Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 lipca 2013 r.
Obowiązek inkubatora przedsiębiorczości, będącego jednostką budżetową powiatu, do złożenia zeznania CIT-8.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB3/423-157/13-2/MF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Inkubatora Przedsiębiorczości, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r. (data wpływu 25 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 przez jednostkę budżetową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 przez jednostkę budżetową korzystającą ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną Powiatu powołaną przez Radę Powiatu Uchwałą z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu K. pod nazwą "...." oraz nadania jej statutu.

W treści uchwały zawarto postanowienie, iż Inkubator Przedsiębiorczości będzie prowadzony w formie organizacyjno - prawnej jednostki budżetowej.

Wyżej wymieniona forma prawna została opisana w art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym art. 11 ww. ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjno - prawne nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Takie postanowienie zostało również zawarte w statucie Inkubatora Przedsiębiorczości (Rozdział II, § 4 Statutu).

Przedmiotem działania Inkubatora Przedsiębiorczości jest świadczenie usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:

1.

wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości,

2.

pomoc doradcza przy podejmowaniu działalności gospodarczej, w tym m.in. przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne,

3.

promocję miasta i regionu poprzez działania pro przedsiębiorcze,

4.

wynajem powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą,

5.

zapewnienie pomocy księgowej i prawnej (na zasadach, w zakresie i w dziedzinach ustalonych przez Dyrektora Inkubatora, na zasadach określonych w regulaminie),

6.

współpraca z organizacjami i instytucjami z terenu całej Polski,

7.

pomoc w założeniu własnej firmy dla absolwentów szkół wyższych oraz szkół średnich i zawodowych z terenu miasta, chcących prowadzić swoją działalność w Inkubatorze,

8.

promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

9.

promocję Inkubatora i firm w nim działających,

10.

pozostałą pomoc doradczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostki budżetowe są podmiotowo zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego, jak również nie ciążą na nich obowiązki wynikające z art. 27 powołanej ustawy, związane z obowiązkiem składania zeznania podatkowego CIT-8.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Inkubator Przedsiębiorczości, jako jednostka budżetowa, ma obowiązek składania zeznania CIT-8.

Zdaniem Wnioskodawcy, Inkubator Przedsiębiorczości został powołany w formie organizacyjno - prawnej jednostki budżetowej. Pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu a dochody odprowadza na wyodrębniony rachunek dochodów Powiatu. A co za tym idzie jest zwolniony podmiotowo z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, nie ciążą na Nim również obowiązki wynikające z art. 27 powołanej ustawy, związane z obowiązkiem składania zeznania podatkowego o wysokości dochodu/poniesionej straty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, na drukach CIT-8.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zatem, osiągnięcie dochodów przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, co do zasady skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego i obowiązkiem zapłaty podatku. Jednocześnie, ustawodawca przewidział szereg wyjątków od powyższej reguły, m.in. wprowadzając zwolnienia podmiotowe od podatku.

W art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zawarty katalog zwolnień podmiotowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zwalnia się od podatku jednostki budżetowe. Objęcie tej grupy podatników zwolnieniem podmiotowym jest związane z charakterem prawnym i zasadami gospodarki finansowej tych jednostek.

Jednostkami budżetowymi są zgodnie art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym jednostki budżetowej".

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Wobec powyższego, jednostki budżetowe - jako podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - są zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnienie to obejmuje wszelkie rodzaje dochodów tej kategorii podatników.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną Powiatu powołaną przez Radę Powiatu Uchwałą Nr.. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu K. pod nazwą "...." oraz nadania jej statutu. W treści uchwały zawarto postanowienie, iż K. Inkubator Przedsiębiorczości będzie prowadzony w formie organizacyjno - prawnej jednostki budżetowej. Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjno - prawne nie posiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Takie postanowienie zostało również zawarte w statucie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przedmiotem działania Inkubatora Przedsiębiorczości jest świadczenie usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Odnosząc wyżej powołane uwarunkowania prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż Inkubator Przedsiębiorczości posiadający status jednostki budżetowej, zwolniony jest podmiotowo z podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek składania zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8, wynikający z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na zawarte w tym przepisie wyłączenie jego stosowania w odniesieniu do podmiotu zwolnionego od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl