Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Malty.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-639/13-6/KKu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2013 r. (data wpływu 10 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 18 grudnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej jest - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Pismem z dnia 4 grudnia 2013 r., znak IPTPB2/415-639/13-2/KKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 5 grudnia 2013 r. (skutecznie doręczono 9 grudnia 2013 r.), natomiast w dniu 18 grudnia 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji dyrektora (członka rady dyrektorów - "member of the board of directors") spółki kapitałowej prawa maltańskiego, która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca przewiduje ponadto możliwość objęcia lub nabycia udziałów w omawianej spółce maltańskiej, przy czym możliwa jest zarówno sytuacja, w której Wnioskodawca nie będzie udziałowcem spółki maltańskiej, będzie jednym z jej udziałowców lub będzie wyłącznym udziałowcem tej spółki. Spółka maltańska posiada siedzibę na terytorium Republiki Malty i w związku z tym jest rezydentem podatkowym na Malcie, tzn. w tym państwie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Z tytułu pełnienia wskazanej funkcji dyrektora i wykonywania obowiązków z nią związanych, Wnioskodawca pobierać będzie stosowne wynagrodzenie. Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników. Wypłacane wynagrodzenie będzie przyznane odrębną uchwałą odpowiedniego organu Spółki maltańskiej. Uchwala ta będzie jedynym i wyłącznym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w Spółce maltańskiej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że w Jego ocenie z treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą, art. 16 umowy będzie miał zastosowanie do wynagrodzenia otrzymywanego za pełnienie funkcji i obowiązków Dyrektora spółki maltańskiej. Wnioskodawca wskazał, że do obowiązków Dyrektora spółki maltańskiej należy:

* zarządzanie i kontrola nad Spółką sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki,

* reprezentowanie Spółki, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu Spółki, reprezentowaniu Spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki,

* prowadzenie spraw Spółki, polegające w szczególności na administrowaniu majątkiem Spółki i kierowaniu jej bieżącą działalnością, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją polityki marketingowej, sprawowanie nadzoru nad poszukiwaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych, w które może zaangażować się Spółka, sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem nowych klientów, sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktów zawartych przez Spółkę oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji dyrektora w zależności od potrzeb Spółki, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez Spółkę działalnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 w związku z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm.), dochody Wnioskodawcy objęte niniejszym wnioskiem będą zwolnione od opodatkowania w Polsce z uwagi na zastosowanie metody wyłączenia z progresją. Zwolnienie od opodatkowania będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania (lub zwolnienia) tych dochodów zgodnie z prawem podatkowym Malty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 217 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f.") osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do brzmienia art. 4a u.p.d.o.f., przepisy art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f. stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

W przypadku określenia konsekwencji podatkowych wypłat uzyskiwanych przez osobę fizyczną będącą rezydentem podatkowym w Polsce od Spółki maltańskiej zastosowanie znajduje Umowa z dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm., dalej:"Umowa polsko- Maltańska"). Jak wynika bowiem z art. 1 oraz art. 2 Umowy polsko-maltańskiej, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania łub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach w zakresie podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa (Polski lub Malty), bez względu na sposób poboru tego podatku.

Ponieważ zagadnienie będące przedmiotem niniejszego wniosku dotyczy osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywanego przez polskiego rezydenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, rozstrzygnięcie zasad opodatkowania tych wypłat powinno być dokonane w oparciu o treść art. 16 Umowy polsko-maltańskiej. Z treści art. 16 Umowy polsko-maltańskiej wynika, iż wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Oznacza to, że Umowa polsko-maltańska przyznaje Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów.

Zgodnie z prawem maltańskim całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na Dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek organu w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (board of directors). W świetle powyższego należy jednoznacznie stwierdzić ze art. 16 UPO dotyczyć będzie omawianych wynagrodzeń dyrektorów i innych należności, jakie uzyska Wnioskodawca z tytułu z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

W konsekwencji powyższego, zgodnie z Umową polsko-maltańską dochody Wnioskodawcy objęte niniejszym wnioskiem mogą być opodatkowane na Malcie. Tym samym, w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie, stosując określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) Umowy polsko-maltańskiej w zw. z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 23 Umowy polsko-maltańskiej "W przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania (...).

Z kolei art. 23 ust. 1 pkt d) Umowy polsko-maltańskiej stanowi, że"jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód." Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, ale dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Zwolnienie omawianego dochodu od opodatkowania w Polsce na podstawie Umowy polsko-maltańskiej występuje niezależnie od zasad, na jakich wewnętrzne prawo maltańskie opodatkowuje tego typu dochody. Przykładowo, wykonywanie kompetencji dyrektorskich poza terytorium Malty może w różnym zakresie korzystać na Malcie ze zwolnienia od podatku dochodowego. Nie wpływa to jednak na zmianę kategorycznie sformułowanej dyspozycji adresowanej do Polski, która nakazuje jej zwalniać dochody osiągane na Malcie niezależnie od zasad ich opodatkowania na Malcie.

W sprawie nie ma również żadnego znaczenia ewentualny status Wnioskodawcy jako wspólnika lub jednego ze wspólników omawianej spółki maltańskiej. Żaden przepis u.p.d.o.f. ani Umowy polsko-maltańskiej nie różnicuje bowiem sytuacji prawno-podatkowej wynagrodzeń uzyskiwanych przez dyrektora spółki maltańskiej w zależności od tego czy posiada on udziały w spółce wypłacającej te wynagrodzenia. Innymi słowy, ewentualny fakt, że Wnioskodawca będąc dyrektorem spółki maltańskiej byłby jednocześnie jej udziałowcem nie ma wpływu na sposób opodatkowania wynagrodzeń uzyskanych tytułem pełnienia funkcji dyrektora spółki maltańskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valletta 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm.), wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki.

W myśl art. 16 Umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy należy zastosować określoną w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Fakt czy Rząd Malty w wewnętrznych przepisach podatkowych przewiduje opodatkowanie tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację osoby pełniącej funkcję dyrektora na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Artykuł 23 ust. 1 lit. d Umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to więc, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji dyrektora (członka rady dyrektorów - "member of the board of directors") spółki kapitałowej prawa maltańskiego, która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka maltańska posiada siedzibę na terytorium Republiki Malty i w związku z tym jest rezydentem podatkowym na Malcie, tzn. w tym państwie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Z tytułu pełnienia wskazanej funkcji dyrektora i wykonywania obowiązków z nią związanych, Wnioskodawca pobierać będzie stosowne wynagrodzenie. Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wypłacane wynagrodzenie będzie przyznane odrębną uchwałą odpowiedniego organu Spółki maltańskiej. Uchwała ta będzie jedynym i wyłącznym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w Spółce maltańskiej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że w Jego ocenie treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą, art. 16 umowy będzie miał zastosowanie do wynagrodzenia otrzymywanego za pełnienie funkcji i obowiązków Dyrektora spółki maltańskiej. Wnioskodawca wskazał, że do obowiązków Dyrektora spółki maltańskiej należy:

* zarządzanie i kontrola nad Spółką sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki,

* reprezentowanie Spółki, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu Spółki, reprezentowaniu Spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki,

* prowadzenie spraw Spółki, polegające w szczególności na administrowaniu majątkiem Spółki i kierowaniu jej bieżącą działalnością, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją polityki marketingowej, sprawowanie nadzoru nad poszukiwaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych, w które może zaangażować się Spółka, sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem nowych klientów, sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktów zawartych przez Spółkę oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji dyrektora w zależności od potrzeb Spółki, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowane są na Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Polska, jako państwo członkowskie OECD, przestrzega zasad i zaleceń wypracowanych w ramach Komitetu Podatkowego tej organizacji.

Jak stanowi pkt 9 Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji (dalej: MK), członek rady dyrektorów spółki pełni często również inne funkcje w spółce, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta. W takim przypadku artykuł 16 MK nie ma zastosowania do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia tych innych funkcji.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, zazwyczaj używa się określenia "wynagrodzenie". Termin, ten obejmuje wszelkiego rodzaju kwoty wypłacane za czynności członka organu spółki.

Jednakże na zasadzie art. 16 MK OECD opodatkowane są tylko te dochody, które dany podmiot uzyskuje jako członek organu spółki, a nie te, które uzyskuje dodatkowo jako pracownik spółki, który wykonuje także inne funkcje w spółce. Wyraźnie w Komentarzu MK OECD wskazano, że "członek rady dyrektorów pełni często również inne funkcje w spółce, na przykład zwykłego pracownika, doradcy, konsultanta etc.". Wynika z tego, że nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego, ale rodzaj czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie.

Zauważyć należy, iż również Klaus Vogel, w komentarzu do art. 16 Modelowej Konwencji (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Editio, s. 957-958) stwierdza, że artykuł 16 MK obejmuje wyłącznie wynagrodzenie wypłacane w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką. Jeżeli osoba, będąc członkiem organu spółki wykonuje czynności nadzorcze, jak i wykonawcze, może powstać wątpliwość, która część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu na zasadach art. 16 MK, a która, jako zwykłe wynagrodzenie, będzie opodatkowana na zasadach np. dochodu z pracy najemnej (art. 15 MK).

Zaakcentować w tym miejscu należy, że obowiązki Zainteresowanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej obejmują wyłącznie czynności o charakterze typowo nadzorczo-zarządczym, a zatem wpisują się one w zakres przedmiotowy czynności podlegających opodatkowaniu na zasadach wskazanych w cytowanym wyżej art. 16 Modelowej Konwencji.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia - mających charakter nadzorczo-zarządczy - funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. na Malcie i w Polsce.

W Polsce dokonując opodatkowania takiego wynagrodzenia należy stosować określoną w art. 23 ust. 1 lit. d Umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód ten jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej, tytułu - interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl