Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-206/11-2/MF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2011 r. (data wpływu 23 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego pracownikom w związku z realizacją projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego #61485; jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przedmiotem działalności Spółki jest głównie pobór i uzdatnianie wody.

Wnioskodawca będzie korzystał z dofinansowania projektu "Perspektywa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w latach 2011 - 2012.

Beneficjentem jest Miasto - Urząd Miasta, który w drodze naboru pracodawców wyłonił firmy, z którymi zostały zawarte umowy na zatrudnienie subsydiowane dla uczestników projektu.

Podstawą do otrzymania przez Wnioskodawcę środków jest umowa zawarta z Miastem w dniu 4 kwietnia 2011 r., o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w ramach projektu "Perspektywa" na okres od 4 kwietnia 2011 r. do 3 kwietnia 2012 r. Umowa ta zobowiązuje Wnioskodawcę do realizacji projektu.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w ramach projektu "Perspektywa", który zapewnia tzw. zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy jako formę aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Od całości wypłacanych wynagrodzeń Wnioskodawca pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stosownie do umowy, w ramach realizacji projektu, Miasto zobowiązuje się do refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę.

Refundacja:

a.

udzielana jest ze środków otrzymanych przez Miasto z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Perspektywa" w ramach Poddziałania 6.1.1. - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy;

b.

stanowi nie więcej niż 50% kosztów (wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę), ale maksymalnie 1.082,50 zł na osobę.

Rozliczeniu podlegają tylko koszty kwalifikowalne, a warunkiem przekazania środków na refundację jest:

a.

złożenie przez pracodawcę (Zakład) merytorycznie i formalnie poprawnego wniosku o refundację wraz z załącznikami;

b.

pozytywna weryfikacja złożonej dokumentacji, dokonana przez Miasto.

Kwota refundacji będzie przekazywana na konto pracodawcy (Zakładu) w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia finansowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Perspektywa", są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy zwolnienie dotyczy całości wynagrodzenia, czy odnosi się tylko do części refundowanej.

2.

Jeśli wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Perspektywa" podlegają zwolnieniu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to kiedy należy dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w dacie otrzymania refundacji z Miasta, czy w dacie fizycznej wypłaty wynagrodzeń pracownikom.

3.

Czy kwoty dochodów otrzymanych w ramach zatrudnienia subsydiowanego z projektu "Perspektywa" przez Zakład podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.

Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu "Perspektywa", które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej refundacji, stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5.

Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowalne, będące kosztami bezpośrednimi realizacji projektu "Perspektywa", nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte refundacją:

* nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów,

* zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia pracowników, a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy refundacji pokrywającej dany koszt,

* a jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym Zakład otrzymał refundację.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z pytań oznaczonych nr 1 i 2.

W pozostałej części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie nr 1 wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Mając na uwadze powyższy przepis, Wnioskodawca stwierdza, że zwolniona od podatku dochodowego powinna być ta część wynagrodzenia, która jest refundowana pracodawcy ze środków projektu. Refundacja finansowana jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział środków europejskich w finansowaniu wydatków projektu wynosi 85%, a 15% pochodzi z budżetu państwa.

W odniesieniu do pytania nr 2, Wnioskodawca jest zdania, że zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Perspektywa" należy skorygować w momencie otrzymania refundacji z Miasta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu, czyli podmiotu, który bezpośrednio realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu. Zwolnienie to nie znajduje zastosowania do wynagrodzeń osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego, bowiem to nie one są stroną umowy o dofinansowanie projektu (to nie one otrzymują refundację).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie jest w części refundowane na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą, czyli uczestnikiem projektu, a beneficjentem, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Początkowo Wnioskodawca ponosi całkowite koszty wynagrodzenia ze środków własnych, a refundacja części kosztów następuje po przedstawieniu kompletnego rozliczenia. Wnioskodawca został wyłoniony w drodze naboru pracodawców przeprowadzonego przez Urząd Miasta, w następstwie czego zawarta została umowa na zatrudnienie subsydiowane.

Zwolnienia jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

Wynagrodzenie pracownika z tytułu zatrudnienia w podmiocie realizującym zadania związane z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części refundowanej nie jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. zwolnieniu z opodatkowania podlegają przychody, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody wypłacane na rzecz pracowników tychże podmiotów.

Reasumując, mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w związku z realizacją umowy zawartej między Wnioskodawcą a beneficjentem, nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego przez pracowników ze stosunku pracy.

W związku z tym, że stanowisko przedstawione we wniosku, dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego zatrudnionym pracownikom, w związku z realizacją umowy zawartej między Wnioskodawcą a beneficjentem, uznano za nieprawidłowe, odpowiedź na drugie pytanie jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl