IPTPB1/415-4/12-2/KO - Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku usługi przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-4/12-2/KO Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku usługi przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 15 października 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport drogowy towarów - Nr PKD 49.41.Z; Nr PKWiU 49.41.19.0 i 49.41.15.0. Jako formę opodatkowania w podatku dochodowym wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest także czynnym podatnikiem podatku VAT. Na zlecenie kontrahenta Wnioskodawca dokonuje przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Samochód którym realizuje przewóz należy do kontrahenta, który zleca Mu wykonanie przewozu. Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy współpracy, zlecenie realizuje na podstawie ustnych uzgodnień. Na fakturach wystawianych za wykonaną usługę, w opisie, Wnioskodawca podaje, że jest to usługa transportowa na terenie krajów UE bądź na terenie UE i Norwegii. Przychody uzyskane do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji zostały opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% i został od nich zapłacony ryczałt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może opodatkować uzyskane przychody z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ma prawo do zastosowania stawki 5,5% do opodatkowania osiąganych przychodów z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu dla prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności polegającej na przewozie ładunków nie ma znaczenia fakt, że nie jest właścicielem taboru, którym realizuje zlecenie oraz opis znajdujący się na wystawianych przez Niego fakturach, tzn. usługa transportowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 - definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy),

* 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie definiują pojęcia "tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton". Pojęcie "tabor samochodowy" w języku potocznym - w kontekście omawianego przypadku - oznacza zespół wszelkich środków samochodowych, które mogą służyć różnym celom, np. tabor autobusowy, tabor maszyn drogowych (vide: Wikipedia Wolna Encyklopedia, http://wikipedia.org). Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu "tabor samochodowy" mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, nie przewiduje szczególnych warunków zastosowania wymienionych w nim stawek ryczałtu. W szczególności nie wskazuje, że nie można wykonywać działalności gospodarczej powierzonym środkiem transportu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym, który należy do kontrahenta, istotna jest techniczna możliwość łącznego przewiezienia ładunku o określonym tonażu poniżej lub powyżej łącznej ładowności 2 ton, z uwzględnieniem ciągniętej za samochodem przyczepy, naczepy, itp.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od dnia 15 października 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport drogowy towarów - Nr PKD 49.41.Z; Nr PKWiU 49.41.19.0 i 49.41.15.0. Na zlecenie kontrahenta dokonuje przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Samochód którym realizuje przewóz należy do kontrahenta, który zleca Mu wykonanie przewozu. Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy współpracy, zlecenie realizuje na podstawie ustnych uzgodnień. Na fakturach wystawianych za wykonaną usługę, w opisie, Wnioskodawca podaje, że jest to usługa transportowa na terenie krajów UE, bądź na terenie UE i Norwegii.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca wykonując usługi transportowe powierzonym (nie stanowiącym własności Wnioskodawcy) samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, może opodatkować przychód uzyskany w związku ze świadczeniem tych usług, 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego, w którym zastosowanie znajdą, np. przepisy art. 180 i 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl