Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/436-45/14-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 10 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W dniu 12 marca 2014 r. córka Wnioskodawczyni zawarła przed Sądem ugodę z T. S.A., w myśl której T. S.A. zobowiązało się do wypłaty na rzecz córki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia kwoty 106 000,00 zł.

Ponieważ córka nie posiada własnego konta bankowego, w ugodzie wskazała rachunek bankowy Wnioskodawczyni, jako właściwy do przelania uzgodnionych środków.

Uzgodnioną kwotę T. S.A. przekazało w dniu 17 marca 2014 r. na wskazany rachunek, gdzie do dziś pozostała w dyspozycji córki.

Obecnie córka chciałaby zrobić darowiznę na rzecz Wnioskodawczyni w wysokości ww. kwoty. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przysługującego w przypadku darowizny od osoby najbliższej, Wnioskodawczyni zamierza, po dokonaniu darowizny, w ustawowym terminie zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w momencie składania w Urzędzie Skarbowym druku SD-Z2, załączenie protokołu posiedzenia Sądu, ze wskazanym numerem konta podatnika do przekazania wypłaconych kwot oraz wyciągu z rachunku bankowego podatnika dokumentującego przekazanie środków przez T. S.A., potwierdzającego tytuł przelewu, jest warunkiem wystarczającym do potwierdzenia źródła pochodzenia darowanych środków, zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadku i darowizn oraz skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, umowa darowizny korzysta ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zarówno protokół posiedzenia Sądu jak i wyciąg bankowy z rachunku podatnika jednoznacznie wskazują córkę Wnioskodawczyni jako właściciela i dysponenta środków w wysokości 106 000,00 zł oraz dokumentują źródło ich pochodzenia. Do momentu sporządzenia darowizny, środki te pozostają w dyspozycji darczyńcy.

Artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207) nie wypowiada się co do terminu, w którym środki mogą zostać umieszczone na rachunku obdarowanego. Wprowadzenie obowiązku udokumentowania darowizny przelewem bankowym było niewątpliwie podyktowane koniecznością zabezpieczenia systemu przed fikcyjnymi darowiznami. W omawianym przypadku, zgłoszenie darowizny i sposób jej udokumentowania wyczerpują znamiona zarówno art. 4a ust. 1 pkt 1 jak i art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Artykuł 5 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1.

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2.

w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 12 marca 2014 r. córka Wnioskodawczyni, zawarła przed Sądem Okręgowym ugodę z T. S.A., w myśl której T. S.A. zobowiązało się do wypłaty na rzecz córki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia kwoty 106 000,00 zł. Ponieważ córka nie posiada własnego konta bankowego, w ugodzie wskazała rachunek bankowy Wnioskodawczyni, jako właściwy do przelania uzgodnionych środków.

Uzgodnioną kwotę T. S.A. przekazało w dniu 17 marca 2014 r. na wskazany rachunek, gdzie do dziś pozostała w dyspozycji córki.

Obecnie córka chciałaby przekazać darowiznę na rzecz Wnioskodawczyni w wysokości ww. kwoty. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przysługującego w przypadku darowizny od osoby najbliższej, Wnioskodawczyni zamierza, po dokonaniu darowizny, w ustawowym terminie zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego.

Jak wynika z powyższych przepisów art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dodatkowym warunkiem zwolnienia od podatku, poza zgłoszeniem nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego, jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wykładnia językowa art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej. Celem przedmiotowego zwolnienia jest zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny. Powołany przepis nie określa, kiedy pieniądze będące przedmiotem darowizny powinny wpłynąć na rachunek obdarowanego.

W związku z tym, jeżeli przed zawarciem umowy darowizny pieniądze znajdują się już na rachunku obdarowanego i okoliczność ta jest udokumentowana, spełniony jest warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji, opisana we wniosku darowizna środków pieniężnych może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli Wnioskodawczyni spełni wszystkie przesłanki warunkujące skorzystanie z tej ulgi, a więc również zgłoszenie ww. nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ podatkowy podkreśla również, że wydając interpretacje w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest uprawniony do oceny przedłożonych dokumentów. Organ podatkowy wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl