IPTPB3/423-337/14-6/KC - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB3/423-337/14-6/KC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-337/14-6/KC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zapłaty przez spółkę komandytowo-akcyjną zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony wniosek za pomocą platformy ePUAP o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/423-337/14-2/k.c. na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 grudnia 2014 r., następnie w dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka", "SKA"). Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 września 2013 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu Spółki (dalej także: "Statut"), rokiem obrotowym Spółki był okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Pierwszy rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. zakończył się 31 października 2013 r. Przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego, w dniu 10 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, mocą której dokonało zmiany roku obrotowego. Zgodnie z uchwałą i z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 41 ust. 1 Statutu Spółki): "1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 (pierwszego) października do 30 (trzydziestego) września kolejnego roku". Zmiana roku obrotowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 4 listopada 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało po 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w Statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS po 12 grudnia 2013 r. Według wiedzy Wnioskodawcy, w 2013 r. komplementariuszami i akcjonariuszami Wnioskodawcy nie były osoby fizyczne, lecz osoby prawne. Akcje w Spółce posiadała osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), która objęła je pierwotnie w procesie zawiązywania Spółki. Wiedzę tę Spółka opiera na tym, że nie zgłosił się do niej do końca 2013 r. nowy akcjonariusz, tj. nabywca akcji, który by je nabył od pierwszego akcjonariusza, który w 2013 r. objął i opłacił akcje serii "A" w procesie zawiązywania Spółki. Wnioskodawca dodaje, że akcje w Spółce (jak w każdej spółce komandytowo-akcyjnej), podlegają swobodnemu obrotowi i ani nowy, ani dotychczasowy akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszać Wnioskodawcy faktu zbycia i nabycia akcji, ani też fakt ten nie podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W każdym zatem momencie może dojść do zbycia akcji przez akcjonariuszy na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Komplementariuszem Spółki w 2013 r. ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym była osoba prawna #8722; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie akcje serii "A" w Spółce są akcjami na okaziciela. Statut Spółki nie może ograniczać rozporządzania akcjami na okaziciela (art. 337 § 2 ustawy z dnia 15 września 2009 r. - Kodeks spółek handlowych #8722; Dz. U. z 2013 r. Nr 103; dalej "k.s.h."). Wobec spółki za akcjonariusza uważany jest posiadacz akcji na okaziciela. Spółka nie prowadzi księgi akcyjnej, gdyż księgę tą prowadzi się tylko dla akcji imiennych.

Według wiedzy Wnioskodawcy na moment składania wniosku o wydanie interpretacji w konkretnym dniu i miesiącu 2014 r. akcje w Spółce posiada osoba prawna. Komplementariuszem ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym jest osoba prawna. Wiedzę tę Spółka opiera na tym, że nie zgłosił się do Niej dotychczas nowy akcjonariusz, tj. nabywca akcji, który by je nabył od akcjonariusza, który w 2013 r. objął i opłacił akcje serii "A" w procesie zawiązywania Spółki. Spółka nie kontroluje zatem obrotu akcjami, a w przyszłości, w każdym dniu obecnie trwającego roku obrotowego Spółki, może dojść do nabycia akcji przez nowych akcjonariuszy, w tym część lub wszystkie akcje mogą stać się własnością osób fizycznych, jak również po takiej zmianie akcjonariuszy, akcje mogą być wielokrotnie przedmiotem dalszego obrotu i ich właścicielem mogą być z powrotem wyłącznie inne osoby prawne. W przyszłości może także dojść do przekształcenia akcjonariusza Spółki, będącego osobą prawną, w taki sposób że na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych stanie się on spółką osobową. W wyniku tego, akcjonariuszem Spółki może zostać spółka osobowa. Spółka o wielu zdarzeniach związanych ze zmianą akcjonariuszy, jak i zmianą formy prawnej akcjonariuszy może przez wiele lat się nie dowiedzieć, jeśli dany nowy akcjonariusz (nowy, tj. ten który nabył akcje od pierwszego akcjonariusza) przez kilka lat nie będzie chciał głosować na walnych zgromadzeniach, a co za tym idzie nie złoży do Spółki wniosku o wpis w księdze akcyjnej o przeniesieniu akcji lub nie złoży w Spółce dokumentu akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia spółki niepublicznej. Tenże nowy akcjonariusz może przenosić akcje na kolejne osoby i w ten sposób tenże akcjonariusz nigdy nie weźmie udziału w walnym zgromadzeniu i nigdy nie otrzyma dywidendy. Spółka będzie miała wiedzę jedynie na podstawie ostatniego wpisu w księdze akcyjnej, kto historycznie był ostatnim właścicielem akcji nie mając nigdy pewności, że dana osoba nadal jest właścicielem tych akcji, a w przypadku akcji na okaziciela Spółka będzie miała pełną i potwierdzoną wiedzę jedynie o osobie, która te akcje pierwotnie opłaciła i objęła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.

2. Czy obecnym rokiem obrotowym SKA jest okres od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r., co oznacza, że od 1 października 2015 r. SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego.

3. Czy Wnioskodawca, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji, ma obowiązek płacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczki, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osobn prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki.

4. Czy w razie nabycia, w trakcie obecnie trwającego roku obrotowego SKA, akcji przez osoby fizyczne lub przekształcenia obecnego akcjonariusza #8722; osoby prawnej #8722; w spółkę osobową, Wnioskodawca po wystąpieniu tych zdarzeń nie będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 3, natomiast w pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji, w związku z faktem, że obecnie trwający rok obrotowy Spółki obejmuje okres od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r., nie ma On obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki. Stanowisko takie Wnioskodawca zajął na podstawie dokonania interpretacji przepisu art. 4 ust. 1 i 2, art. 11 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej: także: "Nowelizacja") oraz przepisu art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Przepis art. 4 ust. 1 Nowelizacji stanowi: "przepisy ustaw wymienionych w art. I i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.". Zatem w świetle cytowanej regulacji, Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym dniu roku obrotowego tej Spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm., dalej: "Ustawa o Rachunkowości"), przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy". Pierwotnie przyjęty w Statucie rok obrotowy Spółki miał trwać od dnia 1 listopada danego roku do dnia 31 października roku następnego. Z uwagi na fakt, że Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz rozpoczęła działalność w dniu 24 września 2013 r., Jej pierwszy rok obrotowy trwał od tego momentu do dnia 31 października 2013 r. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem Ustawy o Rachunkowości, Spółka miała możliwość dokonania zmiany swojego roku obrotowego poprzez dokonanie zmiany Statutu.

W dniu 10 października 2013 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniono pierwotny rok obrotowy trwający od 1 listopada do 31 października na rok obrotowy zaczynający się 1 października, a kończący się 30 września. Zmiana roku obrotowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 4 listopada 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, do Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji, przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.

Po pierwsze, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji, czyli spółką która "powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.". Spółka została bowiem zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 30 października 2013 r. Przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji wszedł natomiast w życie, zgodnie z przepisem art. 11 Nowelizacji, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Nowelizacji. Nowelizacja została natomiast ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2013 r., zatem przepis art. 4 ust. 2 wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r. Z uwagi na fakt, że Spółka powstała przed dniem 12 grudnia 2013 r. nie ma do niej zastosowania przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji.

Po drugie, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 Nowelizacji, czyli spółką, która "dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu". Spółka SKA dokonała bowiem skutecznej zmiany roku obrotowego przed dniem 12 grudnia 2013 r., czyli przed dniem wejścia w życie wskazanego przepisu.

W ocenie Spółki, do skutecznej zmiany roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej niezbędne jest:

1.

podjęcie przez walnę zgromadzenie uchwały o zmianie statutu spółki komandytowo-akcyjnej,

2.

rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej - stosownie do brzmienia przepisu art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., należy bowiem uznać, że wpis zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter konstytutywny.

Skoro zatem, uchwała o zmianie roku obrotowego Spółki została podjęta w dniu 31 października 2013 r., a zmiana Statutu w tym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 12 grudnia 2013 r., tj. w dniu 4 listopada 2013 r., to rok obrotowy Spółki został prawidłowo przyjęty i zarejestrowany w KRS przed rozpoczęciem obowiązywania Nowelizacji. W związku z dopełnieniem wszystkich ustawowych obowiązków Spółka dokonała skutecznej zmiany roku obrotowego przed wejściem w życie Nowelizacji i w związku z tym, obecnie trwający rok obrotowy Spółki obejmuje okres od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r. Pierwszym rokiem Spółki rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r. będzie zatem rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2015 r., który będzie trwał do końca przyjętego przez Spółkę roku obrotowego.

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi: "Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące".

Przepis art. 25 ust. 1a ww. ustawy nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Z uwagi na fakt, że w związku z brzmieniem przepisu art. 4 Nowelizacji, Spółka nie miała obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. i ich otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 r., obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zostanie zatem zmieniony z uwagi na wejście w życie przepisów Nowelizacji i będzie trwał od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r. Regulacje wprowadzone przez Nowelizację będą miały zastosowanie do Spółki w Jej kolejnym roku obrotowym, rozpoczynającym się dnia 1 października 2015 r. Tym samym w okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Tutejszy Organ zauważa ponadto, że w treści opisu stanu faktycznego Wnioskodawca błędnie wskazał datę i publikację ustawy - Kodeks spółek handlowych, tj. ustawa z dnia 15 września 2009 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 103), a winno być ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.)

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl