IPTPB3/423-335/11-3/GG - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskiwanych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-335/11-3/GG Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskiwanych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2012 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka powołała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; NIP Zakład jest wpisany do rejestru podmiotów medycznych. Jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i mienia utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia (kontrakt) i opłat pacjentów. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności jest odrębne od siedziby spółki założycielskiej. Zakład posiada odrębne organy zarządzania w zakresie medycznym. Zakład prowadzi odrębne księgi rachunkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zakład opieki zdrowotnej korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji kiedy dochody będą przeznaczone na działalność ochrony zdrowia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody ZOZ są zwolnione, gdyż zakład opieki zdrowotnej jest odrębną od spółki jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy i w zakresie w jakim przeznaczy dochody na działalność ochrony zdrowia dochody są wolne do podatku dochodowego od osób prawnych. Słuszność stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają wyroki sądów administracyjnych: NSA II FSK 978/07; I SA/ŁD 1150/09; I SA/PO 218/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), definiuje zakład opieki zdrowotnej jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (art. 1 ust. 1 tej ustawy).

Na podstawie art. 2 ust. 2 ww. ustawy, zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej.

Zgodnie z art. 35b ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą wpisania do rejestru samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną.

Przyznane przez ustawodawcę wyodrębnienie dotyczy wyłącznie organizacji zakładu opieki zdrowotnej, a nie wyodrębnienia prawnego, które przesądza o jego samodzielności.

Ustawa ta nie daje natomiast przymiotu osobowości prawnej niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, tym samym niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie jest niezależną od osoby założyciela (osoby prawnej, osoby fizycznej lub spółki tych osób) jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która mogłaby samodzielnie funkcjonować w obrocie prawnym.

Wszelkie zdarzenia prawne związane z funkcjonowaniem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wywoływać będą skutki prawne wobec osoby prawnej, która ten zakład utworzyła.

Powyższe oznacza, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w myśl którego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Natomiast art. 17 ust. 1c pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach.

Aby Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej mógł skorzystać z tego zwolnienia winien spełnić łącznie przesłanki:

* nie może być podmiotem, o którym mowa w art. 17 ust. 1c tej ustawy,

* musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) wymienioną w tym przepisie,

* dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Wnioskodawca powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który jest wpisany do rejestru podmiotów medycznych. Jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i mienia utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia (kontrakt) i opłat pacjentów. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności jest odrębne od siedziby spółki założycielskiej. Zakład posiada odrębne organy zarządzania w zakresie medycznym. Zakład prowadzi odrębne księgi rachunkowe.

Natomiast, jak wskazuje Wnioskodawca, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie posiada osobowości prawnej.

Odnosząc analizowane wyżej przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego założycielem jest Spółka kapitałowa, jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie formą działalności Spółki, która go utworzyła. Wszystkie wymienione wyżej uprawnienia przysługują jedynie posiadającym osobowość prawną samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

W kontekście powyższego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powołany przez Wnioskodawcę, jako podmiot niebędący podatnikiem podatku dochodowego, w rozumieniu art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest Wnioskodawca (Założyciel), który z uwagi na treść art. 17 ust. 1c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem Organu tezy wydanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Przy zaistniałych podobieństwach stanu faktycznego oraz rozważań prawnych organ podatkowy uważa, iż w badanej sprawie należy jednak uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl