IPTPB1/415-515/13-5/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB1/415-515/13-5/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-515/13-5/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2013 r. (data wpływu fax-u 10 października 2013 r., data wpływu przesyłki pocztowej 14 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania osobom fizycznym usługi związanej z usunięciem azbestu w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania osobom fizycznym usługi związanej z usunięciem azbestu w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 3 października 2013 r., Nr IPTPB1/415-515/13-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 3 października 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 7 października 2013 r., następnie w dniu 10 października 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data wpływu fax-u 10 października 2013 r.). Natomiast w dniu 14 października 2013 r. uzupełniono ww. wniosek pocztą (data nadania w polskiej placówce pocztowej 10 października 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ubiega się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Dotacja ta ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Usuwanie odpadów zawierających azbest wykonywane będzie przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Dotacja ma być na poziomie 99% całkowitych kosztów zadania. Pozostały 1% kosztów pochodzić będzie ze środków własnych Gminy, uzyskanych z wpływów za użytkowanie środowiska (dawne środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

Zakres prac to demontaż, pakowanie, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest. Utylizacja odpadów zawierających azbest polegać będzie na umieszczeniu tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wykonanie zadania zlecone będzie firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Wszystkie rozliczenia odbywać się będą pomiędzy Gminą a wykonawcą prac na podstawie zawartej umowy.

Osoby fizyczne zakwalifikowane do zadania nie otrzymają żadnych środków finansowych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 października 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że realizacja zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy X 2013 r." wynika z rządowego programu pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r., zmienioną uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., który jest kontynuacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski" na lata 2003-2032, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ww. zadania została przyjęta jako dochód w budżecie Gminy i będzie wydatkowana jako środki pochodzące z budżetu Gminy, natomiast osoby fizyczne zakwalifikowane do zadania nie otrzymają żadnych środków finansowych. Dodatkowo, wskazano, że jeżeli podatnik otrzymał takie świadczenie i było ono finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowego programu "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku. W takiej sytuacji, Gmina nie będzie zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość wykonanych usług demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, pokrywanych z budżetu Gminy, stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę druków PIT-8C, czy też przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Wnioskodawca uważa, iż mieszkańcy Gminy (osoby fizyczne) otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci usługi obejmującej demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wykonanej przez podmiot działający na podstawie umowy zawartej z Gminą. Świadczenie to zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy, na które Wnioskodawca wystąpił o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Y.

Wszystkie rozliczenia finansowe odbywać się będą pomiędzy Gminą a wykonawcą prac na podstawie zawartej umowy. Osoby fizyczne zakwalifikowane do zadania nie otrzymają żadnych środków finansowych. Realizacja zadania wynika z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 403 ust. 2 oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wartość świadczeń jakie uzyskają mieszkańcy stanowić będzie przychód podatkowy, który spełnia kryteria art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i może być zwolniony z opodatkowania, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawiania informacji PIT-8C. W odniesieniu do pytania przedstawionego w poz. 69, Gmina stoi na stanowisku, że osoby fizyczne otrzymują nieodpłatne świadczenie w postaci usługi obejmującej demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem podatnik otrzymał takie świadczenie i było ono finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowego programu "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku. W takiej sytuacji, Gmina nie będzie zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala zaliczyć do tej kategorii również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

* nieodpłatne świadczenie, bądź świadczenie częściowo odpłatne, bądź świadczenie rzeczowe (w naturze),

* świadczenie to musi być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,

* otrzymanie świadczenia winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Zatem, jeżeli podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

Przepis art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowi, iż do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

W myśl z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

a.

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia, Gmina ze środków uzyskanych z dotacji z WFOŚiGW oraz środków własnych, ujętych w budżecie Gminy, dokona zapłaty wykonawcy (firmie zewnętrznej) za zadanie polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest - od mieszkańców Gminy, którzy nie otrzymają środków finansowych na realizację ww. usługi.

Z powyższego wynika, iż osoby te otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci sfinansowania usunięcia odpadów zawierających azbest. Dotacja stanowi składnik budżetu Gminy. Tym samym, jeżeli to finansowanie udzielone będzie z budżetu Gminy, zasilanego dotacją z WFOŚiGW, to będzie korzystało ze zwolnienia, jednakże pod warunkiem, że będzie dokonywane w ramach programów rządowych. W niniejszej sprawie będzie to "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Podkreślić bowiem należy, że dofinansowania udzielane w formie nieodpłatnych świadczeń korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu wszystkich warunków w tym przepisie przewidzianych.

Jednocześnie należy zauważyć, że sytuacja, w której środki pieniężne przeznaczone przez Gminę na ponoszenie kosztów ww. usług będą pochodzić z dotacji udzielonej Gminie przez WFOŚiGW, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że koszty poniesione przez Gminę w związku z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy będą pochodzić bezpośrednio ze środków budżetu Gminy (w tym zasilanego dotacjami) oraz spełnione zostaną pozostałe przesłanki określone w treści tegoż przepisu.

Reasumując, ww. świadczenia przekazane na rzecz osób fizycznych przez Wnioskodawcę (Gminę) stanowić będą dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, zaliczany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do innych źródeł.

Jednakże, wartość otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń od Gminy będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl