IPTPB1/415-494/14-3/MR - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB1/415-494/14-3/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-494/14-3/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - Doradztwo Marketingowe....... W najbliższym czasie w drodze darowizny otrzyma od syna znak towarowy, na który nadane jest prawo ochronne przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonana zostanie wycena znaku przez niezależnego rzeczoznawcę, aby z wiarygodnego dokumentu wynikała wartość znaku. Wcześniej znak nie był amortyzowany, gdyż nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej syna; został on przez niego wytworzony, a nie nabyty i nie mógłby podlegać amortyzacji.

Wnioskodawca zamierza po otrzymaniu darowizny przekazać znak do prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystywać do osiągania przychodów, tj. udzielać licencji na używanie znaku. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest między innymi: "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim", PKD 77.40. Z. W związku z powyższym Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić znak do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywać jego amortyzacji.

W przyszłości Wnioskodawca rozważa również, wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, w zamian nabywając udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonego aportu. Kapitał zakładowy spółki ulegnie stosownemu podwyższeniu.

Przedsiębiorstwo, które będzie wnoszone do spółki będzie zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Spełniać ono będzie warunki do uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W skład przedsiębiorstwa będą wchodziły w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo;

2.

własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

znak towarowy, na który zostało nadane prawo ochronne inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa, baza klientów;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje;

10.

ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów z pracownikami i kontrahentami.

Następnie nastąpi likwidacja prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, gdyż całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostanie wniesione aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca będzie mógł wprowadzić otrzymany od syna znak towarowy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowić koszt uzyskania przychodów... (Wartością początkową znaku towarowego będzie wartość rynkowa z dnia nabycia).

2. Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, będzie ciążył na Nim obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług.

3. Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3. Pytania Nr 2 i 3 będą przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zgodnie z art. 5a pkt 3 i 4 ustawy, przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Jak zostało to wyjaśnione powyżej, przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, spełnia warunki uznania go za przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż skorzysta z powyższego zwolnienia.

Wnioskodawca wskazuje, że podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2014 r., Nr IPTB2/415-720/13-2/JR: "Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia prowadzonego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. i objęcia w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, po stronie Wnioskodawczyni wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie jednak przychodem zwolnionym z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy. W związku z powyższym na dzień wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. u Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że przedmiotem aportu będzie w istocie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Oznacza to, że co do zasady, w przypadku wniesienia aportu do spółki mającej osobowość prawną u podatnika powstaje przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport akcji lub udziałów. Jednakże, jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania.

Definicja "przedsiębiorstwa" została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W przyszłości Wnioskodawca rozważa wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa w zamian nabywając udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonego aportu. Przedsiębiorstwo, które będzie wnoszone do spółki będzie zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Spełniać ono będzie warunki do uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Następnie nastąpi likwidacja prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, gdyż całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostanie wniesione aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że nominalna wartość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy.

Końcowo, odnosząc się do wskazanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl