Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 stycznia 2015 r.
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej "nagrody ministra".
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-562/14-2/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej "nagrody ministra" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej "nagrody ministra".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2011 r. Wnioskodawczyni jest studentką uczelni artystycznej, opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Jako studentka uczelni tj. Akademii Muzycznej im..... w..., w listopadzie 2013 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Rektora uczelni o uzyskanie nagrody motywacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został wstępnie zaopiniowany przez Przewodniczącego Rady Programowej jednostki organizacyjnej uczelni i po podpisaniu przez Rektora uczelni złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z regulaminem "Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej", aby otrzymać nagrodę Wnioskodawczyni musiała spełnić łącznie następujące warunki:

1.

"Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.

zaliczył kolejny rok studiów;

b.

nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;

c.

uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

d.

4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,

e.

4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,

f.

5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00,

d.

został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.

2. Średnia ocen, o której mowa wyżej, wylicza się jako średnią arytmetyczną o podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen, o której mowa w ust. 1 wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia".

Dnia 2 grudnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał, zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610), w roku akademickim 2013-2014 nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawczyni została wymieniona jako osoba nagrodzona i zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia została umieszczona na liście osób nagrodzonych na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W grudniu 2013 r. została Wnioskodawczyni wypłacona nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 24 - "nagroda ministra", a w poz. 25 wykazano kwotę nagrody, tj. 20 000 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Nagroda ta została wypłacona ze środków budżetu państwa oraz przyznana w związku z przepisami o systemie oświaty. W związku z tym nagroda ta spełnia przesłanki zwolnienia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i korzysta ze zwolnienia.

Podobne stanowisko prezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach indywidualnych IPTPB2/415-199/13-4/KSM oraz IPTPB2/415-158/14-2/KSM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od 2011 r. jest studentką Akademii Muzycznej. Powyższa uczelnia jest opisana w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Rektora uczelni o uzyskanie nagrody motywacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. W grudniu 2013 r. została Wnioskodawczyni wypłacona nagroda pieniężna.

Określając skutki podatkowe związane z uzyskaniem ww. nagrody należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, późn. zm.). określającej m.in. zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

Stosowanie do art. 173 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, że stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wskazać należy, że zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

1.

pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,

2.

beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,

3.

źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Wnioskodawczyni w 2013 r., na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznać należy, że jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać również należy, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od zaistniałego w rzeczywistości, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl