualna znak IPTPP1/443-194/13-2/RG z dnia 16 maja 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynność nieodpłatnej darowizny przez Miasto... - miasto na prawach powiatu - działki nr... o pow. 1,0252 ha na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - nie będzie podlegała opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto... - miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Prezydenta jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto... - miasto na prawach powiatu planuje dokonanie czynności nieodpłatnej darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu powiatowego, oznaczonej jako działka nr..., na rzecz Skarb Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady nieodpłatna darowizna nieruchomości nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie podlega opodatkowaniu.

W związku z faktem, że nabycie poprzez darowiznę przedmiotowego gruntu przez Miasto - miasta na prawach powiatu było nieodpłatną dostawą towarów i podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, to należy stwierdzić, że czynność planowanej darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 ww. ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazywanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części. Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) - w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast stosownie do treści art. 890 § 1 ww. Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Powyższy wymóg koresponduje z treścią art. 158 ww. ustawy, w myśl którego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w tytule XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Wobec powyższego należy uznać, iż dokonując darowizn nieruchomości Miasto działa jako podatnik podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Miasto... - miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i w swojej działalności stosuje przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Wnioskodawca zamierza przekazać nieodpłatnie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej niezabudowaną nieruchomość położoną..., oznaczoną w obrębie nr... jako działka nr...o pow. 1,0252 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta... działka nr.... wchodzi w skład terenu przeznaczonego pod składy, magazyny (E2.SP-23). Miasto... stało się właścicielem działki nr... na podstawie aktu notarialnego darowizny Rep. A Nr.. z dnia 6 sierpnia 2013 r. przez Skarb Państwa działek nr.... W dniu 14 listopada 2013 r. mocą decyzji o połączeniu działek w miejsce działek nr:. o łącznej pow. 1,0252 ha wpisano działkę nr... o pow. 1,0252 ha. Skarb Państwa był właścicielem przedmiotowych działek od roku 1954, 1987, 1989.

Darowizna z dnia 6 sierpnia 2013 r. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ z nabyciem przez Skarb Państwa nie wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Treść powołanych wyżej regulacji prawnych wskazuje, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe oznacza, że przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika w formie darowizny uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów, jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Skutkiem powyższego darowizna nastąpi w ramach działalności gospodarczej - o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - a sama Gmina wystąpi w roli podatnika podatku VAT. Jednakże czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie spełnia przesłanek do uznania jej za dostawę towaru, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, ze względu na fakt, iż Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu przedmiotowych gruntów. Odnosząc zatem przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że darowizna przedmiotowej nieruchomości dokonywana przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż darowizna nieruchomości gruntowej nr..., nie będzie podlegała opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl