IPTPP1/443-1040/11-2/IG - Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-1040/11-2/IG Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 15 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Powiat w zakresie swojej działalności wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Do zadań tych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), należą m.in. zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zadania z zakresu dróg publicznych (powiatowych) realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg który jest jednostką budżetową Powiatu, a jednocześnie dysponentem części budżetu Powiatu odpowiedzialnym za drogi publiczne. Powiatowy Zarząd Dróg posiada odrębną od Powiatu i Starostwa podmiotowość podatkową oraz odrębny od Powiatu NIP, jest podatnikiem korzystającym z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT.

W latach 2009-2010 Powiat realizował projekt pod nazwą "...". Projekt ten został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Inwestycja polegała na gruntownej modernizacji szeregu dróg powiatowych w obrębie całego pasa drogowego. Wymianie podlegała podbudowa dróg, nawierzchnie, chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, oznakowanie pionowe i poziome. Faktury VAT za dostarczone towary i wykonane w związku z realizacją opisanego projektu usługi wystawiane były na Powiatowy Zarząd Dróg z użyciem NIP tego Zarządu.

W okresie realizacji inwestycji Powiat nie miał nadanego NIP. NIP miało nadane Starostwo Powiatowe i było czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tych też względów we wniosku Powiatu o dofinansowanie opisanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 wskazany został NIP Starostwa Powiatowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że we wniosku o dofinansowanie Powiatowy Zarząd Dróg został jednoznacznie wskazany jako podmiot, na który wystawiane będą faktury dotyczące realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych na Powiatowy Zarząd Dróg a związanych z realizacją opisanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W art. 86 ust. 2 ustawy o VAT określono, jakie kwoty stanowią podatek naliczony, wskazując m.in. w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązującego w 2009 r., oraz § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującego w 2010 r., zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych na Powiatowy Zarząd Dróg, a związanych z realizacją opisanego projektu. Powiat nie dysponował bowiem fakturą VAT, w której to Powiat wskazany byłby jako nabywca towaru bądź usługi (fakturą taką dysponował Powiatowy Zarząd Dróg), a ponadto, gdyby nawet taką fakturą dysponował, to realizacja opisanego projektu służyła czynnościom związanym z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a więc czynnościom zwolnionym z podatku, co wyklucza prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn. "...". Wnioskodawca wskazał, że wszystkie faktury VAT związane z realizacją projektu były wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg, będący odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie był Wnioskodawca, lecz Powiatowy Zarząd Dróg.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in.: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją projektu, albowiem to nie Wnioskodawca był nabywcą towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu były wystawiane na inny podmiot, tj. Powiatowy Zarząd Dróg.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "...", ponieważ nie był nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Powyższe odnosi się do oceny, kto - Powiat czy Starostwo - powinien być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT i rozliczać ten podatek z Urzędem Skarbowym. Nadto tut. Organ nie dokonał również oceny stanu sprawy w sytuacji gdyby Wnioskodawca dysponował fakturą, na której wskazany byłby jako nabywca towaru bądź usługi.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Powiatowego Zarządu Dróg, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo - prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl