Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-691/14-4/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia części gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia części gospodarstwa rolnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 17 marca 2015 r., Nr IPTPB2/415-691/14-2/k.k., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 marca 2015 r. (data doręczenia 20 marca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 26 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 grudnia 2012 r., umową darowizny Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne od rodziców o łącznej powierzchni około 14 ha.

W dniu 16 grudnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży części gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,1168 ha, w tym 0,7802 ha lasu i gruntów leśnych.

W dniu 21 listopada 2014 r. został sporządzony akt notarialny umowy sprzedaży, z której wynika, że działki użytków rolnych i gruntów leśnych nr 3, nr 4 i nr 5, wchodzące w skład Jego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca sprzedaje za cenę 208 383 zł, w tym 31 000 zł za las i grunty leśne. Kupujący, przy sporządzeniu aktu notarialnego, oświadczył że przedmiotową nieruchomość nabywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W uzupełnieniu z dnia 25 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż działek użytków rolnych i gruntów leśnych wchodzących w skład Jego gospodarstwa rolnego nastąpiła w dniu 21 listopada 2014 r. Grunty na dzień sprzedaży miały charakter rolny, nie doszło do ich przekształcenia. Na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego. Przy sporządzeniu aktu notarialnego (umowa sprzedaży) nabywca oświadczył tylko, że przedmiotową nieruchomość wchodzącą w skład Jego gospodarstwa rolnego nabywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W zawartej umowie sprzedaży kupujący nie złożył oświadczenia, że dokonuje nabycia nieruchomości w celu prowadzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego bądź prowadzenia produkcji rolnej. Strona kupująca nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wskazała zakresu jej działalności gospodarczej wynikającej z wpisu do CEIDG i PKD. Z wypisu z rejestru gruntu wydanego przez Starostę, wynika, że działki nr 3 i nr 4 to użytki rolne i las oraz grunty leśne, a działka nr 5 to las i grunty leśne. Z zaświadczenia Wójta Gminy, wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego Portu Lotniczego działka gruntu nr 4 znajduje się w terenach leśnych, działka nr 3 znajduje się w terenach rolniczych i terenach leśnych, zaś działka nr 5, zgodnie ze stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, znajduje się w terenach przeznaczonych pod obszary leśne. Ww. działki na dzień sprzedaży miały charakter rolny, wchodziły w skład gospodarstwa rolnego i faktycznie były wykorzystywane do prowadzenia produkcji rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od całości dochodu, czy tylko od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lasu.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż części gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,1168 ha nastąpiła przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Uzyskany dochód ze sprzedaży wyniósł 208 383 zł, w tym 31 000 zł za las i grunty leśne.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego, pod warunkiem, że grunty w związku ze sprzedażą nie utracą charakteru rolnego. W opinii Wnioskodawcy, rozważając skutki podatkowe sprzedaży gruntu, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, czy wchodzi on w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

* grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha,

* grunty nie mogą utracić charakteru rolnego.

Kupujący w akcie notarialnym oświadczył, że nabywa grunty w ramach działalności gospodarczej. Cel w jakim nowy właściciel nabywa grunt rolny, nie jest do końca znany, a więc nie należy również automatycznie twierdzić, że Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawcy, może On skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest rolnikiem (posiada gospodarstwo rolne), sprzedał część gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha), w dniu sprzedaży grunt miał charakter rolny, nie doszło do zamiany dotychczasowego przeznaczenia gruntu. Wnioskodawca sądzi, że ważna jest ocena, czy na moment sprzedaży, nie doszło do przekształcenia gruntu, a nie decyzje nowego nabywcy podejmowane po zakupie. Wnioskodawca uważa, że nie może ponosić odpowiedzialności podatkowej za okoliczności, na które nie mam wpływu (co stanie się ze sprzedanym gruntem przez kolejne lata).

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego w wysokości 77 383 zł, będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28, a od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lasu tj. od kwoty 31 000 zł, jest On zobowiązany do zapłaty podatku, ponieważ grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego i nie wchodzą w jego skład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 3 grudnia 2012 r., umową darowizny, Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne od rodziców o łącznej powierzchni około 14 ha. W dniu 16 grudnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży części gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,1168 ha, w tym 0,7802 ha lasu i gruntów leśnych. W dniu 21 listopada 2014 r. został sporządzony akt notarialny umowy sprzedaży, z której wynika, że działki użytków rolnych i gruntów leśnych nr 3, nr 4, nr 5, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca sprzedaje za 208 383 zł, w tym 31 000 zł za las i grunty leśne. Grunty na dzień sprzedaży miały charakter rolny, nie doszło do ich przekształcenia. Na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego.

Przy sporządzeniu aktu notarialnego (umowa sprzedaży) nabywca oświadczył, że przedmiotową nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy nabywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W zawartej umowie sprzedaży kupujący nie złożył oświadczenia, że dokonuje nabycia nieruchomości w celu prowadzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego bądź prowadzenia produkcji rolnej. Strona kupująca nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie wskazała zakresu jej działalności gospodarczej, wynikającej z wpisu do CEIDG i PKD. Z wypisu z rejestru gruntu z dnia 11 września 2013 r. wynika, że działki nr 3, nr 4 to użytki rolne i las oraz grunty leśne, a działka nr 5 to las i grunty leśne. Ww. działki na dzień sprzedaży miały charakter rolny, wchodziły w skład gospodarstwa rolnego i faktycznie były wykorzystywane do prowadzenia produkcji rolniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego w drodze darowizny miało miejsce 3 grudnia 2012 r. W związku z tym, dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości, należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1.

grunty rolne,

2.

grunty leśne,

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane,

4.

użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,

5.

(uchylony),

6.

grunty pod wodami,

7.

tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się:

1.

grunty orne,

2.

sady,

3.

łąki trwałe,

4.

pastwiska trwałe,

5.

grunty rolne zabudowane,

6.

grunty pod stawami,

7.

rowy.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z odpłatnego zbycia gruntów uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

* grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tekst jedn.: będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu, decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu. Okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia nie utraciła charakteru rolnego, podlega weryfikacji przez urząd skarbowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

W złożonym uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że grunty na dzień sprzedaży miały charakter rolny i na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży gruntów rolnych, stanowiących część gospodarstwa rolnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji spełnienia przesłanek, o których mowa w tym przepisie.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części stanowiącej las i grunty leśne, nie jest objęty zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie będzie zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących część gospodarstwa rolnego oraz niezastosowania ww. zwolnienia do przychodu ze sprzedaży lasów i gruntów leśnych jest prawidłowe.

Niemniej jednak tutejszy Organ raz jeszcze zauważa, że okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego, a nie przez Organ interpretacyjny. Mając bowiem na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), tutejszy Organ przy wydawaniu interpretacji prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy w związku ze sprzedażą grunt utraci lub też nie, charakter rolny.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie się różnił od zdarzenia które zaistnieje, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Nadmienia się, że dokumenty dołączone do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl