Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB3/423-258/11-4/KJ
Określenia momentu powstania przychodu w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z refakturowaniem usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011 r. (data wpływu 7 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2012 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu związanego z refakturowanymi usługami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), pismem z dnia 30 grudnia 2011 r., nr IPTPP1/443-859/11-2/MW, IPTPB3/423-258/11-2/KJ, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

W odpowiedzi na ww. wezwanie (doręczone w dniu 2 stycznia 2012 r.) wpłynęło w dniu 9 stycznia 2012 r. uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zaistniałego stanu faktycznego:

Wnioskodawca (dalej: również "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy własnych zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na wynajem oraz zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie wspólnot mieszkaniowych.

Spółka otrzymała w dniu 25 lipca 2011 r. fakturę zakupową wystawioną w dniu 25 lipca 2011 r. z datą sprzedaży 25 lipca 2011 r. za malowanie barierek balkonowych w budynku mieszkalnym, którym zarządza na podstawie zawartej umowy ze wspólnotą mieszkaniową. Usługa została wykonana w dniu 25 lipca 2011 r., czego potwierdzeniem jest podpisany protokół odbioru robót.

Do wyżej wymienionej usługi sprzedawca zastosował 8% stawkę podatku VAT oraz podał symbol PKOB 11.

Na podstawie wyżej wymienionej faktury zakupowej Spółka wystawiła refakturę na dewelopera, który zobowiązał się do ponoszenia kosztów usuwanych usterek poprzez zawarcie umowy serwisowej.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług serwisu reklamacyjnego dla Zlecającego, tj. dewelopera wynikającego ze zobowiązań Zlecającego w stosunku do klientów z tytułu zawartych umów, na podstawie których Zlecający dokonał sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w inwestycjach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Świadczenia Wykonawcy, tj. Wnioskodawcy, wynikające z umowy serwisowej obejmują następujące usługi:

* ustalenia zakresu zgłoszenia reklamacyjnego poprzez ustalenie, jakie usterki zostały zgłoszone i ustalenie ich lokalizacji, daty powstania i przyczyn powstania usterek;

* sporządzenie opisu usterki wraz z dokumentacją fotograficzną;

* określenie samodzielnie lub zlecenie określenia kosztów naprawy w drodze zebrania ofert wykonawców zewnętrznych w przypadku kosztu przekraczającego 5.000 zł;

* usuwanie usterek samodzielnie lub zlecenie wykonania usterek przez wykonawców zewnętrznych, w granicach kosztów zatwierdzonych przez Zarząd Zlecającego;

* odbiór prac naprawczych, o ile prace te były wykonane przez wykonawców zewnętrznych;

* doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach związanych z reklamacjami;

* dostęp do informacji klientów Zlecającego w zakresie zgłaszania usterek telefonicznie i ustalania szczegółów dotyczących rozpoznawania reklamacji i usuwania;

* prowadzenie bieżącego raportowania na żądanie Zarządu Zlecającego, stanu postępowania reklamacyjnego;

* sporządzanie karty reklamacji i prowadzenie rejestru reklamacji.

Zgodnie z zapisami w umowie z tytułu wykonywania wyżej wymienionych świadczeń Wykonawca otrzymuje od Zlecającego miesięczne wynagrodzenie, natomiast koszty usuwania usterek, w wysokości kosztów zaaprobowanych przed przystąpieniem do usuwania usterek pokrywa Zlecający.

Refaktura została wystawiona w dniu 1 sierpnia 2011 r., natomiast jako datę sprzedaży przyjęto dzień wykonania usługi, tj. 25 lipca 2011 r., stosując 8% stawkę podatku VAT.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu wystawionej refaktury za malowanie barierek balkonowych w budynku mieszkalnym powstał 30 dnia od dnia wykonania usługi, tj. w dniu 24 sierpnia 2011 r., ponieważ do tego dnia Spółka nie otrzymała zapłaty. Zatem, podatek należny został wykazany w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2011 r.

Przychód podatkowy z tytułu wystawionej refaktury Spółka wykazała w dniu 25 lipca 2011 r., tj. w dniu wykonania usługi. Za datę wykonania usługi Spółka przyjęła dzień podpisania protokołu odbioru robót.

W uzupełnieniu wniosku Spółka podała, że faktura z dnia 25 lipca 2011 r., w której wykonana była usługa malowania barierek balkonowych została wystawiona na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy prawidłowo Spółka wystawiła refakturę podając jako datę sprzedaży datę wykonania usługi, tj. 25 lipca 2011 r. wynikającą z podpisanego protokołu odbioru robót, na podstawie którego została wystawiona faktura zakupowa otrzymana przez Wnioskodawcę.

2.

Czy prawidłowo został ustalony obowiązek podatkowy z tytułu wystawionej refaktury.

3.

Czy Spółka postąpiła prawidłowo wystawiając refakturę w dniu 1 sierpnia 2011 r.

4.

Czy prawidłowo został określony moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu wykonania usługi.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4.

Wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka prawidłowo określiła moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w dniu wykonania usługi, tj. 25 lipca 2011 r. Potwierdzeniem wykonanej usługi jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25 lipca 2011 r. W przypadku robót budowlanych, za datę wykonania lub częściowego wykonania usługi przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za dzień powstania przychodu z tytułu świadczonych usług uważa się dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Aby zatem we właściwym momencie wykazać przychód z tytułu usługi budowlanej należy ustalić, kiedy usługa została wykonana.

W tym przypadku usługa została wykonana w dniu 25 lipca 2011 r., czego potwierdzeniem jest podpisany protokół odbioru wykonanej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Refakturowanie należy do czynności, które nie zostały zdefiniowane w prawie podatkowym. Jednak przyjęta praktyka, jak i orzecznictwo dopuszczają sytuację, w której koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. refaktur. Refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Celem refakturowania jest przeniesienie wyłożonych kosztów przez podmiot refakturujący, na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo, że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy. Refakturowanie usług nastąpić może pod tymi jednak warunkami, że strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie jest jedynie sprzedażą uboczną służącą realizacji zawartej umowy, odbiorca faktury jest równocześnie odbiorcą refakturowanych usług oraz pomiędzy odbiorcą, a wystawcą refaktury istnieje umowa, z której wynika, że taka usługa jest przedmiotem świadczenia i odrębnego fakturowania. Przyjęty sposób rozliczenia powinien wynikać z zawartej umowy.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychody podatników z tytułu należności wynikającej z wystawionej refaktury powinny być rozpatrywane na podstawie odpowiednich przepisów określających datę powstania przychodów należnych.

Właściwym przepisem w odniesieniu do daty powstania przychodów należnych z tytułu wystawianych refaktur jest art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

W przypadku refakturowania mamy do czynienia z wykonaniem przez refakturującego usługi innej, niż usługa, której refakturowanie dotyczy. Z uwagi, iż podmiot refakturujący jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu opłat pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługi, a rzeczywistym ich odbiorcą, przychód należny z tytułu refakturowania usług powinien być wykazany w dacie wystawienia refaktury.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl