IPTPB1/415-633/12-3/AG - Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz określenie skutków podatkowych wyboru opodatkowania podatkiem liniowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-633/12-3/AG Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz określenie skutków podatkowych wyboru opodatkowania podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2012 r. (data wpływu 18 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* możliwości zwolnienia od podatku dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz

* skutków podatkowych wyboru, po wykorzystaniu dopuszczalnego zwolnienia z tytułu nakładów inwestycyjnych, opodatkowania podatkiem liniowym

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz skutków podatkowych wyboru, po wykorzystaniu dopuszczalnego zwolnienia z tytułu nakładów inwestycyjnych, opodatkowania podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu i produkcji elektrycznego sprzętu oświetleniowego. W chwili obecnej Jego dochody są opodatkowane podatkiem liniowym wg stawki 19%, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 31 maja 2012 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność określona w zezwoleniu to działalność produkcyjna oświetleniowego sprzętu elektrycznego.

W dniu 15 czerwca 2012 r. zakupił działkę gruntową na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w latach 2012-2014 zamierza ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości i zakresie wymaganych w ww. zezwoleniu. Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie działalności określonej w zezwoleniu planuje na 2014 r. W związku z planowanymi nakładami inwestycyjnymi i planowaną działalnością gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym celu, do 20 stycznia roku, w którym rozpocznie produkcję w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, określoną w zezwoleniu, zamierza pisemnie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze sposobu opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przejść w ten sposób na opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj. wg. progresywnej skali podatkowej.

Wnioskodawca w roku następującym po roku, kiedy wykorzysta przysługujący Mu limit zwolnienia z podatku dochodowego, zamierza przejść ponownie na liniowe opodatkowanie dochodu, tj. na zasadach art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składając w tym celu, do dnia 20 stycznia, odpowiednie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy będąc opodatkowanym podatkiem liniowym, tj. wg stawki 19% na podstawie art. 30c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu dochodów uzyskanych z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej od roku, w którym złoży rezygnację z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy po wyczerpaniu limitu dopuszczalnego zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca będzie mógł ponownie wybrać opodatkowanie podatkiem linowym na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie narażając się przy tym na konieczność zapłaty podatku od dochodów zwolnionych w latach, gdy był opodatkowany wg progresywnej skali podatkowej i korzystał ze zwolnienia z tytułu nakładów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, od roku, w którym skutecznie zrezygnuje z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu dochodów uzyskanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, mimo że nakłady inwestycyjne związane z tymi dochodami były ponoszone w okresie, kiedy będzie opodatkowany podatkiem liniowym, tj. na podstawie art. 30c ww. ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, po wykorzystaniu limitu zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nakładów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, będzie mógł ponownie wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie przy tym musiał zapłacić podatku od dochodów, które uzyskał w latach wcześniejszych, gdy był opodatkowany wg progresywnej skali podatkowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, są wolne od podatku dochodowego. Jednakże, ze względu na przepis zawarty w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1056 z późn. zm.), stosowanie zwolnień od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przysługuje podatnikom, którzy wybrali opodatkowanie dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisami, podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia dochodu uzyskanego w specjalnej strefie ekonomicznej od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 63a nie może jednocześnie być opodatkowany podatkiem linowym wg stawki 19%. Przepisy umożliwiają podatnikowi zmianę sposobu opodatkowania, pod warunkiem wypełnienia formalności złożenia odpowiedniego oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego lub rezygnacji z podatku liniowego naczelnikowi urzędu skarbowego, do dnia 20 stycznia roku, w którym podatnik chce zmienić sposób opodatkowania. Tak więc przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi wybór takiego sposobu opodatkowania, który jest w jego ocenie korzystniejszy i nie zabraniają mu tych zmian wielokrotnie, w kolejnych latach podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, iż źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 tej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 powyższej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (tzw. podatek liniowy). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w 2012 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2012 r. zakupił na terenie tej Strefy działkę gruntową i zamierza w latach 2012-2014 ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości i zakresie wymaganych w ww. zezwoleniu. Planuje, iż zakończenie inwestycji i rozpoczęcie działalności określonej w zezwoleniu nastąpi w 2014 r. W związku z planowanymi nakładami inwestycyjnymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej chciałby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym celu zmierza zrezygnować z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadamiając o tym w terminie do dnia 20 stycznia roku, w którym rozpocznie produkcję w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, określoną w zezwoleniu, właściwego naczelnika urzędu skarbowego i przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych tj. wg. progresywnej skali podatkowej.

Natomiast w roku następującym po roku, kiedy wykorzysta przysługujący Mu limit zwolnienia z podatku dochodowego, zamierza ponownie opodatkować dochód na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składając w tym celu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie zaś do § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.), zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie zaś z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy wymienionej w art. 1 nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonych na zasadach określonych w art. 30c ustawy wymienionej w art. 1, o których mowa m.in. w: art. 21 ust. 1 pkt 63a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższy przepis wskazuje zatem, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być stosowane przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19%.

Zawarte w tym przepisie określenie "podatnikom, opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje prawo dokonywania odliczeń", iż podatnicy, którzy wybrali taką właśnie metodę opodatkowania, muszą odprowadzać podatki od dochodu z działalność gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej bez żadnych preferencji podatkowych, według 19-proc. stawki i nie mają prawa dokonywać odliczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a.

Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania, jeśli podatnik opodatkuje swoje dochody na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według skali podatkowej wskazanej w tym przepisie.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik w kolejnym roku podatkowym zrezygnuje z opodatkowania podatkiem liniowym i będzie opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali progresywnej, to nie będzie podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym ograniczenie, wynikające z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, nie będzie miało do niego zastosowania.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdza się, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej będzie opodatkowany podatkiem liniowym, na podstawie art. 30c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie złoży rezygnację z tego typu opodatkowania i przejdzie na opodatkowanie według skali podatkowej, to od roku, w którym będzie opodatkowany na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku zaś, gdy Wnioskodawca po wyczerpaniu limitu dopuszczalnego zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nakładów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ponownie wybierze opodatkowanie podatkiem linowym na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od dochodów zwolnionych w latach, gdy był opodatkowany wg progresywnej skali podatkowej i korzystał ze zwolnienia z tytułu nakładów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl