IPPP3/4512-441/15-4/KT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4512-441/15-4/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dostaw towarów przemieszczanych z Niemiec do Polski w celu dalszej sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dostaw towarów przemieszczanych z Niemiec do Polski w celu dalszej sprzedaży. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/4512-441/15-2/KT z dnia 5 sierpnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - A. EU S.#224;.r.l. (dalej jako "AEU") jest spółką utworzoną i istniejącą na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą przy. Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga). AEU jest częścią grupy kapitałowej A., prowadzącej jeden z największych na świecie sklepów internetowych. W ramach grupy A., AEU jest podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż towarów klientom A. w różnych krajach Unii Europejskiej.

AEU jest zarejestrowana dla celów VAT w Niemczech i w Polsce. Ponadto, AEU jest podatnikiem VAT w Luksemburgu. AEU nie posiada jednak stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski. W szczególności, AEU nie posiada biura, majątku ani pracowników na terenie Polski.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej grupa A. korzysta z pewnej liczby magazynów (centra realizacji zamówień, ang. fulfillment centers - "Magazyny"). Operatorami Magazynów są inne podmioty należące do grupy A. W Polsce operatorem Magazynów jest A. Poland Sp. z o.o. ("AFP") z siedzibą w W.

AEU jest właścicielem towarów, które znajdują się w Niemczech. Towary są przedmiotem usług polegających na realizacji zamówień (ang. fulfillment services), wykonywanych przez inne podmioty należące do grupy A. na rzecz AEU, tzn. towary przewożone są do Magazynów znajdujących się na terenie Niemiec, a następnie są sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej A. Podmiot z grupy A., który jest wykonawcą usług, pakuje towary i organizuje ich wysyłkę do końcowego odbiorcy. Towary dostarczane są do odbiorców pocztą/kurierem.

AEU planuje reorganizację procesu sprzedaży towarów klientom, tzn. (a) osobom nie będącym podatnikami podatku od wartości dodanej, lub (b) podatnikom podatku od wartości dodanej lub osobom prawnym nie będącym podatnikami podatku od wartości dodanej, które realizując transakcje z podmiotami z innych krajów UE nie mają obowiązku rozliczać tych transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ("Klienci").

AEU przechowuje towary w Magazynach na terenie Niemiec. Po przewidywanej reorganizacji niektóre towary będą przewożone do Magazynów na terenie Polski. AEU będzie rozliczać przemieszczenie towarów do Polski jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w Niemczech oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce (na zasadzie "przemieszczenia w ramach jednego przedsiębiorstwa").

Towary będą sprzedawane poprzez stronę internetową A. Klientom znajdującym się w różnych krajach UE, tj. towary znajdujące się w Polsce mogą być dostarczane do Klientów w Polsce, Niemczech lub innych krajach UE, natomiast towary znajdujące się w Niemczech mogą być dostarczane do Klientów w Polsce, Niemczech lub w innych krajach UE.

AEU będzie traktować sprzedaż towarów znajdujących się w Polsce Klientom znajdującym się w Polsce jako dostawy krajowe podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce. Sprzedaż towarów Klientom znajdującym się w Niemczech będzie traktowana jako sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium kraju, o której mowa w art. 2 ust. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej "Ustawa o VAT"). Sprzedaż towarów do innych krajów UE będzie również traktowana jako sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

W związku z powyższym, stosownie do art. 23 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o VAT, sprzedaż towarów Klientom znajdującym się w Niemczech będzie albo podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce (jeżeli wartość towarów pomniejszona o kwotę podatku sprzedanych przez AEU w roku poprzednim lub w roku bieżącym będzie niższa od limitu wyznaczonego przez Niemcy) lub będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w Niemczech (w przypadku przekroczenia tego limitu).

Ewentualnie, zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy o VAT, AEU może wybrać Niemcy jako miejsce opodatkowania. W takim przypadku sprzedaż towarów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w Niemczech.

Ta sama metodologia będzie miała zastosowanie w przypadku sprzedaży do innych krajów członkowskich UE.

Ponadto, towary przewożone z Magazynów niemieckich do Magazynów polskich mogą być przewożone z powrotem do Magazynów niemieckich, a następnie sprzedawane Klientom znajdującym się w Niemczech. AEU będzie traktować przemieszczenie towarów z Polski do Niemiec jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Polsce oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Niemczech (na zasadzie "przeniesienia w ramach jednego przedsiębiorstwa").

Podmiot z grupy A. wykonujący usługi realizacji zamówień będzie pakować i organizować dostawę towarów do Klientów końcowych (w przypadku towarów przemieszczanych do Polski podmiotem tym będzie AFP). Towary będą dostarczane do Klientów pocztą/kurierem.

Ze względu na fakt, że AEU nie posiada biura, majątku ani pracowników na terenie Polski, wykonywanie wszystkich obowiązków w zakresie administracji i sprawozdawczości będzie podzlecane AFP albo zewnętrznemu dostawcy takich usług.

AEU nie będzie sprzedawać nowych środków transportu, produktów montowanych lub instalowanych, wyrobów akcyzowych, antyków ani innych produktów, dla których podstawę opodatkowania VAT stanowi marża.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy przyjęty przez AEU sposób rozliczenia podatku VAT od towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych Klientom znajdującym się w Polsce, tzn. uznanie przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce oraz uznanie sprzedaży towarów Klientom znajdującym się w Polsce za sprzedaż krajową w Polsce, jest prawidłowy.

2. Czy przyjęty przez AEU sposób rozliczenia podatku VAT od towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych Klientom znajdującym się w Niemczech, tzn. uznanie przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce oraz uznanie sprzedaży towarów Klientom znajdującym się w Niemczech za sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju, jest prawidłowe.

3. Czy przyjęty przez AEU sposób rozliczenia podatku VAT od towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych Klientom znajdującym się w innych państwach członkowskich UE, tzn. uznanie przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce oraz uznanie sprzedaży towarów Klientom znajdującym się w innych państwach członkowskich UE za sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju, jest prawidłowe.

4. Czy przyjęty przez AEU sposób rozliczenia podatku VAT od towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i przewożonych z powrotem z Polski do Niemiec, tzn. uznanie pierwszego przemieszczenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce, a drugiego przemieszczenia za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Polsce, jest prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie AEU, przyjęty sposób rozliczania podatku VAT od towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych Klientom znajdującym się w Polsce, Niemczech i innych państwach członkowskich UE, jak również towarów przewożonych z powrotem z Polski do Niemiec, jest prawidłowy. Powyższy wniosek wynika z następujących argumentów:

Ad. 1)

AEU prawidłowo uznaje sprzedaż towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych Klientom znajdującym się w Polsce za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce i sprzedaż krajową w Polsce

W opinii AEU, przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce.

Stosownie do art. 11 ust. 1 Ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów następuje w przypadku, gdy:

a.

nastąpiło przemieszczenie towarów należących do podatnika, przez tego podatnika lub na jego rzecz, z terytorium innego państwa członkowskiego UE do Polski;

b.

towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego UE w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte lub nabyte (w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów); oraz

c.

towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

AEU spełnia wszystkie powyższe warunki. Po pierwsze, towary będą przewożone przez osobę trzecią w imieniu AEU z Niemiec do Polski, co oznacza spełnienie wymogu przemieszczenia towarów w imieniu podatnika, do którego towary należą, z innego państwa członkowskiego UE do Polski.

Po drugie, AEU jest właścicielem towarów, ponieważ zostały one wytworzone, wydobyte lub nabyte prze AEU. W związku z powyższym, również drugi wymóg został spełniony.

Ponadto, AEU będzie sprzedawać towary swoim Klientom. Jak wskazano powyżej, AEU sprzedaje towary Klientom znajdującym się w różnych krajach UE. W związku z powyższym, również trzeci wymóg został spełniony, a przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce.

Niezależnie od powyższego, niektóre z towarów przewożonych do Polski mogą być sprzedawane Klientom znajdującym się w Polsce. W opinii AEU, taką sprzedaż należy traktować jako sprzedaż krajową towarów w Polsce. Wynika to z następujących przepisów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o VAT, miejscem dostawy towarów transportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia ich transportu do nabywcy.

W związku z powyższym, towary pozostają w Polsce w momencie dostawy do Klienta znajdującego się w Polsce i nie opuszczają Polski w trakcie tego procesu. W związku z powyższym, dla celów podatku VAT ich dostawę należy traktować jako dostawę krajową na terytorium Polski.

Ad. 2)

AEU prawidłowo uznaje sprzedaż towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych Klientom znajdującym się w Niemczech za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce i sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju.

W opinii AEU, przemieszczenie towarów nabytych w Niemczech do Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce. W tym zakresie, pierwszy argument przedstawiony w punkcie 1 stosuje się odpowiednio.

Towary przewożone do Polski mogą być sprzedawane Klientom znajdującym się w Niemczech. W opinii AEU, tego rodzaju transakcje należy traktować jako sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju. Fakt, że AEU jest podmiotem zarejestrowanym w Niemczech dla celów podatku VAT, pozostaje bez wpływu na powyższy wniosek.

Stosownie do art. 2 ust. 23 Ustawy o VAT, sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju stanowi dostawa towarów:

a.

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego UE, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że

b.

dostawa dokonywana jest na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, która w przypadku transakcji z podmiotami z innych państw członkowskich UE nie ma obowiązku rozliczania tych transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub osoby niebędącej podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przypadku AEU wszystkie powyższe warunki są spełnione.

Po pierwsze, towary będą transportowane pocztą/kurierem w imieniu AEU (w praktyce podmiotem organizującym transport będzie AFP, działająca w imieniu AEU).

W opinii AEU, spółka powinna być uznana za podatnika VAT w rozumieniu art. 2 ust. 23 Ustawy o VAT. Wniosek ten wynika z następujących argumentów:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikiem VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT, podatnikiem VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce.

Jako wskazano powyżej, towary będą transportowane do Magazynów polskich z Magazynów niemieckich. Takie przemieszczenia towarów będą traktowane jako tzw. "przemieszczenia w ramach jednego przedsiębiorstwa", w związku z czym będą uznane za wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w Niemczech oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce.

AEU będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce, w związku z czym AEU należy uznać za podatnika VAT dla celów art. 2 ust. 23 Ustawy o VAT.

Ponadto, ze względu na fakt, że AEU będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce, Spółka będzie również zobowiązana do zarejestrowania się dla celów podatku VAT w Polsce (jak to ma miejsce obecnie). Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o VAT, obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT dotyczy podmiotów wymienionych w art. 15 Ustawy o VAT, tzn. podatników VAT. W opinii AEU, fakt ten dodatkowo dowodzi, że spółkę należy uznać za podatnika VAT dla celów art. 2 ust. 23 Ustawy o VAT. AEU nie może być traktowana jako podatnik VAT dla celów rejestracyjnych i jednocześnie nie być uznana za podatnika VAT w rozumieniu art. 2 ust. 23 Ustawy o VAT.

Po drugie, dostawy będą dokonywane na rzecz Klientów, którymi będą albo osoby nie będące podatnikami podatku od wartości dodanej bądź osoby będące podatnikami podatku od wartości dodanej, albo osoby prawne niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej, które, w przypadku transakcji z podmiotami z innych krajów UE, nie mają obowiązku rozliczania tych transakcji jako wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

W związku z powyższym, w opinii AEU, AEU będzie miała obowiązek traktować sprzedaż towarów znajdujących w Magazynach polskich do Klientów w Niemczech jako sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. W opinii AEU, fakt, że spółka jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w Niemczech, nie ma wpływu na zastosowanie przepisów regulujących sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Wynika to z faktu, że polskie przepisy o VAT dotyczące zastosowania mechanizmu sprzedaży wysyłkowej nie odwołują się do kwestii, czy podatnik jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju, do którego dokonuje sprzedaży wysyłkowej, czy też nie.

Ze względu na fakt, że sprzedaż będzie traktowana jako sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium kraju do Niemiec, będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce (jeżeli wartość netto towarów sprzedanych przez AEU w roku poprzednim lub w roku bieżącym jest niższa od limitu wyznaczonego przez Niemcy) lub będzie podlegać opodatkowaniu w Niemczech (w przypadku przekroczenia tego limitu). Ewentualnie, AEU może wybrać Niemcy jako miejsce opodatkowania, wskutek czego sprzedaż będzie w całości podlegać opodatkowaniu w Niemczech.

Ad. 3)

AEU prawidłowo uznaje sprzedaż towarów dostarczanych z Niemiec do Polski i sprzedawanych do Klientów znajdujących się w innych krajach UE za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce i sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju.

Przemieszczenie towarów nabytych w Niemczech do Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce. W tym zakresie pierwszy argument przedstawiony w punkcie 1 stosuje się odpowiednio.

Niektóre z towarów transportowanych do Polski mogą być sprzedawane do Klientów znajdujących się w innych państwach członkowskich UE, w których AEU jest lub nie jest zarejestrowana dla celów podatku VAT.

W opinii AEU, sprzedaż towarów Klientom znajdującym się w innych państwach członkowskich UE należy traktować jako sprzedaż wysyłkową towarów z terytorium kraju niezależnie od tego, czy AEU jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w danym państwie, czy też nie. W tym zakresie, argumenty z punktu 2 stosuje się odpowiednio.

Ad. 4)

AEU prawidłowo uznaje przemieszczenie towarów dostarczanych z Niemiec do Polski oraz przemieszczanych z powrotem do Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Polsce.

W opinii AEU, przemieszczenie towarów nabytych w Niemczech do Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce. W tym zakresie, pierwszy argument przedstawiony w punkcie 1 stosuje się odpowiednio.

Ponadto, w opinii AEU, przemieszczenie towarów z powrotem do Niemiec należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Polsce. Wynika to z następujących przepisów.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotową dostawa towarów w Polsce następuje w przypadku, gdy:

a.

nastąpiło przemieszczenie towarów należących do podatnika, przez tego podatnika lub na jego rzecz, z Polski do innego kraju UE;

b.

towary te zostały przez tego podatnika na terytorium Polski w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte lub nabyte (w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów); oraz

c.

towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W opinii AEU, wszystkie wskazane wyżej warunki są spełnione. Po pierwsze, AEU należy traktować jako krajowego podatnika VAT dla celów art. 13 ust. 3 Ustawy o VAT. W tym zakresie argumenty z punktu 2 stosują się odpowiednio. Ponadto, towary będą przemieszczane z Polski do Niemiec.

Po drugie, towary zostały nabyte w Polsce w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach przedsiębiorstwa AEU. Fakt, że nabycie towarów dokonane zostało w ramach "przemieszczenia w ramach jednego przedsiębiorstwa", nie ma wpływu na powyższy wniosek.

Ponadto, towary będą sprzedawane przez AEU Klientom i stąd będą one służyć działalności gospodarczej AEU. W związku z powyższym, AEU prawidłowo uznaje przemieszczenie towarów dostarczanych z Niemiec do Polski oraz przemieszczanych z powrotem do Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl