IPTPB3/4230-6/11-2/MF - Obowiązek wnoszenia opłat za udostępnianie przez organy podatkowe informacji komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 września 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/4230-6/11-2/MF Obowiązek wnoszenia opłat za udostępnianie przez organy podatkowe informacji komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komornika Sądowego, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2011 r. (data wpływu 24 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie wnoszenia opłat za udostępnianie przez organy podatkowe informacji komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym #61485; jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2011 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął wniosek Komornika Sądowego o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie wnoszenia opłat za udostępnianie przez organy podatkowe informacji.

Pismem z dnia 30 czerwca 2011 r., nr ILPP2/443-984/11-2/EN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) przekazał wniosek zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie z § 2 i § 5a ww. rozporządzenia Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest upoważniony do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnych, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim. W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 kwietnia 2011 r. jest więc Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

W dniu 4 lipca 2011 r. wniosek wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie prowadzonych ewidencji podatników i płatników POLTAX oraz ewidencji Czynności Majątkowe, ustalił, że osoba, której dotyczyło zapytanie Komornika, dokonane na podstawie art. 299 § 3 ust. 8 i art. 299 § 4 ust. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie figuruje w rejestrze podatników prowadzonym przez Urząd.

Za informację o tych ustaleniach organ podatkowy obciążył Komornika opłatą 45 zł na podstawie art. 299 § 6 ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy zapytanie Komornika Sądowego nie figuruje w rejestrach i ewidencjach Urzędu Skarbowego, do którego skierowano zapytanie i Urząd ten nie dysponuje żadnymi informacjami na temat tej osoby, zasadne jest pobranie od Komornika składającego zapytanie opłaty za udzielenie informacji o braku informacji o osobie, której zapytanie dotyczy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w bazach, z których korzystał organ podatkowy znajdują się inne informacje podatkowe w rozumieniu art. 305a ustawy - Ordynacja podatkowa.

Sprawa podatkowa, zdaniem Wnioskodawcy, powinna być rozumiana jako indywidualna sprawa podatnika (por. art. 14k, art. 14m, art. 126, art. 135 ww. ustawy). Wnioskodawca uważa, iż opłata może zostać pobrana jedynie za informacje z akt spraw podatkowych, których w niniejszym przypadku organ podatkowy nie prowadzi dla osoby, której dotyczyło zapytanie. Brak akt spraw podatkowych powoduje, że organ podatkowy nie udostępnia Komornikowi informacji podlegających opłacie i w konsekwencji - bezzasadnie obciąża Komornika opłatą.

Uzyskanie interpretacji służyć ma do wykazania organowi podatkowemu bezzasadności obciążenia Komornika opłatą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dokonania zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku, a przepis art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 299 § 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), organy podatkowe udostępniają komornikom sądowym informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 tej ustawy, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Zgodnie z art. 299 § 4 ww. ustawy, organ podatkowy może udostępnić informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników, organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postepowaniem egzekucyjnym.

Stosownie natomiast do art. 299 § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa, komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 2, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Treść tego przepisu wskazuje, że opłata nie jest pobierana, jeśli takie zwolnienie będą przewidywały odrębne przepisy.

Przepisem zwalniającym wniosek od opłaty jest np. art. 2 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o których mowa w ust. 5, udzielane są nieodpłatnie.

Wysokość opłaty, tryb pobierania oraz sposób jej uiszczania reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. Nr 237, poz. 1664), wydane na podstawie art. 299 § 7 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do § 1 ww. rozporządzenia, wysokość uiszczanej przez komorników sądowych opłaty za udostępnienie informacji, o której mowa w art. 299 § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "opłatą", wynosi:

1.

45 zł - za udostępnienie informacji w formie pisemnej;

2.

35 zł - za udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna - pod warunkiem, że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna.

Należy wskazać, że z przepisu art. 299 § 6 ustawy Ordynacji podatkowej wynika, iż opłata jest pobierana za udostępnienie informacji. Oznacza to, że odpłatnie będą udostępniane zarówno informacje pozytywne jak i negatywne. Dodać należy, iż pod pojęciem informacji pozytywnej rozumie się informację zawierającą w pełnym zakresie dane żądane przez komornika lub w części, gdy organ podatkowy nie dysponuje wszystkimi żądanymi danymi. Z kolei negatywną będzie informacja, w której właściwy organ podatkowy wskazuje, że nie dysponuje danymi wnioskowanymi przez komornika.

Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym - wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy - organ podatkowy jest obowiązany na podstawie art. 299 § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz przepisów ww. rozporządzenia do pobrania opłaty za udostępnienie informacji, o której mowa w art. 299 § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl