Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/436-36/13-4/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 2 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. (data wpływu 28 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej w części odpowiadającej udziałom w Spółce na rzecz wspólników.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. znak IPTPB2/436-36/13-2/k.k. IPTPB1/415-222/13-2/MAP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 21 czerwca 2013 r. (skutecznie doręczono 24 czerwca 2013 r.). W dniu 28 czerwca 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (doręczono osobiście 28 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem trzyosobowej spółki prawa handlowego prowadzonej pod firmą Spółka Jawna. Wnioskodawczyni posiada udział w zyskach i stratach Spółki w wysokości 1/3. Wnioskodawczyni prowadzi książkę przychodów i rozchodów, a przychody z działalności opodatkowane są podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka prowadzi działalność w zakresie branży farmaceutycznej, tj. prowadzi aptekę. Spółka w listopadzie 2005 r. nabyła nieruchomość położoną przy ul. Ł. w T., obejmującą działkę o powierzchni 11 m na 26 m, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, murowano-drewnianym o powierzchni całkowitej ok. 200 m2. W umowie kupna/sprzedaży nie wyodrębniono wartości działki i budynku mieszkalnego. Wyżej opisana nieruchomość została nabyta ze środków własnych Spółki i wprowadzona do ewidencji środków trwałych, pod jedną pozycją bez rozdzielania na działkę i budynek mieszkalny. Nabycie nie podlegało podatkowi VAT. Dla tej nieruchomości dnia 24 stycznia 2006 r. została założona nowa księga wieczysta i na tej nieruchomości został wybudowany budynek apteki.

W dniu 9 października 2012 r. została sporządzona mapa sytuacyjna do celów prawnych sądu z podziałem działki:

* działkę nr 2/1 o powierzchni 0,0502 ha, na której jest wybudowana apteka,

* działkę nr 2/2 o powierzchni 0,0624 ha, którą wspólnicy zamierzają wycofać ze spółki.

Stare zabudowania (budynek mieszkalny) na działce nr 2/2 zostały w grudniu 2012 r. wyburzone na podstawie wykonanego projektu i zgody stosownych instytucji.

Obecnie Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami zamierza na mocy uchwały wycofać ze spółki i przenieść na swoją rzecz części nieruchomości przy ul. Ł., na którą składa się działka nr 2/2. W efekcie powyższego Wnioskodawczyni razem z pozostałymi wspólnikami staną się współwłaścicielami ww. nieruchomości, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach w Spółce. Uchwała wspólników zostanie podjęta w formie aktu notarialnego, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej, zostanie sporządzona umowa nieodpłatnego przekazania na cele własne wspólników spółki. Podstawą przeniesienia własności części nieruchomości będzie jednomyślna uchwała wspólników o wycofaniu nieruchomości na potrzeby własne wspólników, a jedynie w jej wykonaniu zostanie sporządzona umowa nieodpłatnego przekazania. Umowa ta nie przyjmie formy umowy darowizny.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

1.

Czy wycofanie wydzielonej części nieruchomości, stanowiącej majątek spółki jawnej, na cele własne Wnioskodawczyni, w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni we współwłasności nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

2.

Czy wycofanie wydzielonej części nieruchomości, stanowiącej majątek spółki jawnej, na cele własne Wnioskodawczyni, spowoduje powstanie przychodu w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni we współwłasności nieruchomości, a co za tym idzie powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedzi na pytanie Nr 1 wniosku dotyczące podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej na potrzeby własne Wnioskodawczyni i pozostałych wspólników na podstawie jednomyślnej uchwały oraz umowy nieodpłatnego przekazania - w efekcie czego Wnioskodawczyni stanie się właścicielem 1/3 nieruchomości - nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) dalej: u.p.s.d., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1.

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,

2.

darowizny, polecenia darczyńcy,

3.

zasiedzenia,

4.

nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

5.

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,

6.

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Przedstawiony powyżej katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ma charakter zamknięty. Oznacza to, że opodatkowaniu ww. podatkiem podlega tylko i wyłącznie nabycie rzeczy lub praw majątkowych, które w sposób wyraźny zostało wskazane w art. 1 ust. 1 u.p.s.d. Z przedstawionego przepisu wynika, iż podatkiem tym będzie obłożone m.in. dokonanie darowizny.

Przepisy powyższej ustawy nie definiują pojęcia "darowizna", w związku z tym należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Darowizna ma na celu przysporzenie majątkowe bez ekwiwalentu (nieodpłatnie) i podlega najczęściej na przesunięciu dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Podkreślić należy, że do zawarcia umowy darowizny konieczne jest niezbędne zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ze stanu faktycznego przedstawionego do zaopiniowania, nie wynika by miała być zawarta umowa darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć w sposób dobrowolny łączący je stosunek prawny, pod warunkiem jednak by jego treść lub cel nie sprzeciwiały się m.in. ustawie, czy też zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że w ramach swobody kształtowania stosunku zobowiązaniowego strony mogą zawrzeć umowę nienazwaną.

W przedmiotowej sprawie wolą wspólników Spółki, jako jedynych wspólników, a także, jako osób prywatnych nie jest zawarcie umowy darowizny. Planowane jest podjęcie uchwały i zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na potrzeby własne wspólników, przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości odpowiednich do udziałów w zyskach i stratach w Spółce, co nie będzie wyczerpywało znamion umowy darowizny. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż ww. umowa zostanie zawarta i sporządzona w formie aktu notarialnego w następstwie uchwały o przekazaniu nieruchomości na potrzeby własne, zaś powyższe nie powoduje jej nieskuteczności wobec zasady swobody umów.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, wskazana czynność nie będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn, gdyż nie przyjmie ona formy żadnego z tytułów wskazanych w ustawie w art. 1 ust. 1. Tym samym nieodpłatne przekazanie przez Spółkę nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawczyni i pozostałych wspólników, w wyniku czego Wnioskodawczyni stanie się właścicielem 1/3 nieruchomości, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, zaś Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku z tego tytułu.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 maja 2010 r. (sygn. IBPBII/1/436-47/10/MZ) oraz z dnia 27 czerwca 2012 r. (sygn. IBPBII/1/436-112/12/ASz).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ww. ustawy - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako występującej z wnioskiem. Nie wywołuje skutków podatkowych dla pozostałych wspólników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl