Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-157/11-5/KSU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2011 r. (data wpływu 6 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z nieodpłatnym przekazaniem nagród - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 listopada 2011 r., Nr: IPTPB1/415-157/11-2/KSU i IPTPP1/443-722/11-2/MW na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 listopada 2011 r., natomiast w dniu 6 grudnia 2011 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 5 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi serwis internetowy. Serwis ten umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zdobywanie punktów za wykonanie pewnych czynności. Czynnościami takimi są, np.: wypełnienie ankiety, obejrzenie reklamy, zalogowanie się do serwisu. Punkty te są gromadzone na indywidualnych kontach użytkowników i mogą zostać zamienione na nagrody (ale nie mogą zostać wymienione na pieniądze). Nagrody są dostarczane paczkami kurierskim na koszt Wnioskodawczyni do użytkowników. Zakres dostawy został ograniczony tylko do terenu Polski. Wnioskodawczyni dokonuje zakupów nagród samodzielnie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wnioskodawczyni wystawia faktury VAT podmiotom, które zleciły, np. wypełnienie ankiet, czy reklamę.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała:

1.

w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, iż:

* zarejestrowanymi użytkownikami serwisu internetowego, otrzymującymi nieodpłatnie nagrody są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

* zaakceptowanie regulaminu jest podstawą rejestracji użytkownika,

* jednorazowa wartość przekazanej nagrody zawiera się w przedziale od 10 zł do 900 zł,

* są to nagrody materialne tj. akcesoria komputerowe (np. myszy, klawiatury, słuchawki, głośniki), odtwarzacze muzyczne i video (mp3, mp4), gry komputerowe, konsole do gier (np. X-BOX360),

* w pytaniu oznaczonym we wniosku nr 5, zdaniem Wnioskodawczyni, w opisywanej przez Nią sytuacji jest podatnikiem,

* forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej to podatek liniowy,

* wysokość uzyskiwanego przychodu jest ściśle związana z ilością czynności dokonywanych przez zarejestrowanych użytkowników,

* użytkownicy nie ponoszą opłat związanych z rejestracją oraz dokonywaniem ww. czynności,

2.

w zakresie podatku od towarów i usług, iż:

* jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

* przekazywane nagrody nie są drukowanymi materiałami reklamowymi informacyjnymi, nie są prezentami o małej wartości oraz próbkami,

* nagrody dla użytkowników mają zachęcić ich do wykonywania pewnych czynności; towary nabywane z przeznaczeniem na nagrody, zdaniem Wnioskodawczyni, służą więc czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zakupione przez Wnioskodawczynię nagrody dla Użytkowników stanowić będą u Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu.

2.

Czy od zakupionych nagród przysługiwać będzie odliczenie podatku VAT.

3.

Czy nieodpłatne przekazanie nagród stanowić będzie przychód u Wnioskodawczyni.

4.

Czy nieodpłatne przekazanie nagród będzie skutkować wystawieniem faktury wewnętrznej i VAT należnym.

5.

Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana wystawiać PIT-8C dla Użytkowników z tytułu przekazania im nagród.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie zawarte w pytaniu nr 3, natomiast w zakresie pytań nr 1, 2, 4 i 5 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, Jej przychodem są jedynie wystawione faktury prowizyjne dla firm, które zleciły wykonanie usługi. Nieodpłatnie przekazanie nagród nie będzie więc stanowić dla Niej przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi serwis internetowy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zdobywanie punktów za wykonanie pewnych czynności. Czynnościami takimi są, np.: wypełnienie ankiety, obejrzenie reklamy, zalogowanie się do serwisu. Punkty te są gromadzone na indywidualnych kontach użytkowników i mogą zostać zamienione na nagrody (ale nie mogą zostać wymienione na pieniądze). Nagrodami są rzeczy materialne tj. akcesoria komputerowe (np. myszy, klawiatury, słuchawki, głośniki), odtwarzacze muzyczne i video (mp3, mp4), gry komputerowe, konsole do gier (np. X-BOX360). Jednorazowa wartość przekazanej nagrody zawiera się w przedziale od 10 zł do 900 zł.

Ponadto wskazuje, że wysokość uzyskiwanego przychodu jest ściśle związana z ilością czynności dokonywanych przez zarejestrowanych użytkowników, a nagrody mają zachęcić ich do wykonywania pewnych czynności.

Prowadzenie przez Wnioskodawczynię serwisu internetowego wiąże się z nieodpłatnym wydawaniem nagród dla każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu, który spełnia określone w regulaminie warunki przyznawania nagród, tj. zdobędzie określoną liczbę punktów za wykonanie pewnych czynności, którymi są wypełnienie ankiety, obejrzenie reklamy, zalogowanie się do serwisu. Nagroda taka jest wyróżnieniem dla ww. użytkownika serwisu internetowego, nie ma więc bezpośredniego powiązania z charakterem świadczonych przez Wnioskodawczynię usług, ale pośrednio ma wpływ na wysokość Jej przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaliczają do przychodów z działalności gospodarczej wartości wydawanych nagród, w związku z czym wartość przekazanych przez Wnioskodawczynię nagród, nie stanowi w świetle art. 14 ww. ustawy przychodu z działalności gospodarczej. Nie można jednak mówić, że wartość nieodpłatnie przekazanych nagród nie ma w ogóle wpływu na wysokość przychodu z działalności gospodarczej. Ma wpływ w ten sposób, że czynność ta powinna się przełożyć na wysokość uzyskanego przychodu i w ten sposób zwiększyć podstawę opodatkowania.

Reasumując, wartość nieodpłatnie przekazanych nagród użytkownikom serwisu internetowego, ma o tyle wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, na ile wartość zakupionych nagród - przy zachowaniu pozostałych warunków - stanowić będzie koszt uzyskania przychodu. Jednakże wartość nieodpłatnie przekazanych nagród nie zalicza się do przychodu prowadzonej działalności, a tym samym wartość ich nie zwiększa podstawy opodatkowania.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl