Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4512-86/16-2/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży Aktywów II w ramach transakcji II i prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej Transakcję II oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży Aktywów II w ramach transakcji II i prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej Transakcję II oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca planuje prowadzić działalność związaną z dostawą dla przedsiębiorców i osób fizycznych (prywatnych) wody źródlanej, kawy, dystrybutorów filtrujących i ekspresów.

Wnioskodawca nabył od podmiotu niepowiązanego, tj. N. Polska Spółka Akcyjna (dalej: "Sprzedawca") część aktywów wchodzących w skład zorganizowanej cześć przedsiębiorstwa Sprzedawcy w postaci oddziału - N. Polska Spółka Akcyjna Oddział (dalej: "Oddział").

Oddział Sprzedawcy stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedawcy zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W skład Oddziału wchodzą m.in.

* centrala Oddziału,

* dwa zakłady produkcyjne,

* sieć jednostek obsługi klienta, oraz

* znak towarowy.

Dodatkowo, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedawcy, do centrali Oddziału, dwóch zakładów produkcyjnych oraz do poszczególnych jednostek obsługi klienta przyporządkowane /przyporządkowani są m.in:

* składniki materialne (w tym: nieruchomości oraz inne niż własność prawa do nieruchomości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, samochody i inne składniki materialne) oraz składniki niematerialne (np.: licencje do programów komputerowych), w tym w szczególności baza klientów,

* pracownicy,

* kontrakty (tekst jedn.: zobowiązania i wierzytelności wynikające z kontraktów), w tym m.in. kontrakty najmu lub leasingu nieruchomości i samochodów oraz kontrakty z dostawcami i odbiorcami Sprzedawcy.

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy i Sprzedawcy, Wnioskodawca nabył jedynie część aktywów należących do Oddziału (dalej: "Grupa Aktywów II") w ramach transakcji kupna-sprzedaży (dalej: "Transakcja II"). Pozostałą część Oddziału (dalej: "Grupa Aktywów I") została nabyta dalej: "Transakcja I") od Sprzedawcy przez E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka I") - polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która na moment opisanej Transakcji II jest udziałowcem Wnioskodawcy. Niezwłocznie po nabyciu Grupy Aktywów II przez Wnioskodawcę od Sprzedawcy, Spółka I dokona sprzedaży całości swoich udziałów we Wnioskodawcy do podmiotu niepowiązanego.

W ramach Transakcji II na Wnioskodawcę została przeniesiona Grupa Aktywów II, na którą składają się aktywa dotyczące centrali Oddziału i części jednostek obsługi klienta oraz znak towarowy oddziału - "D.". Dodatkowo, w ramach Transakcji II na Wnioskodawcę przeszedł również jeden z zakładów produkcyjnych Oddziału,

W przypadku centrali Oddziału, Wnioskodawca nabył:

* część pracowników centrali pracujących w poszczególnych departamentach centrali (np. część pracowników działu IT, czy część pracowników działu kadr), wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,

* samochody oraz część wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego, które służy do wykonywania pracy tym pracownikom, którzy zostaną przeniesieni na Wnioskodawcę,

* część licencji dotyczących oprogramowania komputerowego,

* należności i zobowiązania dotyczące przenoszonej części centrali Oddziału (w tym dotyczące m.in. umów najmu, leasingu itp., dotyczące tych składników wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę).

W przypadku pozostałej części pracowników, wyposażenia, samochodów, sprzętu komputerowego i licencji czy należności i zobowiązań z tytułu umów najmu lub leasingu składników wyposażenia czy samochodów przypisanych do centrali Oddziału, które nie zostały przeniesione na Wnioskodawcę (w szczególności siedziba centrali (tekst jedn.: prawa do nieruchomości, w której mieści się siedziba Centrali)) zostały one (jako część Grupy Aktywów I) zbyte Spółce I w ramach Transakcji I przez Sprzedawcę.

Jednocześnie, w ramach Transakcji II na Wnioskodawcę został przeniesiony tylko jeden zakład produkcyjny wchodzący w skład Oddziału (dalej: "Zakład"), w skład którego wchodzą następujące składniki materialne i niematerialne:

* pracownicy wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,

* wszelkie prawa i zobowiązania dotyczące nieruchomości związanych z przenoszonym Zakładem (np. prawo własności nieruchomości czy użytkowania wieczystego gruntu, prawa i zobowiązania dotyczące ujęć wodnych, zobowiązania związane z ochroną nieruchomości lub wywozem odpadów czy też prawa i zobowiązania dotyczące ochrony środowiska),

* wszelkie składniki majątkowe związane z Zakładem (np. wyposażenie, sprzęt produkcyjny i komputerowy),

* należności i zobowiązania dotyczące przenoszonego Zakładu (w tym dotyczące m.in. umów najmu, leasingu itp., dotyczące składników wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę wraz z Zakładem).

Dodatkowo, w ramach planowanej Transakcji II, na Wnioskodawcę została przeniesiona część jednostek obsługi klienta wchodzących w skład Oddziału, obejmująca następujące składniki materialne i niematerialne:

* pracowników pracujących w przenoszonych na Wnioskodawcę jednostkach obsługi klienta wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,

* wszelkie prawa i zobowiązania dotyczące wynajmowanych lub leasingowanych nieruchomości związanych z przenoszonymi jednostkami obsługi klienta,

* wszelkie składniki majątkowe związane z przenoszonymi jednostkami obsługi klienta (np. bazy klientów, wyposażenie, sprzęt komputerowy),

* należności i zobowiązania z umów najmu czy leasingu itp., dotyczące wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę wraz z jednostkami obsługi klienta. Pozostała część jednostek obsługi klienta wchodzących w skład Oddziału nie została przeniesiona przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, ale na Spółkę I w ramach Transakcji I.

Jednocześnie, w ramach Transakcji II na Wnioskodawcę zostanie przeniesiony znak towarowy - D.

W związku z powyższym, przedmiotem Transakcji II będą wyłącznie te składniki materialne i niematerialne, które wchodzą w skład Grupy Aktywów II. Jednakże, w przypadku należności i zobowiązań handlowych Oddziału nastąpiła ich alokacja pomiędzy Wnioskodawcę i Spółkę I w ramach Transakcji I i Transakcji II w oparciu o kryteria biznesowe.

Jednocześnie, w przypadku tych należności i zobowiązań, których podział pomiędzy Wnioskodawcę a Spółkę I w ramach Transakcji I i Transakcji II nie był możliwy z przyczyn prawnych lub praktycznych (np. kontrakty usług telekomunikacyjnych) takie należności i zobowiązania zostały przeniesione w całości na Spółkę I.

W związku z powyższym, w ramach Transakcji II na rzecz Wnioskodawcy nie zostały przeniesione żadne inne rzeczowe składniki majątku, zobowiązania czy należności Sprzedawcy, a przede wszystkim te wchodzące w skład Grupy Aktywów I (z wyjątkiem powyżej wskazanych zastrzeżeń). W szczególności, przedmiotem planowanej Transakcji II nie są (z wyjątkiem powyżej wskazanych zastrzeżeń):

* zadatki oraz przedpłaty klientów, itp., które wchodzą w skład Oddziału, nienależące do Grupy Aktywów II,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,

* jeden z Zakładów wchodzących w skład Oddziału.

Dodatkowo, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, na moment zawarcia Transakcji II:

* Grupa Aktywów II będąca przedmiotem Transakcji II (część Oddziału) nie stanowiła wyodrębnionego organizacyjnie w przedsiębiorstwie Sprzedawcy (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa, na którego czele stałby kierownik, czy dyrektor, bowiem taki zespół tworzy cały Oddział D. a nie Grupa Aktywów II,

* nie ma odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do ww. Grupy Aktywów II,

* zakładowy plan kont Sprzedawcy nie zawiera odrębnych kont ewidencyjnych dotyczących wyłącznie gospodarki finansowej ww. Grupy Aktywów II,

* nie ma odrębnych planów finansowych, budżetów etc. dotyczących ww. Grupy Aktywów II,

* nie ma odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykorzystywaniem ww. Grupy Aktywów II w przedsiębiorstwie Sprzedawcy,

* w ramach Transakcji II doszło do przeniesienia części zakładu pracy w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: "k.p.").

Ponadto, w celu uzyskania zdolności operacyjnej przez Wnioskodawcę, w ramach odrębnej transakcji od Spółki I do Wnioskodawcy zostały sprzedane inne składniki majątkowe, które jednak nie wchodziły w skład Grupy Aktywów I w ramach Transakcji I. Dodatkowo, nie jest wykluczone, że przez pewien okres (przed lub po Transakcji II) Wnioskodawca będzie stroną umów wsparcia ze Sprzedawcą lub ze Spółką I. Umowy mogą dotyczyć wsparcia Wnioskodawcy m.in. w zakresie księgowości, zarządzania lub IT.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, Transakcja II została uznana przez Sprzedawcę za podlegającą VAT i udokumentowana fakturą/fakturami VAT, wystawioną/wystawionymi przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, z wyjątkiem sprzedaży praw do nieruchomości, w stosunku, do których znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku VAT (albo obligatoryjne, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 9 Ustawy o VAT, albo, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, z którego to zwolnienia Sprzedawca i Wnioskodawca nie zrezygnują i nie wybiorą opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11).

Nabyta w drodze Transakcji II Grupa Aktywów II będzie służyła wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT według stawki 23%. Nie jest również wykluczona możliwość świadczenia usług czy dostawy towarów na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, co będzie stanowiło czynność opodatkowaną według stawki 0%.

Zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca są na moment Transakcji II zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy, Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, która nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Czy jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie prawidłowa, to czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury / faktur dokumentującej Transakcję II oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy, Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, która nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury/faktur dokumentującej Transakcję II oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

1. Sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy, Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II jako czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury/faktur dokumentującej Transakcję II oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

Uwagi wstępne

W celu rozstrzygnięcia, czy Transakcja II będzie podlegała opodatkowaniu VAT, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy mieści się ona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii. Zaś zgodnie z art. 8 ustawy o VAT świadczenie usług jest definiowane, jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższych regulacji:

* część nabywanych w ramach Grupy Aktywów II składników (np. wyposażenie) może być uznane za towary dla celów ustawy o VAT (stanowią rzeczy, o których mowa w definicji towaru w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), a

* sprzedaż pozostałej części Grupy Aktywów II na rzecz Wnioskodawcy stanowić będzie odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT (m.in. stanowić może przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej).

Tym samym sprzedaż Grupy Aktywów II mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie należy ustalić, czy w przypadku Transakcji II znajdą zastosowanie wyłączenia z opodatkowania wskazane w art. 6. Zgodnie z treścią tego przepisu czynnościami wyłączonymi z opodatkowania są:

* czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

* transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Sprzedaż Grupy Aktywów II może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, dlatego aby Transakcja II podlegała opodatkowaniu VAT, należy ustalić, czy nie polegała na zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zdaniem Wnioskodawcy wykładnia terminów użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - przedsiębiorstwo oraz jego zorganizowana część - ma kluczowe znaczenie, dla ustalenia czy Transakcja II będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W konsekwencji interpretacja terminów użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT powinna być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, organ wydający interpretację jest uprawniony do dokonania wykładni terminów "przedsiębiorstwo" i "zorganizowana część przedsiębiorstwa", użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym, do dokonania klasyfikacji przedmiotu planowanej Transakcji II (tekst jedn.: oceny czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Transakcja II będzie dotyczyła zbycia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też indywidualnych aktywów niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Powyższe twierdzenie znajduje swoje uzasadnienie w interpretacjach art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, dokonywanych przez sądy administracyjne, zgodnie, z którymi pojęcie przepisów prawa podatkowego, objętych zakresem przedmiotowym interpretacji indywidualnych, należy interpretować szeroko.

Przykładowo, jak wynika z treści wyroku WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 1691/11), treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że wnioskodawca ma uprawnienie do uzyskania od organu podatkowego interpretacji prawa podatkowego w każdej indywidualnej sprawie, która może kształtować jego prawa i obowiązki na gruncie określonej regulacji podatkowej. Podobne stwierdzenie znajduje się w wyroku NSA z dnia 9 października 2008 r. (sygn. akt I FSK 1239/07).

Co więcej, kwestia kompetencji Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania wykładni przepisu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz, 93 z późn. zm., dalej "k.c."), niejednokrotnie była przedmiotem rozstrzygnięć polskich sądów administracyjnych (w tym, w stanach faktycznych analogicznych do zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem). W rezultacie, na przykład, NSA w wyroku z dnia 6 stycznia 2010 (sygn, akt I FSK 1216/09), uznał, że jeżeli u podstaw stanowiska wnioskodawcy legła kwestia wymagająca zajęcia stanowiska organu na płaszczyźnie prawno-podatkowej, Minister Finansów jest zobowiązany do zajęcia stanowiska i podania argumentacji w sprawie klasyfikacji przedmiotu transakcji. Ponadto, NSA podzielił pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1737/07) i wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 197/09), zgodnie, z którym obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji nie można zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość. Jak wskazał Sąd, przez prawo podatkowe - w kontekście wymogów dotyczących wydawania jego indywidualnych interpretacji - należy rozumieć ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Podobne stwierdzenia znajdują się w następujących wyrokach: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 197/09), wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/Gl 1044/08) oraz wyrok NSA z dnia 4 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 1019/09).

Podobnie, WSA w Kielcach, w wyroku z dnia 29 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Ke 465/08), uznał, że w kontekście stosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, art. 551 k.c. jest przepisem prawa podatkowego. W konsekwencji, Sąd nie zgodził się z oceną organu, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji przedmiotu transakcji.

Brak przesłanek uzasadniających uznanie sprzedaży Grupy Aktywów II za zbycie przedsiębiorstwa

Jak wskazano wyżej ustawa o VAT w art. 6 pkt 1 stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Termin przedsiębiorstwo nie został jednak zdefiniowany w tej ustawie.

W związku z powyższym w doktrynie prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, iż dla celów podatku VAT, pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 k.c. Zgodnie z treścią powyższego artykułu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, aby można było mówić o nich, jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Tym samym przedsiębiorstwem jest taki zespół składników, które są powiązane w taki sposób, że razem tworzą samodzielny podmiot funkcjonujący w obrocie gospodarczym.

Dlatego też nie można traktować, jako przedsiębiorstwo wyodrębnionej gospodarczo części będącej zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, jeżeli nie będzie ona obejmować wszystkich istotnych składników majątku Wnioskodawcy wskazanych w art. 551 k.c., pozwalających na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej.

Jak zaznaczono powyżej, przedmiotem Transakcji II nie jest ani całość składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, ani nawet całość majątku stanowiącego Oddział Sprzedawcy. Przedmiotem Transakcji II jest wyłącznie część składników wchodzących w skład Oddziału Sprzedawcy, a Transakcja II nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Wnioskodawcy innych składników przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym:

* wierzytelności (należności) i zobowiązań Sprzedawcy (innych niż dotyczących Grupy Aktywów II),

* składników materialnych i niematerialnych należących do Sprzedawcy innych niż Grupy Aktywów II,

* ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,

* zadatków i przedpłat klientów, itp. (innych niż wchodzących w skład Grupy Aktywów II),

* jednego z Zakładów wchodzących w skład Oddziału.

Sama sprzedaż Grupy Aktywów II, bez transferu wszystkich wierzytelności i zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzonej, co najmniej w ramach Oddziału oraz wszystkich osób zatrudnionych u Wnioskodawcy pracujących przynajmniej w Oddziale, nie stanowi zbycia masy majątkowej, która mogłaby pozwolić Wnioskodawcy w sposób ciągły (nieprzerwany) kontynuować działalność gospodarczą Sprzedawcy. Grupa Aktywów II nie obejmuje wszystkich elementów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej Oddziału w taki sposób, w jaki była ona prowadzona przez Sprzedawcę do czasu Transakcji II. Dodatkowo, brak możliwości kontynuowania działalności gospodarczej Oddziału w oparciu o Grupę Aktywów II związany jest z wyłączeniem z Grupy Aktywów II części wierzytelności i zobowiązań Oddziału Sprzedawcy (w tym wierzytelności i zobowiązań handlowych).

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż Wnioskodawca nabył tylko jeden z zakładów produkcyjnych wchodzących w skład Oddziału. Tym samym, nabywana przez Wnioskodawcę Grupa Aktywów II jest pozbawiona pełnej zdolności operacyjnej. W konsekwencji, w celu zapewnienia możliwości dostawy dla przedsiębiorców i osób fizycznych (prywatnych) wody źródlanej, Wnioskodawca w ramach odrębnej transakcji nabył od Spółki I inne składniki majątkowe w celu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej.

W konsekwencji, przedmiot Transakcji II nie wyczerpuje definicji przedsiębiorstwa dla celów ustawy o VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzona została również w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo:

* W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r. (IPPP1/443-698/13-2/PR) stwierdzono, że: "Zbywca dokona zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego. Opisana we wniosku transakcja nie obejmuje, bowiem istotnych elementów przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego, takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne Zbywcy".

* W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r. (IPPP1/443-1235/12-2/IGo), w której stwierdzono, że: "(...) przedsiębiorstwo obejmuje całość aktywów posiadanych przez podatnika odpowiednio zorganizowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem zbycie przez podatnika tylko części swoich aktywów z definicji nie może być zakwalifikowane, jako zbycie przedsiębiorstwa, nawet, jeżeli przedmiotem zbycia jest zdecydowana większość składników majątkowych".

* W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. (IPPP2/443-1104/12-4/BH): "Sprzedawana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, bowiem przedmiotem sprzedaży będą wyłącznie niektóre składniki przedsiębiorstwa Sprzedawcy - w szczególności na Nabywcę nie zostaną przeniesione istotne składniki majątkowe i niemajątkowe umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym środki finansowe. Przedmiotem Transakcji nie będą również księgi rachunkowe Sprzedawcy i inne składniki materialne i niematerialne wymienione, które w świetle Kodeksu cywilnego tworzące przedsiębiorstwo."

* W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (ILPP1/443-1108/11-5/AW) stwierdzono, że "przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. Ponadto, nie można traktować, jako przedsiębiorstwo wyodrębnionej gospodarczo części będącej zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, jeżeli nie będzie obejmować ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności".

Brak przesłanek uzasadniających uznanie sprzedaży Grupy Aktywów II za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wedle utrwalonej linii orzeczniczej organów podatkowych z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłania:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W rezultacie, zorganizowana część przedsiębiorstwa to przede wszystkim zespół składników materialnych i niematerialnych. Jak wskazał, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 30 października 2012 r., sygn. ITPP2/443-966/12/AK, "Zatem, aby tu rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym".

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, aby w przypadku zbycia składników majątkowych, można było mówić o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład przedmiotu zbycia muszą wchodzić również wszystkie zobowiązania sprzedawcy związane ze zbywaną częścią majątku sprzedawcy. Takie, stanowisko znalazło również potwierdzenie m. in w:

* Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. ITPP2/443-1174/12/PS, z której wynika, iż: "Na nabywcę winny przejść wszystkie zobowiązania związane z tą częścią przedsiębiorstwa, gdyż stanowią one jego składniki. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ww. ustawy ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie zobowiązania wcześniej nie przypisane. (...) Wyodrębniona część przedsiębiorstwa pozbawiona tych zobowiązań utraci tym samym status zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług - powyższe nie dotyczy kwestii przenoszenia zobowiązań, które nie mogą być przenoszone z mocy prawa".

* Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w z 2 sierpnia 2011 r., sygn. ITPP2/443-774/11/EK, zgodnie z treścią której: "Skoro, bowiem z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotem dostawy będą poszczególne składniki majątkowe, należy przyjąć, iż nie będzie to dostawa przedsiębiorstwa. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż nie obejmie istotnych elementów, tj. należności i zobowiązań Spółki i praw wynikających z umów najmu lokali, nie będzie zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa". W związku z powyższym, zobowiązania obok prawa własności składników majątku, czy też należności stanowią jeden z najważniejszych elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i są nierozerwalnie z nim związane. Wyłączenie ich, zatem powoduje, że nie można mówić o innych pozostających składnikach majątkowych jak o przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (podobnie jak w przypadku przedsiębiorstwa) tworzą składniki, które są pod względem organizacyjnym i finansowym wyodrębnione w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa oraz są we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich, jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Dodatkowo, aby mieć do czynienia z transferem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład przedmiotu zbycia muszą wchodzić również wszystkie zobowiązania sprzedawcy związane ze zbywaną częścią majątku. Przykładowo, jako typowy zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących zorganizowaną część przedsiębiorstwa można wskazać oddział osoby prawnej.

W przedmiotowej sprawie szereg elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w postaci Oddziału zostało wyłączonych z Transakcji II, tj.:

* składniki materialne i niematerialne, inne niż Grupa Aktywów II, należące do Oddziału Sprzedawcy,

* część wierzytelności (należności) oraz zobowiązań Sprzedawcy dotyczących Oddziału,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę w ramach Oddziału, oraz również

Biorąc pod uwagę, iż:

* przedmiotem Transakcji II jest wyłącznie część Oddziału Sprzedawcy, a nie cały Oddział,

* Grupa Aktywów II nie jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym w majątku Sprzedawcy,

* w zakres przedmiotowy Transakcji II nie weszły wszystkie zobowiązania Sprzedawcy dotyczące Oddziału,

zdaniem Wnioskodawcy przedmiot Transakcji II nie spełnia szeregu warunków niezbędny do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Konsekwentnie Transakcja II nie jest zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko znalazło również potwierdzenie m.in w:

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2015 r. (IPPP1/443-1482/14-4/AP), w której stwierdzono, że: "Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że do dostawy praw do znaków towarowych oraz prawa do know-how nie będzie mieć zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy. Wymienione składniki majątkowe będące Przedmiotem sprzedaży nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny, bowiem transakcji nie będzie towarzyszył transfer kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji przedsiębiorstwa. Z perspektywy przedsiębiorstwa Spółki zbywającej przedmiotem zbycia będą tylko niektóre składniki niematerialne niezdolne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot planowanej transakcji nie będzie również stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy. Zbywane składniki majątku nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż Przedmiot sprzedaży nie będzie spełniał ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie będzie stanowił masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo".

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 października 2014 r. (IPTPP2/443-578/14-2/AO), z której wynika, iż: "Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)".

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2014 r. (IPTPP4/443-408/14-5/UNr), zgodnie z treścią, której; " (...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)",

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. (ILPB3/423-446/08-2/HS), w której stwierdzono, że " (...) zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, które w przyszłości mogą służyć do prowadzenia odrębnego zakładu, lecz zorganizowany, autonomiczny zespół tych składników. Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza".

Prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczona przy zakupie Grupy Aktywów II

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu.

Jak wskazano powyżej Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie prowadził działalność podlegającą opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki podstawowej. Nie jest również wykluczona możliwość świadczenia usług i dostawy towarów na rzecz podmiotów zagranicznych, do czego będzie miała zastosowanie stawka 0%.

W konsekwencji, Grupa Aktywów II będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy zakupie Grupy Aktywów II, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa odstąpiono od uzasadnienia prawnego stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl