Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4512-35/16-2/ISK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny w formie pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny w formie pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

H. Sp. z o.o. (Wnioskodawca, H.) oraz inne spółki z grupy kapitałowej H. (Grupa H.), tj.: P. sp. z o.o. (dalej: P.), I. sp. z o.o. (dalej: I.) oraz Grupa F. S.A. (dalej: F.) utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową H. (dalej: PGK) w rozumieniu art. la u.p.d.o.p. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (dalej: umowa PGK), która została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z zawarciem i rejestracją umowy PGK:

a.

PGK będzie funkcjonowała w okresie trzech kolejnych lat podatkowych od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2018 r.;

b.

pierwszy rok podatkowy PGK rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r.;

c.

w ramach PGK:

* H. jest spółką dominującą (dalej: Spółka Dominująca) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) u.p.d.o.p. oraz została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z u.p.d.o.p. i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p.;

* H., I. oraz F. są spółkami zależnymi (dalej razem jako: Spółki Zależne) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) u.p.d.o.p.

Spółka Dominująca posiada bezpośrednio co najmniej 95% udziałów w Spółkach Zależnych tworzących PGK.

W okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, pomiędzy Wnioskodawcą a innymi spółkami wchodzącymi w skład PGK mogą być zawierane różnego rodzaju transakcje.

W szczególności, w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, pomiędzy Wnioskodawcą a innymi spółkami wchodzącymi w skład PGK mogą być dokonywane darowizny środków pieniężnych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny środków pieniężnych na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie H....

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny środków pieniężnych na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie H.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.:

* odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju; oraz

* odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

W celu ustalenia, czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny środków pieniężnych na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie H., należałoby zatem rozważyć, czy dokonanie darowizny środków pieniężnych stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju bądź też odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

I. Darowizna środków pieniężnych jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju

Ustawa o VAT w art. 7 ust. 1 wskazuje, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Odnosząc powyższe do sytuacji Wnioskodawcy należy zauważyć, że przedmiotem darowizny objętej niniejszym wnioskiem będą środki pieniężne, które - jako środek płatniczy - nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Na prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy wskazuje również w szczególności praktyka organów podatkowych, m.in.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 września 2011 r. (sygn. ILPP2/443-983/11-5/MN), zgodnie z którą: "Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Pieniądz, jako środek płatniczy nie jest towarem i nie mieści się w granicach ww. definicji ustawowej.";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. (sygn. IPPP1/443-1583/11-2/EK), w której organ podatkowy uznał, że: "Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Wskazać należy, że pieniądz, jako środek płatniczy nie mieści się w granicach ww. definicji ustawowej."

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie darowizny środków pieniężnych nie stanowi odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

II. Darowizna środków pieniężnych jako odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Niezbędnym elementem odpłatnego świadczenia usług jest istnienie wzajemnych świadczeń obu stron (tekst jedn.: wykonawcy usługi oraz odbiorcy usługi). Oznacza to, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT konieczne jest:

* wykonanie określonej usługi na rzecz odbiorcy usługi przez wykonawcę usługi; oraz

* zapłata określonego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy usługi przez odbiorcę usługi.

Należy w tym miejscu zauważyć, że istotą umowy darowizny jest brak obowiązku świadczenia przez obdarowanego na rzecz darczyńcy. W sytuacji Wnioskodawcy, powyższa przesłanka wzajemności świadczeń obu stron nie zostanie zatem spełniona, gdyż z założenia umowy darowizny środków pieniężnych nie będzie wynikał jakikolwiek obowiązek wzajemnego świadczenia przez obdarowanego. Taki sam charakter będą miały także umowy darowizny pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK, tj. pomiędzy spółką wchodzącą w skład PGK otrzymującą darowiznę środków pieniężnych (tekst jedn.: inną spółką wchodzącą w skład PGK jedną ze Spółek Zależnych) a spółką wchodzącą w skład PGK przekazującą darowiznę środków pieniężnych (tekst jedn.: H.).

Na prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy wskazuje również w szczególności praktyka organów podatkowych, m.in.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 września 2011 r. (sygn. ILPP2/443-983/11-5/MN), zgodnie z którą: "Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. (...) Reasumując, w analizowanym przypadku czynność przekazania małżonce środków pieniężnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. (sygn, IPPP1/443-1583/11-2/EK), zgodnie z którą: "Mając na uwadze powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca pośrednicząc w przekazywaniu ekwiwalentu pieniężnego za wirtualny prezent nie dokonuje świadczenia usług na rzecz Reklamobiorców, czy też Odbiorców. Wnioskodawca przekazując środki pieniężne nie zobowiązuje Reklamobiorców, Odbiorców do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek czynności. Tym samym, przekazywane przez Zainteresowanego kwoty pieniężne nie są w żaden sposób związane z uzyskiwaniem świadczeń wzajemnych. (...) Reasumując, w analizowanym przypadku czynność przekazania zarówno Reklamobiorcom jak i Odbiorcom ekwiwalentu pieniężnego za wirtualny prezent nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 lip ca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-413/13-4/IG), w której organ podatkowy stwierdził, że: "Odnosząc się natomiast do czynności przekazania udziałowcowi w toku likwidacji Spółki środków pieniężnych, należy uznać, iż będzie to czynność niepodlegająca przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że środki pieniężne nie spełniają definicji towaru, tym samym ich przekazanie nie może stanowić dostawy towarów, jak również nie można uznać, że przekazanie pieniędzy stanowi świadczenie usług."

Zatem dokonanie darowizny środków pieniężnych nie stanowi także odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, skoro dokonanie darowizny środków pieniężnych;

* nie stanowi odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju; oraz

* nie stanowi odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju

- to dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny środków pieniężnych na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie H.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl