IPTPB2/4511-395/15-6/PK - Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 listopada 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/4511-395/15-6/PK Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) i pismem z dnia 25 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w działkach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w działkach.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 23 września 2015 r., Nr IPTPB2/4511-395/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 24 września 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 29 września 2015 r.), zaś w dniu 5 października 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 2 października 2015 r.).

Z uwagi na to, że złożony wniosek i jego uzupełnienie nie spełniało wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 16 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-395/15-4/PK, ponownie wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie wysłano w dniu 16 października 2015 r., (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 20 października 2015 r.). Pismem z dnia 25 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek (data nadania 26 października 2015 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni nabyła na mocy masy spadkowej nieruchomość wraz z bratem X oraz siostrą po zmarłym bracie Y (19 lutego 1996 r.). W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała postanowienie sądowe, gdzie Sąd stwierdził, że Wnioskodawczyni nabyła spadek w udziale 1/3. Wnioskodawczyni zapłaciła podatek od spadków i darowizn. W lipcu 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z bratem X sprzedała swoją część Z. i A. B. Wnioskodawczyni wskazuje, że notariusz poinstruował Ją, aby wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jednocześnie Wnioskodawczyni dzwoniła do Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie otrzymała informację, że nabyła prawo własności w 1996 r., co potwierdza, że okres 5 lat od momentu nabycia własności do momentu sprzedaży został zachowany, dlatego podatek dochodowy od sprzedaży w tym przypadku nie występuje.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 października 2015 r. Wnioskodawczyni dodała, że:

1. Y zmarł w dniu 19 lutego 1996 r.;

2.

w grudniu 2013 r. odbyła się rozprawa sądowa o nabyciu spadku po zmarłym bracie Y. Wnioskodawczyni wraz z siostrą oraz bratem X nabyła po zmarłym bracie spadek;

3.

dział spadku został przeprowadzony w lipcu 2015 r., a udział Wnioskodawczyni nie zwiększył się w stosunku do udziału nabytego spadku;

4.

spadek jest położony w gminie... przy ulicy..., a w skład nabytego spadku wchodzi:

* budynek mieszkalny o powierzchni 40 m2,

* nieruchomości gruntowe o powierzchni 2229 m2,

* budynek gospodarczy (obora) o powierzchni 16 m2,

* budynek gospodarczy (szopa drewniana) o powierzchni 7 m2,

5. Y był wyłącznym właścicielem nieruchomości;

6. Wnioskodawczyni po nabyciu spadku posiadała 1/3 udziału, zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 19 grudnia 2013 r.;

7. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 października 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że zmarły Y był właścicielem trzech działek: nr 269/25 o powierzchni 490 m2, nr 223/23 o powierzchni 605 m2 oraz nr 225/24 o powierzchni 1134 m2. Całkowita powierzchnia wszystkich trzech działek wynosiła 2229 m2 i zapisane były w księdze wieczystej o nr.... Działka nr 223/23 zawierała nieruchomości budowlane.

W dniu 19 grudnia 2013 r. w sądzie w... odbyła się rozprawa sądowa, gdzie w postanowieniu sądowym stwierdzono nabycie spadku przez X, Wnioskodawczynię oraz siostrę Wnioskodawczyni. Wszystkie wyżej wymienione osoby są rodzeństwem zmarłego Y. Postanowienie sądowe uprawomocniło się w dniu 10 stycznia 2014 r. Część działek (nr 269/25 oraz nr 225/24) zostało przeznaczonych do sprzedaży, jednak musiały zostać ustalone nowe granice aby móc wypełnić decyzję sądu o przydziale po 1/3 udziału każdego spadkobiercy. Kupcem był sąsiad bezpośrednio graniczący z działkami nr 269/25, nr 223/23 oraz nr 225/24. W procesie ustalania nowych granic powstały nowe numery działek oraz dwie dodatkowe działki, które powiększały powierzchnię działki o nr 223/23, tj.:

* działka nr 223/23 o powierzchni 605 m2 (zwiększyła swoją powierzchnię przez działki nr 401/24 oraz nr 403/25);

* działka nr 401/24 o powierzchni 125 m2;

* działka nr 403/25 o powierzchni 207 m2;

* działka nr 400/24 o powierzchni 1020 m2;

* działka nr 402/25 o powierzchni 302 m2.

W związku z nowym podziałem okazało się, że powierzchnia całkowita wyniosła 2259 m2, a nie 2229 m2.

W dniu 16 czerwca 2015 r. został przeprowadzony dział spadku, gdzie działki nr 223/23, nr 401/24 oraz działka nr 403/25 pozostały w księdze wieczystej o nr... i jedynym jej właścicielem pozostała siostra Wnioskodawczyni. Całkowita powierzchnia, jaka pozostała w KW... to 937 m2. Działki nr 402/25 oraz nr 400/24 o łącznej powierzchni całkowitej 1322 m2 zostały odłączone z księgi wieczystej nr... i zapisane w nowej księdze wieczystej nr 6536. Współwłaścicielami wyżej wymienionych działek pozostali Wnioskodawczyni oraz X.

W dniu 2 lipca 2015 r. została przeprowadzona notarialna sprzedaż między Wnioskodawczynią, X a Z. i A. B. działek nr 402/25 oraz nr 400/24. Siostra Wnioskodawczyni nie brała udziału w sprzedaży swojej części działek.

Działka nr 402/25 miała powierzchnię 302 m2 a działka nr 400/24 miała powierzchnię 1020 m2. Działki te wchodziły w skład spadku po zmarłym Y i początkowo działka nr 400/24 miała nr 225/24 a działka nr 402/25 miała nr 269/25. Działki nr 400/24 oraz nr 402/25 stanowiły tylko część nieruchomości gruntowej o powierzchni 2259 m2.

Dział spadku został przeprowadzony notarialnie w Kancelarii Notarialnej... na podstawie umowy o dział spadku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 października 2015 r.):

Czy Wnioskodawczyni wraz ze swoim bratem (brat również złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od dodatkowego dochodu otrzymanego ze sprzedaży działek nr 400/24 oraz nr 402/25.

Zdaniem Wnioskodawczyni (sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego, ponieważ zbycie nastąpiło po upływie 5 lat od momentu nabycia własności przez Wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni nabyła prawo własności z chwilą śmierci swojego brata Y 19 lutego 1996 r. Swoje stanowisko podtrzymuje w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie stanowi przychodu odpłatne zbycie nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości i ww. praw, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym - jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat - sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Tym samym, w przypadku odpłatnego zbycia udziału w działkach nr 400/24 i nr 402/25 istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniach opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła wraz z bratem oraz siostrą nieruchomość wchodzącą w skład spadku po bracie zmarłym w dniu 19 lutego 1996 r. Wnioskodawczyni po nabyciu spadku posiadała udział 1/3, zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 19 grudnia 2013 r. Zmarły brat był wyłącznym właścicielem trzech działek: nr 269/25 o powierzchni 490 m2, nr 223/23 o powierzchni 605 m2 oraz nr 225/24 o powierzchni 1134 m2, których całkowita powierzchnia wynosiła 2229 m2. Nieruchomość ta była objęta księgą wieczystą o numerze.... Działka nr 223/23 zawierała nieruchomości budowlane. W skład nabytego spadku wchodziły: budynek mieszkalny o powierzchni 40 m2, nieruchomości gruntowe o powierzchni 2229 m2, budynek gospodarczy (obora) o powierzchni 16 m2, budynek gospodarczy (szopa drewniana) o powierzchni 7 m2. Część działek (nr 269/25 oraz nr 225/24) została przeznaczona do sprzedaży, jednak musiały zostać ustalone nowe granice aby móc wypełnić decyzję sądu o przydziale po 1/3 udziału każdego spadkobiercy. W procesie ustalania nowych granic powstały nowe numery działek oraz dwie dodatkowe działki, które powiększały powierzchnię działki o nr 223/23: działka nr 223/23 o powierzchni 605 m2 (zwiększyła swoją powierzchnię przez działki nr 401/24 oraz nr 403/25); działka nr 401/24 o powierzchni 125 m2; działka nr 403/25 o powierzchni 207 m2; działka nr 400/24 o powierzchni 1020 m2; działka nr 402/25 o powierzchni 302 m2. W związku z nowym podziałem okazało się, że powierzchnia całkowita wyniosła 2259 m2, a nie 2229 m2. W dniu 16 czerwca 2015 r. został przeprowadzony dział spadku, a udział Wnioskodawczyni nie zwiększył się w stosunku do udziału nabytego spadku. Działki nr 223/23, nr 401/24 oraz działka nr 403/25 pozostały w księdze wieczystej o nr... i jedynym jej właścicielem pozostała siostra Wnioskodawczyni. Całkowita powierzchnia, jaka pozostała w KW... to 937 m2. Działki nr 402/25 oraz nr 400/24 o łącznej powierzchni całkowitej 1322 m2 zostały odłączone z księgi wieczystej nr... i zapisane w nowej księdze wieczystej nr.... Współwłaścicielami wyżej wymienionych działek pozostali Wnioskodawczyni oraz Jej brat. Dział spadku został przeprowadzony notarialnie w Kancelarii Notarialnej na podstawie umowy o dział spadku. W dniu 2 lipca 2015 r. została przeprowadzona notarialna sprzedaż działek nr 402/25 oraz nr 400/24. Siostra Wnioskodawczyni nie brała udziału w sprzedaży swojej części działek. Działka nr 402/25 miała powierzchnię 302 m2 a działka nr 400/24 miała powierzchnię 1020 m2. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 924 i art. 925 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Zatem, nabycie rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje "konkretyzacja" składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział spadkobiercy nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem oraz stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku udziału w majątku spadkowym, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku. Porównanie wartości majątku, jaki przysługiwał pierwotnie, tj. nabytego w spadku, do wartości majątku otrzymanego w drodze działu spadku wskazuje czy doszło do nowego nabycia z chwilą działu spadku.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, uznać należy, że nabycie udziału w działkach nr 400/24 i nr 402/25, nastąpiło przez Wnioskodawczynię w dniu śmierci spadkodawcy tj. w 1996 r. Jak wynika ze stanu faktycznego wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku składników masy spadkowej mieści się w udziale (1/3), który przypadł jej z tytułu dziedziczenia. W konsekwencji, stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży w lipcu 2015 r. ww. działek - nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie tych działek nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Zatem, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziału w działkach nr 400/24 i nr 402/25.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć również, że wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów. Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz Jej stanowiska. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto należy wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a więc wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie dotyczy brata Wnioskodawczyni, który jako współwłaściciel zbywanych działek wystąpił z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl